Навігація
Головна
Аналіз ефективності використання основних фондівАналіз ефективності використання основних засобівАналіз ефективності використання основних засобівЕфективність використання основних засобівАналіз ефективності використання трудових ресурсівАналіз ефективності використання матеріальних ресурсівЯкі індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути...АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ...АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВАналіз ефективності використання запасів
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ефективності використання основних засобів

Показники ефективності використання основних засобів відбивають співвідношення отриманих фінансових результатів організації і використовуваних для досягнення цих результатів основних засобів.

Ефективність використання основних засобів характеризується співвідношенням темпу зростання випуску продукції і темпів зростання вартості основних засобів, а також показниками фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності і Фондорентабельность.

Узагальнюючим показником є фондовіддача - обсяг продукції, виробленої за рік або інший період, який припадає на 1 руб. вартості основних засобів. Її можна виразити формулою

де ФО - фондовіддача, грн .;

II - випуск продукції, тис. Руб .;

Ф - середньорічна первісна (відновна) вартість основних засобів, тис. Руб.

В якості обсягу продукції при визначенні фондовіддачі можуть використовуватися показники валової, товарної, проданої продукції. Показники фондовіддачі, розраховані на базі обсягу реалізації і товарного випуску продукції, дозволяють судити про більш точної ефективності використання основних засобів на підприємстві.

При розрахунку фондовіддачі слід мати на увазі, що у вартості основних засобів беруть до уваги власні та орендовані засоби; не враховуються кошти, перебувають на консервації, а також здані в оренду іншим підприємствам. Розрахунок цього показника може вестися за основними засобами, узятим як але первісної, так і за залишковою вартістю. Однак незалежно від бази обчислення фондовіддачі зміст показника не позбавлене ряду недоліків, які необхідно враховувати в практиці господарювання і економічному аналізі. Даний показник незміренний у часі, так як в чисельнику фігурує річний обсяг продукції, а в знаменнику вказуються основні засоби, окремі елементи яких мають різні терміни служби, але у всіх випадках перевищують річний відрізок часу. Крім того, прийнятий обсяг продукції не може розглядатися як величина, пропорційна розмірам основних засобів, у зв'язку з тим що він залежить від використання основних засобів протягом доби, від річного режиму праці тощо При розрахунку фондовіддачі враховується і пасивна частина основних засобів, яка слабко пов'язана з випуском продукції.

На зміну рівня фондовіддачі впливають ряд факторів, які можна згрупувати наступним чином (рис. 7.1).

Про ефективність використання основних засобів також судять але таким показником, як динаміка фондомісткості.

Фактори, що визначають рівень фондовіддачі основних засобів

Рис. 7.1. Фактори, що визначають рівень фондовіддачі основних засобів

Фондомісткість - показник, зворотний фондовіддачі. Він відображає потребу в основних виробничих фондах і характеризує вартість основних засобів, що припадають на одиницю вартості продукції, що випускається:

Для визначення забезпеченості основними засобами та їх використання застосовуються також показники фондоозброєності та технічної озброєності праці.

Фондоозброєність праці виражає відношення середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності працівників. Її можна представити формулою

де ФВ - фондоозброєність, тис. руб .;

ЧР - середньооблікова чисельність працівників, чол.

Вона відображає ступінь забезпеченості робітників засобами праці (основними фондами)

Технічна озброєність обчислюється як відношення середньої вартості виробничих машин і устаткування до числа робітників, ком у найбільшу зміну.

Найбільш об'єктивну оцінку фондовіддачі (ФО) можна отримати, якщо розглядати показники фондовіддачі у взаємозв'язку з показниками продуктивності праці і фондоозброєності робітників:

де ІТ - продуктивність праці, тис. руб.

Таким чином, фондовіддачу можна представити як частка від ділення продуктивності праці працівників на фондоозброєність праці, отже, фондовіддача прямо пропорційна продуктивності праці і обернено пропорційна його фондоозброєності. Тому для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темні зростання її фондоозброєності.

Для проведення аналізу ефективності використання основних засобів складемо табл. 7.6.

Використання основних засобів на підприємстві визнається ефективним, якщо відносний приріст обсягу випуску продукції або прибутку перевищує відносний приріст вартості основних засобів за аналізований період. За даними аналізованого підприємства обсяг випуску продукції і вартість основних засобів в динаміці зросли: тими зростання обсягу випуску продукції склав 168,65%, а тими зростання залишкової вартості основних засобів - 100,15%. Таким чином, тими зростання обсягу випуску продукції вище темна зростання вартості основних засобів, що вказує на їх ефективне використання.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таблиця 7.6. Показники ефективності використання основних засобів підприємства

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

Обсяг випуску продукції, тис. Руб.

82755

139564

56809

168,65

Середньорічна залишкова вартість основних засобів, тис. Руб.

30405

30452

47

100,15

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

912

916

4

100,44

Фондовіддача, грн.

2,7218

4,5831

1,8613

168,39

Фондомісткість, руб.

0,3674

0,2182

-0,1492

59,39

Фондоозброєність, тис. Руб.

33,3388

33,2445

-0,0943

99,72

Продуктивність праці, тис. Руб.

90,7401

152,3624

61,6223

167,91

За даними підприємства видно, що фондовіддача основних засобів зросла з 2,72 руб. до 4,58 руб. на 1,86 руб. Зростання фондовіддачі в заявленому періоді з'явився наслідком перевищення темпу зростання продуктивності праці робітників над темпом зростання їх фондоозброєності.

Використовуючи прийом цінних підстановок, визначимо вплив продуктивності праці і фондоозброєності робітників на зміну фондовіддачі за аналізований період (табл. 7.7).

Таблиця 7.7. Аналіз впливу продуктивності праці і фондоозброєності робітників на зміну фондовіддачі основних засобів підприємства

Аналіз впливу продуктивності праці і фондоозброєності робітників на зміну фондовіддачі основних засобів підприємства

Зростання фондовіддачі основних засобів становив за аналізований період 1,8613 руб., В тому числі за рахунок зростання продуктивності праці з 90,7401 тис. Руб. до 152,3624 тис. руб. - На 1,8484 руб., За рахунок зниження фондоозброєності робітників з 33,3388 тис. Руб. до 33,2445 тис. руб. - На 0,0129 руб. Таким чином, вплив екстенсивних чинників становило 0,69%, інтенсивних - 99,31%.

На зміну фондовіддачі основних засобів, крім продуктивності праці і його фондоозброєнності, впливають різноманітні фактори. Рівень цього показника залежить від продуктивності устаткування, коефіцієнта змінності, вартості одиниці обладнання, питомої ваги машин і устаткування в загальній вартості коштів. Зміна рівня матеріальних витрат також впливає на фондовіддачу, хоча і побічно, внаслідок збільшення обсягу продукції за рахунок економії матеріалів, і навпаки. Щоб розрахувати вплив зазначених факторів, потрібно перетворити формулу фондовіддачі і представити її у вигляді твору п'яти співмножників (факторів):

де ОС - середньорічна вартість основних засобів, тис. руб .;

Нб.м - обсяг продукції за вирахуванням матеріальних витрат, тис. Руб .;

Ом.-с - кількість машиносмен роботи обладнання;

0об - кількість встановленого обладнання, од .;

Фоб - середньорічна вартість машин і устаткування, тис. Руб .;

Км - коефіцієнт матеріальних витрат (відношення товарної продукції до всієї продукції за вирахуванням матеріальних витрат);

Проб - продуктивність обладнання, тис. Руб .;

КСМ - коефіцієнт змінності роботи устаткування;

Соб - середня вартість одиниці устаткування, тис. Руб .;

Уд "- питома вага машин і устаткування в загальній вартості коштів,%.

Слід мати на увазі, що фондовіддача, продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності роботи устаткування, питома вага машин і устаткування в загальній вартості коштів знаходяться в прямій залежності; залежність фондовіддачі та рівня вартості одиниці обладнання - зворотна. Отже, для вимірювання впливу цих факторів на фондовіддачу наведену формулу можна перетворити таким чином:

Розрахуємо вплив зазначених факторів на основі даних аналізованого підприємства (табл. 7.8).

Таблиця 7.8. Дані для аналізу впливу факторів на фондовіддачу основних засобів підприємства

Дані для аналізу впливу факторів на фондовіддачу основних засобів підприємства

За даними табл. 7.8 видно, що зростання обсягу продукції забезпечувався за рахунок більш інтенсивного використання засобів праці, так як випуск продукції зріс на 56 809 тис. Руб. (168,65% до рівня минулого року) при одночасному зростанні первісної вартості основних засобів на 640 тис. Руб., Або на 0,91%. Фондовіддача основних засобів, розрахована виходячи їх первісної вартості, склала 1,9636 руб., Що на 0,7887 руб. більше рівня минулого року.

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, проведемо розрахунок впливу коефіцієнта матеріальних витрат, продуктивності устаткування, коефіцієнта змінності роботи устаткування, вартості одиниці обладнання і питомої ваги машин і устаткування в загальній вартості коштів на фондовіддачу всіх основних засобів (табл. 7.9).

Таким чином, у звітному році але порівняно з минулим роком відбулося зростання фондовіддачі за рахунок підвищення продуктивності устаткування (на 0,9713 руб.), Коефіцієнта змінності (на 0,0660 руб.), Зростання питомої ваги устаткування в загальній вартості основних засобів (на 0,0190 руб.). Фондовіддача основних засобів зменшилася за рахунок зниження коефіцієнта матеріальних витрат на 0,2625 руб. і збільшення вартості одиниці обладнання на 0,0051 руб. Зазначені фактори лише частково залежать від роботи підприємства. Рівень сукупного впливу факторів склав 0,7887 руб., Що вказує на підвищення ефективності використання основних засобів на досліджуваному підприємстві.

Одним з істотних аспектів аналізу використання основних засобів є розрахунок приросту обсягу випуску продукції, отриманого за рахунок екстенсивних (зміни вартості основних засобів) і інтенсивних (зміни рівня фондовіддачі) факторів, що характеризують основні засоби.

На величину обсягу випущеної продукції впливають, з одного боку, зміна вартості основних засобів (кількісний показник), з іншого - зміна рівня фондовіддачі (якісний показник).

Вплив зміни вартості основних засобів (дуос) на обсяг виробленої продукції інтегральним способом знаходиться але формулою

де ДОС - зміна середньорічної вартості основних засобів, тис. руб .; ФОФ - фондовіддача основних засобів у базисному періоді, руб .; ДФО - зміна фондовіддачі основних засобів за аналізований період, руб.

Таблиця 7.9. Розрахунок сили впливу факторів на зміну фондовіддачі основних засобів методом ланцюгових підстановок

Розрахунок сили впливу факторів на зміну фондовіддачі основних засобів методом ланцюгових підстановок

Вплив зміни фондовіддачі на обсяг виробництва (АУФО) розраховується як

де ВЗГ - фактична середньорічна вартість основних засобів у базисному періоді, тис. руб.

За даними аналізованого підприємства зростання середньорічної залишкової вартості основних засобів призвів до збільшення обсяг випуску продукції приблизно на 171,2 тис. Руб.

вплив факторів призвело до зростання обсягу випуску продукції на 56 809 тис. руб.

Таким чином, приріст обсягу випуску продукції за рахунок екстенсивних факторів (збільшення вартості основних засобів) склав 0,30%, приріст обсягу випуску продукції за рахунок інтенсивних факторів (збільшення фондовіддачі основних засобів) - 99,70%. Таке співвідношення позитивно характеризує використання основних засобів.

Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів повинен включати визначення показника їх рентабельності, що розраховується як відношення прибутку до середньорічної вартості основних засобів. При обгрунтуванні показника прибутку, використовуваного в розрахунках (прибуток від продажів, прибуток до оподаткування, чистий прибуток), необхідно враховувати, що в ньому має бути відображений результат використання основних засобів, без включення в цю прибуток результатів від операцій, в яких основні засоби не беруть участь (доходи від участі в інших організаціях, отримані відсотки, інші доходи). Як показник основних засобів можна використовувати показник середньорічної, первісною або залишкової вартості основних засобів:

де ФР - фондорентабельность,%

Ір - прибуток підприємства, тис. Руб.

Даний показник характеризує прибуток, одержуваний з кожної гривні коштів, вкладених в основні засоби.

За даними підприємства аналіз Фондорентабельность наведено в табл. 7.10.

Таблиця 7.10. Аналіз показників Фондорентабельность

Показник

Минулий

рік

Звітний

рік

Відхилення,

тис. руб.

Темп

росту,

%

Середньорічна залишкова вартість основних засобів, тис. Руб.

30405

30452

47

100,15

Прибуток від продажу, тис. Руб.

4085

8922

4837

218,41

Фондорентабельность,%

13,44

29,30

15,86

218,01

Зростання рентабельності основних засобів з'явився наслідком підвищення ефективності підприємницької діяльності і зниження вартості основних засобів. Оцінка сили впливу зазначених факторів методом цінних підстановок наведено в табл. 7.11.

Таблиця 7.11. Аналіз впливу факторів на зміну Фондорентабельность основних засобів

Номер розрахунку

Номер підстановки

Взаємодіючі фактори

Результативний показник - фондорентабельность,%

Вплив фактора

прибуток від продажу, тис. руб.

залишкова вартість основних засобів, тис. руб.

на результативний показник,%

1

0

4085

30405

13,44

2

1

8922

30405

29,34

15,91

3

2

8922

30452

29,30

-0,05

Сукупний вплив чинників

15,86

Таким чином, видно, що за рахунок підвищення прибутковості роботи за аналізований період фондорентабельность зросла на 15,91%, за рахунок зростання середньорічної залишкової вартості основних засобів знизилася на 0,05%. Сукупний вплив чинників призвело до зростання Фондорентабельность на 15,86%.

Підводячи підсумок, відзначимо, що зростання виробничого потенціалу підприємства викликає необхідність подальшого підвищення ефективності використання основних засобів для досягнення високих результатів.

У сучасних умовах вирішальне значення для підприємств має інтенсифікація використання найбільш активної частини основних засобів - виробничого обладнання. Для оцінки використання устаткування за кількісним складом розраховують показники готівкового, встановленого і фактично працюючого обладнання. Найбільш загальною категорією виробничого обладнання підприємств є наявне обладнання - все оснащення, перебувало на балансі, незалежно від його стану і місця знаходження. Встановлене обладнання підрозділяється на чотири групи: фактично працююче, що знаходиться на плановому ремонті і модернізації, резервне, а також перебуває на аварійному ремонті. Невстановлене обладнання включає три групи: підмет установці, зайве, що підлягає списанню. Фактично працюючим вважається устаткування, фактично використовується у виробництві незалежно від тривалості його експлуатації.

Для характеристики ступеня використання обладнання розраховують коефіцієнт використання всього наявного обладнання (відношення фактично працюючого устаткування до готівкового) і коефіцієнт використання встановленого обладнання (відношення фактично працюючого устаткування до встановленого).

На аналізованому підприємстві склад устаткування характеризується такими даними (табл. 7.12).

Таблиця 7.12. Аналіз ступеня використання обладнання підприємства

Наявне

в наявності

обладнання,

кількість

одиниць

Встановлене

обладнання,

кількість

одиниць

Працююче

обладнання,

кількість

одиниць

Фактично працююче

обладнання,%

до готівкового

обладнанню

до встановленого

обладнанню

1070

Тисячі п'ятьдесят-одна

Одна тисяча сорок п'ять

97,66

99,4

Як видно з табл. 7.12, на підприємстві 19 одиниць обладнання не встановлено, 2,34% готівкового та 0,57% встановленого обладнання вважається недіючим. Кількість такого обладнання на підприємстві становить значну величину. Це пов'язано зазвичай з проблемою планів капітального будівництва і завдань по введенню потужностей з виробництвом і постачанням обладнання, некомплектністю надходить обладнання, з організаційно-господарськими неполадками на підприємстві і т.д. Для найбільш повного використання устаткування необхідно звести до мінімуму кількість невстановленого і бездіяльного устаткування. Підвищення ефективності використання працюючого обладнання забезпечується двома шляхами: екстенсивним (за часом) і інтенсивним (по потужності).

Аналіз екстенсивного використання устаткування пов'язаний з розглядом балансу часу його роботи, який включає такі фонди: календарний, режимний, можливий, плановий і фактичний. Календарний фонд часу - максимально можливий час роботи обладнання за календарний період (знаходиться множенням кількості календарних днів у звітному періоді на 24 години і на кількість одиниць встановленого обладнання). Режимний (номінальний) фонд часу знаходиться множенням кількості одиниць встановленого обладнання на кількість робочих днів в аналізованому періоді і на тривалість робочого дня в годинах з урахуванням коефіцієнта змінності. Можливий фонд часу дорівнює режимному за вирахуванням часу на ремонт обладнання. Плановий фонд - час, необхідний для виконання плану але виробництву продукції. Фактичний фонд - час, дійсно витрачений на випуск продукції, тобто кількість фактично відпрацьованих машино-годин. Сукупність фондів часу дає можливість проаналізувати час роботи обладнання.

Періодичне дослідження використання устаткування в часі дозволяє оцінити величину цілозмінних і целосуточних простоїв, виявити розміри внутрізмінних втрат часу. Маючи такі дані, можна визначити необхідні заходи щодо усунення наявних недоліків, мобілізації резервів для кращого використання виробничого потенціалу.

При аналізі застосування обладнання обчислюють коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (К: жсте "). Він характеризує рівень використання устаткування в часі і визначається для кожної групи устаткування:

де? факт - фактично відпрацьований обладнанням час, машино-години;

^ плаї - час можливого використання устаткування (плановий фонд часу), машино-години.

Однак цей показник не відображає рівень використання обладнання, для чого використовується коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (К "" Тен):

де Уфакт - фактичний випуск продукції за одну машино-годину; упла - плановий випуск продукції за одну машино-годину.

Екстенсивний шлях підвищення ефективності використання обладнання характеризується підвищенням кількості і частки діючого обладнання в загальній масі, збільшенням часу його корисного використання за допомогою скорочення часу виробництва всіх видів ремонту, максимальним за часом застосуванням устаткування протягом зміни.

Зростання коефіцієнта інтенсивного використання свідчить про більш повне використання устаткування по потужності, про збільшення випуску продукції без додаткових капітальних вкладень. На цей показник впливають ступінь інтенсивності технічних процесів, якість вихідної сировини і матеріалів, віковий склад, стан і ступінь зносу оснащення, величина браку та ін.

Інтегральний коефіцієнт використання устаткування (Ктггегр) розраховується але формулою:

Значне скорочення часу планових простоїв може бути досягнуто в результаті застосування швидкісних і прогресивних методів ремонту устаткування, правильної організації ремонтних робіт, раціональної експлуатації оснащення і ретельного догляду за ним і т.д. Фактичне відпрацьований час устаткування часто відхиляється від планового на час простоїв. При аналізі позапланових простоїв виявляють величину простоїв устаткування по окремих причин. Дані обліку часу роботи устаткування не завжди повністю відображають величину простоїв. Доцільно при аналізі організувати вибіркові спостереження за використанням часу роботи устаткування протягом зміни.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про достатню забезпеченості підприємства основними засобами. Проте керівництву слід приділяти більше уваги питанню своєчасності оновлення основних засобів в цілому і робочих машин і устаткування зокрема, так як саме вони є одним з основоположних чинників, що впливають на обсяг випуску продукції і кінцеві результати діяльності підприємства.

Резервами підвищення фондовіддачі та обсягу виробництва є введення в дію нового обладнання, скорочення цілоденних і внутрізмінних його простоїв, збільшення коефіцієнта змінності, середньогодинної вироблення обладнання та ін., Які визначаються наступним чином.

Резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання визначають множенням його додаткової кількості на поточний рівень середньорічної вироблення або на фактичну величину всіх чинників, які формують його величину:

де РТВПК- резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання, тис. руб .; РТК - додаткова кількість нового обладнання, одиниці обладнання;

Д - кількість відпрацьованих днів за рік одиницею обладнання; КСМ - коефіцієнт змінності роботи устаткування;

II - середня тривалість зміни, год; ЧВ - вироблення продукції за 1 машино-годину, руб.

Скорочення цілоденних простоїв обладнання приводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною його одиницею за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу (прогнозована) кількість одиниць обладнання, коефіцієнт змінності, тривалість зміни і фактичний рівень середньогодинної вироблення одиниці обладнання в поточному періоді:

де РТВПд- резерви збільшення випуску продукції за рахунок скорочення цілоденних простоїв обладнання, тис. руб .; Кв - можливе (прогнозоване) кількість одиниць обладнання; РТД - скорочення цілоденних простоїв обладнання.

Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст коефіцієнта змінності помножити на можливу (прогнозована) кількість одиниць обладнання, можливу кількість днів роботи всього парку устаткування, тривалість зміни і фактичний рівень середньогодинної вироблення одиниці обладнання в поточному періоді:

де РТВПк - резерви збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності, руб .; Д "- можливе (прогнозоване) кількість днів роботи обладнання; РТКСИ - підвищення коефіцієнта змінності обладнання; СВ - вироблення продукції за 1 машино-зміну, руб.

Резерв збільшення випуску продукції за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв визначають множенням планованого приросту тривалості зміни на твір можливої кількості обладнання, можливої кількості відпрацьованих днів одиницею обладнання, можливого рівня коефіцієнта змінності і фактичного рівня середньогодинної вироблення обладнання:

де РТВІ ,, - резерви збільшення випуску продукції за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв устаткування, руб .; КСМ п - можливий коефіцієнт змінності устаткування; ГТВ - планований приріст тривалості зміни, ч.

Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання необхідно спочатку виявити можливості зростання останньої за рахунок оновлення і модернізації устаткування, більш інтенсивного його використання, впровадження досягнень науково-технічного прогресу і т.д. Потім виявлений резерв підвищення виробітку за 1 машино-годину треба помножити на можливу кількість годин роботи обладнання Т "(твір можливої кількості одиниць, кількості днів роботи, коефіцієнта змінності, тривалості зміни):

де РТВНЧВ - резерви збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання, тис. руб .; К "- можливе (прогнозоване) кількість одиниць обладнання; Дв - можливе (прогнозоване) кількість днів роботи обладнання; КСМ п - можливий коефіцієнт змінності устаткування; Пв - можлива тривалість зміни, год; РТЧВ - вироблення продукції за 1 машино-годину, руб.

Після цього визначають резерви зростання фондовіддачі:

де В11 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді, тис. руб .; РТВН - резерв збільшення випуску продукції, тис. Руб .;

ОС - фактична середня величина основних засобів у звітному періоді, тис. Руб .;

ОСД - додаткова сума основних засобів, яка знадобиться для освоєння резервів збільшення виробництва продукції, тис. Руб .; РХОС - резерв скорочення основних засобів за рахунок реалізації, здачі в оренду, консервації та списання, тис. Руб.

Основними шляхами підвищення ефективності використання основних засобів є:

■ звільнення підприємства від зайвого устаткування;

■ своєчасне та якісне проведення планово-попереджувального і капітального ремонту;

■ придбання високотехнологічних основних засобів;

■ підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу;

■ своєчасне оновлення, особливо активної частини основних засобів, з метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу;

■ підвищення коефіцієнта змінності;

■ підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва;

■ забезпечення централізації ремонтних служб, де це економічно доцільно;

■ впровадження нової техніки і прогресивної технології, енерго- і паливозберігаючі;

■ вдосконалення організації виробництва і праці з метою скорочення втрат робочого часу і простоїв у роботі машин.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ефективності використання основних фондів
Аналіз ефективності використання основних засобів
Аналіз ефективності використання основних засобів
Ефективність використання основних засобів
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Які індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути корисні при аналізі?
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Аналіз ефективності використання запасів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук