Навігація
Головна
Стандарти вартості в оцінці бізнесу. Інформаційне забезпечення...Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта...КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ...Ключові показники-індикатори оцінки діяльності господарюючого суб'єктаОцінка економічного потенціалу бізнесуКомплексна оцінка ефективності бізнесу на базі показників вартості...Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОСІЇ ТА ЇЇ РЕГІОНІВСистема показників оцінки економічного потенціалу регіонуРинковий потенціал господарюючого суб'єкта
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники оцінки економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та вартості його бізнесу

У процесі аналізу економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та його бізнесу можливі два альтернативних варіанти оцінки:

■ визначення ринкової вартості власного капіталу компанії, що володіє розглянутим підприємством як майновим комплексом;

■ визначення ринкової вартості всього інвестованого в підприємство капіталу як власного, так і позикового.

Результатом дослідження потенціалу господарюючого суб'єкта та його бізнесу є створення моделей власного капіталу (Equity Model) і інвестованого капіталу (Entity Model). Для їх побудови використовується система різних показників, які можна згрупувати в залежності від інтересів користувачів інформації:

■ показники, на які для оцінки бізнесу орієнтується адміністрація підприємства;

■ показники власників бізнесу;

■ система показників, у визначенні яких зацікавлені кредитори або інвестори.

У результаті оцінки економічного потенціалу господарюючого суб'єкта адміністрація підприємства зацікавлена насамперед у визначенні ефективності використання ресурсів бізнесу. Початкова оцінка виробничої ефективності бізнесу в цілому або будь-якого з його підрозділів проводиться на основі даних бухгалтерської (фінансової) звітності (балансу і звіту про прибутки і збитки) і полягає в порівнянні показників виручки, собівартості і основних складових прибутку за різні періоди часу з аналогічними даними підприємств -конкурентів. Основними показниками аналізу операційної діяльності є:

а) процентне співвідношення виручки від продажів і собівартості виробництва. Необхідність визначення даного коефіцієнта обумовлена тим, що компанії можуть використовувати різні методи калькулювання собівартості продукції, що впливає на рівень їхнього прибутку і запасів;

б) відношення прибутку після оподаткування до обсягу продажів. Цей коефіцієнт характеризує здатність бізнесу не тільки відшкодовувати різні витрати, але й забезпечувати акумулювання коштів для власників бізнесу. У зарубіжній практиці найбільш значущим є коефіцієнт, що відображає відношення чистого прибутку від операційної діяльності до вартості використовуваних для її формування активів (Мората). У свою чергу чистий прибуток від операційної діяльності коригується на суму надзвичайних доходів і витрат, які не відносяться до результатів основної діяльності підприємства;

в) ставлення різних статей витрат звітного періоду до виручки від продажів. У результаті розрахунку даного коефіцієнта адміністрація підприємства отримує можливість визначити частку кожної статті витрат в обсязі реалізованої продукції.

Подальша оцінка бізнесу з позиції адміністрації підприємства проводиться за допомогою аналізу внеску прибутку та оцінки ефективності управління ресурсами.

Аналіз внеску прибутку полягає у визначенні її від кожної конкретної групи продуктів або всього бізнесу в цілому, так як навіть у межах однієї компанії окремі лінії продуктів або послуг можуть вносити різний внесок у витрати і прибуток. У зарубіжних компаніях для отримання необхідної інформації проводиться так званий попроцессний аналіз, при якому виходячи з технологічних взаємозв'язків виділяють етапи виробництва, а потім проводять розподіл ресурсів і витрат відповідно до даних етапами. Такий розподіл дозволяє більш точно визначити необхідну для того чи іншого процесу величину інвестицій і витрат.

Аналіз ефективності управління ресурсами компанії проводиться на основі даних бухгалтерського балансу шляхом визначення пропорцій відповідних груп активів та фінансової стійкості бізнесу. Для виявлення загальних тенденцій застосування активів розраховуються різні коефіцієнти, що характеризують обіг капіталу, використовуваного для підтримки певного рівня бізнесу, а також ефективність використання його активів.

Ефективність активів з позиції підтримки певного рівня продажів відображає коефіцієнт оборотності, який розраховується відношенням виручки до загальної суми активів або чистим активам (інвестований капіталу) компанії. Для аналізу використання активів розраховуються також:

■ коефіцієнт оборотності запасів, який дозволяє визначити період оновлення запасів підприємства;

■ коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, який характеризує середній термін погашення заборгованості дебіторів;

■ коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, що визначає середній термін погашення заборгованості кредиторам;

■ показники ефективності використання кадрових ресурсів, тобто продуктивність праці, виручка на одного співробітника, сума компенсацій та грошових виплат на одного співробітника та ін. Більшість коефіцієнтів розраховується на основі статистичної інформації, результатів особистих спостережень та анкетування.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Ефективність використання інвестованого капіталу і всіх активів компанії можна проаналізувати порівнянням прибутку і витрачених на її формування ресурсів за допомогою показників рентабельності. Для аналізу економічного потенціалу господарюючого суб'єкта класичними вважаються такі показники рентабельності:

■ відношення прибутку до сплати відсотків по кредитах і податків до величини активів компанії (характеризує здатність використовуються в бізнесі активів формувати доход незалежно від джерела їх фінансування);

■ відношення прибутку до наведеної вартості активів компанії, тобто вартості активів з урахуванням ринкової капіталізації (широко використовується аналітиками акціонерних товариств, ланцюгові папери яких котируються на фондовій біржі);

■ ставлення економічного прибутку або додаткової економічної вартості до величини активів. Економічна прибуток визначається в результаті вирахування прибутку від поточної операційної діяльності величини амортизаційних відрахувань, які розглядаються як витрати капіталу. Для знаходження величини амортизаційних відрахувань необхідно вартість чистих активів (активи за мінусом поточних зобов'язань) скоригувати на середньозважену вартість капіталу, виражену у відсотках. Якщо даний показник рентабельності є позитивним, то компанія володіє потенційними можливостями для створення додаткової вартості, якщо негативним, то вартість компанії скорочується. Необхідно відзначити, що цей показник безпосередньо залежить від руху грошових коштів, пов'язаних з реалізацією різних інвестиційних рішень і проектів і дозволяє визначити рентабельність інвестицій у формі грошових потоків.

Власників компанії, навпаки, хвилюють насамперед проблеми формування власного капіталу і оцінка вартості бізнесу. Тому власники бізнесу зацікавлені у використання таких критеріїв оцінки потенціалу господарюючого суб'єкта, як рентабельність інвестицій і ринкова капіталізація компанії. Основні показники, які необхідно розрахувати власникам бізнесу для оцінки економічного потенціалу господарюючого суб'єкта, представлені у табл. 13.6.

Таблиця 13.6. Показники оцінки ефективності використання потенціалу підприємства власниками бізнесу

Показники оцінки ефективності використання потенціалу підприємства власниками бізнесу

Якщо адміністрація і власники бізнесу в процесі аналізу розглядають підприємство як безперервно діючої господарської одиниці, то кредитори зацікавлені в інвестуванні коштів у надійну і фінансово стійку компанію, тому враховувати потенційну можливість невиконання нею своїх зобов'язань у разі банкрутства або ліквідації. У зв'язку з цим для оцінки бізнесу з позиції кредиторів існує необхідність розрахунку коефіцієнтів ліквідності та фінансового важеля. Найбільш часто використовуваним показником забезпеченості зобов'язань активами компанії є коефіцієнт поточної ліквідності, дозволяє зіставити активи та зобов'язання і визначити ступінь захищеності кредиторів від невиконання зобов'язань. Одним з варіантів його розрахунку є визначення відносини вартості активів при їх можливо швидкої реалізації до величини зобов'язань підприємства.

Крім даного показника, для оцінки ефективності використання власного і позикового капіталу господарюючого суб'єкта використовуються наступні коефіцієнти:

а) відношення позикового капіталу (довгострокового і короткострокового) до величини активів компанії. Чим вище його значення, тим, відповідно, ризикованіше буде її кредитування. Проте даний коефіцієнт не враховує рух грошових потоків, які також могли б впливати на здатність компанії погашати свої зобов'язання;

б) відношення зобов'язань до величини чистих активів. У свою чергу зобов'язання включають короткострокові кредити і позики, поточні платежі і все документально оформлені довгострокові зобов'язання (відстрочені податки і допомоги працівникам виключаються з суми зобов'язань компанії для розрахунку даного коефіцієнта). У чисті активи входять довгострокові кредити і позики, частка меншості у дочірніх компаніях і власний капітал;

в) відношення довгострокових зобов'язань до величини власного капіталу з метою визначення відповідності можливих вимог кредиторів власним коштам компанії;

г) відношення чистого прибутку до оподаткування до величини платежів але відсотками за період. Даний показник заснований на припущенні, що оподатковуваний прибуток є основним джерелом коштів для покриття боргів кредиторів. Варіантом його розрахунку виступає визначення відносини прибутку до величини платежів за відсотками і довгостроковими кредитами і позиками за період.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Стандарти вартості в оцінці бізнесу. Інформаційне забезпечення аналізу використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта
Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та оцінка бізнесу
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
Ключові показники-індикатори оцінки діяльності господарюючого суб'єкта
Оцінка економічного потенціалу бізнесу
Комплексна оцінка ефективності бізнесу на базі показників вартості компанії
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОСІЇ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ
Система показників оцінки економічного потенціалу регіону
Ринковий потенціал господарюючого суб'єкта
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук