Навігація
Головна
Методи оцінки ефективності капітальних і фінансових інвестиційОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙМетодика оцінки ефективності інвестиційМетоди оцінки ефективності інвестиційМетоди оцінки ефективності інвестиційМетоди оцінки ефективності інвестиційДинамічні методи оцінки ефективності інвестиційЗагальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційМетоди і критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів, що...Оцінка ефективності методів управління ризиками
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій

Система методів і моделей дослідження ефективності фінансових інвестицій включає такі основні напрямки:

а) методи традиційного аналізу (fundamental analysis) цінних паперів;

б) методи технічного аналізу (technical analysis) ланцюгових паперів;

в) методи інтегральної оцінки ланцюгових паперів і фінансових інструментів (рис. 12.2).

Методи традиційного аналізу є більш поширеними і становлять основу аналізу цінних паперів в умовах ефективного функціонування ринку капіталу. При існользо

Класифікація методів оцінки ефективності фінансових інвестицій

Рис. 12.2. Класифікація методів оцінки ефективності фінансових інвестицій

вании традиційних методів аналітики досліджують закономірності, які діятимуть в майбутньому, і концентрують увагу на оцінці очікуваної прибутковості певних фінансових інструментів і, можливо, окремих галузей і ринку цінних паперів в цілому. Методами традиційного аналізу фінансових інвестицій є: багаторівневе прогнозування, ймовірнісна прогнозування, економетричне моделювання та метод аналізу фінансової звітності за допомогою коефіцієнтів.

Багаторівневе прогнозування (структурно-рівневе) (top-down forecasting approach) є базовим методом традиційного аналізу фінансових інвестицій. Він полягає в поетапному проведенні дослідження на основі вивчення економіки в цілому, здійсненні аналізу галузей і, нарешті, конкретних компаній з точки зору оцінки фінансового стану, ринкової цінності і прибутковості цінних паперів.

Найбільш популярним в традиційному аналізі є метод імовірнісного прогнозування (probabilistic forecasting). Цей метод найбільш прийнятний для оцінки ризиків шляхом дослідження ймовірності здійснення того чи іншого сценарію.

Можливість використання статистичних методів для оцінки ефективності фінансових інвестицій проявляється у використанні методу економетричного моделювання (econometric model). З його допомогою прогнозують значення певних змінних (наприклад, р- і А-коефіцієнтів, стандартного відхилення). Основою побудови економетричної моделі є визначення конкретної економічної взаємозв'язку і отримання кількісної оцінки даної взаємозв'язку з допомогою статистичних методів. Внаслідок впливу неврахованих в ній факторів результат прогнозу може виявитися невдалим.

Ще одним методом традиційного аналізу ефективності фінансових інвестицій є метод оцінки показників фінансової звітності за допомогою коефіцієнтів. Щоб зрозуміти справжній стан справ в компанії і порівняти з ситуацією в інших фірмах, з його допомогою проводиться оцінка фінансового стану підприємства, включаючи вивчення рівня його ринкової активності. Остання якраз і полягає в тому, щоб вибрати оптимальну стратегію і тактику використання прибутку, її акумулювання, нарощування капіталу, впливу на ринкову вартість цінних паперів. При використанні даного методу, крім основних коефіцієнтів фінансового стану, розраховуються такі показники, як дохід на акцію, цінність акції, дивідендна прибутковість акції, дивідендний "вихід", коефіцієнт котирування акцій, які в принципі є основними ринковими індикаторами інтегрального методу оцінки цінних паперів.

Методи технічного аналізу досить складні і різноманітні. Вони базуються на трьох основних принципах - відбиття, тренда, повторюваності. Принцип відображення означає, що всі події, що відбуваються (економічні, політичні, соціальні, психологічні та ін.) Знаходять своє вираження в цінах. Згідно з принципом тренда зміна цін відбувається відповідно до певним напрямом співвідношення попиту і пропозиції на цінні папери і залишається стабільним до появи чого-небудь повністю протилежного. Суть принципу повторюваності полягає у виявленні модельних ситуацій, що з'являються час від часу на ринку. Ці моделі дозволяють інтерпретувати вже відбулися зміни і прогнозувати майбутнє рух цін.

Основними методами технічного аналізу є: конфігураційні, фільтраційні, осциляторні, кореляційні і циклічні.

Конфігураційні методи технічного аналізу базуються на припущенні про повторюваності ринкових ситуацій та відображення їх у вигляді різних графічних фігур ("ведмежий" тренд, "бичачий" тренд, "бічний" тренд). Конфігураційні методи, з одного боку, дуже прості для прогнозування, з іншого - суб'єктивні і в цілому забезпечують недостатньо високу ймовірність пророкувань. Це проявляється в тому, що якщо унікальні фактори, що зумовлюють ситуацію, сильніше закономірних явищ, то навіть дуже чітка картина відомої фігури може призвести до помилкових висновків. Тому їх краще використовувати в комбінації з іншими методами технічного та традиційного аналізу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Фільтраційні і осциляторні методи засновані на виділенні трендів з реальною кривою активу і спрямовані, як і інші способи технічного аналізу, на прогнозування майбутнього зміни ціни. Найбільш привабливою для досліджень є комбінація полиномиального і змінного середнього фільтрів, яка дозволить згладити всі малозначні коливання, але збереже більшість істотних змін. Специфіка осциляторних методів полягає в тому, що в якості інструмента (індикатора) використовуються не тренди (як у фільтраційних методах), а осцилятори, графіки яких коливаються близько деяких значень (близько 0; 100%).

Універсальність методів кореляційного аналізу дозволяє вивчати предмети і явища на основі виявлення закономірних взаємозв'язків різних інструментів: базових показників (цін і обсягів торгів), різних фінансово-економічних факторів і технічних індикаторів (фільтрів, осциляторів). Основні коефіцієнти, які розраховуються при використанні даного методу: А-коефіцієнт, b-коефіцієнт, коефіцієнт кореляції, стандартне відхилення і коефіцієнт детермінації.

Циклічні методи, але суті, складають основу теорії руху цін і засновані на створенні технічних індикаторів та інструментів, які призначені для визначення екстремальних часових меж зміни курсу цінних паперів.

Одним з напрямків комплексного використання прийомів традиційного і технічного аналізу є методи інтегральної оцінки ринку фінансових інвестицій, що включають побудову індексів, рейтингів і ринкових індикаторів.

Фондові індекси застосовуються для отримання інформації про динаміку фондових ринків в цілому, його окремих секторів, сегментів, галузей і окремих груп цінних паперів. Оскільки фондові індекси повинні фіксувати усереднену інформацію в динаміці, побудова їх передбачає порівняння поточних середніх значень з даними минулих періодів. Обраний для порівняння минулий період може бути будь-яким або цілком певним, однозначно заданих при конструюванні індексу. Класичними індексами, найбільш часто використовуваними у світовій практиці, є американські фондові індекси Доу-Джонса Нью-Йоркської фондової біржі (DJIA), Standart & Poor's-500 (S & Р-500). Основними російськими індексами є "скейт-ПРЕС", "АСП-Дженерал", АК & М, індекс Інтерфаксу, журналу "Коммерсант" та ін.

Наступним методом інтегральної оцінки пайових цінних паперів є методи ринкових індикаторів, які дозволяють значно поглибити прийоми технічного і традиційного аналізу, оскільки індикатори містять набагато більше інформації, ніж фондові індекси. Найбільш поширеними є індекс зростання (падіння) процентної ставки, коефіцієнт інфляційного очікування, індекс обсягу, індикатор ділової активності та кумулятивний індекс.

Рейтингова оцінка, пов'язана з побудовою рейтингової шкали (security rating), є найбільш зручним інструментом систематизації інформації про фінансові інвестиції у результаті привласнення цінних паперів певного розряду або категорії на основі взаємозв'язку ознак, що характеризують їх якість.

В цілому хотілося б відзначити, що рейтинг є американським винаходом і має більш ніж сімдесятирічну історію розвитку в США. Практично всі фінансові інструменти, що обертаються на фондовому ринку цієї країни, використовують рейтинг, і не випадково еліту міжнародних рейтингових агентств становлять кілька американських компаній, таких як Standard & Poor's Corporation, Moody's Investor's Service, Fitch IBCA, Duff & Phelps Credit Rating Go (D & P) . При складанні різних рейтингів корпорацій міжнародні агентства використовують комплексний підхід, що враховує такі показники:

а) фінансово-економічні (прибутковість, оборотність активів, рентабельність виробництва, платоспроможність, ліквідність);

б) фондові (капіталізація, прибутковість, оборотність, ліквідність і надійність акцій);

в) виробничі (знос і рентабельність основного капіталу, балансова вартість основних засобів);

г) перспективні (динаміка галузі та темні зростання корпорації, імідж);

д) комплексні (співвідношення ринкової вартості цінного паперу і обсягу реалізації, прибутку в розрахунку на одну акцію).

Деякі американські агентства становлять не інтегральний рейтинг однієї корпорації але різними критеріями і параметрами, а багатьох компаній але одним критерієм, наприклад за критерієм динамічності розвитку або обсягом продажів і капіталізації. Такі спеціалізовані рейтинги дуже корисні в аналізі, особливо на насиченому акціями фондовому ринку.

У вітчизняній практиці найбільш великим рейтинговим агентством є "Експерт-РА", яке починаючи з 1995 р періодично публікує рейтинги 200 найбільших компаній Росії, ранжируваних за різними ознаками: обсягом реалізації та капіталізації, рентабельності і продуктивності праці. У 2003 році рейтингове агентство "Експерт-РА" під егідою Національної ради з корпоративного управління і за участю Консорціуму Російського інституту директорів (РІД) розробило і опублікувало методику оцінки якості корпоративного поведінки російських компаній, яка спрямована на формування ідеальної моделі акціонерного товариства, реально функціонуючого, інформаційно відкритого і доступного для інвестиції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методи оцінки ефективності капітальних і фінансових інвестицій
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Методика оцінки ефективності інвестицій
Методи оцінки ефективності інвестицій
Методи оцінки ефективності інвестицій
Методи оцінки ефективності інвестицій
Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій
Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестицій
Методи і критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів, що враховують дисконтування вартості
Оцінка ефективності методів управління ризиками
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук