Навігація
Головна
Аналіз соціальних умов та екологічного розвитку підприємстваКомплексний аналіз результатів обстеженняАНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваАналіз нефінансових результатів діяльності підприємстваАналіз фінансових результатів діяльності організації та показників...Планування результатів технічного розвитку та інвестиційної...Аналіз результатів реалізації внутрішньої корпоративної соціальної..."Я-концепція" як результат соціального розвитку особистості"Я-концепція" як результат соціального розвитку особистості
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз результатів соціального розвитку підприємства

Соціальна структура трудового колективу підприємства є важливою характеристикою його розвитку і являє собою співвідношення різних соціальних груп і прошарків. Вона визначається різними факторами, залежить від організаційно-правової форми підприємства, структури управління, рівня професійної кваліфікації та заробітної плати працівників, а також їх віково-статевого складу. Особливий вплив на соціальну структуру надає морально-психологічний клімат у колективі, який визначається наявністю людей, що мають різні темперамент і характер, різні цільову особистісну орієнтацію і мотивацію. У загальному вигляді соціальна структура колективу підприємства наведена в табл. 3.7. Здоров'я працівників, рівень їх знань, культури, професіоналізму, досвід і здібності відбиваються на результатах праці і відносяться до важливих характеристик соціального розвитку підприємства і соціальної активності трудового колективу.

Таблиця 3.7. Соціальна структура колективу підприємства

Класифікаційна ознака

Характеристика

Підлога

Чоловіки жінки

Вік

Молодь, середній вік, похилий вік

Соціальна приналежність

Робітник, службовець, селянин

Посада

Керівник, менеджер, науковий співробітник, спеціаліст, робочий

Освіта

Середня, середня спеціальна, незакінчена вища, вища

Спеціальність

Інженер, економіст, технолог, товарознавець та ін

Кваліфікація

Низька, середня, висока

Стаж роботи

До 1 року, більше 1 року і т.д.

Рівень забезпечення

Малозабезпечений, среднеобеспеченного, високозабезпеченого

Ставлення до власності підприємства

Власник, найманий працівник

Основними показниками оцінки соціального розвитку підприємства є наступні.

1. Показники умов праці та охорони здоров'я:

а) Рівень травматизму = Кількість травм: Середньооблікова чисельність працюючих;

б) Рівень професійних захворювань: Число професійних захворювань: Середньооблікова чисельність працюючих;

в) Рівень тимчасової непрацездатності = Число професійних захворювань: Середньооблікова чисельність працюючих.

2. Показники культурних і соціально-побутових умов:

а) Рівень забезпеченості житлом = Число забезпечених житлом: Середньооблікова чисельність працюючих;

б) Термін оборотності черзі на отримання житла = Середньорічна чисельність черговиків: Кількість надаваних квартир;

в) Забезпеченість харчуванням = Кількість посадочних місць в їдальні: Число працюючих в одну зміну;

г) Забезпеченість місцями в дитячих садках = Кількість місць: Число дітей співробітників, які потребують відвідуванні дитячого садка;

д) Забезпеченість місцями в будинках відпочинку = Кількість путівок на 12-денний термін: Число співробітників, які потребують в путівках.

3. Загальні показники соціальної стабільності:

а) Рівень стабільності кадрів = Кількість звільнених: Середньооблікова чисельність працюючих;

б) Рівень культурно-масової роботи = Кількість місць у палацах (будинках) культури: Чисельність працюючих;

в) Рівень спортивної роботи = Кількість займаються в секціях підприємства: Середньооблікова чисельність працівників та їхніх дітей;

г) Рівень освіти = Число мають освіту: Середньооблікова чисельність працівників;

д) Рівень професійної підготовки = Кількість підвищують кваліфікацію: Середньооблікова чисельність працівників.

4. Показники умов праці (режим праці та умови виробництва).

5. Показники стану виробничого середовища. Інтегральний показник результатів соціального розвитку

може бути визначений як відношення суми значень всіх рівнів показників до їх числа.

Розвиток ринкових відносин і розширення самостійності трудових колективів підвищують значущість соціальних пільг і виплат, частка яких в обсязі сукупного доходу працівника постійно зростає. Якщо раніше при працевлаштуванні люди насамперед звертали увагу на розмір заробітної плати, то тепер їх цікавить те, які види соціальної допомоги може надати підприємство. Ці пільги та виплати перестають носити тимчасовий характер. Вони стають важливою і необхідною умовою підтримки стабільності та підвищення життєвого рівня працівників і членів їх сімей. Даний вид доходу, так само як заробітна плата і дивіденди, безпосередньо залежить від результатів роботи кожного співробітника і підприємства в цілому, так як джерелом, як правило, є отримана від господарської діяльності прибуток. Отже, як учасники системи соціальних пільг і виплат працівники зацікавлені в кінцевих результатах діяльності підприємства.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розвинена система соціальних пільг і виплат повинна сприяти:

■ залученню кваліфікованих фахівців;

■ збереженню груп кваліфікованих фахівців протягом необхідного терміну;

■ підтриманню конкурентоспроможності компанії на ринку праці за рахунок пропозиції співробітникам більш вигідних форм заохочення, ніж в інших організаціях;

■ стимулювання продуктивності праці.

Соціальні пільги можуть бути монетарними (у грошовому вираженні) і немонетарними (соціальні блага, деякі види благ з пакету компенсацій, різного роду заохочення та ін.) (Табл. 3.8).

Таблиця 3.8. Система соціальних пільг, наданих підприємством

Немонетарні пільги

Монетарні пільги

Надання путівок в будинки відпочинку

Доставка до місця роботи і додому

Організація харчування

Знижки та пільги на купівлю товарів

підприємства

Безкоштовне користування спортивним інвентарем

Безкоштовне користування мобільними і стільниковими телефонами в неробочий час

Товарні кредити Організація культурного відпочинку (походи в театр, екскурсії, відвідування музеїв і виставок)

Оплата лікарняних листів Матеріальна допомога Доплата до пенсій Виплати з нагоди народження дитини Оплата проїзду до місця роботи Оплата транспортних витрат при проїзді в санаторій Оплата обідів

Додаткові стипендії навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах

Як бачимо, способів соціальної підтримки досить багато і вони різноманітні. В даний час більшість підприємств намагаються залучити фахівців різними соціальними виплатами та пільгами, оскільки рівень заробітку щодо однаковий.

Завершальним етапом аналізу соціального розвитку колективу є оцінка ефективності планування соціального розвитку підприємства. Воно являє собою науково обгрунтоване визначення цілей, показників і завдань (термінів, темпів, пропорцій) з урахуванням стратегічних інтересів цього підприємства. Воно повинно здійснюватися адміністративними та громадськими структурами, а реалізація планів може фінансуватися за рахунок коштів бюджету підприємства і спеціальних фондів на основі затверджених програм і положень. Планування соціального розвитку підприємства має рекомендаційний характер.

Основними методами розробки плану соціального розвитку підприємства є:

■ експертний (заснований на залученні висококласних фахівців-експертів для систематизації та формування громадської думки);

■ аналітичний (включає системний комплексний аналіз окремих складових елементів);

■ нормативний (побудований на розробці соціальних нормативів);

■ імітаційного моделювання (виходить з імітаційного моделювання можливих результатів);

■ логічного моделювання (включає систематизацію різних аналогій, розробку сценаріїв, побудова дерева цілей і дерева ресурсів);

■ програмно-цільовий (реалізується за допомогою розробки певної цільової програми).

Основними розділами плану соціального розвитку підприємства можуть бути:

1) освіту і кваліфікація;

2) соціально-культурні заходи;

3) наукова організація праці;

4) охорона праці та безпеку виробництва;

5) умови лікування та відпочинку;

6) санітарно-побутові умови виробництва;

7) фінансові ресурси.

При плануванні соціального розвитку підприємства повинен враховуватися такий важливий фактор, як морально-психологічний клімат у колективі. Для цього доцільно провести певну роботу, яка полягає в підборі сумісних членів колективу з урахуванням рекомендацій психолога, регулюванні конфліктних ситуацій, правильної організації управління.

В цілому аналіз необхідний для управління соціальним розвитком підприємства. У рамках цього підходу визначаються окремі блоки управління (науково-аналітичний, нормативно-правової, організаційно-управлінський, ресурсний). По кожному з них виробляються певні цілі, які реалізуються шляхом спеціальних керуючих впливів. Управлінським процесом займаються конкретні суб'єкти управління. Структура управління, що забезпечує нормальне соціальний розвиток підприємства, показана в табл. 3.9.

Таблиця 3.9. Структура управління соціальним розвитком підприємства

Блок керування

Мета управління

Керуючий вплив

Суб'єкт управління

Науково-аналітичний

Систематичний аналіз ситуації

Розробка рекомендації

Інформаційно-аналітичний центр, окремі фахівці, експерти

Нормативно-правовий

Забезпечення нормального соціального розвитку колективу

Положення, інструкції, норми

Рада директорів, виконавча дирекція, правління

Організаційно-управлінський

Реалізація основних напрямків соціального розвитку колективу

Накази, розпорядження

Директор і його заступники, начальники виробничих комплексів, цехів, дільниць, служб і підрозділів

Ресурсний

Реалізація цілей

соціального

розвитку

Бюджетне і інше фінансування

Фінансова служба, бухгалтерія

Таким чином, оцінка ефективності планування соціального розвитку підприємства може бути здійснена шляхом діагностики виконання окремих розділів та індикативних показників плану соціального розвитку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз соціальних умов та екологічного розвитку підприємства
Комплексний аналіз результатів обстеження
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Аналіз нефінансових результатів діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
Планування результатів технічного розвитку та інвестиційної діяльності підприємства
Аналіз результатів реалізації внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності
"Я-концепція" як результат соціального розвитку особистості
"Я-концепція" як результат соціального розвитку особистості
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук