Навігація
Головна
Зміст комплексного економічного аналізу та його роль в управлінніКомплексний економічний аналіз в обгрунтуванні перспективних...Інформаційні технології комплексного бухгалтерського облікуСУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМФінансова звітність - інформаційна основа аналізуСистемність і комплексність економічного аналізуМетоди прийняття управлінських рішень, засновані на комплексному...Напрями комплексного економічного аналізу та його методикаСистема комплексного економічного аналізу інноваційної діяльностіІнформаційна основа фінансового аналізу підприємства
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційна основа комплексного економічного аналізу

Загальновідомо, що адекватність аналітичних моделей реальним процесам, точність результатів КЕА напряму залежать від рівня і якості інформаційного забезпечення. Які б прогресивні методи і методики КЕА ні застосовувалися, використання неповної і недостатньо достовірної інформації може призвести до серйозних негативних наслідків (збитки, втрата капіталу, банкрутство). Для того щоб прийняти вірне і об'єктивне рішення, необхідна достатня для цього кількість фінансової та нефінансової інформації, причому негативний ефект може викликати як недолік інформації, так і занадто велика її кількість. Підходи до вирішення означеної проблеми слід шукати в певної цільової спрямованості КЕА на підготовку управлінських рішень.

Інший аспект даної проблеми пов'язаний з обмеженими здібностями людини. Дослідження показали, що зростання обсягу інформації дозволяє підвищувати якість прийнятих рішень до тих пір, поки цей обсяг не стає надмірним або надмірним для адекватного сприйняття. Момент, коли людина починає відчувати труднощі в її сприйнятті, називається кордоном інформаційного перевантаження, у разі перевищення якої якість прийнятих рішень знижується. У даній ситуації в процесі аналізу люди схильні упускати з уваги релевантні дані, помилково визнаючи їх несуттєвими. Внаслідок цього суб'єкти аналізу, як правило, воліють використовувати обмежений обсяг інформації, причому переважною стає її формалізація.

Очевидно, що кордон інформаційного перевантаження суб'єктивна. Вона, безумовно, зміщується в результаті використання спеціальних технічних засобів та комп'ютерних програм. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває вирішення методологічної проблеми обгрунтування повноти (обсягу) релевантної кількісної та якісної інформації, достатньої для проведення КЕА.

Важливе значення у вирішенні поставлених питань займає класифікація інформаційного забезпечення КЕА. Так як залучається значний обсяг даних, слід враховувати, що в основу класифікації можуть бути покладені різні ознаки. Найбільш істотним з них, з нашої точки зору, є сфера виникнення інформації, згідно з якою остання може бути класифікована як зовнішня (рис. 1.1) і внутрішня (рис. 1.2). При цьому умовою поділу є місце її створення: на підприємстві або поза ним.

Система інформаційного забезпечення КЕА, формована на базі зовнішніх джерел інформації

Рис. 1.1. Система інформаційного забезпечення КЕА, формована на базі зовнішніх джерел інформації

Інформація, що характеризує загальний економічний і політичний стан країни, служить основою для проведення КЕА та прогнозування очікуваного впливу умов зовнішнього середовища на фінансово-господарську діяльність підприємства. Система інформативних показників цієї групи спирається на публічні дані Росстату, матеріали соціологічних обстежень і прогнозів фахівців і служить основою для розробки стратегії і тактики підприємства. До складу основних показників аналізованої групи насамперед повинні бути включені наступні: тими зростання (зниження) ВНП, ВНД, грошової маси, заробітної плати, індекс інфляції, дефіцит державного бюджету всіх рівнів, реальні інвестиції, рівень зайнятості.

До інформації, що характеризує стан розвитку галузі та регіону, можуть бути віднесені відомості про загальні тенденції в від

Система інформаційного забезпечення КЕА, формована на базі внутрішніх джерел

Рис. 1.2. Система інформаційного забезпечення КЕА, формована на базі внутрішніх джерел

раслі і регіоні, а також прогноз їх майбутнього розвитку. Елементами істотною для аналізу інформації є відомості про чутливість галузі та регіону до змін в економіці, про особливості системи оподаткування підприємств даного регіону, індексів цін на основні види продукції, що склалися як у галузі, так і в регіоні, про частку збиткових підприємств.

Законодавчо-правова інформація необхідна для забезпечення підприємства законодавчими заходами і правилами дозволу проблем неспроможності (банкрутства), застосування процедур фінансового оздоровлення. Крім того, ніякі господарські операції, так само як і ніяка система обліку або аналізу, не можуть належним чином реалізовуватися без адекватного розуміння умов і вимог чинного правового простору.

Інформація про кон'юнктуру ринку визначає спрямованість конкурентних позицій підприємства. Найбільш важливими, на наш погляд, є такі відомості: місткість ринку і можлива частка товару, виробленого підприємством за найсприятливішого і самому несприятливому збігу обставин; товарна і фірмова структура всіх сегментів ринку, гострота конкуренції на кожному з них; кон'юнктура і її прогноз на найближчий час.

Основне завдання формування інформації про конкурентів полягає в тому, щоб отримати необхідні дані для забезпечення конкурентної переваги на ринку, а також знайти шляхи співпраці та кооперації з можливими конкурентами.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Інформація про споживачів дозволяє знайти й досліджувати весь комплекс спонукальних чинників, якими керується споживач при виборі товарів. Найбільш суттєвою є інформація про структуру споживання, тенденціях купівельного попиту, процесах і умовах задоволення основних нрав споживачів.

Зовнішнє аудиторський висновок являє собою документ, що містить оцінку аудитора (аудиторської фірми) про достовірність представлених у звітності (звіті) відомостей про майновий і фінансовий стан підприємства, а також про відповідність принципів формування та складання звітності чинним нормативним документам.

Використовувана в економічному аналізі внутрішня інформація подразделена на дані, що містяться в установчих документах; облікові дані; нормативно-планову інформацію та ін. (див. рис. 1.2).

Інформація, що міститься в установчих документах, необхідна для отримання відомостей про законність реєстрації юридичної особи, організаційно-правовій формі, власників підприємства, розмір статутного капіталу, видах діяльності.

З малюнка 1.2 видно, що значну частину інформації, використовуваної для економічного аналізу, становлять дані бухгалтерського обліку та звітності, статистичного обліку та звітності, оперативного обліку та звітності, вибіркові облікові дані, тобто облікова інформація. В даний час відбувається об'єктивний процес зростання її ролі і значення в здійсненні управління з одночасним переосмисленням її завдань, наповненням новим змістом.

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації, систематизації та відображення на рахунках, узагальнення та накопичення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного спостереження і суворого документального обліку всіх здійснених операцій. За допомогою інформації, підготовленої в рамках бухгалтерського обліку, з'являється можливість передбачати розвиток підприємства, керуючись теорією циклічності економічних систем. Її застосування дозволяє приймати обгрунтовані управлінські рішення.

Структуру сучасного бухгалтерського обліку складають три сукупності (див. Рис. 1.2):

■ інформація управлінського обліку, яка накопичена, оброблена і систематизована в цілях забезпечення менеджерів інформацією, необхідною для оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку підприємства;

■ інформація фінансового обліку, в якій укладені відомості про результати фінансово-господарської діяльності і поточний фінансовий стан підприємства, які використовуються не тільки для внутрішнього управління діяльністю підприємства, а й надаються зовнішнім зацікавленим користувачам. Фінансовий облік, узагальнюючи дані управлінського обліку, насамперед орієнтує на інформаційні потреби керівного персоналу, прагнучого застосувати до підприємства економічно і соціально виправдані профілактичні та оздоровчі процедури, спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності;

■ інформація податкового обліку для цілей оподаткування прибутку підприємства.

Статистичний облік і звітність, відображаючи сукупність масових явищ і процесів, що протікають на підприємстві, характеризує їх з кількісної сторони (пов'язуючи з якісною стороною). Виявляючи певні економічні закономірності, статистика служить важливим джерелом інформації для трендового аналізу, визначення тенденцій розвитку організації, а також вироблення і прийняття стратегічних управлінських рішень. Застосовуючи професійні методи спостереження та обробки даних, статистика в чому спирається на дані бухгалтерського обліку і взаємопов'язана з ним.

Нормативно-планова інформація необхідна для формування науково обгрунтованих суджень про можливі стани об'єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його функціонування. З її допомогою визначають основні показники очікуваного розвитку підприємства з найменшими витратами.

Інша інформація формується але міру необхідності. До неї можна віднести інформацію, яка носить ознайомлювальний, допоміжний характер і представлена у вигляді системи довідників з різних видів діяльності, характеристикам продукції, цінами, тарифами і т.зв.

В даний час в світі приділяється підвищена увага створенню спеціалізованих інформаційних систем у всіх сферах людської діяльності. Інтеграційні процеси, міжнародне співробітництво висунули на перший план вирішення проблеми регулярного обміну інформацією та створення єдиного інформаційного простору, яке покликане забезпечити доступ до відомостей про міжнародних економічних, демографічних, соціальних та екологічних процесах. Це дозволить не тільки приймати продумані рішення, але і опрацьовувати заходи але забезпечення конкурентоспроможності та ефективності здійснюваних операцій на міжнародних ринках. Тому для сучасної російської економіки актуальним завданням є приведення існуючої в нашій країні системи бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів.

Сьогодні активно здійснюється реформування правил складання звітності російських підприємств згідно з міжнародними стандартами (МСФЗ). Відповідність фінансової звітності міжнародним стандартам підвищує прозорість представляються даних, дає більш наближене до дійсності розуміння реального фінансового стану бізнесу. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності дозволяє зіставити між собою показники звітності компаній з різних країн, дає можливість застосувати більш досконалі методи фінансового аналізу. Розробляються на даний момент зміни і поправки до МСФЗ покликані підвищити прозорість даних звітності, а також збільшити роль принципів вартісного підходу до оцінки активів і зобов'язань бізнесу. Безсумнівно, загальний вектор змін як в правилах складання звітності російських підприємств, так і в самих МСФЗ спрямований убік більшого врахування економічних принципів при її складанні. Підхід до фінансової звітності з точки зору потреби КЕА ставить перед фінансовим обліком найважливіше завдання - сприяти підвищенню ефективності аналітичного забезпечення системи менеджменту допомогою Надання інформаційної підтримки різним користувачам в процесі прийняття рішень. Треба думати, що першим кроком у реалізації даного завдання має стати розробка вимог до якості інформаційного забезпечення. У таблиці 1.1 представлені сформульовані нами вимоги до якості інформаційного забезпечення та дані відповіді з позицій їх відповідності правилам і принципам російських стандартів бухгалтерського обліку (РСБО) і МСФЗ. Дані таблиці свідчать про те, що МСФЗ містить досить велику кількість принципів, що відповідають цим вимогам. Загальною вимогою до інформаційного забезпечення є можливість відображення здійсненої і планованої стратегії.

Таблиця 1.1. Вимоги до інформаційного забезпечення КЕА з позицій РСБУ й МСФО

Вимоги до інформаційного забезпечення КЕА з позицій РСБУ й МСФО

В даний час в даних фінансової звітності таке відображення інформації носить неповний, іноді неявно виражений характер. Далеко не всі організації повідомляють про свої стратегічні плани, а російські бухгалтери сприймають звітність як сукупність форм, жорстко детермінованих органами державної влади. Зовнішній користувач, для якого неясна стратегія організації в цілому і стратегія щодо його окремих компонентою, не може належним чином оцінити ефективність і стійкість бізнесу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Зміст комплексного економічного аналізу та його роль в управлінні
Комплексний економічний аналіз в обгрунтуванні перспективних бізнес-моделей та розробці стратегічних планів розвитку бізнесу
Інформаційні технології комплексного бухгалтерського обліку
СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ
Фінансова звітність - інформаційна основа аналізу
Системність і комплексність економічного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Напрями комплексного економічного аналізу та його методика
Система комплексного економічного аналізу інноваційної діяльності
Інформаційна основа фінансового аналізу підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук