Навігація
Головна
Механізм розрахунків з експорту з використанням документарного інкасоРозрахунки по інкасоІНКАСОРозрахунки по інкасо
Розрахунки платіжними вимогамиРозрахунки платіжними вимогамиІнкасова форма розрахунків (платіжними вимогами)МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ І ПЛАТІЖНІ ВІДНОСИНИРозрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки по інкасо

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк (банк-емітент) за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії щодо одержання від платника платежу. Для здійснення розрахунків по інкасо банк-емітент має право залучати інший банк (виконуючий банк).

Розрахунки за інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку).

Платіжні вимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів (стягувачем) до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів (стягувача).

Одержувач коштів (стягувач) представляє в банк зазначені розрахункові документи при реєстрі переданих на інкасо розрахункових документів форми № 0401014, складається у двох примірниках. До реєстру можуть включатися на розсуд отримувача коштів (стягувача) платіжні вимоги та (або) інкасові доручення.

Перший примірник реєстру оформляється двома підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки.

При прийомі на інкасо платіжних вимог, інкасових доручень відповідальний виконавець банку-емітента здійснює перевірку відповідності розрахункового документа встановленої формі бланка, повноти заповнення всіх передбачених бланком реквізитів, відповідності підписів і печатки отримувача коштів (стягувача) зразкам, зазначених у картці із зразками підписів і відбитка печатки , а також ідентичності всіх примірників розрахункових документів.

При прийомі інкасових доручень з доданими виконавчими документами відповідальний виконавець банку зобов'язаний перевірити відповідність реквізитів розрахункового документа (дати і номера виконавчого документа, на який зроблено посилання в розрахунковому документі, стягуваної суми, найменувань, зазначених у полях "Платник" і "Одержувач" розрахункового документа) реквізитами виконавчого документа. Найменування, вказане в полі "Одержувач" розрахункового документа, може не відповідати найменуванню стягувача у виконавчому документі в разі стягнення грошових коштів судовим приставом-виконавцем на депозитний рахунок служби судових приставів.

Після перевірки правильності заповнення на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів проставляються штамп банку-емітента, дата прийому та підпис відповідального виконавця.

Пропущені документи викреслюються з реєстру переданих на інкасо розрахункових документів і повертаються одержувачу коштів (стягувачу); кількість і сума розрахункових документів у реєстрі виправляються. Обидва примірники реєстру та виправлення в них засвідчуються підписом відповідального виконавця банку-емітента.

Останні екземпляри розрахункових документів разом з другим примірником реєстру повертаються одержувачу коштів (стягувачу) як підтвердження прийому документів на інкасо.

Перші екземпляри реєстрів залишаються в банку-емітенті, підшиваються в окрему папку, використовуються в якості журналу реєстрації прийнятих на інкасо розрахункових документів і зберігаються в банку-емітенті відповідно до встановлених термінів зберігання документів.

Банк-емітент, прийняв на інкасо розрахункові документи, приймає на себе зобов'язання доставити їх за призначенням. Дане зобов'язання, а також порядок і терміни відшкодування витрат з доставки розрахункових документів відображаються в договорі банківського рахунку з клієнтом.

Установи та підрозділи розрахункової мережі Банку Росії здійснюють експедирування розрахункових документів кредитних організацій та інших клієнтів Банку Росії в порядку, передбаченому нормативними актами Банку Росії.

Кредитні організації (філії) організують доставку розрахункових документів своїх клієнтів самостійно.

Платіжні вимоги та інкасові доручення клієнтів кредитних організацій (філій), що пред'являються до рахунку кредитної організації (філії), повинні направлятися в заклад чи підрозділ Банку Росії, обслуговуюче дану кредитну організацію (філія). Надійшли в виконуючий 5анк платіжні вимоги та інкасові доручення реєструються в журналі довільної форми із зазначенням номера снігу платника, номера, дати та суми кожного розрахункового документа. Установами та підрозділами розрахункової мережі Банку Росії при реєстрації додатково вказуються БИК банку платника і БИК банку отримувача коштів (банку стягувача). На першому примірнику надійшли платіжних вимог і інкасових доручень у верхньому лівому куті проставляється цата надходження розрахункового документа.

Виконуючий банк зобов'язаний сповістити банк-емітент про приміщенні розрахункових документів у картотеку, направивши повідомлення про постановку форми в картотеку. Зазначене повідомлення направляється виконуючим банком банку-емітенту не пізніше, робочого дня, наступного за днем приміщення розрахункових документів у картотеку. При цьому на зворотному боці першого примірника розрахункового документа робиться відмітка про дату напрями сповіщення, проставляються штамп банку і підпис відповідального виконавця.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Банк-емітент доводить повідомлення про постановку в картотеку до клієнта по отриманні сповіщення від виконуючого банку.

Оплата розрахункових документів проводиться у міру надходження грошових коштів на рахунок платника в черговості, встановленої законодавством.

Допускається часткова оплата платіжних вимог, інкасових доручень, що знаходяться в картотеці.

Часткова оплата проводиться платіжним ордером форми № 0401066 в порядку, аналогічному порядку часткової оплати платіжного доручення, за винятком позначки про часткову оплату.

При частковій оплаті платіжного вимоги, інкасового доручення з картотеки відповідальний виконавець банку проставляє на всіх примірниках розрахункового документа у відповідних графах у нижній частині бланка номер часткового платежу, номер і дату платіжного ордера, яким проведена оплата, суму часткового платежу, суму залишку і завіряє вироблені записи своїм підписом.

При повній оплаті платіжного вимоги, інкасового доручення на полі "Відмітки банку платника" проставляються штамп банку платника, дата списання з рахунку і підпис відповідального виконавця.

При неотриманні платежу за платіжною вимогою, інкасовому дорученням або повідомлення про постановку в картотеку форми № 0401075 банк-емітент може на прохання одержувача (стягувача) коштів направити у виконуючий банк запит у довільній формі про причину несплати зазначених розрахункових документів не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання відповідного документа від отримувача коштів (стягувача), якщо інший термін не передбачено договором банківського рахунку.

У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта щодо отримання платежу на підставі платіжного вимоги або інкасового доручення банк-емітент несе перед ним відповідальність відповідно до законодавства.

Розрахунки платіжними вимогами

Платіжна вимога є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк.

Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором.

Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника.

Без акцепту платника розрахунки платіжними вимогами здійснюються у випадках:

- Установлених законодавством;

- Передбачених сторонами але основним договором за умови надання банку, обслуговуючому платника права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

У платіжній вимозі вказується:

- Умова оплати;

- Термін акцепту;

- Дата надсилання (вручення) платнику передбачених договором документів у разі, якщо ці документи були послані (вручені) їм платнику;

- Найменування товару (виконаних робіт, наданих послуг), номер і дата договору, номери документів, що підтверджують поставку товару (виконання робіт, надання послуг), дата поставки товару (виконання робіт, надання послуг), спосіб постачання товару та інші реквізити - в поле "Призначення платежу".

Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників. У платіжній вимозі, оплачуваній з акцептом платника, в полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "з акцептом".

Строк для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором. При цьому термін для акцепту повинен бути не менше п'яти робочих днів.

При оформленні платіжного вимоги кредитор (одержувач коштів) за основним договором в полі "Термін для акцепту" вказує кількість днів, встановлених договором для акцепту платіжної вимоги. При відсутності такої вказівки терміном для акцепту вважається п'ять робочих днів.

На всіх примірниках прийнятих виконуючим банком платіжних вимог відповідальний виконавець банку в полі "Термін платежу" проставляє дату, по настанні якої закінчується термін акцепту платіжної вимоги. При обчисленні строку платежу в розрахунок беруться робочі дні. День надходження до банку платіжної вимоги до уваги дати не приймається.

Останній примірник платіжного вимоги використовується для сповіщення платника про надходження платіжної вимоги. Зазначений примірник розрахункового документа передається платнику для акцепту не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до банку платіжної вимоги. Передача платіжних вимог платнику виконуючим банком у порядку, передбаченому договором банківського рахунку.

Платіжні вимоги поміщаються виконуючим банком і картотеку по позабалансовому рахунку № 90901 "Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати" до одержання акцепту платника, або настання терміну платежу.

Платник вправі достроково акцептувати платіжне вимогу шляхом подання в банк заяви, складеного в довільній формі і оформленого підписами посадових осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки.

Платник має право відмовитися повністю або частково від акцепту платіжних вимог з підстав, передбачених в основному договорі, в тому числі у разі невідповідності застосовуваної форми розрахунків укладеним договором, з обов'язковим посиланням на пункт, номер, дату договору і зазначенням мотивів відмови.

Відмова платника від оплати платіжної вимоги оформляється заявою про усунення акцепту форми № 0401004, який складається у трьох примірниках. Перший і другий примірники заяви оформляються підписами посадових осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки платника.

Відповідальний виконавець банку, яку покладено прийом заяв про відмову від акцепту платіжних вимог, перевіряє правильність і повноту оформлення клієнтом заяви про відмову від акцепту, наявність підстави для відмови, посилання на номер, дату, пункт договору, в якому це підстава передбачено, а також відповідність номера і дати договору зазначеним у платіжній вимозі і завіряє всі екземпляри заяви про відмову від акцепту своїм підписом і відбитком штампа банку із зазначенням дати.

При повній відмові від акцепту платіжна вимога вилучається з картотеки і в той же день підлягає поверненню в банк-емітент разом із другим примірником заяви про усунення акцепту для повернення одержувачу коштів.

Перший примірник заяви про відмову від акцепту з копією платіжного вимоги міститься в документи для банку платника як підстави повернення розрахункового документа безоплатно і списання з позабалансового рахунку № 90901 '' Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати ", третій примірник заяви повертається платникові як розписки отриманні заяви про відмову від акцепту.

При частковому відмови від акцепту платіжне вимога вихоплюється із картотеки по позабалансовому рахунку № 90901 '' Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати "оплачується в сумі, акцептованою платником. При цьому сума, позначена цифрами, обводиться і поряд з нею виводиться нова сума, що підлягає оплаті . Виготовлена запис завіряється підписом відповідального виконавця банку. Перший примірник заяви про відмову від акцепту разом з першим примірником платіжної вимоги поміщаються в документи дня в якості підстави списання коштів з рахунку клієнта, другий примірник заяви спрямовується не пізніше робочого дня, наступного за днем прийому заяви про відмову від акцепту, в банк-емітент передачі одержувачу коштів, третій примірник заяви повертається платникові як розписки отриманні заяви про відмову від акцепту.

Всі виникаючі між платником і одержувачем коштів розбіжності вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

При неотриманні у встановлений термін відмови від акцепту платіжних вимог вони вважаються акцептованими і на наступний робочий день після закінчення терміну акцепту вилучаються з картотеки, оплачуються з рахунків платників за наявності грошових коштів на рахунку або поміщаються в картотеку по позабалансовому рахунку № 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк "при відсутності або недостатності коштів на рахунку.

Схема розрахунків платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників, представлена на рис. 4: 1 - укладання договору; 2 - одержувач направляє платіжне вимога обслуговуючому банку; 3 - банк одержувача направляє банку платника повідомлення про необхідність провести розрахунки; 4 - банк платника надсилає платіжну вимогу для акцепту; 5 - платник акцептує платіжна вимога і направляє обслуговуючому банку; 6 - банк платника списує кошти з його рахунку; 7 - надходження коштів банку-емітенту; 8 - банк отримувача зараховує кошти на його рахунок; 9 - банк інформує про надходження коштів одержувача.

Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників

Рис. 4. Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників. У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів з рахунків платників на підставі законодавства у полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "без акцепту", а також робить посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті), на підставі якого здійснюється стягнення. У полі "Призначення платежу" стягувачем у встановлених випадках вказуються показання вимірювальних приладів і діючі тарифи або виробляється запис про розрахунках на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.

У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів на підставі договору у полі "Умова оплати" одержувач коштів вказує "без акцепту", а також дату, номер основного договору і відповідний його пункт, що передбачає право безакцептного списання.

Безакцептне списання грошових коштів з рахунку у випадках, передбачених основним договором, здійснюється банком за наявності в договорі банківського рахунку умови про безакцептне списання грошових коштів або на підставі додаткової угоди до договору банківського рахунку, містить відповідне умова. Платник зобов'язаний надати в обсуговується банк відомості про кредиторі (одержувача коштів), який має право виставляти платіжні вимоги на списання грошових коштів у безакцептному порядку, найменування товарів, робіт чи послуг, за які будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і відповідний пункт, що передбачає право безакцептного списання).

Відсутність умови про безакцептне списання грошових коштів у договорі банківського рахунку або додаткової угоди до договору банківського рахунку, а також відсутність відомостей про кредиторі (одержувача коштів) та інших вищевказаних відомостей є підставою для відмови банком в оплаті платіжної вимоги без акцепту. Дане платіжна вимога оплачується в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту п'ять робочих днів.

При прийомі платіжних вимог на безакцептне списання грошових коштів відповідальний виконавець виконуючого банку зобов'язаний перевірити наявність посилання на законодавчий акт (основний договір), що дає право одержувачу коштів на зазначений порядок розрахунків, його дату, номер, відповідний пункт, а також, у встановлених випадках, наявність показань вимірювальних приладів та діючих тарифів чи записи про розрахунки на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.

При відсутності вказівки "без акцепту" платіжні вимоги підлягають оплаті платником в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту п'ять робочих днів.

Банки не розглядають по суті заперечення платників зі списання коштів з їхніх рахунків в безакцептному порядку.

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників (рис. 5) здійснюються в такому порядку: 1 - укладання договору; 2 - одержувач направляє платіжне вимога обслуговуючому банку; 3 - банк одержувача направляє повідомлення банку платника про необхідність провести розрахунки; 4 - виконання платіжної вимоги; 5 - перерахування грошових коштів банку одержувача; б - надходження грошових коштів на рахунок одержувача; 7 - банк повідомляє отримувача про надходження коштів на його рахунок.

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників

Рис. 5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників

Розрахунки інкасовими дорученнями. Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку.

Інкасові доручення застосовуються:

- У випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;

- Для стягнення за виконавчими документами;

- У випадках, передбачених сторонами за основним договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

Інкасове доручення складається на бланку форми № 0401071.

При стягненні коштів з рахунків у безспірному порядку у випадках, встановлених законом, в інкасовому дорученні в полі "Призначення платежу" має бути зроблено посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті).

При стягненні коштів на підставі виконавчих документів інкасове доручення повинно містити:

- Посилання на дату видачі виконавчого документа, його номер;

- Номер справи, по якій прийнято рішення, які підлягають примусовому виконанню;

- Найменування органу, який виніс таке рішення.

У разі стягнення виконавчого збору судовим приставом-виконавцем інкасове доручення повинно містити вказівку на стягнення виконавчого збору, а також посилання на дату і номер виконавчого документа судового пристава-виконавця.

Інкасові доручення на стягнення грошових коштів з рахунків, виставлені на підставі виконавчих документів, приймаються банком стягувача з додатком оригіналу виконавчого документа або його дубліката. Банки не приймають до виконання інкасові доручення на списання грошових коштів у безспірному порядку, якщо доданий до інкасовому дорученням виконавчий документ пред'явлено по закінченні строку, встановленого законодавством.

Банки, що обслуговують боржників (виконують банки) виконують надійшли інкасові доручення з доданими виконавчими документами або, за відсутності або недостатності коштів на рахунку боржника для задоволення вимог стягувача, роблять на виконавчому документі відмітку про повне або часткове невиконання зазначених у ньому вимог у зв'язку з відсутністю на рахунку боржника грошових коштів і поміщають інкасове доручення з доданим виконавчим документом в картотеку по позабалансовому рахунку № 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк". Інкасові доручення виконуються по мірі надходження грошових коштів у черговості, встановленої законодавством.

Безперечний порядок списання коштів застосовується за зобов'язаннями відповідно до умов основного договору, за винятком випадків, встановлених Банком Росії.

Списання грошових коштів у безспірному порядку у випадках, передбачених основним договором, здійснюється банком за наявності в договорі банківського рахунку умови про списання грошових коштів у безспірному порядку або на підставі додаткової угоди до договору банківського рахунку, містить відповідне умова.

Платник зобов'язаний подати в обслуговуючий банк відомості про кредиторі (одержувача коштів), що має право виставляти інкасові доручення на списання грошових коштів у безспірному порядку, про зобов'язання, за яким будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і відповідний пункт, що передбачає право безспірного списання).

Відсутність умови про списання грошових коштів у безспірному порядку в договорі банківського рахунку або додаткової угоди до договору банківського рахунку, а також відсутність відомостей про кредиторі (одержувача коштів) та інших вищевказаних відомостей є підставою для відмови банком в оплаті інкасового доручення.

Інкасове доручення повинно містити посилання на дату, номер основного договору і відповідний його пункт, що передбачає право безспірного списання.

Банки не розглядають по суті заперечення платників проти списання грошових коштів з їхніх рахунків у безспірному порядку.

Банки призупиняють списання грошових коштів у безспірному порядку в наступних випадках:

- За рішенням органу, що здійснює контрольні функції відповідно до законодавства, про призупинення стягнення;

- За наявності судового акта про призупинення стягнення;

- З інших підстав, передбачених законодавством.

У документі, подаваній банк, зазначаються дані інкасового доручення, стягнення за яким має бути призупинено.

При поновленні списання грошових коштів по інкасовому дорученням його виконання здійснюється із збереженням зазначеної в ньому групи черговості та календарної черговості надходження документа всередині групи.

Виконавчий документ, стягнення грошових коштів по якому не вироблялося (за винятком випадків припинення виконавчого провадження) або вироблено частково, повертається разом з інкасовим дорученням виконуючим банком банку-емітенту для передачі стягувачеві особисто під розписку про отримання або рекомендованою поштою з повідомленням. При цьому виконуючий банк робить на виконавчому документі відмітку про дату повернення виконавчого документа із зазначенням стягненої суми, якщо мала місце часткова оплата документа.

Виконавчий документ, стягнення грошових коштів по яким вироблено або припинена відповідно до законодавства, повертається виконуючим банком рекомендованою поштою з повідомленням до суду або інший орган, який видав виконавчий документ. При цьому виконуючий банк робить на виконавчому документі відмітку про дату його виконання із зазначенням стягненої суми або даті повернення із зазначенням підстави припинення стягнення (номер і дата заяви стягувача, ухвали суду (арбітражного суду) або іншого документа) і стягненої суми, якщо мала місце часткова оплата документа. Про повернення виконавчого документа в журналі реєстрації банку робиться відмітка із зазначенням дати повернення, суми (або залишку суми) і причини повернення.

Порядок розрахунків інкасовими дорученнями представлений на рис. 6: 1 - виникнення відносин для здійснення розрахунків за інкасовими вимогам; 2 - одержувач направляє інкасове доручення обслуговуючому банку; 3 - банк одержувача сповіщає про необхідність провести розрахунки по інкасо; 4 - банк платника виконує інкасове доручення; 5 - перерахування грошових коштів банку одержувача; 6 - надходження коштів на рахунок одержувача; 7 - банк одержувача повідомляє отримувача про зарахування коштів на його рахунок.

Розрахунки інкасовими дорученнями

Рис. 6. Розрахунки інкасовими дорученнями

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Механізм розрахунків з експорту з використанням документарного інкасо
Розрахунки по інкасо
ІНКАСО
Розрахунки по інкасо
Розрахунки платіжними вимогами
Розрахунки платіжними вимогами
Інкасова форма розрахунків (платіжними вимогами)
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ І ПЛАТІЖНІ ВІДНОСИНИ
Розрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук