Навігація
Головна
Платоспроможність і ліквідність підприємстваЯкі можливості коефіцієнтного аналізу ліквідності?Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства,...Аналіз платоспроможності підприємстваПлатоспроможність і ліквідність підприємстваМетодика аналізу ліквідності та платоспроможностіАналіз ліквідності та платоспроможностіАналіз ліквідності та платоспроможностіАналіз платоспроможності та ліквідності за даними бухгалтерської...Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

В умовах ринкових відносин об'єктивна і точна оцінка фінансової спроможності набуває першочергового значення. Головним критерієм такої оцінки є показники платоспроможності і ступінь ліквідності підприємства.

Платоспроможність підприємства визначається його можливістю і здатністю своєчасно і повністю виконувати платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і інших операцій грошового характеру. Платоспроможність впливає на форми й умови комерційних угод, у тому числі на можливість отримання кредиту. Оцінка платоспроможності здійснюється з метою аналізу та прогнозування його подальшої фінансової діяльності.

Ліквідність підприємства визначається наявністю в нього ліквідних коштів, до яких ставляться готівка, грошові кошти на рахунках у банках та легкореалізуемие елементи оборотних ресурсів. Даний показник відображає здатність підприємства в будь-який момент здійснювати необхідні витрати.

Ліквідність підприємства відбиває платоспроможність за борговими зобов'язаннями. Нездатність підприємства погасити свої боргові зобов'язання перед кредиторами і бюджетом приводить його до банкрутства. Підставами для визнання підприємства банкрутом є невиконання ним протягом декількох місяців не тільки своїх зобов'язань перед бюджетом, але і вимог юридичних і фізичних осіб, які мають до нього фінансові або майнові претензії.

Ліквідність і платоспроможність як економічні категорії не тотожні, але на практиці вони тісно взаємопов'язані між собою. Розрізняють ліквідність балансу і ліквідність активів. Ступінь ліквідності підприємства характеризує ліквідність його балансу за певний період. Ліквідність активів характеризується величиною, зворотною часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти.

При аналізі ліквідності балансу проводиться порівняння активів, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями але пасиву, згрупованими за термінами їх погашення. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності дозволяє виявити ступінь забезпеченості поточних зобов'язань ліквідними засобами. Головна мета аналізу - оцінити здатність підприємства генерувати грошові кошти в розмірі та в строки, необхідні для здійснення планованих витрат і платежів.

Головна задача оцінки ліквідності балансу - визначити величину покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму (ліквідність) відповідає строку погашення зобов'язань (терміновості повернення).

Для проведення аналізу актив і пасив балансу групуються (рис. 11.1) але такими ознаками:

■ за ступенем зменшення ліквідності (актив);

■ ступенем терміновості оплати (погашення) (пасив). Активи залежно від швидкості перетворення в грошові

кошти (ліквідності) поділяють на такі групи.

А1 - найбільш ліквідні активи - грошові кошти підприємств і короткострокові фінансові вкладення. Вони можуть бути використані для негайних розрахунків.

А2 - швидко реалізованих активи - дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців, та інші активи.

АЗ - медленнореалізуемие активи - статті з розділу II балансу "Оборотні активи", стаття "Довгострокові фінансові вкладення" з розділу I балансу "Необоротні активи", тобто активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. Це найменш ліквідні активи.

А4 - важкореалізовані активи - це залишилися статті з розділу I балансу "Необоротні активи" і стаття "Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати" з розділу II "Оборотні активи". Ці активи важкореалізовані, оскільки вони призначені для тривалого використання.

Угруповання статей активу і пасиву для аналізу ліквідності балансу

Рис. 11.1. Угруповання статей активу і пасиву для аналізу ліквідності балансу

Угруповання пасивів здійснюється але ступенем терміновості їх повернення.

Ш - найбільш термінові зобов'язання - статті балансу "Кредиторська заборгованість".

П2 - короткострокові пасиви - статті "Позики і кредити", "Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів" і "Інші короткострокові зобов'язання" з розділу V балансу "Короткострокові зобов'язання".

ПЗ - довгострокові пасиви - довгострокові кредити і позикові кошти.

П4 - постійні пасиви - статті розділу III балансу "Капітал і резерви", "Доходи майбутніх періодів" і "Резерви майбутніх витрат" за мінусом статті "Витрати майбутніх періодів" з розділу II "Оборотні активи" для досягнення балансу.

При визначенні ліквідності балансу групи активу і пасиву зіставляються між собою (див. Рис. 11.1). Реальну ступінь ліквідності можна визначити на основі ліквідності балансу. Умови абсолютної ліквідності балансу:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Необхідною умовою абсолютної ліквідності балансу є виконання перших трьох нерівностей. Четверте нерівність носить балансуючий характер: його виконання свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів. Якщо будь-яке з нерівностей має знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, то ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. Теоретично недолік засобів по одній групі активів компенсується надлишком але інший, але на практиці менш ліквідні засоби не можуть замінити більш ліквідні.

Зіставлення А1 - П1 і А2 - П2 дозволяє виявити поточну ліквідність підприємства, що свідчить про платоспроможність (неплатоспроможності) найближчим часом. Порівняння АЗ - ПЗ відображає перспективну ліквідність. На її основі прогнозується довгострокова орієнтовна платоспроможність.

Аналіз ліквідності балансу проводиться за допомогою аналітичної таблиці, за даними якої можна зробити висновок, як баланс підприємства відповідає критеріям абсолютної ліквідності (табл. 11.4).

За даними табл. 11.4 видно, що баланс абсолютно неліквідний, найбільш термінові зобов'язання перевищують найбільш ліквідні активи.

При вивченні балансу слід звернути увагу на один дуже важливий показник - чистий оборотний капітал, або чисті (власні) оборотні кошти. Це абсолютний показник, за допомогою якого також можна оцінити ліквідність підприємства.

У класичному варіанті чистий оборотний капітал являє собою різницю між поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями. Він становить величину, що залишилася після погашення всіх короткострокових боргів. Зміна рівня ліквідності визначається по зміні (динаміці) абсолютного показника чистого оборотного капіталу. Отже, зростання цього показника вказує на підвищення рівня ліквідності підприємства.

Платоспроможність характеризується ступенем ліквідності оборотних активів і свідчить про фінансові можливості

Таблиця 11.4. Аналіз ліквідності балансу, тис. Руб.

Аналіз ліквідності балансу, тис. Руб.

організації оплатити свої зобов'язання. Для якісної оцінки платоспроможності й ліквідності підприємства, крім аналізу ліквідності балансу, необхідний розрахунок коефіцієнтів ліквідності (табл. 11.5). Він проводиться з метою оцінки співвідношення наявних активів, як призначених для безпосереднього продажу, так і задіяних у технологічному процесі для їх подальшого продажу та відшкодування вкладених коштів, та існуючих зобов'язань, які повинні бути погашені підприємством в майбутньому періоді. Розрахунок грунтується на тому, що види оборотних коштів мають різним ступенем ліквідності: абсолютно ліквідні кошти, далі за зменшенням ступеня ліквідності слідують короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість, запаси. Тому для оцінки платоспроможності та ліквідності підприємства застосовують показники, які різняться в залежності від порядку включення їх в розрахунок ліквідних коштів, що розглядаються в якості покриття короткострокових зобов'язань.

У процесі аналізу показників платоспроможності та ліквідності організації розраховується рівень показників, визначається ступінь їх відповідності нормативним (допустимим) значенням, виявляється динаміка за аналізований період. Отримані результати характеризують стійкість фінансового стану і формують інформацію для різних груп користувачів: для постачальників цікавий показник абсолютної ліквідності; для кредиторів - коефіцієнт "критичної оцінки"; для інвесторів і покупців - коефіцієнт поточної ліквідності.

Однак головне достоїнство показників - простота і наочність - може обернутися істотним недоліком - неточністю висновків. Тому слід обережно підходити до оцінки платоспроможності підприємства за першими трьома основними показниками. Для більшої об'єктивності в оцінці платоспроможності вони повинні доповнюватися іншими (4-6).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Платоспроможність і ліквідність підприємства
Які можливості коефіцієнтного аналізу ліквідності?
Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, та їх аналіз
Аналіз платоспроможності підприємства
Платоспроможність і ліквідність підприємства
Методика аналізу ліквідності та платоспроможності
Аналіз ліквідності та платоспроможності
Аналіз ліквідності та платоспроможності
Аналіз платоспроможності та ліквідності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та ділової активності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук