Навігація
Головна
Аналіз фінансового стану підприємстваМетоди аналізу фінансового стану підприємстваАНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВАМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваАналіз фінансового стану підприємства
Методика фінансового аналізу діяльності підприємстваАналіз фінансового стану підприємстваАналіз фінансового стану підприємства
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність і методи аналізу фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

У ринковій економіці виключно важливе значення мають стабільність фінансового становища і вишукування шляхів для його підтримки з метою створення нормальних умов для функціонування. Фінансовий стан - це концентроване вираження ефективності використання фінансових ресурсів, тобто стан фінансів, яке характеризується утворенням, розподілом і використанням таких ресурсів, як:

■ фінансові;

■ кошти, які надходять за реалізовану продукцію, роботи і послуги;

■ кредити банку і позики;

■ тимчасово залучені кошти (заборгованості постачальникам та іншим кредиторам, вільні кошти спеціальних фондів та ін.).

Фінанси підприємства як суб'єкта господарювання виконують функції формування та нарощування виробничого потенціалу (або підтримання його), забезпечують поточну господарську діяльність і беруть участь у здійсненні соціальної політики.

На думку А.Д. Шеремета та Є.В. Негашева, під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування організації, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Існують різні класифікації методів аналізу фінансового стану. За однією з них виділяють неформалізовані і формалізовані методи аналізу. Перші засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на строгих аналітичних залежностях (методи експертних оцінок, сценаріїв, порівняння та ін.). Їх застосування характеризується певним суб'єктивізмом, оскільки тут на перший план висуваються інтуїція, досвід і знання аналітика. До другої групи належать методи, в основі яких лежать досить суворі формалізовані аналітичні залежності (метод середніх і відносних велич, метод угруповання, елементарні методи обробки рядів динаміки, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, диференційний, інтегральний методи, метод дисконтування та ін .).

Методика аналізу фінансового стану включає: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний аналіз.

Горизонтальний аналіз заснований на зіставленні кожної позиції звітності з попереднім періодом і дозволяє виявити тимчасові тенденції в розвитку показника, визначити абсолютні й відносні відхилення, темпи його зростання і приросту.

Вертикальний (структурний) аналіз визначає структури підсумкових фінансових показників і виявляє вплив кожної позиції на підсумкові показники.

Аналіз тенденцій розвитку (трендовий аналіз) дозволяє порівняти кожну позицію звітності з рядом попередніх періодів та визначити тренд, тобто основну тенденцію динаміки показника, "очищену" від випадкових впливів індивідуальних особливостей зміни показника за окремі періоди.

Метод фінансових коефіцієнтів (коефіцієнтний аналіз) дає можливість встановити співвідношення між окремими позиціями звіту або окремих форм звітності. Отримана відносна величина характеризує рівень платоспроможності, фінансової стійкості, ступінь прибутковості і т.д. Основна мета використання фінансових коефіцієнтів - виявлення напрямку подальшого розвитку підприємства. Для цього застосовують три методи: приблизних експертних оцінок, порівняння з результатами минулих років, зіставлення підсумків діяльності З показниками роботи інших підприємств тієї ж галузі.

Порівняльний (просторовий) аналіз проводиться для одночасної оцінки як показників роботи дочірніх фірм, підрозділів, цехів (внутрішньогосподарський аналіз), так і показників роботи аналізованої компанії порівняно з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними (міжгосподарський аналіз).

Факторний аналіз дозволяє врахувати вплив окремих складових факторів на формування результативного показника за допомогою детермінованих чи стохастичних (імовірнісних) прийомів дослідження.

Можливе проведення як експрес-аналізу, так і деталізованого аналізу. Метою експрес-аналізу є нескладна оцінка фінансового стану і динаміки розвитку підприємства. Він здійснюється в три етапи:

1) підготовчий етап, який передбачає прийняття рішення про доцільність проведення аналізу та готовності фінансової звітності до читання. На даному етан використовують елементарні прийоми аналізу (прийом порівняння, вирахування середніх, відносних величин та ін.);

2) попередній огляд бухгалтерської звітності, мета якого - знайомство з пояснювальною запискою та оцінка умов, в яких функціонує підприємство;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

3) економічне читання та аналіз звітності.

Сенс експрес-аналізу полягає у відборі невеликої кількості найбільш істотних і порівняно нескладних в обчисленні показників і в постійному відстеженні їх динаміки. Відбір проводиться аналітиком. Один з варіантів відбору аналітичних показників для визначення економічного потенціалу підприємства та оцінки результатів його діяльності наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9. 1

Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу

Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу

Деталізований аналіз фінансового стану може виконуватися слідом за експрес аналізом або без його проведення, містити більший або менший перелік розділів і показників, використовувати різний обсяг інформації. Він доцільний для більш докладної характеристики майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в минулому звітному періоді, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Таким чином, деталізований аналіз фінансового стану конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.

В аналізі фінансового стану одним з важливих є поняття "фінанси підприємства". Його слід розглядати у двох аспектах - теоретичному і прикладному. У теоретичному аспекті фінанси підприємства - це грошові відносини з формування фінансових ресурсів, їх розміщення та використання, тобто це економічна категорія. У прикладному аспекті мова йде про сукупність фінансових ресурсів, що характеризується певною системою показників їх наявності, розміщення та ефективності використання.

Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Аналіз фінансів необхідний при прийнятті управлінських рішень, наприклад при виборі варіантів вкладення коштів у цінні папери або купівлі інших підприємств (фірм), а також як інструмент прогнозування майбутніх фінансових умов і результатів. Аналіз може бути охарактеризований як процес діагностики управлінських, виробничих та інших проблем, а також як інструмент, який використовується для оцінки діяльності адміністрації.

До аналізу фінансового стану залучаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори (для вивчення ефективності використання ресурсів), банки (для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику), постачальники (для своєчасного отримання платежів), податкові інспекції ( для виконання плану надходження коштів до бюджету) та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансового стану підприємства
Методи аналізу фінансового стану підприємства
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук