Навігація
Головна
Аналіз фінансових результатів і рентабельностіАналіз фінансових результатів і рентабельностіАналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової...АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАСистема показників фінансових результатів - основа оцінки...
Інформаційна база обгрунтування рішень фінансового характеруПорівняльний аналіз та аналіз тенденцій на базі фінансової звітностіЗначення і завдання комплексного аналізу господарської діяльності в...Значення, завдання та етапи аналізу фінансового стану підприємстваАНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності

Сутність, значення, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів

Фінансовий результат - узагальнюючий показник оцінки ефективності (неефективності) діяльності господарюючого суб'єкта. В умовах ринкових відносин функціонування підприємства незалежно від видів його діяльності та форм власності повинно забезпечувати достатній прибуток. Сума прибутку використовується в якості основного узагальнюючого показника ефекту при оцінці результативності та ефективності господарюючих суб'єктів. Вона є важливим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності, оскільки створює фінансову основу для її розширення, а також для задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Податок на прибуток є основним джерелом формування бюджетів усіх рівнів (федерального, республіканського і місцевого). За рахунок прибутку гасяться боргові зобов'язання господарюючого суб'єкта перед банком, кредиторами та інвесторами.

Система показників фінансових результатів включає не тільки абсолютну суму прибутку, а й відносні показники ефективності господарювання. До них відносяться показники рентабельності, які характеризують відносну прибутковість (прибутковість) результатів діяльності підприємств і підприємців. Незважаючи на уявну простоту розрахунків, показники цієї групи складні як з точки зору теорії, так і з позиції практичних розрахунків, виконуваних в просторово-часових порівняннях. Розглянемо основні аспекти даної проблеми.

У загальному випадку результативність, економічна доцільність і рентабельність функціонування комерційної організації вимірюються абсолютними і відносними показниками. Розрізняють показники економічного ефекту та економічної ефективності.

Економічний ефект - показник, що характеризує результат діяльності. Це абсолютний, об'ємний показник; його можна підсумувати у просторі та часі (в даному випадку ми абстрагуємося від поняття тимчасовій вартості грошей). Залежно від рівня управління, галузевої належності об'єкта та інших параметрів в якості показників ефекту використовують показники валового національного продукту, національного доходу, валової продукції, прибутку, валового доходу від реалізації товарів та ін.

Основним показником беззбитковості роботи комерційної організації є прибуток. Однак за цим показником, взятому ізольовано, не можна зробити обгрунтовані висновки про фінансові результати. Прибуток в 200 тис. Руб. може бути прибутком різновеликих але масштабами діяльності і розмірами вкладеного капіталу комерційних організацій, іншими словами, сума оголошеної прибутку, як правило, не дає можливості судити про масштаби фірми. Відповідно і ступінь відносної вагомості цієї суми буде неоднаковою. Тому в аналізі використовують коефіцієнти рентабельності, що розраховуються як відношення отриманого доходу (прибутку) до середньої величини використаних ресурсів.

Економічна ефективність - відносний показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для його досягнення. Значення даного показника вже не можна підсумувати у просторі та часі (подібні підсумовування роблять лише в статистиці, наприклад при побудові рівнянь регресії, однак у цьому випадку показник розглядається як певна узагальнена статистична характеристика досліджуваного явища).

Існують два підходи до оцінки економічної ефективності - ресурсний і витратний. Різниця між категоріями "ресурси" і "витрати" досить очевидно. Зокрема, якщо розглянути основні засоби, то для характеристики ресурсу може використовуватися будь-якої з показників його вартісної оцінки, а в якості характеристики витрат - частина вартості, яка відноситься на витрати у звітному періоді, тобто амортизаційні відрахування. Безумовно, в цьому випадку очевидність має лише здається характер. Відомо, що існує кілька оцінок вартості основних засобів (первісна, відновлювальна, залишкова, ринкова та ін.), Списувати вкладення в основні засоби на витрати можна за допомогою різних методик амортизації і т.п.

Коефіцієнти рентабельності (прибутковості), з одного боку, являють собою окремий випадок показників ефективності, коли в якості показника ефективності в чисельнику дробу береться прибуток, а в знаменнику - величина ресурсів або витрат. Однак на практиці, природно, аналіз далеко не завжди виконується в суворій відповідності з канонами теорії, поетом) ', з іншого боку, рентабельність розуміється ширшому сенсі, ніж ефективність. Не випадково в прикладних науках говорять про двох групах показників рентабельності як про відносних показниках, в яких прибуток зіставляється з деякою базою, що характеризує підприємство з однією з двох сторін - ресурси або сукупний дохід у вигляді виручки, отриманої від контрагентів в ході поточної діяльності. Два види базових показників зумовлюють дві групи коефіцієнтів рентабельності. У першому випадку базовими показниками (тобто знаменниками дробу формули коефіцієнта рентабельності) виступають вартісні оцінки ресурсів (капітал, матеріальні ресурси в різної класифікації та ін.), У другому - показники виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (в цілому і за видами).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Безліч коефіцієнтів рентабельності (прибутковості) залежить від того, з чиєї позиції намагаються оточити ефективність фінансово-господарської діяльності комерційної організації. Тому вибір оціночного коефіцієнта обумовлений алгоритмом розрахунку, точніше, тим, який показник ефекту (прибутку) використовується в розрахунках. Не випадково у світовій обліково-аналітичній практиці відомі різні інтерпретації показників прибутку, а якогось універсального коефіцієнта ефективності не існує.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

■ оцінка динаміки показників прибутку і рентабельності;

■ визначення спрямованості і сили впливу окремих факторів на суму прибутку і рівень рентабельності;

■ вимір впливу інфляції на фінансовий результат;

■ аналіз порога прибутку;

■ вивчення чутливості прибутку до основних параметрів, що визначає її рівень;

■ виявлення можливих резервів зростання прибутку і рентабельності.

На суму прибутку і рівень показників рентабельності впливає багато факторів, які можна класифікувати на дві групи.

Зовнішні фактори - це фактори, які не залежать від підприємства і не контролюються ним. До них відносять:

■ зміна державними органами або інфляційними процесами цін на продукцію, спожите сировину, паливо, енергію, тарифів на послуги і перевезення, торгових знижок і накидок, норм амортизації, ставок заробітної плати і нарахувань на неї, ставок податків та інших зборів, виплачуваних підприємством;

■ порушення постачальниками, постачальницько-збутовими, фінансовими, банківськими та іншими органами дисципліни з господарських питань, що зачіпають інтереси підприємства;

■ надзвичайні події, природно-кліматичні умови, транспортні та інші фактори, що викликали додаткові витрати у одних підприємств і зумовили додатковий прибуток у інших.

Внутрішні чинники - це фактори, що залежать від господарюючого суб'єкта та контрольовані ним. Це:

■ використання основних видів ресурсів, визначальне результати роботи;

■ порушення господарської дисципліни підприємством. Фактори, вплив яких на різні види бухгалтерської

прибутку можна обчислити кількісно, наведено в табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Класифікація та напрямки впливу основних факторів на показники прибутку

Вид бухгалтерського прибутку

Фактори, позитивна зміна яких справляє позитивний вплив

Фактори, позитивна зміна яких робить негативний вплив

Валовий прибуток

Виручка {обсяг реалізованої

продукції, її структура

і ціна за одиницю продукції)

Собівартість (обсяг реалізованої продукції, її структура і собівартість одиниці продукції)

Прибуток від продажів

Валовий прибуток

Управлінські та комерційні витрати

Прибуток до оподаткування

Прибуток від продажу, інші (операційні і позареалізаційні) доходи

Інші (операційні і позареалізаційні) витрати

Чистий (нерозподілений) прибуток звітного періоду

Прибуток до оподаткування постійні податкові активи

Умовний витрата з податку на прибуток, постійні податкові зобов'язання або поточний податок на прибуток, скоригований на суми відкладених податкових активів та зобов'язань

Для аналізу фінансових результатів діяльності організації зовнішні користувачі вивчають показники "Звіту про прибутки і збитки". Її побудова та інформація, представлена в цій звітності, дозволяють розглянути формування фінансового результату і виявити вплив основних факторів на нього.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансових результатів і рентабельності
Аналіз фінансових результатів і рентабельності
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Система показників фінансових результатів - основа оцінки ефективності функціонування компанії
Інформаційна база обгрунтування рішень фінансового характеру
Порівняльний аналіз та аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Значення і завдання комплексного аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки
Значення, завдання та етапи аналізу фінансового стану підприємства
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук