Навігація
Головна
Аналіз фінансової стійкості підприємстваМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваАНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇАналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та...Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової...
Методика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємстваАналіз рівня фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних...Аналіз фінансової стійкості підприємстваАналіз фінансової стійкості підприємстваАналіз фінансової стійкості бізнесу
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Одним з основних завдань аналізу фінансово-економічного стану є дослідження показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства - такий стан фінансів, яке гарантує його постійну платоспроможність та відображає рівень ризику діяльності. В умовах ринкової нестабільності, невизначеності і фінансових ризиків аналіз фінансової стійкості підприємства стає одним з актуальних та пріоритетних напрямів аналітичної роботи.

Існує безліч визначень даного поняття [7; 23; 26; 34]. Відповідно до одного з них під фінансовою стійкістю розуміється здатність підприємства підтримувати цільову структуру джерел фінансування. Інакше вона визначається як ефектне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів. Відповідно до третього фінансова стійкість - це здатність господарюючого суб'єкта відповідати за довгостроковими зобов'язаннями. Четверте описує фінансову стійкість як стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами і ефективне їх використання в процесі поточної (операційної) діяльності.

Одні автори акцентують увагу на характеристиках діяльності підприємства в довгостроковій перспективі, інші не проводять поділу за тимчасовим критерієм, включаючи показники ліквідності та платоспроможності в оцінку фінансової стійкості. Їхні думки сходяться в одному - в тому, що фінансова стійкість характеризує фінансову стабільність підприємства протягом тривалого періоду.

Різні погляди авторів на склад і зміст прийнятих для оцінки фінансової стійкості показників і коефіцієнтів. Більшість пропонують розділяти показники, що характеризують фінансову стійкість, на абсолютні та відносні (коефіцієнти), які, у свою чергу, деякі автори диференціюють на коефіцієнти капіталізації та коефіцієнти покриття.

Абсолютні показники фінансової стійкості засновані на характеристиці забезпеченості матеріально-виробничих запасів джерелами їх формування. Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості базується на розрахунку коефіцієнтів, що характеризують структуру балансу, при цьому коефіцієнти капіталізації оцінюють фінансову стійкість з позиції структури балансу, а коефіцієнти покриття - з позиції витрат на обслуговування зовнішніх джерел.

Мета аналізу фінансової стійкості підприємства - визначення міцності фінансового стану підприємства на основі вивчення фінансової звітності. Необхідною інформаційною базою є бухгалтерський баланс. Для повного дослідження залучаються дані, що містяться в додатку до нього.

У ході виробничої діяльності на підприємстві йде постійне формування (поповнення) запасів товарно-матеріальних цінностей. Для цього використовуються як власні кошти в обороті, так і позикові (довгострокові і короткострокові кредити і позики). Для підприємств і організацій, що мають значні запаси товарів, матеріальних цінностей, застосовується методика оцінки достатності джерел коштів для їх формування. Аналіз відповідності або невідповідності (надлишок або нестача) засобів для формування запасів передбачає визначення абсолютних показників фінансової стійкості. Ступінь забезпеченості запасів джерелами формування характеризує рівень поточної платоспроможності організації.

Для повного відображення різних видів джерел (власних коштів, довгострокових і короткострокових кредитів і позик) у формуванні запасів використовуються наступні показники.

1. Наявність власних коштів в обороті підприємства визначається як різниця величини джерел власних засобів і величини основних засобів і вкладень (необоротних активів):

де Ес - наявність власних коштів в обороті; Іс - джерела власних коштів; Р - основні засоби і вкладення.

2. Наявність власних коштів в обороті і довгострокових позикових джерел для формування запасів сприймається як сума власних коштів в обороті підприємства і довгострокових кредитів і позик:

де Ет - наявність власних коштів в обороті і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат; Кт - довгострокові зобов'язання.

3. Загальна величина основних джерел коштів для формування запасів розраховується як сума власних коштів в обороті, довгострокових і короткострокових кредитів і позик:

де Її - загальна величина основних джерел коштів для формування запасів;

К, - короткострокові кредити і позики.

На основі представлених трьох показників, що характеризують наявність джерел, які формують запаси для виробничої діяльності, розраховуються відхилення, що дають оцінку достатності джерел для їх покриття (табл. 11.1).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1. Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів в обороті підприємства:

де X - вартість запасів за балансом.

2. Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів в обороті і довгострокових позикових джерел формування запасів:

3. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів:

Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування (± ЄС; ± ЕТ; ± Ех) є базою для класифікації фінансового становища за ступенем стійкості: абсолютна стійкість 5 = (1,1,1); нормальна фінансова стійкість S = (0,1,1); нестійке фінансове становище S = (0,0,1); кризовий фінансовий стан 5 = (0,0,0).

Функція S (x) визначається наступним чином:

Таблиця 11.1. Зведена таблиця показників за типами фінансових ситуацій

Зведена таблиця показників за типами фінансових ситуацій

Для оцінки фінансової стійкості аналізованого підприємства складемо табл. 11.2.

Таблиця 11.2. Аналіз фінансової стійкості, тис. Руб.

Аналіз фінансової стійкості, тис. Руб.

Дані табл. 11.2 свідчать про скорочення власних джерел формування активів за звітний період на +1524 тис. Руб., Що призвело до скорочення власних оборотних коштів на 2088 тис. Руб. в порівнянні з початком року. Склалося кризовий фінансовий стан, при якому Ес <0; Ет <0; <0 не забезпечено жодним з передбачених джерел запасів, і їх недолік зростає. У цих умовах підприємство змушене вдаватися до накопичення кредиторської заборгованості, щоб покрити поточні потреби.

Будучи одним з основних показників фінансово-економічного стану, фінансова стійкість організації вказує на ступінь залежності від кредиторів і інвесторів. Власники підприємства зацікавлені в мінімізації власного капіталу і в максимізації позикового капіталу у фінансовій структурі організації. Позичальники оцінюють стійкість підприємства але рівню співвідношення власного і позикового капіталу і ймовірність банкрутства.

Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і позикових коштів і аналізується за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку останніх є абсолютні показники активу і пасиву бухгалтерського балансу.

Аналіз проводиться за допомогою розрахунку і порівняння отриманих значень коефіцієнтів до встановлених базисними величинами, а також вивчення динаміки їх змін за певний період. Засадничими величинами можуть бути:

■ значення показників за минулий період;

■ середньогалузеві значення показників;

■ значення показників конкурентів;

■ теоретично обгрунтовані або встановлені за допомогою експертних оцінок оптимальні або критичні значення відносних показників.

Оцінка фінансової стійкості підприємства проводиться за допомогою досить великої кількості фінансових коефіцієнтів. У таблиці 11.3 наведено алгоритм розрахунку основних показників.

Таблиця 11.3. Фінансові коефіцієнти, застосовувані для оцінки фінансової стійкості підприємства

Фінансові коефіцієнти, застосовувані для оцінки фінансової стійкості підприємства

У процесі господарської діяльності фінансовий стан підприємства постійно змінюється. Знаючи рівень показників на попередню дату і нормативне (граничне) значення основних показників фінансової стійкості, можна своєчасно внести корективи в прийняті рішення і запобігти негативні явища.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансової стійкості підприємства
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та ділової активності
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності
Методика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємства
Аналіз рівня фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості бізнесу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук