Навігація
Головна
Інвестиційна діяльність у формі капітальних вкладеньІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬАналіз капітальних вкладень. Методи відбору та реалізації...Фінансова оренда (лізинг) як метод фінансування капітальних вкладеньФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІАналіз ефективності капітальних і фінансових інвестиційМетодика аналізу фінансових інвестиційІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬМетоди оцінки ефективності капітальних і фінансових інвестицій
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика аналізу капітальних і фінансових вкладень

Методика аналізу капітальних інвестицій

Методика аналізу капітальних вкладень дозволяє зробити висновок про доцільність здійснення інвестування. При цьому точність результатів оцінки буде в рівній мірі залежати від повноти, достовірності вихідних даних і вибору методів, використаних в аналізі. Дана методика призначена для учасників інвестиційних проектів (у тому числі зарубіжних), розробників і установ, що здійснюють експертизу проектів. Наведені в ній рекомендації повністю відповідають законодавству Росії і застосовні для всіх галузей господарства.

Для оцінки ефективності інвестиційного проекту відповідно з даною методикою використовується система показників, яка відображає співвідношення витрат і результатів:

1) показник комерційної (фінансової) ефективності, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

2) показник бюджетної ефективності, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту для федерального, регіонального чи місцевого бюджету;

3) показник економічної ефективності, що враховує витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту й допускають вартісне вимірювання.

У процесі розробки проекту також оцінюються його соціальні й екологічні наслідки, витрати, пов'язані з соціальними заходами та охороною навколишнього середовища.

При оцінці ефективності інвестиційного проекту порівняння різночасних показників здійснюється методом дисконтування грошових потоків. При цьому для приведення різночасних витрат, результатів і ефектів використовується норма дисконту е, дорівнює прийнятній для інвестора нормі доходу на капітал.

Аналіз інвестиційних проектів (або варіантів проекту) і вибір кращого з них рекомендується проводити з використанням різних показників, до яких відносяться:

■ чистий дисконтований дохід (ЧДД), або інтегральний ефект;

■ індекс прибутковості (ІД);

■ внутрішня норма прибутковості (ВНД);

■ термін окупності;

■ інші показники, що відображають інтереси учасників або специфіку проекту.

Головним критерієм оцінки ефективності проекту є чистий дисконтований дохід, або чиста приведена вартість. Саме ЧДД виступає мірою ефекту інвестицій. Його позитивне значення ілюструє, що грошові надходження перевищують суму вкладених коштів і забезпечують отримання прибутку вище необхідного рівня прибутковості. Негативне значення показує, що проект не забезпечує одержання очікуваного рівня доходності.

Необхідною ж умовою прийняття інвестиційного проекту є наявність стабільного неотрицательного сальдо грошового потоку в будь-якому часовому інтервалі протягом періоду реалізації проекту. Негативна величина сальдо потоку реальних грошей свідчить про необхідність залучення додаткових власних або позикових засобів і відображення цих коштів у розрахунках ефективності.

Визначення індексу прибутковості можливо, коли капітальні вкладення в інвестиційний проект здійснюються протягом ряду років.

Показник внутрішньої норми прибутковості слід використовувати для порівняння ефективності проектів, якщо відомі прийнятні значення ВНД для оцінки стійкості проекту та встановлення його учасниками норми дисконту за даними про внутрішній нормі прибутковості альтернативних напрямків вкладення ними власних коштів.

Додатково можна розраховувати термін окупності і норму прибутку інвестиційного проекту. Термін окупності обчислюють методом дисконтування чистих грошових потоків, що дозволяє більш коректно, з урахуванням чинника часу, визначити період окупності проекту, що, однак, не усуває обмеженість застосування терміну окупності. Граничне значення останнього можна використовувати в якості обмежуючого критерію. Цей показник може застосовуватися в ситуації, коли гостро стоїть проблема ліквідності, а також в таких видах діяльності, яким притаманна велика ймовірність швидких технологічних змін.

На нашу думку, відношення прибутку до балансової вартості інвестицій - це простий і корисний показник оцінки діяльності компанії, але він менш ефективний для оцінки та ранжування інвестицій, оскільки не враховує час надходження доходів, що може призвести до неправильних інвестиційних рішень.

Проведемо інвестиційний аналіз на конкретному прикладі.

Термін окупності припускає обчислення того періоду, за який кумулятивна сума (сума наростаючим підсумком) грошових надходжень зрівняється з сумою початкових інвестицій. Розподіл доходу, прибутку і амортизації по роках представлено в табл. 12.1. Під доходом розуміється сума прибутку до оподаткування та амортизації.

Таблиця 12.1. Вихідні дані бізнес-плану по роках ВАТ "Підприємство 1"

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Рік

Дохід, тис. Руб.

Прибуток, тис. Руб.

Амортизація, тис. Руб.

1-й

2 551,31

2305,41

245,90

2-й

2 551,31

2 305,41

245,90

Третій

2 383,94

2 131,48

252,46

Економічно виправданий термін окупності керівництво ВАТ "Підприємство 1" бере рівним 3 років і 6 місяців. Податок на прибуток складає 20%. Розрахуємо термін окупності при такому фінансуванні. Зведемо всі розрахунки в табл. 12.2.

Таблиця 12.2. Розрахунок терміну окупності інвестицій при нерівномірних грошових надходженнях по роках у ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Дохід,

тис. руб.

Амортизація,

тис. руб.

Прибуток,

тис. руб.

Податок

на

прибуток,

тис. руб.

Чистий

прибуток,

тис. руб.

Баланс

на кінець

року,

тис. руб.

0

-

-

-

-

-

-4 000,00

1-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22

-1 909,78

2-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22

180,44

Третій

2 383,94

252,46

2 131,48

426,30

1 957,64

2 138,08

Разом

7 486,56

744,26

6 742,30

1 348,48

6 138,08

-

Поданим табл. 12.2, витрат на фінансування проекту ВАТ "Підприємство 1" окупляться за 2 роки і 3,7 місяця.

Розглянемо показник бухгалтерської рентабельності інвестицій, або норму прибутку (табл. 12.3). Цей показник являє собою відношення середньої величини доходу фірми по бухгалтерської звітності до середньої величини інвестицій. При його обчисленні використовується величина доходу після оподаткування, оскільки вона краще характеризує ту вигоду, яку отримують підприємства та інвестори. Норма прибутку проекту ВАТ "Підприємство 1" складе 36,5%.

Далі проведемо аналіз, використовуючи такі методи:

■ чистий дисконтований дохід;

■ внутрішня норма рентабельності;

■ дисконтований термін окупності;

■ індекс прибутковості.

Розрахунок чистого дисконтованого доходу проведемо на основі даних табл. 12.4, річну ставку дисконтування приймемо 12%.

Таким чином, грошовий потік за весь термін реалізації проекту ВАТ "Підприємство 1" склав 3486,56 тис. Руб.

Тепер розрахуємо чистий дисконтований дохід проекту з урахуванням коефіцієнта дисконтування, розрахунки зведемо в табл. 12.5.

Отже, чистий дисконтований дохід ВАТ "Підприємство 1" склав 2008,79 тис. Руб.

Таблиця 12.3. Розрахунок норми прибутку на інвестований капітал при використанні показника чистого прибутку

Рік

Дохід, тис. Руб.

Амортизація, тис. Руб.

Прибуток, тис. Руб.

Податок на прибуток, тис. Руб.

Чистий прибуток, тис.руб.

Вартість інвестицій на початок року, тис.руб.

Залишкова вартість на кінець року, тис.руб.

Середній обсяг інвестицій, тис. Руб.

1-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22 4000 3 754,1 3 877,05

2-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22 3 754,1 3 508,2 3 631,15

Третій

2 383,94

252,46

2 131,48

426,30

1 957,64 3 508,2 3 255,74 3 381,97

Разом

7 486,56

744,26

6 742,30

1 348,48

6 138,08

Середнє значення

2 495,52

248,09

2 247,43

449,50

2 046,03 - - 3 630,06

При оцінці інвестиційних проектів слід зробити поправку на індекс інфляції у зв'язку з тим, що чиста приведена вартість проекту може змінитися. У цих цілях розрахуємо модифікований коефіцієнт дисконтування

де р - номінальна дисконтна ставка; г - реальна дисконтна ставка; 1 - очікувана ставка інфляції.

Таблиця 12.4. Розрахунок грошових потоків для визначення чистого дисконтованого доходу у ВАТ "Підприємство 1"

Грошові потоки

Рік

Річні грошові потоки, тис. Руб.

впровадження

1-й рік

2-й рік

Третій рік

1. Сума фінансування, тис. Руб.

-4000

-

-

-

2. Виручка від продажу, тис. Руб.

56 782,62

56 782,62

56 782,62

3. Собівартість продажів тис. Руб.

-54 231,3

-53 001,8

-52 185,6

4. Сплата боргу і відсотків, тис. Руб.

0

-1 229,51

-2 213,11

5. Загальні річні грошові потоки, тис. Руб.

-4000

2 551,31

2 551,31

2 383,94

6. ЧДД, тис. Руб.

3 486,56

На практиці конвертування дисконтних ставок здійснюється за допомогою спрощеної ставки дисконтування але формулою

Таблиця 12.5. Оцінка ефективності інвестиційного проекту ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Грошові платежі й надходження, тис. Руб.

Процентний фактор при 12% ставці дисконтування

Чистий дисконтований дохід, тис. Руб.

0

-4 000,0

1-й

2 551,31

0,8929

2 278,0

2-й

2 551,31

0,7972

2 033,9

Третій

2 383,94

0,7118

1 696,89

Разом ЧДД

2 008,79

Розрахуємо чисту наведену вартість проектів з урахуванням інфляції (табл. 12.6).

Таблиця 12.6. Оцінка ефективності інвестиційного проекту з урахуванням модифікованої ставки дисконтування в ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Грошові платежі й надходження, тис. Руб.

Процентний фактор при модифікованої ставці дисконтування (1,346)

Чистий дисконтований дохід, тис. Руб.

0

-4 000,0

1-й

2 551,31

0,7429

1 895,4

2-й

2 551,31

0,552

1 408,0

Третій

2 383,94

0,41

977,0

Разом

208,4

Якщо оцінка ефективності проекту проводиться при спрощеній ставці дисконтування за формулою (12.11), то доходи по роках будуть виглядати наступним чином (табл. 12.7).

Таблиця 12.7. Оцінка ефективності інвестиційних проектів з урахуванням спрощеної ставки дисконтування в ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Грошові платежі й надходження, тис. Руб.

Процентний фактор при спрощеній ставці дисконтування (32,2)

Чистий дисконтований дохід, тис. Руб.

0

-4000

1-й

2 551,31

0,7564

1 930

2-й

2 551,31

0,5722

1460

Третій

2 383,94

0,4328

Тисяча тридцять дві

Разом

422

За даними табл. 12.6 чистий дисконтований дохід по проект) 'ВАТ "Підприємство 1" з використанням модифікованого коефіцієнта дисконтування зменшився на 280,4 тис. Руб. і склав 1728,39 тис. руб.

В результаті виконаних розрахунків отримані показники ефективності інвестиційного проекту свідчать про те, що одноразові витрати за проектом ВАТ "Підприємство 1" складуть 4000 тис. Руб., Тоді як дохід за три роки від реалізації проекту складе 7486,56 тис. Руб. Чистий дисконтований дохід з урахуванням коефіцієнта дисконтування, темпу інфляції буде позитивний, отже, проект ефективний. При внутрішній нормі рентабельності 40% проект може бути реалізований, оскільки ЧДД> О, ВНД> 40% і ІД> 0.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інвестиційна діяльність у формі капітальних вкладень
ІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Аналіз капітальних вкладень. Методи відбору та реалізації інвестиційних проектів
Фінансова оренда (лізинг) як метод фінансування капітальних вкладень
ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Аналіз ефективності капітальних і фінансових інвестицій
Методика аналізу фінансових інвестицій
ІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Методи оцінки ефективності капітальних і фінансових інвестицій
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук