Навігація
Головна
Принципи кредитування та їх характеристикаКредит і його роль в економіціІпотечні та житлові кредитиКредитСУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ КРЕДИТУ
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ЦІЛІ, СТРУКТУРА І РЕЗУЛЬТАТИКредит і його роль в економіціНаціональна економікаНаціональна економіка: цілі та результати розвиткуРоль кредиту в розвитку економіки
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Роль і межі кредиту

Роль кредиту в національній економіці

Роль кредиту висловлює результат функціонування кредитних відносин і визначається їх сутністю, так як має об'єктивний характер.

У той же час конкретна економічна середу робить значний вплив на ступінь і характер реалізації об'єктивної ролі кредиту, результати його використання у відтворювальному процесі та соціальній сфері. Велике значення, наприклад, мають практичні дії з організації та розвитку кредитних відносин.

Розглядаючи результати функціонування кредиту, насамперед необхідно відзначити його регулюючу роль. В умовах широкого впровадження економічних методів управління, підвищення ролі вартісних категорій в управлінні економікою регулююча роль кредиту зростає. У розвинутому ринковому господарстві кредит виступає як інструмент безпосереднього регулювання процесів відтворення.

Форми регулюючого впливу кредиту вельми різноманітні. Воно проявляється одночасно на макрорівні (через державну кредитну політику) і на мікрорівні (через відносини комерційного розрахунку).

Слід враховувати, що регулююча роль кредиту виявляється не тільки на стадії розподілу. Вона охоплює весь відтворювальний процес. Будучи розподільною категорією, кредит не може виступати в якості матеріального чинника виробництва, безпосередньо впливати на сам виробничий процес. У той же час кредит забезпечує процес зміни вартісних форм фондів підприємств, обслуговує весь процес розширеного відтворення і тим самим виступає як фактор його безперервності.

Активний вплив кредиту на відтворювальний процес реалізується шляхом застосування його як інструменту перерозподілу тимчасово вільних ресурсів, а також за рахунок його стимулюючих властивостей, що обумовлюють раціональне використання позичених коштів.

Кредит об'єктивно виступає як необхідний джерело формування основних і оборотних коштів господарюючих суб'єктів, т. Е. Використання кредиту поряд із власними засобами є нормальним моментом в діяльності підприємств: завдяки кредиту відпадає необхідність обов'язкового накопичення власних коштів і відбувається більш швидке залучення ресурсів в господарський оборот за рахунок економії часу при закупівлі сировини, матеріалів і т. п. Таким чином, сприяючи безперервності відтворювального процесу, кредит разом з тим є фактором його прискорення. Зрозуміло, кредит не може прямо вплинути на скорочення часу виробництва товарів, так як воно має об'єктивні межі, обумовлені позаекономічними чинниками, зокрема технологією виробництва.

Його вплив на прискорення процесу відтворення виражається в скороченні часу, що витрачається на зміну функціональних форм продукту, що в кінцевому рахунку збільшує швидкість обороту фондів. Це досягається шляхом залучення в обіг тимчасово вільних ресурсів, особливо за рахунок надання платіжних кредитів та комерційного кредиту, які прямо сприяють прискоренню реалізації товарів.

Крім того, в якості фактора прискорення відтворювального процесу кредит виступає і в силу своїх стимулюючих властивостей: необхідність повернення взятих у позику коштів змушує позичальника вживати заходів до підвищення ефективності виробництва і, отже, прискоренню відтворювального процесу.

Ступінь впливу кредиту на швидкість обороту фондів більш помітна в сфері обігу, де залучення в оборот кредитних ресурсів дозволяє прискорити платежі і тим самим прямо впливає на скорочення часу обороту.

Кредит активно впливає на збалансованість економіки, що є найважливішою умовою ефективності суспільного виробництва. Зокрема, наявність кредитних ресурсів в економічно обґрунтованих кордонах передбачає дотримання рівноваги між наявними в суспільстві тимчасово вільними ресурсами і обсягом перерозподілених за допомогою кредиту коштів. Порушення даного рівноваги призводить до спотворення природи кредиту і негативно впливає на грошовий оборот.

Зв'язок зі збалансованістю економіки в певній мірі реалізується також за допомогою такої властивості кредиту, як зворотність. З позицій окремої кредитної угоди зворотність кредиту може бути забезпечена тільки за умови збалансованості кругообігу виробничих фондів у ссудополучателя. Недотримання поворотного характеру руху позиченої вартості призводить до порушення економічних кордонів кредиту і, відповідно, до зниження ефективності його впливу (або навіть негативному впливу) на відтворювальний процес.

У свою чергу кредитні відносини активно впливають на збалансованість економіки. Так, в ринковій економіці роль кредиту виявляється в оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Кредит в певній мірі впливає на формування структури суспільного відтворення, на його найважливіші пропорції. Сприяючи вирівнюванню норми прибутку в різних галузях, кредит впливає і на галузеву структуру економіки, оскільки тимчасово вільні ресурси перерозподіляються в галузі, де забезпечується отримання більшого прибутку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У сучасних умовах регулююча роль кредиту реалізується не повною мірою. Зокрема, ще не закінчено формування ринку позикових капіталів, ринку праці та інших ринків. Регулює вплив кредиту на відтворювальні пропорції ускладнюється також зниженням темпів економічного зростання і наявністю інфляційних процесів. У цих умовах кредитне перерозподіл призводить до переливу позичкових капіталів зі сфери виробництва в сферу обігу, сприяючи тим самим порушення макроекономічної збалансованості.

Незважаючи на наявність негативних сторін, кредит на сучасному етапі виступає одним з факторів розвитку ринкових відносин.

Кредит, впливаючи на збалансованість економіки в цілому, надає прямий вплив і на товарно-грошову збалансованість. З одного боку, використання кредиту в економіці з дотриманням всіх принципів кредитування (без порушення зворотності і т. Д.) Веде до збільшення виробництва товарів. Вельми важливо, що в конкурентних умовах і при комерційної спрямованості діяльності банків позики видаються підприємствам, у яких виробництво організоване більш ефективно і чиї товари користуються попитом. Тим самим кредит стимулює розширення виробництва товарів, яких потребує суспільство, т. Е. Сприяє розширенню ємності ринку з позицій пропозиції. У той же час при порушенні принципів використання кредиту можливе його негативний вплив на товарно-грошову збалансованість.

З іншого боку, кредит виступає одним з основних регуляторів сукупного грошового обороту, а за допомогою останнього - регулятором внутрішньогосподарського обороту кожного суб'єкта економічної діяльності та обороту грошових доходів населення. Внаслідок цього кредит сприяє розширенню ємності ринку з позицій попиту. Цей аспект ролі кредиту в ринкових умовах надзвичайно важливий і обумовлений тією обставиною, що грошові знаки і платіжні засоби, які звертаються в сучасних грошових системах, мають кредитний характер.

Виконувану кредитом функцію заміщення готівкових грошей кредитними операціями можна назвати грошовій, так як рух кредиту має безпосередній вплив на грошову масу, що знаходиться в обігу. Реалізація даної ролі кредиту здійснюється за допомогою централізованого регулювання обороту грошей через кредитну сферу з використанням норми обов'язкових резервів, облікової ставки і т . д.

Оскільки кредитна та грошові сфери характеризуються єдністю, то грошові відносини суттєво впливають на кредитні. Зворотний рух кредиту значно ускладнюється у разі уповільнення грошового обороту або його змін, викликаних інфляцією. Так, уповільнення руху грошей внаслідок взаємних неплатежів між підприємствами веде до залучення в господарський оборот зайвих кредитів і значного підвищення ризику їх неповернення. В умовах інфляції відбувається прискорення обороту кредиту за рахунок перерозподілу кредитних ресурсів у сферу обігу, що в свою чергу сприяє зростанню надлишкової грошової маси. Погіршується структура кредитних вкладень за рахунок зниження частки довгострокових кредитів, що робить негативний пролонговану дію на відтворювальну структуру-

Найбільш активно впливає на економічні процеси банківський кредит. Відомо, що прибуток банку формується за рахунок надання банківських послуг. Це спонукає банки направляти кредитні ресурси на фінансування найбільш рентабельних підприємств або високоефективних заходів. В іншому випадку великий ризик не тільки недоотримати очікуваний прибуток, а й втратити частину власних коштів. У результаті банківський кредит реально сприяє структурній перебудові економіки.

У процесі розвитку ринкової економіки все більшу регулюючу роль буде грати комерційний кредит, який може впливати як на обсяг і швидкість обороту грошової маси через формування системи вексельних платежів, так і на ефективність діяльності і позичальника, і кредитора (за умови достатнього розвитку банківських облікових операцій з векселями).

Отже, регулююча роль кредиту велика і багатоаспектна. Реалізуючи її, кредит виступає як економічний метод управління економікою. В умовах ринку кредит виступає одним з найважливіших засобів регулювання сукупного грошового обороту. Поряд з цим кредит є особливою формою регулювання кругообігу і обороту фондів господарюючих суб'єктів.

Як економічний метод управління кредит реалізується через порядок кредитування, т. Е. Умови надання та погашення позик.

Кредит впливає на діяльність суб'єктів господарювання головним чином через систему відносин комерційного розрахунку.

Необхідно враховувати, що кредит і госпрозрахунок не тільки тісно взаємопов'язані, але і взаємозумовлені. Так, госпрозрахунок створює умови для функціонування кредитних відносин: госпрозрахункове відокремлення кругообігу коштів підприємств визначає необхідність відшкодування витрат і, отже, особливого перерозподілу грошових фондів на основі зворотності і платності, т. Е. На кредитній основі.

Госпрозрахунковий механізм створює умови для повернення позичок. У свою чергу кредит сприяє зміцненню госпрозрахунку допомогою забезпечення безперервності і прискорення кругообігу фондів госпрозрахункових одиниць, є основою їх взаємозв'язку і включення в кругообіг і оборот вартісних фондів економіки.

Кредит являє собою економічну форму задоволення тимчасової потреби в коштах. Тимчасово вільні кошти, залучені в господарський оборот на основі кредиту, забезпечують безперервність зміни форм виробничих фондів, сприяють виробництву і реалізації продукції. Таким чином, кредит дозволяє раціонально організувати оборот коштів підприємств, не відволікаючи значні ресурси в грошові фонди на створення запасів сировини і матеріалів. Крім того, кредит сприяє підвищенню ефективності виробництва, зміцненню госпрозрахунку завдяки повернення, терміновості і платності.

Кредит виступає найважливішим джерелом відтворення основних фондів і формування оборотних коштів підприємств. В останні роки ця роль істотно зросте, тому що частка збиткових підприємств у галузях матеріального виробництва постійно зростає і становить понад 40% їх загального числа. Однак в умовах досить високих темпів інфляції реалізація даної ролі кредиту утруднена внаслідок погіршення структури кредитних вкладень, м. Тобто переміщення кредитних ресурсів у сферу обігу і зниження термінів надання кредитів.

Велика роль кредиту і в соціальній сфері. Соціальний потенціал кредиту розкривається в багатьох аспектах його функціонування. По суті справи всі кредити мають соціальну спрямованість, оскільки на їх основі підвищується ефективність суспільного відтворення і, відповідно, більш повно задовольняються потреби суспільства. Будучи одним з факторів впровадження прогресивної техніки і технології, кредит сприяє скороченню важкої і малокваліфікованої праці, зростанню продуктивності суспільної праці та доходів населення.

Кредит сприяє поліпшенню стану споживчого ринку відповідно до пріоритетів соціальної політики. У цій області значна роль кредитів, що направляються в галузі виробництва товарів народного споживання, торгівлі, громадського харчування і т. П., Пільгового кредитування сільського господарства. Дуже велике соціальне значення має споживчий кредит, сприяючий швидшому росту реального життєвого рівня населення.

В умовах розвитку процесу інтеграції Росії в світову економічну систему зростає роль кредиту у зовнішньоекономічному обороті. Кредит створює сприятливі умови для розвитку міжнародних економічних зв'язків, дозволяє імпортувати товари при пасивному торговому балансі, сприяє збільшенню експорту товарів, є важливим чинником розвитку міжнародного поділу праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Принципи кредитування та їх характеристика
Кредит і його роль в економіці
Іпотечні та житлові кредити
Кредит
СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ КРЕДИТУ
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ЦІЛІ, СТРУКТУРА І РЕЗУЛЬТАТИ
Кредит і його роль в економіці
Національна економіка
Національна економіка: цілі та результати розвитку
Роль кредиту в розвитку економіки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук