Навігація
Головна
Аналіз стану і методологія забезпечення інформаційної безпеки у...Аналіз майнового стануАНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВАМетоди аналізу фінансового стану підприємстваСутність і методи аналізу фінансового стану підприємстваАналіз фінансового стану підприємстваЕкологічний аналіз стану виробництваФінансово-економічний аналіз стану підприємстваАналіз основних показників господарської діяльності підприємстваФундаментальний і технічний аналіз валютного ринку
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та їх технічного стану

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами починається з вивчення наявності основних засобів, їх динаміки, складу і структури, технічного рівня. Його основне завдання - дати оцінку забезпеченості організації основними засобами, що відповідають сучасному рівню розвитку науки і техніки, визначити потенційні можливості організації у підвищенні ефективності діяльності за рахунок їх кращого формування та використання.

Даний аналіз доцільно починати з класифікації основних засобів. За характером участі в основній діяльності і способу перенесення вартості на витрати виробництва та обігу основні засоби поділяються:

■ на активні, участь яких може бути виміряна кількістю годин роботи, обсягом робіт;

■ пасивні (будівлі, споруди), участь яких в основній діяльності неможливо виміряти в будь-яких показниках, але їх необхідно враховувати, так як вони забезпечують нормальне функціонування активних елементів основних засобів.

У більшості галузей прийнято відносити до активної частини основних засобів машини й устаткування, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, до пасивної - будівлі виробничого призначення, склади, споруди та ін. Така деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів на основі оптимізації їх структури. Великий інтерес представляє співвідношення активної і пасивної частин, так як від їх оптимального поєднання багато в чому залежить рівень показників фондовіддачі, фондомісткості, Фондорентабельность основних засобів.

За ступенем використання основні засоби поділяються на перебувають в експлуатації, запасі (резерві), на ремонті, у стадії добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації та часткової ліквідації, на консервації. Такий поділ необхідно для отримання достовірної інформації про завантаження та ефективності використання основних засобів, можливостях заміни зношених засобів, вжиття заходів до передачі та реалізації іншим підприємствам непотрібних засобів.

За наявністю прав на об'єкти основні засоби поділяються:

■ на об'єкти основних засобів, що належать організації на правах власності (в тому числі здані в оренду);

■ об'єкти основних засобів, що знаходяться у організації в оперативному управлінні або господарському віданні;

■ об'єкти основних засобів, взяті організацією в оренду;

■ об'єкти основних засобів, що знаходяться в безоплатному користуванні;

■ об'єкти основних засобів, отримані в довірче управління.

У таблиці 7.1 наведено аналіз структури і динаміки зміни загальної величини основних засобів і за окремими їх видами. У процесі вивчення забезпеченості підприємства основними засобами необхідно звернути увагу на основні засоби, орендовані організацією, що підвищує її виробничий потенціал, і на основні засоби, передані в оренду, що знижує її виробничий потенціал. Інформація про орендовані основні засоби, в тому числі по лізингу, дається в довідці про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках (ф. № 1), інформація про основні засоби, переданих в оренду, - у формі № 5 Додатки до бухгалтерського балансу.

Таблиця 7.1. Структура і динаміка основних засобів підприємства

Склад основних засобів

Основні засоби за первісною вартістю, тис. Руб.

Питома вага, %

Відхилення

тис.

руб.

Темп

росту,

%

Відхилення у питомій вазі,

%

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

Будівлі

41519

38835

58,19

54,85

-2684

93,54

-3,34

Споруди та передавальні пристрої

8266

8266

11,59

11,68

100,00

0,09

Машини

та обладнання

17847

19357

25,01

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

27,34

1510

108,46

2,33

Транспортні засоби

3574

4195

5,01

5,93

621

1 17,38

0,92

Виробничий і господарський інвентар

142

146

0,20

0,21

4

102,82

0,01

Інші види основних засобів

1

1

0

0

-

100,00

-

Земельні ділянки і об'єкти природокористування

Разом

+71349

70800

100,00

100,00

-549

99,23

-

Тими зростання основних засобів підприємства за аналізований період склав 99,23%. В абсолютному вираженні вартість основних засобів підприємства зменшилася з 71 349 до 70 800 тис. Руб. на 549 тис. руб. Темп зміни вартості основних засобів різний за окремими їх групами: вартість будівель знизилася на 2684 тис. Руб. і склала 93,54% до рівня минулого року; вартість машин і обладнання зросла на 1 510 тис. руб., або 8,46%; вартість транспортних засобів - на 621 тис. руб., або на 17,38%; вартість виробничого і господарського інвентарю збільшилася на 4 тис. руб. і склала 2,82% до рівня минулого року. Вартість споруд та передавальних пристроїв, а також інших видів основних засобів не змінилася.

При оцінці показників динаміки основних засобів необхідно порівнювати темпи зростання вартості основних засобів з темпами зростання фінансових результатів, зростання яких, безумовно, повинен бути вище (відповідно до "золотим правилом економіки"). Випереджальне тими зростання фінансових результатів в порівнянні з вартістю основних засобів свідчить про зростання ефективності їх використання. За даними аналізованого підприємства тими зростання прибутку від продажів складає 218,41%, темп зростання виручки від продажів - 100,76%, тими зростання вартості основних засобів - 99,23%, тобто використання основних засобів слід визнати ефективним.

Співвідношення різних груп основних засобів у загальній їх сумі характеризує раціональність формування основного капіталу підприємства. Динаміка основних засобів за аналізований період привела до прогресивних зрушень в їх структурі: зросла питома вага машин і устаткування (активної частини основних засобів) з 25,01 до 27,34% на 2,33%, споруд та передавальних пристроїв з 11,59 до 11,67% на 0,09%, транспортних засобів - з 5,01 до 5,93% на 0,92%. Частка пасивної частини основних засобів в динаміці знизилася з 58,19 до 54,85% на 3,34%.

У процесі аналізу необхідно досліджувати динаміку вартості всього майна організації, яку характеризує валюта балансу, і основних засобів, взятих за залишковою вартістю, а потім розрахувати коефіцієнт реальної вартості майна (Крсі) за формулою

де ОС (| Статті - залишкова вартість основних засобів, тис. руб .; З імущих - вартість майна підприємства, тис. руб.

Коефіцієнт реальної вартості майна показує, наскільки ефективно використовуються кошти організації, призначені для підприємницької діяльності (табл. 7.2).

Розраховується коефіцієнт реальної вартості майна але даними бухгалтерського балансу.

Таблиця 7.2. Аналіз коефіцієнта реальної вартості основних засобів

Показник

На початок року

На кінець року

Відхилення, тис. Руб.

Темп

росту,

%

Залишкова вартість основних засобів, тис. Руб.

Тридцять одна тисяча вісімдесят два

29822

-1260

95,95

Вартість майна організації, тис. Руб.

84970

97394

12424

114,62

Коефіцієнт реальної вартості майна

0,3658

0,3062

-0,0596

83,71

Аналізуючи дані бухгалтерського балансу, можна помітити, що питома вага основних засобів у загальній сумі майна організації знизився, про що свідчать динаміка коефіцієнта реальної вартості майна і його зниження на 0,0596. Незважаючи на збільшення вартості майна підприємства на 12 424 тис. Руб., Або на 14,62%, коефіцієнт реальної вартості майна знизився і склав 0,3062 на кінець року. Це стало наслідком зменшення залишкової вартості основних засобів на кінець аналізованого періоду в порівнянні з початком на 1260 тис. Руб., Або на 4,05%.

Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних засобів, який проводиться але даними форми № 5 бухгалтерської звітності. Він побічно характеризує довгострокове ™ цілей підприємства, показує, чи прагне воно отримати короткострокову прибуток (про це свідчить відсутність інвестицій в основні засоби) або націлене на довгострокову перспективу (свідченням чого є активна інвестиційна політика). Показники руху основних засобів, особливо коефіцієнти оновлення і введення основних засобів, багато в чому визначають майбутнє стан виробничого потенціалу організації та конкурентоспроможність продукції, що випускається.

Для характеристики руху основних засобів розраховуються такі показники.

Коефіцієнт оновлення відображає інтенсивність оновлення основних засобів (Коб "овлення), характеризує частку нових основних засобів у загальній вартості основних засобів. Цей показник обчислюється як відношення вартості знову надійшли за звітний період основних засобів (ОСШ1СГ), прийнятих в експлуатацію в даному періоді, до загальної вартості основних засобів на кінець цього періоду (ОСк ""):

Розраховується по всіх основних засобах в цілому і в розрізі їх груп і видів. Його можна обчислювати окремо по всіх надійшли основних засобах і окремо але введеним в дію (коефіцієнт введення основних засобів). Також коефіцієнт оновлення розраховується але активної частини.

Оновлення основних засобів може відбуватися як за рахунок придбання нових, так і модернізації наявних, що іноді більш переважно, оскільки в даному випадку зберігається матеріалізовану працю в конструктивних елементах і вузлах, що не підлягають заміні.

Зворотним але стосовно коефіцієнта оновлення є коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб). Він характеризує швидкість заміни основних засобів і розраховується як відношення вартості вибулих за звітний період основних засобів (ОСПиб) до їх вартості на початок періоду (ОС "ач):

У процесі аналізу необхідно визначити коефіцієнт заміни основних засобів (К11аМени) як відношення вартості вибулих основних засобів (ОСвиг,) до вартості введених основних засобів (ОСпост), при цьому його значення повинно бути більше одиниці:

Коефіцієнт приросту (К || р1 | ро "Та) характеризує рівень приросту основних засобів за певний період і розраховується як відношення різниці між які надійшли (ОСПОст) і вибули (ОС | 1Иг>) основними засобами до їх вартості на початок періоду (ОС" ач ):

У процесі аналізу доцільно з'ясувати, чи здійснюється оновлення основних засобів за рахунок нового будівництва або модернізації, заміни старого обладнання на нове, більш високопродуктивне.

Аналіз руху основних засобів розглянутого підприємства наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.3. Показники руху основних засобів підприємства

Склад

основних

засобів

На

початок

року,

тис.

руб.

Посту-

пило

за рік,

тис.

руб.

Ви-

було

за рік,

тис.

руб.

На

кінець

року,

тис.

руб.

Коефіцієнт

поновлення

основних

засобів

Коефіцієнт

вибуття

основних

засобів

Коефіцієнт

заміни

основних

засобів

Коефіцієнт

при-

зростання

основних

засобів

Будівлі

41519

794

3478

38835

0,0204

0,0838

4,3804

-0,0646

Споруди

8266

-

-

8266

-

-

-

-

та передавальні

пристрої

Машини

17847

1510

-

19357

0,0780

-

-

0,0846

та обладнання

Транспортні

3574

666

45

4195

0,1588

0,0126

0,0676

0,1738

кошти

Виробничий і господарський інвентар

142

16

12

146

0,1096

0,0845

0,7500

0,0282

Інші види

1

-

-

1

-

-

-

-

основних засобів

Разом

+71349

2986

3535

70800

0,0422

0.0495

1,1839

-0,0077

За основними засобами в цілому значення коефіцієнта вибуття становить 0,0495, що вище, ніж значення коефіцієнта оновлення (0,0422), тобто вбивши основні засоби склали 118,39% до величини поступили основних засобів (дані коефіцієнта заміни основних засобів).

Високі значення коефіцієнта приросту можна спостерігати за такими видами основних засобів, як транспортні засоби - 0,1738, машини та обладнання - 0,0846, виробничий і господарський інвентар - 0,0282. В цілому по всіх основних засобах значення коефіцієнта приросту склало -0,0077, що свідчить про скорочення матеріально-технічної бази підприємства.

Узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів є коефіцієнти зносу та придатності.

Коефіцієнт зносу (К113носа) характеризує технічний рівень і стан основних засобів підприємства, а також ступінь їх зношеності і розраховується як відношення накопиченої амортизації (А) до первісної вартості основних засобів (ОС ісрвоіач) -

Показником, зворотним коефіцієнту зносу, є коефіцієнт придатності основних засобів (Кгод.юс ™). Він показує, яку частку становить залишкова вартість основних засобів

(ОС "статочен) ВІД ЇХ ПерВОНачаЛИ10Й ВАРТОСТІ (ОСпервонач):

Чим нижче коефіцієнт зносу і вище коефіцієнт придатності, тим краще технічний стан основних засобів, і навпаки.

Аналіз стану основних засобів аналізованого підприємства наведено в табл. 7.4.

Дані табл. 7.4 показують, що ступінь зношеності основних засобів зросла на 1,87% за аналізований період (з 56,44 до 57,88%). Коефіцієнт зношеності за аналізований період зріс але будівлям з 54,36 до 56,53% (на 2,17%), по спорудах і передавальним пристроям з 39,96 до 42,25% (на 2,29%), по транспортним засобам з 42,70 до 45,15% (на 2,45%) та іншим видам основних засобів з 31,47 до 39,46% (на 7,99%). За машин і встаткування значення коефіцієнта зносу в динаміці знизилося: з 71,86 до 70,16% (на 1,70%), що відповідно призвело до зростання коефіцієнта придатності цієї групи основних засобів. Очевидно, що конкурентоспроможність продукції, що випускається в чому залежить від ступеня обновляемости активної частини основних засобів, їх високою придатності та прогресивності.

Технічний рівень основних засобів і ступінь їх морального зносу характеризує віковий склад обладнання. Він дає можливість виявити застарілі основні засоби, які вимагають заміни. При проведенні аналізу виходять з того, що найбільш оптимальний термін служби обладнання 7-10 років.

Таблиця 7.4. Показники зносу та придатності основних засобів підприємства

Показники зносу та придатності основних засобів підприємства

Для аналізу діюче обладнання групується але видам, а всередині їх - але тривалості експлуатації (до 5 років, від 5 до 10 років, від 10 до 15 років, від 15 до 20 років, понад 20 років), потім обчислюється їх питома вага. Середній вік обладнання розраховується але формулою

де В - середній вік обладнання;

В ^ - середина вікового інтервалу; УВ05оруД - питома вага обладнання відповідної вікової групи в загальній кількості,%.

Результати аналізу вікового складу устаткування наведено в табл. 7.5.

Таблиця 7.5. Аналіз вікового складу обладнання

Вікові групи

Кількість одиниць обладнання, шт.

Питома вага, %

До 5 років

324

30,28

Від 5 до 10 років

296

27,66

Від 10 до 15 років

345

32,20

Від 15 до 20 років

105

9,82

Разом

1070

100,00

Середній вік обладнання на підприємстві становить 8,6 року (2,5 х 30,28 + 7,5 х 27,66 + 12,5 х 32,24 + 17,5 х 9,82) / 100 = = 8,6 ), що свідчить про прогресивність використовуваного обладнання.

Технічний стан основних засобів залежить від їх своєчасного ремонту, тому особлива увага в ході аналізу слід звертати на терміни виконання ремонтних робіт та їх якість і оцінювати вплив цих показників на технічний стан основних засобів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз стану і методологія забезпечення інформаційної безпеки у процесах управління
Аналіз майнового стану
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Методи аналізу фінансового стану підприємства
Сутність і методи аналізу фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Екологічний аналіз стану виробництва
Фінансово-економічний аналіз стану підприємства
Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства
Фундаментальний і технічний аналіз валютного ринку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук