Навігація
Головна
ЕМІСІЙНЕ ПРАВО. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕМІСІЇ. ГРОШОВИЙ ОБІГЕмісія грошей і її видиСвітовий відтворювальний процесЕмісія грошейЕмісія грошей, законів та поновлення прав
Світовий відтворювальний процесГрошіЗа характером відтворювального процесуГроші і їх роль в економіціГроші, кредит, банки
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Роль грошей у відтворювальному процесі і їх емісія

Гроші і їх роль у відтворювальному процесі

Роль грошей характеризує їх вплив на різні сторони діяльності суб'єктів господарювання та розвитку суспільства. Використання грошей та їх вплив на розвиток країни грунтуються багато в чому на тому, що продукція виробляється підприємствами не для власних потреб, а для інших споживачів, яким вона продається за гроші. Отже, вироблена продукція набуває форми товару, а між учасниками процесів виробництва і реалізації товарів складаються товарно-грошові відносини.

Перш за все, роль грошей виявляється в результаті участі грошей у встановленні ціни товару. В умовах ринкової економіки ця величина складається виходячи з вартості товару, з можливим відхиленням ціни від вартості. На ціну товару впливають співвідношення попиту і пропозиції і конкуренція. Зниження цін можуть допустити виробники, у яких рівень витрат нижче. Навпаки, виробники, у яких рівень витрат вище, змушені або домогтися його зниження, або скоротити або зовсім припинити виробництво таких товарів. Механізм ціноутворення спрямований, отже, на підвищення ефективності виробництва, на зниження рівня витрат.

Гроші мають велике значення в процесі грошового обороту, коли виконують функцію засобу обігу або засобу платежу. При оплаті придбаних товарів чи послуг покупець контролює рівень цін і якість, що змушує виготовлювачів знижувати ціни і підвищувати якість своєї продукції. Це направлено на підвищення ефективності виробництва.

У зв'язку зі змінами умов розвитку економіки змінюється роль грошей. При переході до ринкової економіки роль грошей підвищується, оскільки розширюється сфера їх застосування. У той же час інфляційні процеси супроводжуються ослабленням ролі грошей і деяким звуженням сфери їх застосування. У цьому відношенні можна виділити розширення бартерних операцій, де відсутня оборот грошей. Слід також зазначити обмеження можливості використання грошей для позичкових операцій, особливо капіталовкладень, у зв'язку з небезпекою знецінення грошей.

Знецінення грошей призводить також до зниження зацікавленості в накопиченні рублів, що викликає збільшення вкладень у вільно конвертовану валюту. Разом з тим накопичення населенням готівкової валюти свідчить про те, що країна, що є емітентом такої валюти, отримує на відповідну суму безкоштовний емісійний ресурс, який може бути використаний для кредитних операцій. Важлива роль грошей виявляється:

- У господарській діяльності підприємств, функціонуванні державних органів;

- В посиленні зацікавленості людей в розвитку і підвищення ефективності виробництва;

- В економному використанні ресурсів.

Гроші дозволяють визначити не тільки загальну величину витрат (матеріали, амортизація, електроенергія, заробітна плата та ін.) На виробництво кожного виду продукції і сукупного їх обсягу, а й результати виробництва (за допомогою встановлення ціни окремих видів продукції, всього її обсягу), величину отриманої прибутку.

За натуральними показниками неможливо визначити сукупний обсяг витрат на виготовлення окремих видів продукції і сукупного її обсягу. Застосування грошей дозволяє зіставити виручку від реалізації продукції і окремих її видів з витратами на її виробництво, оцінити вигідність виробництва кожного виду продукції. Тим самим створюються передумови для посилення зацікавленості в розширенні виробництва найбільш вигідних видів продукції, що спрямовано на зниження витрат, зростання прибутку і підвищення ефективності виробництва.

Діяльність державних органів по задоволенню соціальних та інших потреб суспільства передбачає формування необхідних доходів (за рахунок податків та інших джерел) і доцільне витрачання коштів. Використання грошей дозволяє вживати заходів по досягненню збалансованості величини доходів і витрат. Державні органи можуть також сприяти розширенню виробництва окремих галузей промисловості і видів продукції за допомогою фінансування капіталовкладень на такі цілі. Крім того, при вилученні у підприємств частини доходів для державних потреб можливо стимулювання розвитку окремих галузей економіки шляхом надання податкових та інших пільг. У той же час при витрачанні державних коштів є можливість застосовувати грошові норми витрат, що обумовлює необхідність економного використання коштів.

Оплата праці робітників і службовців, грошові доходи підприємців спонукають їх активізувати свою участь у процесах виробництва, збільшенні його обсягу, в реалізації продукції, оскільки за таких умов зростають грошові доходи громадян і підприємців, що сприяє підвищенню рівня їхнього добробуту.

Грошова оплата дозволяє диференціювати склад і асортимент продукції, використовуваної для споживання кожним громадянином, завдяки придбанню потрібних товарів. При цьому власник грошей може не тільки вибрати потрібний йому товар, але також перевірити ціни і якість придбаних товарів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Гроші виконують важливу роль і в економічних взаємовідносинах з іншими країнами. Вони використовуються для оцінки та визначення вигідності операцій з експорту та імпорту товарів, а також для грошових розрахунків за такими операціями. За результатами торгового балансу зіставляються обсяги експорту та імпорту за певний період, підводяться підсумки таких операцій і розробляються заходи щодо оптимізації їх співвідношення. Наприклад, при пасивному торговому балансі вживаються заходи щодо зниження імпорту і збільшенню експорту, інакше виявляється необхідним вивіз валюти на суму пасивного торгового балансу.

При цьому слід зазначити, що розрахунки з закордонними контрагентами відбуваються у вільно конвертованих валютах (ВКВ), курси яких схильні до змін. Це робить істотний вплив на вигідність або невигідність експортно-імпортних відносин. Залежно від обмінного курсу з'являється зацікавленість у проведенні експортно-імпортних операцій, або такі операції скорочуються як невигідні. При цьому зниження курсу рубля по відношенню до ВКВ стимулює експорт, а підвищення курсу рубля впливає на зменшення експорту, і підвищення ефективності розвитку економіки сприяє посиленню ролі грошей. У цих цілях першорядне значення мають подолання інфляції, а також розширення сфери застосування грошей, вдосконалення організації їх обігу, послідовна взаємозв'язок грошової маси до потреб обороту.

При різних моделях економіки мають місце особливості прояву ролі грошей. Так, в адміністративно-командній економіці роль грошей була обмежена. Їм відводилася допоміжна роль, головним чином роль інструмента обліку і контролю з боку центральних та інших органів управління народним господарством.

Вартісні показники планованого обсягу продукції при цьому мали підлегле значення і розраховувалися на основі натуральних показників, виходячи, як правило, з цін, встановлених центральними органами.

У той же час використання грошей мало неабияке значення в адміністративно-командній економіці. Так, лише при застосуванні грошей ставало можливим визначення сукупного обсягу різних витрат (матеріалів, амортизації, заробітної плати та ін.) На виготовлення продукції, складових її собівартість. Зіставлення планового і фактичного рівнів собівартості надавало можливість оцінити відхилення фактичного рівня від планового і вживати заходів щодо його нормалізації, що без застосування грошей виявилося б неможливим.

Крім того, лише за допомогою грошей можливе ведення обліку (у грошовому вираженні) обсягів різних видів продукції та отримання узагальненого показника її сукупного обсягу. Використання грошей дозволяє оцінювати виконання плану за сукупним обсягом продукції та розробити заходи щодо його збільшення. Але, незважаючи на це, роль грошей в умовах адміністративно-командної економіки залишається підлеглої.

Роль грошей значно підвищується в ринковій економіці, чому сприяють створення передумов, характерних для нових умов господарської діяльності. Впровадження ринкової економіки викликає суттєві зміни у формах власності на знаряддя і предмети праці, у виробництві та реалізації продукції. Це служить передумовою для створення нових умов управління процесами виробництва і реалізації продукції.

При цьому посилюється роль грошей, за допомогою яких може бути дана оцінка такого орієнтиру, як платоспроможний попит: з його урахуванням формуються обсяг і асортимент виробленої і реалізованої продукції. Разом з тим береться до уваги вигідність окремих напрямів виробничо-господарської діяльності, які передбачають врахування рівня цін на виготовлені і реалізовані товари та рівня витрат на їх виробництво.

Підвищення ролі грошей в ринковій економіці відбувається і в сфері роздрібної торгівлі, в якій скасовано централізований розподіл, і вирішальне значення при визначенні можливості покупки набувають гроші. При визначенні результатів діяльності у вигляді прибутку також істотну роль відіграють гроші.

Особливості прояву ролі грошей:

- Вплив на поліпшення результатів господарської діяльності;

- Підвищення зацікавленості різних ланок економіки у розвитку виробництва, насамперед за допомогою обґрунтованого ціноутворення, що стимулює зростання обсягу продукції і зниження витрат на її виготовлення;

- Створення режиму залежно грошових витрат від надходжень грошей, що підвищує зацікавленість працівників підприємств і державних органів у збільшенні грошових надходжень в результаті виробництва та економного використання ресурсів;

- Здійснення в процесі грошового обороту контролю за цінами, обсягом і якістю продукції, покликаного сприяти більш повному задоволенню потреб суспільства.

Ефективність застосування грошей припускає використання стійкої грошової одиниці, що посилює прагнення до подолання таких негативних процесів, як інфляція.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЕМІСІЙНЕ ПРАВО. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕМІСІЇ. ГРОШОВИЙ ОБІГ
Емісія грошей і її види
Світовий відтворювальний процес
Емісія грошей
Емісія грошей, законів та поновлення прав
Світовий відтворювальний процес
Гроші
За характером відтворювального процесу
Гроші і їх роль в економіці
Гроші, кредит, банки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук