Навігація
Головна
Поняття про фінансові вкладення і цінні папери. Методи оцінки цінних...Визначення, класифікація і оцінка фінансових вкладеньПодаткові аспекти обліку фінансових вкладеньДоходи і витрати по фінансових вкладенняхБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ У ЦІННІ ПАПЕРИОцінка вартості фінансових вкладеньОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙОсобливості перевірки знецінення фінансових вкладеньАУДИТ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬОблік фінансових вкладень
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка фінансових вкладень

Первісна оцінка фінансових вкладень на стадії вступу

Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю. У неї входять всі фактичні витрати організації з придбання їх за плату, за винятком ПДВ і інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ про податки і збори).

Фактичними витратами на придбання активів в якості фінансових вкладень є:

o суми, що сплачуються продавцю відповідно до договору купівлі-продажу;

o витрати за інформаційно-консультаційні послуги дилерів;

o винагороди посередницької організації чи іншій особі;

o відсотки за кредитами і позиками, узятим для здійснення фінансових вкладень, якщо це допускається нормами ПБО 10/99 з обліку витрат і ПБУ 15/2008 з обліку позик і кредитів;

o інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів в якості фінансових вкладень.

Придбання фінансових вкладень за рахунок позикових коштів пов'язане з витратами за отриманими кредитами і позиками, які враховуються як інші витрати відповідно до ПБО 10/99 і ПБУ 15/2008.

Не включаються до фактичні витрати на придбання фінансових вкладень: загальногосподарські витрати; консультаційні витрати з питань фінансових вкладень, які організація так і не справила; курсові різниці по вкладеннях, оплаченим після прийняття їх до обліку або через їх неістотності (п. 11 ПБУ 19/02); витрати за кредитами і позиками, нарахованих після прийняття активу до бухгалтерського обліку. Такі витрати включаються до складу інших витрат поточного періоду і відображаються на рахунку 91-2.

Первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, визнається їх грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації.

Первісною вартістю фінансових вкладень, отриманих організацією безоплатно у вигляді цінних паперів, визнається:

o їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Поточна ринкова вартість - це ринкова ціна, розрахована в установленому порядку організатором торгівлі на ринку цінних паперів;

o сума грошових коштів, яка може бути отримана від продажу цінних паперів на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку. Для таких цінних паперів організаторами торгівлі ринкова ціна не розраховується.

Первісною вартістю фінансових вкладень, придбаних за договорами купівлі-продажу з оплатою негрошовими засобами, визнається вартість активів виходячи з ціни аналогічних активів.

Первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску організації-товариша за договором простого товариства, визнається їх грошова оцінка, узгоджена товаришами в договорі простого товариства.

Цінні папери, що не належать даній організації на правах власності, господарського відання або оперативного управління, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні відповідно до умов договору, приймаються до бухгалтерського обліку в оцінці, передбаченої в договорі.

Оцінка фінансових вкладень протягом терміну знаходження у інвестора

З часом первісна вартість фінансових вкладень може змінюватися. У цьому випадку необхідно провести так звану подальшу оцінку фінансових вкладень, тобто коригування їх первісної вартості. Для цього п. 19 ПБУ 19/02 передбачається підрозділ фінансових вкладень на дві групи:

o вкладення, за якими можна визначити їх поточну ринкову вартість;

o вкладення, за якими поточна ринкова вартість не визначається.

За першою групою фінансові вкладення (акції, облігації), що котируються на біржі, організація на кінець року відображає за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки, попередню дату. Цю коригування організація може виробляти щомісяця або щокварталу (терміни коригування організація встановлює у своїй обліковій політиці самостійно).

Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і їх попередньою оцінкою відноситься на фінансові результати в комерційної організації у складі інших доходів (витрат) або збільшення доходів (витрат) у некомерційної організації в кореспонденції з рахунком обліку фінансових вкладень.

По другій групі фінансові вкладення, поточна ринкова вартість по яких не визначається, у бухгалтерському обліку відображаються за первісною вартістю (п. 21 ПБУ 19/02).

У складі другої групи числяться всі інші фінансові вкладення: частки в статутних (складеному) капіталі, видані позики, депозитні вклади в банках, дебіторська заборгованість, придбана за договором цесії, внески за договором простого товариства т.д.

Однак тут слід врахувати деякі особливості. Наприклад, за борговими цінними паперами (векселями, облігаціями), які не котируються на біржі, різницю між первісною і номінальною вартістю можна списати на інші витрати (доходи) рівномірно протягом терміну їх обігу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

З цінних паперів, що належать до першої групи, метод визначення поточної ринкової вартості наводиться в ПБО 19/02, де вказано, що під цією вартістю для цілей бухгалтерського обліку розуміється їх ринкова ціна, розрахована організатором торгівлі на ринку цінних паперів (п. 13 ПБО 19 / 02).

В даний час порядок визначення ринкової ціни цінних паперів і граничної межі коливань їх ринкової ціни встановлено ФСФР Росії тільки для цінних паперів, що обертаються на організованому ринку. До даної категорії відносяться акції акціонерних товариств, державні та корпоративні облігації, паї (пайових фондів), американські депозитні розписки (АДР).

На підставі п. 20 ПБУ 19/02 коригування до поточної ринкової вартості цінних паперів організація зобов'язана проводити на кінець звітного року. В умовах падіння біржових котирувань інформація про вартість активів компанії є найважливішим критерієм для оцінки життєздатності бізнесу. Крім того, в цілях підготовки бухгалтерської звітності, що відбиває реальну вартість активів, проводити переоцінку в даний час слід щомісяця.

Переоцінка вартості цінних паперів здійснюється наступним чином. Насамперед визначається різниця між вартістю цінного паперу на поточний момент і на останню звітну дату. Отриманий результат (дохід у вигляді позитивної різниці або витрата у вигляді від'ємної різниці) враховується в бухгалтерському обліку на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" у складі інших доходів або витрат відповідно.

Приклад 1. Компанія "Альфа" придбала 25 липня 2009 100 акцій компанії "Бета", допущених до обігу на ринку цінних паперів, за ціною 1000 руб. за акцію. Компанія "Альфа" згідно з чинною обліковій політиці виробляє переоцінку вартості фінансових вкладень щоквартально. Станом на 30 вересня 2009 г. Ціна однієї акції емітента - компанії "Бета" впала до 250 руб.

Компанія "Альфа" не є професійним учасником ринку цінних паперів. Відображення інших витрат (комісійна винагорода брокеру, реєстратору тощо), пов'язаних з придбанням цінних паперів, не розглядається.

У бухгалтерському обліку компанії "Альфа" робляться такі записи (руб.):

25 липня 2009

Дебет 58-1

Кредит 76-5 "Розрахунки з компанією" Бета "

100000 (100 шт. Х 1000 руб. / Шт.) - Враховані акції у складі фінансових вкладень компанії;

Дебет 76-5

Кредит 51

100000 - оплачені акції.

30 вересня 2009

Дебет 91-2

Кредит 58-1

75000 [100 шт. (1000 руб. / Шт. - 250 руб. / Шт.)] - Відбита від'ємна різниця між поточною ринковою та купівельною вартістю акцій.

У податковому обліку дохід або витрати, отриманий при переоцінці цінних паперів за поточною ринковою вартістю, не враховується для цілей оподаткування прибутку (подп. 24 п. 1 ст. 251 НК РФ), у зв'язку з чим згідно ПБУ 18/02 в бухгалтерському обліку виникає постійна різниця і робиться запис по відображенню постійного податкового зобов'язання (руб.):

Дебет 99, субрахунок "ВНО"

Кредит 68, субрахунок "Податок на прибуток" - 15 000 (75 000 руб. Х 20%) - відображено ПНО.

За борговими цінними паперами, за якими не визначається поточна ринкова вартість, організації дозволяється різницю між первісною і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі належного за ним відповідно до умов випуску доходу відносити на фінансові результати комерційної організації (у складі інших доходів або витрат) або зменшення (збільшення) витрат некомерційної організації (п. 22 ПБУ 19/02).

Новоутворена між номінальною і початковою оцінкою різниця списується рівномірно по мірі відображення належного доходу згідно з умовами випуску цінних паперів. По закінченні терміну обігу дві оцінки (номінальна і первісна) фактично стають рівними.

Нормами НК РФ не передбачено прийняття для цілей оподаткування прибутку різниці між первинною та номінальною вартістю цінних паперів. Мінфін Росії підтверджує подібний підхід листом від 8 квітня 2005 №03-03-01-04 / 1/175.

Приклад 2. Компанія "Гамма" придбала 1 жовтня 2009 +1000 облігацій з терміном обігу 12 місяців у компанії "Сігма" за ціною 150 руб. / Шт. Номінальна вартість кожної облігації - 95 руб. Відсотки за даними цінним паперам нараховуються щоквартально за ставкою 12% річних.

В обліку компанії "Гамма" робляться такі записи (руб.):

1 жовтня 2009

Дебет 58-2

Кредит 76-5 "Розрахунки з компанією" Сігма "

95000 - враховані облігації у складі фінансових вкладень компанії;

Дебет 76-5

Кредит 51

95000 (95 руб. / Шт. Х 1000 шт.) - Оплачено облігації, придбані у компанії "Сігма".

31 грудня 2009

Дебет 76-5

Кредит 91-1

4537 (150 руб. / Шт. Х 1000 шт. Х 12%: 365 дн. Х 92 дн.) - Нараховані відсотки по облігаціях за IV квартал 2009 р .;

Дебет 58-2

Кредит 91-1

13750 [(150 руб. / Шт. - 95 руб. / Шт.) Х 1000 шт .: 4] - нарахована частина різниці між первинною та номінальною вартістю облігацій, що припадає на IV квартал 2009 р

Так як для цілей податкового обліку різниця між первісною і номінальною оцінкою не враховується у витратах при обчисленні податку на прибуток, у бухгалтерському обліку компанії "Сігма" виникає постійна різниця і проводиться запис за відображенню ПНА (руб.):

Дебет 68

Кредит 99 "ПНА"

2 750 руб. (13750 руб. Х 20%) - відбитий ПНА.

При цьому в 2009 р для цілей оподаткування прибутку по даній операції як дохід приймається тільки сума процентів, нарахованих за IV квартал, у розмірі 4537 руб.

У звітних періодах 2010 г. (поквартально з I по III квартал включно) провадяться записи, аналогічні зробленим в обліку 31 грудня 2009 (нарахування відсотків і постійного податкового активу).

На дату погашення облігацій компанією "Гамма" зроблені записи (руб.):

Дебет 76-5

Кредит 91-1

150000 (150 руб. / Шт. Х 1000 шт.) - Нарахований дохід за погашеними облігаціями;

Дебет 91-2

Кредит 58-2

150000 - списані погашення облігації за номінальною вартістю;

Дебет 51

Кредит 76-5

150000 - отримані грошові кошти за реалізовані облігації.

На відміну від вищерозглянутих ситуацій організації можуть придбати право вимоги іншого підприємства, т. Е. Дебіторську заборгованість іншій організації. Таке фінансове вкладення в бухгалтерському обліку відображається виходячи із суми фактично зроблених витрат, а не за номінальною суму купованої дебіторської заборгованості.

У бухгалтерському балансі фінансові вкладення відображаються на звітну дату за вартістю, визначеною виходячи з вимог ПБУ 19/02.

У випадку, якщо по об'єкту фінансових вкладень, раніше оцінюваному за поточною ринковою вартістю, на звітну дату вона не визначається, то такий об'єкт фінансових вкладень в бухгалтерській звітності відображається за вартістю його останньої оцінки.

Оцінка фінансових вкладень на стадії вибуття

У бухгалтерському обліку вибуття фінансових вкладень визнається тільки на дату одноразової припинення дії умов прийняття їх до бухгалтерського обліку (п. 25 ПБУ 19/02).

Вибуття фінансових вкладень може відбуватися з різних причин. Вони можуть бути продані, погашені, передані безоплатно або у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу інших організацій, а також передані в рахунок вкладу за договором простого товариства та ін.

При вибутті цінних паперів, щодо яких провадилась коригування поточної ринкової ціни, їх вартість визначається виходячи з останньої оцінки (п. 30 ПБУ 19/02).

При вибутті цінних паперів, що не мають ринкових котирувань (тобто поточна ринкова ціна не визначалася), їх вартість може обчислюватися одним із двох способів оцінки (п. 9 ст. 280 НК РФ:

1) за вартістю одиниці;

2) первісної вартості перших за часом придбання фінансових вкладень (спосіб ФІФО).

Вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (за винятком акцій АТ), надані позики, депозитні вклади в банки, дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, оцінюються за первісною вартістю кожної вибуває одиниці.

Застосовуючи спосіб оцінки за первісною вартістю перших за часом придбання фінансових вкладень (спосіб ФІФО), необхідно врахувати, що цінні папери продаються протягом місяця в послідовності їх придбання, тобто надійшли першими в продаж повинні бути оцінені за первісною вартістю перших за часом придбання з урахуванням вартості цінних паперів, що значаться на початок місяця.

Цінні папери, що знаходяться в залишку на кінець місяця, оцінюються за фактичною вартістю останніх за часом придбання, а вартість вибуття (продажу) цінних паперів обчислюється з урахуванням вартості ранніх за часом придбання.

Вартість вибувають цінних паперів визначається наступним чином: з суми вартості залишків на початок місяця і вартості надійшли за місяць цінних паперів віднімається вартість їх залишку на кінець місяця.

З 1 січня 2009 року в бухгалтерському обліку ВАТ "Сігма" числилося 100 акцій ЗАТ "Елара" на загальну суму 300 000 руб., Не обертаються на ринку цінних паперів. Протягом січня ВАТ "Сігма" додатково купило акції ЗАТ "Елара", зокрема:

10 січня - 50 акцій за ціною 3500 руб. / Шт .;

21 січня - 30 акцій за ціною 3 800 руб. / Шт.

Приклад 3. Припустимо, обліковою політикою ВАТ "Сігма" для цілей бухгалтерського обліку встановлено, що списані цінні папери оцінюються способом ФІФО.

При цьому на кінець січня 2009 року на балансі ВАТ "Сігма" числилося 70 акцій (100 + 50 + 30 - 110) ЗАТ "Елара", вартість яких дорівнює

(40 шт. Х 3500 руб. / Шт. + 30 шт. Х 3 800 руб. / Шт.) = 254000 руб.

Загальна вартість проданих цінних паперів складе

(100 шт. Х 3000 руб. / Шт. + 10 шт. Х 3500 руб. / Шт.) = 335000 руб.

Первісна вартість однієї реалізованої акції, розрахована за методом ФІФО, дорівнює

335000 руб .: 110 шт. = 3 045 руб. 45 коп.

Середня первісна вартість надійшли акцій дорівнює

50 шт. х 3500 руб. + 30 шт. х 3 800 руб. = 289000 руб.

Ціна однієї надійшла акції дорівнює

289000 руб .: 80 шт. = 3 612 руб.

Ціна однієї акції на кінець січня 2009 р дорівнює 254000 руб .: 70 шт. = 3628,6 руб. Проведений розрахунок представлений в табл. 3.

Таблиця 3

Розрахунок оцінки фінансових вкладень способом ФІФО

Дата

Прихід

Витрата

Залишок

Кількість,

шт.

Ціна за од. руб.

Сума тис. Руб.

Кількість,

шт.

Ціна за од. руб.

Сума тис. Руб.

Кількість,

шт.

Ціна за од. руб.

Сума тис. Руб.

Залишок на 1-е число

-

-

-

-

-

-

100

3000

300,0

10-е

50

3500

175,0

-

-

150

-

-

17-е

-

-

-

110

-

-

40

-

-

21-е

30

+3800

114,0

-

-

-

70

254,0

Разом

80

3612

289,0

110

3045,5

335,0

70

3628,6

254,0

Розглянуті способи визначення вартості проданих цінних паперів за середньою первісної вартості, або за способом ФІФО, можна використовувати не тільки на дату кожного вибуття, але і в кінці місяця.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття про фінансові вкладення і цінні папери. Методи оцінки цінних паперів
Визначення, класифікація і оцінка фінансових вкладень
Податкові аспекти обліку фінансових вкладень
Доходи і витрати по фінансових вкладеннях
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ У ЦІННІ ПАПЕРИ
Оцінка вартості фінансових вкладень
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Особливості перевірки знецінення фінансових вкладень
АУДИТ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
Облік фінансових вкладень
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук