Навігація
Головна
Аналіз динаміки, структури та структурних зрушень в собівартості...Показники рівня та динаміки собівартості продукціїОцінка динаміки собівартості видавничої продукціїАналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукціїІндексний метод в аналізі динаміки обсягів виробництва і реалізації...Аналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу СШААналіз собівартості продукціїАналіз витрат і собівартості продукціїАналіз асортименту і оцінка динаміки структури продажівАналіз структури та динаміки економічних показників діяльності...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз структури та динаміки собівартості продукції

Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, можуть групуватися постатейно і поелементно. Перелік статей витрат і методи розподілу за видами продукції визначаються методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від характеру і структури виробництва. Виділяються наступні елементи витрат: матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші витрати.

В елементі "Матеріальні витрати" відображається вартість придбаних з боку сировини і матеріалів, покупних матеріалів, запчастин, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми підприємствами, природної сировини, палива всіх видів, покупної енергії, а також втрат від недостачі надійшли матеріальних ресурсів у межах норм природних втрат. З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівартість продукції, виключається вартість поворотних відходів, під якими розуміються залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або частково споживчі якості вихідного ресурсу і в силу цього використовуються з підвищеними витратами або зовсім не застосовуються за прямим призначенням.

В елементі "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, стимулюючі і компенсуючі виплати, а також витрати на оплату праці не складаються в штаті підприємства працівників, ком в основній діяльності.

В елементі "Відрахування на соціальні потреби" відображаються обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами органам державного соціального страхування, Пенсійного фонду, фондів медичного страхування від витрат на оплату праці працівників, що включаються в собівартість продукції але елементу "Витрати на оплату праці".

В елементі "Амортизація" відображається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, обчислена виходячи з балансової вартості та затверджених в установленому порядку норм, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, вироблену відповідно до законодавства.

До елементу "Інші витрати" належать податки, збори, платежі (включаючи обов'язкові види страхування), платежі за викиди забруднюючих речовин, витрати на оплату відсотків за отриманими кредитами, оплата послуг зв'язку та ін.

Аналіз структури витрат на виробництво починається з визначення питомої ваги окремих елементів витрат у загальній сумі витрат та їх зміни за звітний період. У таблиці 8.2 наведено дані про витрати на виробництво продукції за економічними елементами на підприємстві ВАТ "Альфа" за минулий і звітний роки.

Дані табл. 8.2 дають можливість виявити динаміку витрат і суми відхилень по кожному елементу. Так, виробничі витрати звітного року вище витрат минулого року на 39319 тис. Руб. Приріст відбувся за всіма видами витрат. При цьому змінилася і структура витрат: збільшилася частка витрат на оплату праці на 4,48% і інших витрат на 4,26%, а частка матеріальних витрат і амортизації зменшилася в загальній сумі витрат на 8,90 і 0,62% відповідно.

Таблиця 8.2. Дані про витрати на виробництво продукції за економічними елементами

Елементи витрат

Сума, тис. Руб.

Відхилення

Структура витрат,%

Відхилення

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

Матеріальні затрати

67951

85954

18003

73,20

64,93

-8,90

Витрати на оплату праці

12063

23087

11024

12,96

17,44

4,48

Відрахування на соціальні потреби

6075

8607

2532

6,53

6,5

-0,30

Амортизація

2270

2405

135

2,44

1,82

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

-0,62

Інші витрати

4704

12329

7625

5,50

9,31

4,26

Разом по елементах витрат

93063

132382

39319

100,00

100,00

-

Дані табл. 8.2 дають можливість виявити динаміку витрат і суми відхилень по кожному елементу. Так, виробничі витрати звітного року вище витрат минулого року на 39319 тис. Руб. Приріст відбувся за всіма видами витрат. При цьому змінилася і структура витрат: збільшилася частка витрат на оплату праці на 4,48% і інших витрат на 4,26%, а частка матеріальних витрат і амортизації зменшилася в загальній сумі витрат на 8,90 і 0,62% відповідно.

Щоб зробити правильні висновки про стан витрат, необхідно проаналізувати їх за рівнями управління і об'єктам витрат, тобто визначити витрати на виробництво конкретної продукції і комплексні витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва. З цією метою проводиться аналіз за статтями витрат (калькуляційними статтями).

У таблиці 8.3 наведено дані про витрати на виробництво продукції по калькуляційних статтях на аналізованому підприємстві.

Цей напрямок аналізу дозволяє виявити структуру витрат за статтями, виявити відхилення, проаналізувати структуру собівартості, її зміна за суміжні звітні періоди. Очевидно, що частина статей витрат пов'язана з обсягом виробництва, значить, можна розрахувати вплив даного чинника на рівень витрат (сировина і матеріали, паливо, енергія, витрати на оплату праці, відрахування), які мають значну питому вагу в собівартості продукції (приблизно 80% ). У звітному році але порівняно з минулим дані витрати зросли на 14437 тис., 19,03 тис., 16,67 тис., 11,024 тис., 25,32 тис. Руб. відповідно. Лише витрати на воду у звітному році знизилися на 4 тис. Руб. Частка ж названих витрат у собівартості знижується. Структура витрат, наведена в табл. 8.3, свідчить, що рівень умовно-постійних витрат у собівартості становить близько 20% і відхилення по роках незначні.

Таблиця 8.3. Дані про витрати на виробництво продукції по калькуляційних статтях

Статті витрат

Сума, тис.

руб.

Структура витрат,%

минулий рік

звітний рік

відхилення

минулий рік

звітний рік

відхилення

Матеріальні затрати:

Сировина і матеріали,

Шістьдесят одна тисяча тридцять три

75470

14437

65,58

57,01

-8,57

покупні вироби,

комплектуючі,

спецодяг,

спецоснащення

паливо

2339

4242

1903

2,51

3,20

0,69

енергія

4557

6224

Тисяча шістсот шістьдесят сім

4,9

4,70

-0,2

вода

22

18

-4

0,02

0,01

-0,01

Витрати на оплату праці

12063

23087

11024

12,96

17,44

4,48

Страхові внески у державні позабюджетні фонди

6075

8607

2532

6,54

6,5

-0,04

Амортизація ОС

2270

2403

133

2,44

1,82

-0,62

Амортизація нематеріальних активів

-

2

2

-

0,01

0,01

Орендна плата

-

-

-

-

-

-

Добові та підйомні

376

69

-307

0,40

0,05

-0,35

Податки та збори, включені в собівартість

1640

3723

2083

1,76

2,81

1,05

(без страхових внесків)

Оплата послуг сторонніх

2688

8537

5849

2,89

6,45

3,56

організацій

Разом витрат на виробництво і реалізацію продукції

93063

132382

39319

100,00

100,00

Щоб провести факторний аналіз собівартості продукції, випущеної або реалізованої, традиційною методикою витрат на виробництво продукції передбачається наступне напрямок. Зміна загальної суми витрат залежить від обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції, суми постійних витрат. Дані для розрахунку впливу цих факторів приведені в табл. 8.4. З неї видно, що у зв'язку зі збільшенням випуску товарної продукції в умовно-натуральному вираженні сума витрат зросла на 4037 тис. Руб. (97100 - 93063 = +4037).

Таблиця 8.4. Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції

Витрати

Сума,

тис. руб.

Фактори зміни витрат

про б'ємо

випуску

продукції

структура

продукції

змінні

витрати

постійні

витрати

За базису на базисний

93063

Минулий рік

Минулий рік

Минулий рік

Минулий рік

випуск продукції

За базису, перерахованим

на звітний обсяг виробництва продукції

97100

Звітний рік

Минулий рік

Минулий рік

Минулий рік

За базисного рівня

100050

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

Минулий рік

на звітний випуск

продукції

Звітні при базисному

120200

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

Минулий рік

рівні постійних

витрат

Звітні

132382

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат зросла на 2 950 тис. Руб. (100050 - 97100 = +2950). Це свідчить про те, що в загальному випуску продукції зросла частка затратоемкую продукції. Через зростання рівня питомих змінних витрат перевитрата на виробництво продукції склав 20150 тис. Руб. (120200 - 100050 = 20150). Таким чином, загальна сума витрат вище значення минулого періоду на 39319 тис. Руб. (132382 - 93063 = 39319), у тому числі за рахунок зростання випуску продукції та зміни її структури вона зросла на 6987 тис. Руб. (100050 - 93063 = 6987), а за рахунок збільшення собівартості продукції - на 32332 тис. Руб. (132382 - 100050 = 32332). Отже, фактична собівартість всієї виробленої продукції у звітному році вище відповідного значення минулого року на 32 332 тис. Руб., Або на 32,32%.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз динаміки, структури та структурних зрушень в собівартості продукції, робіт, послуг
Показники рівня та динаміки собівартості продукції
Оцінка динаміки собівартості видавничої продукції
Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції
Індексний метод в аналізі динаміки обсягів виробництва і реалізації продукції
Аналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу США
Аналіз собівартості продукції
Аналіз витрат і собівартості продукції
Аналіз асортименту і оцінка динаміки структури продажів
Аналіз структури та динаміки економічних показників діяльності страхової організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук