Навігація
Головна
Аналіз витрат на один карбованець продукціїАналіз показника витрат на карбованець реалізованої продукціїАналіз витрат на 1 руб. товарної продукціїАналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукціїАналіз витрат і собівартості продукції
Аналіз відхилень за прямими трудовим затратамПорядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні...Методи розподілу непрямих витратАналіз прямих матеріальних витрат
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз витрат на карбованець товарної продукції

Показник витрат на карбованець товарної продукції є важливим узагальнюючим показником собівартості продукції. Він показує взаємозв'язок між собівартістю і прибутком і визначається відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої продукції. У процесі аналізу вивчається динаміка витрат на карбованець товарної продукції, проводяться міжгосподарські порівняння але даним показником.

На рівень аналізованого показника впливають різні фактори. Вплив факторів першого рівня (безпосередньо впливають) на зміну витрат на карбованець товарної продукції розрахуємо способом цінних підстановок але даними табл. 8.4 та за інформацією про випуск товарної продукції (табл. 8.5).

Таблиця 8.5. Дані про випуск товарної продукції ВАТ "ПСМ"

Товарна продукція

Тис. руб.

За базису

135468

За звітом при базисній структурі і базисних цінах

135600

За звітом у цінах базису

136200

За звітом у звітних цінах

136500

Аналітичні розрахунки впливу факторів на зміну суми витрат на карбованець товарної продукції наведено в табл. 8.6.

З розрахунків, наведених у табл. 8.6, видно, що на підприємстві зросли витрати на карбованець товарної продукції на 28,28 кін. (96,98 - 68,70 = 28,28), у тому числі за рахунок зміни структури виробництва на 1,85 коі. (73,46 - 71,61 = 1,85); зміни рівня питомих змінних витрат на 14,79 коп. (88,25 - 73,46 = 14,79), збільшення суми постійних витрат на 8,95 коі. (97,20 - 88,25 = = 8,95). Вплив таких факторів, як зміна обсягу виробництва і відпускних цін на продукцію, викликало зміну аналізованого показника на +2,91 коі. (71,61 - 68,70 = 2,91) і -0,22 коп. (96,98 - 97,2 = Ч), 22) відповідно.

Таблиця 8.6. Розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат на карбованець товарної продукції

Розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат на карбованець товарної продукції

Для того щоб встановити, яким чином дані фактори вплинули на зміну суми прибутку, необхідно абсолютні прирости витрат на карбованець товарної продукції за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, виражений у планових цінах. Розрахунок впливу факторів наведено в табл. 8.7.

Таблиця 8.7. Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку

Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку

Таким чином, під впливом зміни перерахованих факторів прибуток у звітному періоді збільшилася в порівнянні з минулим роком на 38 687,04 тис. Руб.

Аналіз прямих і непрямих витрат

Значну питому вагу в собівартості продукції займають прямі матеріальні витрати, які прямо включаються до собівартості конкретних видів виробів. Їх розмір залежить від впливу багатьох чинників, що об'єднуються в три основні групи: зміна обсягу продукції, її структури та рівня прямих витрат у собівартості окремих виробів. Ефективне управління даними факторами можливо за умови, що центри відповідальності за матеріальні витрати будуть своєчасно отримувати повну аналітичну інформацію про направлення і силі їх дії на собівартість продукції.

Найбільш поширеними причинами перевищення нормативного витрати сировини й матеріалів є надходження їх з відхиленнями від встановлених стандартів і технічних умов, заміна одних видів і сортів матеріалів іншими, порушення технологічного процесу та ін. У ході аналізу собівартості найважливіших видів виробів виявляються конкретні види сировини і матеріалів, по яким був допущений перевитрата. При цьому необхідно вивчити якість діючих норм, частоту їх перегляду.

Подальший аналіз спрямований на виявлення конкретних причин, що викликали вплив розглянутих факторів, а також працівників, з вини яких відбулося вплив даних чинників. У процесі вивчення досліджуються діючі норми витрат матеріалів, наскільки вони враховують досягнення науково-технічного прогресу, досвід передових підприємств, а також своєчасний облік зміни норм. Заключним етапом аналізу прямих матеріальних витрат є виявлення резервів економії матеріальних ресурсів і вироблення заходів щодо їх використання.

Прямі трудові витрати також займають значну питому вагу в собівартості продукції і роблять великий вплив на формування її рівня. Тут предметом розгляду є динаміка заробітної плати на карбованець товарної продукції, її частка в собівартості продукції, вивчаються фактори, що визначають величину даного показника, здійснюється пошук резервів економії коштів але цій статті витрат. Загальна сума прямої заробітної плати залежить від обсягу виробленої товарної продукції, її структури і рівня витрат на окремі вироби. Останній визначається трудомісткістю і рівнем оплати праці за 1 людино-годину. Розглянемо методику розрахунку впливу даних факторів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Сума прямої заробітної плати на виробництво продукції:

1. За планом - 21980 тис. Руб.

2. За планом, перерахованим на фактичний випуск продукції при плановій її структурі, - 22000 тис. Руб.

3. По плановому рівню витрат на фактичний випуск продукції - 23100 тис. Руб.

4. Фактично при плановому рівні оплати праці - 20500 тис. Руб.

5. Фактично - 23087 тис. Руб.

Загальний перевитрата по прямій заробітній платі на весь випуск товарної продукції становить 1107 тис. Руб. (23087 - 21980), у тому числі за рахунок:

■ збільшення обсягу випуску продукції: 22000 - 21980 = = +20 тис. Руб .;

■ зміни структури продукції: 23100 - 22000 = = +1100 тис. Руб .;

■ зниження трудомісткості продукції: 20500 - 23100 = = -2600 тис. Руб .;

■ підвищення рівня оплати праці: 23087 - 20500 = = +2587 тис. Руб.

Заробітна плата на випуск окремих виробів залежить від тих же факторів, крім структури виробництва продукції.

Далі визначається зміна собівартості кожного виробу за рахунок його трудомісткості і рівня середньогодинної оплати праці. Для цього відхилення по трудомісткості множиться на плановий рівень оплати праці за 1 людино-годину, а відхилення але рівнем оплати праці - на фактичний рівень трудомісткості продукції.

Методика факторного аналізу заробітної плати на одиниць) 'продукції представлена і табл. 8.8.

Таблиця 8.8. Факторний аналіз заробітної плати на одиницю продукції

Факторний аналіз заробітної плати на одиницю продукції

У процесі аналізу також можна визначити вплив інших факторів на зміну суми заробітної плати. Так, трудомісткість і рівень оплати праці залежать від впровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, організації праці, кваліфікації персоналу. Вплив даних чинників визначається наступним чином:

Д Заробітної плати на виріб хг = ДУТ.Г, х ВІД "л х Обсяг виробництва продукції ф;

Д Заробітної плати на виріб хг = УТФ х ДОТ., / Х Обсяг виробництва продукції ф.

Непрямі витрати в собівартості продукції представлені такими комплексними статтями, як витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські витрати, комерційні витрати. Вони не включаються прямо в собівартість, а розподіляються пропорційно якій-небудь базі. Аналіз проводиться шляхом порівняння їх фактичної величини на рубль товарної продукції в динаміці за ряд років, а також з плановим рівнем звітного періоду. Потім з'ясовуються причини, що абсолютне і відносне зміна непрямих витрат.

Непрямі витрати не знаходяться в однаковій зв'язку з обсягом виробництва і в процесі аналізу підрозділяються на умовно-постійні та умовно-змінні витрати. До умовно-постійних відносяться витрати, абсолютна величина яких лімітується по цеху або підприємству в цілому і не знаходиться в прямій залежності від обсягу виконання виробничої програми. Умовно-змінні витрати нормуються на одиницю продукції; їх розмір змінюється у відносно пропорційному відповідно до зміни обсягу випуску продукції. Методику аналізу непрямих витрат розглянемо на прикладі витрат на утримання та експлуатацію устаткування (РСЕО). Йдеться про амортизацію машин і технологічного обладнання, витратах на їх ремонт, експлуатацію, витрати але внутризаводскому переміщенню вантажів. Деякі види витрат (амортизація) не залежать від обсягу виробництва продукції і відносяться до умовно-постійних. Інші повністю або частково обумовлені його зміною, тому є умовно-змінними. Ступінь їх залежності від обсягу виробництва продукції встановлюється за допомогою коефіцієнтів, величина яких визначається досвідченим шляхом або за допомогою кореляційного аналізу по великій сукупності даних про обсяг випуску продукції і сумі цих витрат.

Для перерахунку планових витрат на фактичний випуск продукції можна використовувати наступну формулу (табл. 8.9):

де ЗСК - витрати, скориговані па фактичний випуск продукції; Зпл - планова сума витрат за статтею; ДТИ% - перевиконання (недовиконання) плану по випуску товарної продукції. %;

Кл - коефіцієнт залежності витрат від обсягу виробництва продукції.

Дані, представлені в табл. 8.9, показують, що при абсолютному перевитрату +1054 тис. Руб. відносний перевитрата становить 991 тис. руб. Витрати на утримання машин і устаткування зросли на 63 тис. Руб. у зв'язку зі збільшенням випуску продукції на 2,6%. Це виправданий перевитрата. Решта суми перевитрати частково викликана інфляцією, частково - внутрішніми причинами. Потім в процесі аналізу з'ясовуються причини відносної перевитрати або економії коштів по кожній статті витрат.

Таблиця 8.9. Аналіз РСЕО, тис. Руб.

Витрати

Коефіцієнт

залежно

витрат від обсягу випуску

Сума витрат

Витрати

за планом

на фактичний випуск

Відхилення

по

планом

фактично

від плану

загальне

в тому

числі

від обсягу випуску

від рівня витрат

Амортизація

0

2000

2403

2000

+403

-

403

Ремонт

0,35

2075

2480

2094

+405

19

386

Експлуатаційні витрати

0,75

+1739

1938

Тисячу сімсот сімдесят три

+ 199

34

165

Інші

1,00

400

450

+410

+50

10

40

Разом

-

6214

7268

6277

+1 +054

63

991

Далі аналогічно методиці оцінки РСЕО слід проводити аналіз загальновиробничих, загальногосподарських і комерційних витрат. У підсумку підраховуються резерви можливого скорочення непрямих витрат і розробляються рекомендації але їх освоєння.

Основними джерелами резервів зниження собівартості продукції є збільшення обсягу виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства; Скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, устаткування, скорочення непродуктивних витрат, виробничого браку. Величина резервів визначається за формулою

де Р ± С - зниження собівартості продукції;

Р_1_3 - скорочення витрат;

Св. Сф - можливий і фактичний рівень собівартості вироби;

Зф - фактичні витрати;

Зд - додаткові витрати, необхідні для освоєння резервів збільшення випуску продукції;

УВПф - обсяг продукції фактичний;

Р _! _ УВП - збільшення обсягу продукції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз витрат на один карбованець продукції
Аналіз показника витрат на карбованець реалізованої продукції
Аналіз витрат на 1 руб. товарної продукції
Аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції
Аналіз витрат і собівартості продукції
Аналіз відхилень за прямими трудовим затратам
Порядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні податку на прибуток
Методи розподілу непрямих витрат
Аналіз прямих матеріальних витрат
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук