Навігація
Головна
Аналіз показників рентабельності та факторів, їх визначальнихАналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової...Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників...Показники рентабельностіСистема універсальних показником для оцінки ефективності проектуРозрахунок показників рентабельності (прибутковості вкладень) капіталуАналіз рентабельностіПоказники рентабельностіПоказники рентабельностіСистема показників рентабельності
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз показників рентабельності

Показники рентабельності характеризують відносну прибутковість, чи прибутковість, вимірювану у відсотках до витрат або ресурсів. Вони відображають ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Найбільш повно, в порівнянні з прибутком, рентабельність характеризують остаточні результати господарювання, тому що її величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Показники рентабельності можна розбити на кілька груп:

1) показники, що характеризують рентабельність основної (операційної) діяльності і рентабельність продажів (обороту);

2) показники ефективності використання фінансових ресурсів;

3) показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.

У процесі аналізу варто вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, оцінити виконання плану по їх рівню і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) (7?: 1) обчислюється шляхом відношення прибутку від продажів (П) до собівартості проданих товарів, продукції і послуг (3):

Вона показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому але підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.

Рівень рентабельності виробничої діяльності {коефіцієнт окупності витрат), обчислений у цілому але підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: структури реалізованої продукції, її собівартості і середніх цін реалізації. Факторна модель цього показника має вигляд R = U (при УРП ^, УД ,, Ц "С,) / 3 (при УРП ^, УД, С,). (10.6)

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності виробничої діяльності наведено в табл. 10.7.

Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгової підстановки, використовуючи дані табл. 10.7:

# о = 3 035: (131383 + 150 + 900) х 100 = 2,29%;

Нуслл = 6229: (115980 + 181 + 1700) х 100 = 5,29%;

Д.Усл2 = 18639: (115 980 + 181 + 1700) х 100 = 15,81%;

Я, = 6 852: (127578 + 200 + 1870) х 100 = 5,29%.

Розрахунки показують, що у звітному році рентабельність виробничої діяльності в аналізованої організації має низький рівень, але в порівнянні з попереднім роком вона збільшилася на 3% (5,29 - 2,29 = 3). Це склалося під впливом зміни: 1) обсягу і структури (5,29 - 2,29 = 3%); 2) цін (15,81 - 5,29 = = 10,52%); 3) собівартості (5,29 - 15,81 = -10,52%).

Таблиця 10.7. Дані для факторного аналізу рентабельності виробничої діяльності, тис. Руб.

Показник

Попередній рік

Звітний рік в цінах і тарифах попереднього року

Звітний рік

Виручка від продажів товарів, продукції, робіт, послуг

135468

124090

136500

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

131383

115980

127578

Комерційні витрати

150

181

200

Управлінські витрати

900

1 700

1870

Прибуток (збиток) від продажу

3035

6229

6852

Отримані результати свідчать про те, що зростання рівня рентабельності обумовлений підвищенням середнього рівня цін і питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі продажів. Збільшення собівартості реалізованої продукції викликало зменшення рівня рентабельності на 10,52%.

Потім слід зробити факторний аналіз рентабельності в розрізі кожного виду продукції. Даний показник але окремим видам продукції залежить від зміни рівня цін і собівартості одиниці продукції. Такий аналіз дозволяє побачити, які види продукції є більш дохідними, як змінюється рівень рентабельності і які чинники на це впливають (табл. 10.8).

Рентабельність продажів (Ян) розраховується як відношення прибутку від продажів (Р) до суми отриманої виручки (Л ^).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Аналізуючи динаміку зміни цього показника, слід мати на увазі, що приріст прибутку може бути пов'язане як з інтенсивністю, так і екстенсивністю використання виробничих ресурсів. Для визначення впливу на зміну прибутку від продажів показників інтенсифікації використовують модель факторної залежності цього результативного показника:

де S / N - витрати на 1 крб. виручки;

U / N - оплатоемкость (трудомісткість) продукції; М / № - матеріаломісткість продукції; А / І - амортізаціемкость продукції.

Таблиця 10.8. Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції

Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції

Примітка. ¿0 і ¿1 - базисний і звітний періоди відповідно.

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок в процесі аналізу рентабельності продажів, визначають вплив факторів інтенсифікації використання виробничих ресурсів на зміну її рівня.

Показник рентабельності продажів називають також коефіцієнтом ефективності управління. Його рівень залежить від витрат на 1 грн. продукції, тобто від собівартості продукції, і, насамперед, свідчить про ефективність управління. Рентабельність продажів характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Розраховується в цілому але підприємству та окремим видам продукції.

Рентабельність (прибутковість) сукупного капіталу (7? К) обчислюється відношенням брутто-прибутку (БП) до виплати відсотків і податків до середньорічної вартості сукупного капіталу (К):

Для характеристики ефективності використання фінансових ресурсів у світовій практиці застосовують показники рентабельності вкладень: всіх коштів, в функціонуючі засоби, власних вкладень, в акції інших підприємств.

Рентабельність вкладень у підприємство в загальному вигляді визначається за вартістю всього майна, наявного в розпорядженні підприємства. Для обчислення цього показника прибуток від продажів, або прибуток до оподаткування, або чистий прибуток ділиться на середню величину підсумку балансу. Зіставлення із середньорічною сумою балансу різних видів прибутку дозволяє визначити вплив зовнішніх чинників. Так, порівняння рівня рентабельності вкладень, розрахованого але прибутку до оподаткування та по чистому прибутку, дозволяє визначити вплив на прибутковість підприємства податкових відрахувань. Вплив на прибутковість підприємства таких операцій, як надходження і виплата дивідендів та інших, що не мають безпосереднього відношення до виробництва і реалізації продукції операцій, дає можливість зіставити рівні рентабельності вкладень по прибутку до оподаткування та по прибутку від продажів.

Найбільш повне уявлення про рентабельність вкладень коштів у виробничу діяльність підприємства дає відношення прибутку до функціонуючим засобам, особливо коли в чисельнику береться прибуток від продажів. Функціонуючі кошти являють собою різницю між середньорічною вартістю всіх коштів підприємства та сумою інвестицій та незавершеного будівництва. Для підприємця цей показник має визначальне значення, оскільки в ньому враховується, з одного боку, прибуток від основної діяльності, а з іншого - кошти, безпосередньо зайняті у виробничій діяльності.

Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання інвестування власниками коштів у підприємство та порівняти її з можливим доходом від вкладення цих коштів в інші цінні папери. У західних країнах цей показник служить важливим критерієм при оцінці рівня котирування акцій на фондовій біржі.

Рентабельність власного капіталу, обчислена як відношення чистого прибутку до середньорічної суми власних коштів, показує, скільки копійок чистого прибутку "заробив" кожен рубль власних коштів. У процесі аналізу показників рентабельності цікаво зіставити рентабельність усіх вкладень з рентабельністю власного капіталу, розрахованої але чистого прибутку. Різниця між ними обумовлена залученням підприємством зовнішніх (позикових) джерел фінансування. Якщо підприємство за допомогою залучення позикових коштів отримує більше прибутку, ніж повинна сплатити відсотків за ці позикові кошти, то різниця може бути використана для підвищення віддачі власних коштів. Проте в тому випадку, якщо рентабельність усіх вкладень підприємства менше, ніж відсотки, що сплачуються за позикові кошти, то вплив залучених коштів на діяльність підприємства має бути оцінений негативно. Рентабельність фінансових вкладень показує, який розмір доходів (дивідендів, відсотків) отримав кожен рубль, вкладений в акції, облігації інших підприємств, і від пайової участі в діяльності інших організацій.

Необхідні дані для обчислення і аналізу показників рентабельності вкладень у підприємство можна отримати з форм бухгалтерської звітності (табл. 10.9).

Таблиця 10.9. Динаміка показників рентабельності

Динаміка показників рентабельності

Дані табл. 10.9 свідчать, що показники рентабельності всіх засобів підприємства і функціонуючих засобів, обчислені за прибутком до оподаткування, чистого прибутку і прибутку від продажів, збільшилися але порівняно з минулим роком відповідно на 3,35, 1,9 і 5,03 процентних пункти. Це пов'язано з тим, що темпи приросту всіх коштів підприємства (6,1%), у тому числі функціонуючих (5,7%), значно нижче темпів приросту суми прибутку до оподаткування (106,8%), чистого прибутку (66,4 %) і прибутку від продажів (118,4%), причому всі кошти підприємства збільшуються, а власні кошти зменшуються. Це свідчить про збільшення частки позикових джерел. Рентабельність власного капіталу підприємства підвищилася порівняно з минулим роком, причому найбільшою мірою (на 11,77 процентних пункту) але рентабельності, обчисленої по прибутку від продажів, що пов'язано з випереджаючими темпами її приросту (118,4%), але порівняно з темпами зростання чистого прибутку (66,4%) і прибутку до оподаткування (106,8%). Підвищення рентабельності власних коштів при одночасному зростанні рентабельності всіх засобів підприємства свідчить про ефективне використання позикових коштів, що особливо наочно проявляється у зростанні показника рентабельності функціонуючих у виробництві засобів. Слід зауважити, що найбільш високий рівень рентабельності спостерігається по фінансових вкладеннях підприємства (65,89%), що свідчить про вдалий інвестуванні коштів в акції та цінні папери інших підприємств.

Оглядовий аналіз дозволив встановити вплив зовнішніх чинників на рівень рентабельності вкладень. Серйозним етапом аналізу рентабельності вкладень стає виявлення і визначення розміру впливу внутрішніх факторів. З цією метою здійснимо факторний аналіз рентабельності всіх вкладень. Чистий прибуток, отриманий з 1 руб. всіх вкладень, на досліджуваному підприємстві склала за попередній рік 3,33%, за звітний рік - 5,23%. Збільшення рентабельності вкладень підприємства склало 1,5 процентних пункти.

На зміну рівня рентабельності всіх вкладень можуть вплинути зміни рентабельності продажів і оборотність активів (ресурсоотдачи). Для цілей факторного аналізу рентабельність вкладень може бути представлена як добуток цих двох показників. Використовуючи спосіб ланцюгових підстановок або прийом абсолютних різниць, можна визначити силу і напрям впливу перерахованих факторів на зміну рентабельності всіх вкладень. Дані для розрахунку наведені в табл. 10.10.

Таблиця 10.10. Вихідні дані для розрахунку показників і факторів рентабельності всіх вкладень

Вихідні дані для розрахунку показників і факторів рентабельності всіх вкладень

Як уже зазначалося, рентабельність вкладень збільшилася в порівнянні з минулим роком на 1,9 пункту. Це сталося в результаті дії наступних факторів:

1) збільшення чистого прибутку на 1 руб. виручки призвело до зростання рентабельності продажів підприємства на 2,1719 пункту:

2) уповільнення оборотності всіх коштів підприємства призвело до зниження рівня рентабельності підприємства на 0,276 процентних пункти:

Алгебраїчна сума впливу двох факторів становить: 2,1719 + (-0,2757) - 1,9.

Особливий інтерес представляє факторний аналіз рентабельності власних коштів (капіталу) (/? К). На рівень рентабельності власних вкладень впливають: прибутковість реалізованої продукції, ресурсоотдача і структура авансованого капіталу. Взаємозв'язок рівня рентабельності власних коштів із зазначеними факторами може бути виражена за допомогою так званої формули фірми "Дюпон", яка має наступний вигляд:

де Ік - рентабельність власного капіталу;

Яп - рентабельність продукції, розрахована по чистому прибутку;

О / В - оборотність всіх засобів (ресурсоотдача);

В / СК - коефіцієнт фінансової залежності (структура коштів підприємства).

Дані для факторного аналізу рентабельності власного капіталу наведено в табл. 10.11.

Таблиця 10.11. Дані для факторного аналізу рентабельності власного капіталу

Дані для факторного аналізу рентабельності власного капіталу

Примітка. Похибки в заокругленнях значень відносних показників впливають на відносну неточність сили впливу факторів.

Дані, наведені в табл. 10.11, показують, що у звітному році але порівнянні з базисним періодом рентабельність власного капіталу збільшилася на 4,734 6 процентних пункту і склала 11,28%. Це сталося під різноспрямованим впливом наступних факторів:

1) зростання рентабельності продажів забезпечив збільшення рентабельності власного капіталу: 1,378 17 х 1,575 9 х 1,962 4 = + 4,2621%;

2) зниження ресурсоотдачи призвело до зниження рентабельності власного капіталу підприємства: (-0,07889) х 3,49377 х х 1,9624 = -0,5409%;

3) підвищення коефіцієнта фінансової залежності сприяло зростанню рентабельності власного капіталу підприємства: 0,19376 х 3,49377 х 1,49701 = 1,0131%.

Розглянутим чинникам і але рівню значень, і по тенденції зміни притаманна галузева специфіка. Так, показник ресурсоотдачи може мати відносно невисоке значення у високотехнологічних галузях, що відрізняються капіталоємністю. Навпаки, показник рентабельності продукції в них буде відносно високим. Високий рівень коефіцієнта фінансової залежності можуть дозволити собі підприємства, що постачають конкурентоспроможну продукцію, що забезпечує стабільне надходження грошей. Це ж відноситься до підприємствам, що мають високий рівень мобільності активів. Отже, в залежності від галузевої специфіки і господарсько-фінансових умов, що склалися на даному підприємстві, воно може віддавати перевагу тому чи іншому чиннику підвищення рентабельності власного капіталу.

Рентабельність фінансових вкладень у цінні папери інших підприємств залежить від успішної або незадовільною їх господарської діяльності.

У США і в деяких інших країнах знайшов застосування своєрідний метод аналізу рентабельності, іменований методом грошового потоку (кеш флоу). Він заснований на тому, що в чисельнику формули рентабельності береться прибуток плюс амортизаційні відрахування. Це пов'язано з тим, що в країнах з розвиненою ринковою економікою дозволені і використовуються методи так званої прискореної амортизації, внаслідок якої сума списання основного капіталу, що включається у витрати виробництва, може різко коливатися. Через завищення суми амортизаційних відрахувань зростає собівартість і знижується прибуток, і навпаки, при недостатньому списання основних засобів (до кінця терміну функціонування амортизуються об'єктів) відбуваються заниження собівартості і завищення прибутку. Тому аналіз рентабельності та її динаміки, заснований на використанні абсолютної суми прибутку, навряд чи приведе до правильних висновків.

Показник рентабельності, заснований на методі кеш флоу, не дозволяє судити про рентабельність за якийсь певний період, проте при розгляді в динаміці за кілька років поспіль він досить точно характеризує тенденції прибутку і рентабельності, відображає суттєві і навіть малопомітні зрушення в цих найважливіших показниках. Таким чином, оглядовий і факторний аналіз фінансових результатів дозволяє передбачати небезпеку банкрутства і є основою для розробки заходів, спрямованих на підвищення прибутковості і зміцнення фінансового стану підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз показників рентабельності та факторів, їх визначальних
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності
Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
Показники рентабельності
Система універсальних показником для оцінки ефективності проекту
Розрахунок показників рентабельності (прибутковості вкладень) капіталу
Аналіз рентабельності
Показники рентабельності
Показники рентабельності
Система показників рентабельності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук