Навігація
Головна
Аналіз прямих витрат на оплату праціВитрати на оплату праціАналіз мотивацій оплати праціОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІАналіз системної організації оплати праціВизначення витрат на оплату праці робітниківЗ.4. Облік і оцінка прямих витрат на оплату праціОплата праці та заробітна плата: поняття і співвідношення категорій....Аналіз використання коштів, що спрямовуються на оплату праціОблік витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз витрат на оплату праці

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати.

Основними завданнями аналізу ефективності використання коштів, що спрямовуються на оплату праці, є:

■ характеристика складу фонду оплати купа за категоріями персоналу і формам виплат;

■ визначення факторів та вимірювання їх впливу на зміну виплат з фонду оплати праці;

■ характеристика рівня середньої заробітної плати і факторів її зміни;

■ виявлення резервів раціонального використання коштів, що спрямовуються на оплату праці.

Ринкова економіка передбачає господарську самостійність підприємств різних форм власності та господарювання, у тому числі в галузі оплати праці. Ув'язка фонду оплати праці підприємства з кінцевими результатами його виробничо-господарської діяльності - вкрай важлива міра. Для того щоб матеріальні стимули і важелі працювали на повну сил) ', необхідно забезпечити ув'язку на всіх ієрархічних рівнях, аж до кожного робочого місця.

Основним показником, що характеризує рівень оплати праці на підприємстві, є середня заробітна плата. Вона обчислюється виходячи із коштів на оплату праці працівників спискового складу (включаючи оплату праці сумісників), винагороди але підсумками року, одноразової заохочення працівників:

Середня заробітна плата = Фонд оплати праці / Середньооблікова чисельність працівників. (5.26)

Зміна середньої заробітної плати впливає на витрату коштів на оплату праці, на собівартість наданих послуг і виконаних робіт. Тому необхідно зіставити рівень середньої заробітної плати з минулим періодом і планом але кожної категорії працівників.

Відомо, що кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали швидкість зростання оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного виробництва. Якщо такий принцип не дотримується, то відбуваються перевитрата фонду оплати праці, підвищення собівартості продукції і відповідно зниження суми прибутку.

Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, годину) характеризується його індексом, який визначається відношенням середньої заробітної плати за звітний період до середньої заробітної плати у попередньому періоді. Аналогічним чином розраховується індекс продуктивності праці. За результатами їх порівняння визначають коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати або навпаки:

Коефіцієнт випередження = Індекс динаміки продуктивності праці: Індекс динаміки

середньої заробітної плати. (5.27)

Необхідно відзначити, що основу збільшення заробітної плати становлять зростання продуктивності праці та особистий внесок кожного працівника.

Розрахуємо коефіцієнт випередження за даними аналізованого підприємства (табл. 5.11).

Таблиця 5.11. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці працівників та її оплати

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Індекс динаміки

Обсяг випуску продукції, тис. Руб.

82755

139564

56809

1,6865

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

912

916

4

1,0044

Витрати на оплату праці, тис. Руб

16926

23087

6161

1,3640

Середньорічне виробництво одного працюючого, тис. Руб.

90,74

152,36

61,62

1,6791

Середньорічна заробітна плата працівника, тис. Руб.

18,56

25,20

6,64

1,3578

Коефіцієнт випередження темпів - зростання продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати

1,2366

З даних табл. 5.11 видно, що на підприємстві середня заробітна плата одного працівника в минулому році становила 18,56 тис. Руб., У звітному вона зросла на 35,78% і склала 25,20 тис. Руб.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При аналізі витрат на заробітну плату слід виявити: наскільки ефективна її стимулююча роль у поліпшенні результатів праці. Наведені дані показують, що на аналізованому підприємстві темпи зростання продуктивності праці в досліджуваному періоді вище, ніж темпи зростання заробітної плати. Це дозволяє зробити висновок, що зростання заробітної плати на підприємстві був наслідком підвищення ефективності використання праці.

Одним з найбільш важливих напрямків аналізу є оцінка впливу факторів на величину і динаміку фонду оплати праці працівників. Цей вплив можна визначити за формулою Фонд оплати праці = Середньооблікова чисельність працівників х Середньорічна заробітна плата. (5.28)

Аналіз впливу факторів на зміну фонду оплати праці методом ланцюгових підстановок проведемо в табл. 5.12.

Таблиця 5.12. Факторний аналіз фонду оплати праці підприємства

Номер

розрахунку

Номер

підстановки

Взаємодіючі фактори

Результативний

показник -

фонд оплати

праці, тис. руб.

Вплив фактора

на результативний

показник

Чисельність

працюючих,

людина

Середня

заробітна

плата,

тис. руб.

Сума,

тис. руб.

Частка

фактор А,

%

1

0

912

18,56

16926

-

-

2

1

916

18,56

17001

75

1,22

3

2

916

25,20

23087

6086

98,78

Сукупний вплив чинників

6161

100,00

Аналізуючи зміну фонду оплати праці, можна зробити висновок, що за рахунок збільшення чисельності працівників на 4 людини даний показник зріс на 75 тис. Руб., За рахунок збільшення середньої заробітної плати фонд оплати праці - на 6 086 тис. Руб. Сукупний вплив чинників призвело до зростання фонду оплати праці на підприємстві на 6 161 тис. Руб.

В цілому слід визнати, що кошти фонду оплати праці на даному підприємстві витрачалися раціонально, не допускалося необґрунтованого зростання заробітної плати.

Показники аналізу ефективності витрат на оплату праці (зарплатоотдачі) формуються як співвідношення між фінансовими результатами організації (виручка від продажу продукції, прибуток) і витратами на оплату праці.

Для характеристики ефективності використання коштів на оплату праці використовуються такі показники:

■ оборот (виручка від продажу продукції) на один рубль фонду оплати праці;

■ прибуток від продажів на один карбованець фонду оплати праці;

■ інтегральний показник ефективності використання фонду оплати праці.

Інтегральний показник ефективності використання фонду оплати праці визначається але формулою

де Е - інтегральний показник ефективності використання фонду оплати праці;

Сор - обсяг продажів па один карбованець фонду оплати праці (показник стимулювання обороту);

Сп - прибуток від продажів на один карбованець фонду оплати праці (показник стимулювання прибув і).

Показники зарплатоотдачі можна також інтерпретувати як оцінюють ефективність мотивації персоналу. Якщо система мотивації ефективна, то збільшення заробітної плати буде супроводжуватися більш високим зростанням фінансових результатів. Проведемо аналіз ефективності використання коштів на оплату праці але даними табл. 5.13.

Таблиця 5.13. Аналіз ефективності використання коштів, спрямованих на оплату праці працівників підприємства

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Темп

росту,%

Виручка від продажу продукції, тис. Руб.

135468

136500

Тисяча тридцять дві

100,76

Прибуток від продажу, тис. Руб.

4085

8922

4837

218,41

Фонд оплати праці, тис. Руб.

16926

23087

6161

136,40

Оборот на рубль фонду оплати праці, руб.

8,00

5,91

-2,09

73,87

Прибуток від продажів на рубль фонду оплати праці, руб.

0,24

0,39

0,15

162,5

Інтегральний показник ефективності використання фонду оплати праці

1,39

1,51

0,12

108,63

За даними аналізованого підприємства оборот на один рубль фонду оплати праці (показник стимулювання обороту) в динаміці суттєво знизився на 2,09 руб. і склав 5,91 руб. Тенденція до зниження пояснюється тим, що тими зростання коштів, спрямованих на оплату праці, перевищує тими зростання виручки від продажів. Прибуток на один рубль фонду оплати праці (показник стимулювання прибутку), навпаки, зросла на 0,15 руб. і склала 0,39 руб.

Інтегральний показник ефективності використання фонду

оплати праці становив торік 1,39 (^ / 8,00x0,24) "у звітному - 1,51 (^ 5,91x0,39). Таким чином, він зріс на 0,12, що є позитивним моментом в діяльності підприємства, але вказує на необхідність подальшого підвищення раціональності використання коштів, що спрямовуються на оплату праці.

Основними напрямками зниження витрат на оплату праці є:

■ постійне зростання ефективності праці;

■ підвищення обсягу випуску продукції;

■ вдосконалення організації оплати праці;

■ постійний дієвий контроль за правильністю нарахування заробітної плати, дотриманням штатно-кошторисної дисципліни та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз прямих витрат на оплату праці
Витрати на оплату праці
Аналіз мотивацій оплати праці
ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Аналіз системної організації оплати праці
Визначення витрат на оплату праці робітників
З.4. Облік і оцінка прямих витрат на оплату праці
Оплата праці та заробітна плата: поняття і співвідношення категорій. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
Аналіз використання коштів, що спрямовуються на оплату праці
Облік витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук