Навігація
Головна
Аналіз відхилень за асортиментом і кількістю реалізованої продукціїАналіз товарної політики і управління асортиментом продукції (послуг)Оціночні моделі асортименту (АВС-Гнап і XΎΖ-аналіз...Оптимізація асортименту продукції (товарів, робіт), структури...Визначення структури продукції (асортименту) з урахуванням лімітує...Методика конкурентного аналізу підприємств по їх асортиментуАналіз асортименту і оцінка динаміки структури продажівПриведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається...Аналіз собівартості продукціїАналіз якості продукції
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз асортименту і структури продукції

Великий вплив на результати господарської діяльності надають асортимент (номенклатура) і структура виробництва і реалізації продукції. При їх формуванні підприємство повинно враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого - найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, наявних у його розпорядженні. Систему формування асортименту складають:

■ визначення поточних і перспективних потреб покупців;

■ оцінка рівня конкурентоспроможності випущеної чи планованої до випуску продукції;

■ вивчення життєвого циклу вироби, прийняття своєчасних заходів по впровадженню нових, більш досконалих видів продукції та вилучення з виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів;

■ оцінка економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції.

Оцінка виконання плану виробництва за асортиментом продукції зазвичай проводиться за допомогою однойменного коефіцієнта, який розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконання плану виробництва за асортиментом плановий (продукція, виготовлена понад план або не передбачена планом, не зараховується). З даних табл. 4.3 випливає, що план але асортименту продукції виконано на 97,4% (131 900: 135 400 х 100).

Таблиця 4.3. Оцінка виконання плану по асортименту продукції

Виріб

Обсяг виробництва продукції в планових цінах, тис. Руб.

Виконання плану, %

Обсяг продукції, зарахований у виконання плану за асортиментом, тис. Руб.

за планом

фактично

А

25000

24900

99,6

24900

У

43600

40200

92,2

40200

З

25400

26000

102,4

25400

D

41400

45900

110,9

41400

Разом

135400

137000

101,2

131900

У процесі аналізу слід з'ясувати причини невиконання плану по асортименту. Вони можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. До зовнішніх відносяться зміна попиту на окремі види продукції, кон'юнктура ринку, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне введення в дію виробничих потужностей підприємства з незалежних від нього причин. Внутрішні причини пов'язані з недосконалістю організації виробництва, поганим технологічним станом обладнання та його простоями, аваріями, відключенням електроенергії, низькою культурою виробництва, недоліками в системі управління і матеріального стимулювання.

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) по одних і скорочення але інших видах продукції приводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. Це в свою чергу впливає на наступні основні результативні показники:

■ обсяг випуску у вартісній оцінці;

■ матеріаломісткість продукції;

■ собівартість продукції,

■ прибуток;

■ рівень рентабельності.

Так, якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг всього випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і відповідно при зменшенні питомої ваги менш рентабельної продукції.

При оцінці виконання плану по структурі необхідно провести розрахунки і визначити вплив структурних змін у виробництві продукції на рівень перерахованих показників. З цією метою можна скористатися прийомом ланцюгових підстановок і заповнити аналітичну таблицю наступного змісту (табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Аналіз структурних змін у виробництві товарної продукції

Виріб

Обсяг виробництва товарної продукції в планових цінах, тис. Руб.

Витрати, пов'язані зі зміною товарної продукції

за рахунок її структури, тис. руб.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

за планом

фактичний при плановій структурі

фактичний

1

2

3

4

5

А

25000

25500

24900

-600

У

43600

44472

40200

-4272

З

25400

25908

26000

+92

D

41400

42228

45900

+3 672

Разом

135400

138108

137000

-1108

Дані графи 3 можна отримати множенням показника графи 2 але кожному виду продукції на коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому але підприємству в умовно-натуральних одиницях. У нашому прикладі він дорівнює 102%.

Якби план виробництва був рівномірно перевиконаний на 102% за всіма видами продукції і не порушилася б запланована структура, то загальний обсяг виробництва в цінах плану склав би 137000 тис. Руб. При фактичній структурі він нижчий на 1 108 тис. Руб. Це означає, що збільшилася частка більш дешевої продукції в загальному випуску.

Такий же результат можна отримати і більш простим способом, а саме за допомогою процентних різниць. Для цього різницю між коефіцієнтами виконання плану але виробництву продукції, розрахованими на підставі вартісних та умовно-натуральних (наприклад, в нормо-годинах) показників, множать на запланований випуск товарної продукції у вартісному вираженні. Виходячи з цифрових даних нашого прикладу це становитиме:

137000: 135400 - 1,02) х 135400 = -1108 тис. Руб.

Використовуючи описані прийоми, можна визначити вплив структури продукції і на інші показники діяльності підприємства: трудомісткість, матеріаломісткість, загальну суму витрат, прибуток, рентабельність та ін. Це дозволить комплексно і всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної нулі-тики підприємства.

Слід підкреслити, що особливе місце в стратегії управління бізнесом належить оновленню асортименту реалізованого продукту. Не можна дозволити ринковому продукту застарівати, оскільки споживач чекає новинок, і якщо фірма їх не освоїть, то її місце на ринку швидко займуть конкуренти. Тому одне з важливих завдань підприємства полягає в тому, щоб постійно стежити за зміною потреб, робити відповідні прогнози і пропонувати в порядку проби на ринок новий асортимент виробів, щоб потім, вивчивши реакції споживачів, закласти пропоновані нововведення у виробництво.

Грамотна товарна політика вимагає не тільки постійного оновлення товарного пропозиції шляхом створення новинок і модифікації існуючих виробів за рахунок поліпшення їх товарних характеристик та адаптації в умовах появи нових сегментів ринку, але і дієвої стратегії введення новинок в ринкову стихію.

Стратегія розробки товарів базується на двох організаційних моментах: покупці патенту, ліцензії на виробництво нової продукції, пропонованої чужою фірмою (або купівлі цієї фірми цілком), і створенні власного відділу товарних досліджень і розробок. Існує спеціальна процедура створення новинок або модифікацій товарів, яка охоплює наступні основні етапи:

■ пошук і формування ідей новинки на основі вивчення споживчих потреб, запитів, очікувань, досягнень науки і техніки, аналізу продукції конкурентів;

■ відбір ідей за критеріями розміру ринку, продажної ціни товару, витрат на промислове освоєння новинки, розміру можливого прибутку та ін .;

■ розробка і перевірка на групі цільових споживачів нового варіанту товарної ідеї, представленого у вигляді конкретного образу або поняття, значимого для споживача;

■ розробка стратегії маркетингу по виходу на ринок з конкретною новинкою;

■ аналіз можливостей виробництва і збуту за допомогою контрольованих показників продажу, витрат і прибутку;

■ розробка товару як фізичного втілення товарного задуму і його технічне випробування;

■ випробування товару-новинки в умовах ринку для складання прогнозу збуту;

■ організація комерційного виробництва;

■ сегментування (розподіл ринку за групами споживачів, регіонам та іншим факторам).

При розробці товарних маркетингових стратегій обов'язково повинні враховуватися деякі моменти. По-перше, повинен прийматися до уваги ресурсний фактор. Як би не були привабливі ті чи інші конкретні ідеї оновлення продукції та сервісу, їх необхідно пов'язувати з реальними можливостями фірми в частині ресурсів. По-друге, поставивши завдання можливо більш повного задоволення споживчих очікувань і особливих вимог, що висуваються до товару, фірма не повинна забувати про необхідність отримання прибутку, а це не завжди вдається, тому що поточні завдання маркетингу можуть не збігатися з комерційними цілями і фінансовими можливостями підприємців . По-третє, необхідно чітко визначити споживчий адресу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз відхилень за асортиментом і кількістю реалізованої продукції
Аналіз товарної політики і управління асортиментом продукції (послуг)
Оціночні моделі асортименту (АВС-Гнап і XΎΖ-аналіз продукції)
Оптимізація асортименту продукції (товарів, робіт), структури продажів і виробництва
Визначення структури продукції (асортименту) з урахуванням лімітує фактора
Методика конкурентного аналізу підприємств по їх асортименту
Аналіз асортименту і оцінка динаміки структури продажів
Приведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається асортиментом продукції, що випускається
Аналіз собівартості продукції
Аналіз якості продукції
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук