Навігація
Головна
Принципи формування заставного фонду майнаСутність і принципи іпотечного кредитуванняПринципи банківського кредитування
Способи забезпечення повернення кредитівЗакон повернення кредитуПовернення кредитів
Кредит і фінансове посередництвоІпотечні та житлові кредитиКредит
Принцип цільового характеру кредитуЦільове фінансування і цільові надходженняІпотечні та житлові кредити
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принципи кредитування та їх характеристика

Кредитні відносини в економіці базуються на певній методологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи, строго дотримуються при практичній організації кредитних операцій. Дані принципи встановлюють порядок видачі та погашення позик, їх документальне оформлення. Вони відображають сутність і зміст кредиту, а також вимоги основних економічних законів у сфері кредитних відносин.

Принципами кредитування є: повернення, терміновість, платність, забезпеченість, цільове використання коштів.

Повернення кредиту

Даний принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником. Він знаходить своє практичне вираження в погашенні позичальником конкретної позики шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок кредитора, що забезпечує відновлюваність кредитних ресурсів банку як необхідної умови продовження його діяльності.

Кредит як певна система економічних відносин відрізняється від інших грошових відносин тим, що тут рух грошей відбувається на умовах повернення. Отже, в даному принципі міститься сутність кредитних відносин.

Питання віднесення зворотності до змісту поняття кредиту вельми важливий, особливо на етапі створення розвиненого ринку. Позичка зворотною, та важливо забезпечити повернення коштів у встановлений термін. І в цьому сенсі терміновість, яка повинна забезпечуватися відповідно до встановлених договірними рамками, виступає як найважливіший принцип, основна умова повернення кредиту.

Терміновість кредитування означає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений в суворо певний термін. Терміновість кредитування є норму досягнення повернення кредиту. Встановлений термін кредитування є граничним часом знаходження позичених коштів у позичальника. Якщо термін користування позикою порушується, то спотворюється суть кредиту, він втрачає своє справжнє призначення.

Практика тривалого порушення принципу терміновості у кредитуванні підприємств чинить негативний вплив на стан грошового обігу в країні.

У ринкових умовах господарювання принцип терміновості набуває особливого значення. Від його дотримання залежить нормальне забезпечення суспільного відтворення грошовими коштами. Його дотримання необхідно для забезпечення ліквідності самих комерційних банків. Організація їх роботи в основному на позикових ресурсів не дозволяє їм вкладати ці залучені кредитні ресурси в безповоротні вкладення. Крім того, дотримання принципу повернення кредиту в строк дає позичальникові можливість отримати в банку нові кредити і не сплачувати підвищені відсотки за прострочення позики. Терміни кредитування встановлюються банком з урахуванням строків оборотності кредитуються матеріальних цінностей і окупності витрат.

Платність кредиту

Цей принцип виражає необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати права на їх використання. Економічна суть плати за кредит відбивається у фактичному розподілі додатково отриманої за рахунок його використання прибутку між позичальником і кредитором.

Ставка (або норма) позикового відсотка, що визначається як відношення суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту виступає як ціни кредитних ресурсів.

Підтверджуючи роль кредиту як одного з пропонованих на спеціалізованому ринку товарів, платність кредиту стимулює позичальників до його найбільш продуктивного використання.

Практичне вираження принцип знаходить в процесі встановлення величини позичкового відсотка, що виконує три основні функції:

- Перерозподіл частини прибутку юридичних осіб і доходу фізичних осіб;

- Регулювання виробництва і обігу шляхом розподілу позикових капіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях;

- Антиінфляційний захист грошових накопичень клієнтів банку.

Принципово відрізняючись від традиційного механізму ціноутворення на інші види товарів, визначальним елементом якого виступають суспільно необхідні витрати праці на їх виробництво, ціна кредиту відображає загальне співвідношення попиту і пропозиції на ринку позикових капіталів і залежить від цілого ряду чинників, у тому числі чисто кон'юнктурного характеру:

- Циклічності розвитку ринкової економіки (на стадії спаду позиковий відсоток, як правило, збільшується, на стадії швидкого підйому - знижується);

- Темпів інфляційного процесу (які на практиці навіть дещо відстають від темпів підвищення позикового відсотка);

- Ефективності державного кредитного регулювання, здійснюваного через облікову політику центрального банку в процесі кредитування їм комерційних банків;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Ситуації на міжнародному кредитному ринку (наприклад, що проводилася США в 1980-х рр. Політика дорожчання кредиту обумовила залучення зарубіжного капіталу в американські банки, що відбилося на стані відповідних національних ринків);

- Динаміки грошових накопичень фізичних і юридичних осіб (при тенденції до їх скорочення позиковий відсоток, як правило, збільшується);

- Динаміки виробництва і звертання, визначальної потреби в кредитних ресурсах відповідних категорій потенційних позичальників;

- Сезонності виробництва (наприклад, в Росії ставки позикового процента традиційно підвищується в серпні-вересні, що пов'язано з необхідністю надання аграрних кредитів і кредитів для завезення товарів на Крайню Північ);

- Співвідношення між розмірами кредитів, що надаються державою, і його заборгованістю (позиковий відсоток стабільно зростає при збільшенні державного боргу).

Процентна ставка по конкретному кредиту юридичної особи залежить:

- Від базової процентної ставки даного банку, яка визначається з урахуванням структури банківських ресурсів та доходу банку;

- Від суми та строку кредиту;

- Від ліквідності застави;

- Від кредитоспроможності позичальника.

Забезпеченість кредиту свідчить, що наявні у позичальника майно, цінності, нерухомість або солідний гарант дозволяють кредитору бути впевненим у тому, що повернення позичених коштів буде забезпечено у строк. Даний принцип передбачає реальне забезпечення наданих позичальникові позик різними видами майна або зобов'язаннями сторін.

Як забезпечення своєчасного повернення позики кредитори за договором приймають заставу, поручительство, гарантію і зобов'язання в інших формах, передбачених законодавством. У деяких випадках кредит може надаватися без забезпечення, тоді він називається бланковим.

Позичальник повинен надати можливість контролю за забезпеченістю кредиту. Невиконання зобов'язань щодо забезпечення повернення кредиту є підставою для його дострокового стягнення.

Основною формою забезпечення кредиту в даний час є заставу. Відповідно до законодавства предметом застави може бути всяке майно, зокрема речі й майнових прав (вимоги), за винятком майна, вилученого з обороту, вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора (ст. 336 ГК РФ).

Кредитор, надаючи позику під заставу, оцінює якість і ліквідність заставного майна. Ліквідність товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, фінансових вимог до третіх осіб і т. Д. - Це здатність цінностей перетворюватися в грошові кошти (з певним ступенем ризику). Залежно від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, визначається обсяг видаваної позики.

Сума кредиту під заставу майна встановлюється у відсотках до ринкової вартості застави на момент укладання кредитної угоди. Перевищення ціни застави над розміром позички служить для компенсації ризику втрати, збитку, зміни цін на майно і т. П. У разі неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізувати заставу для відшкодування з виручених коштів боргу позичальника і витрат щодо реалізації. Залишок виручки повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявилася недостатньою, то кредитор має право вимагати відшкодування збитків від позичальника.

Порука - це зобов'язання поручителя повернути борг позичальника кредитору, якщо до моменту повернення кредиту позичальник не виконає своє зобов'язання.

Гарантія - письмове зобов'язання кредитної або страхової організації на прохання позичальника сплатити кредитору відповідно до умов дається зобов'язання грошову суму при представленні кредитором письмової вимоги про її сплату.

Між гарантією і поручительством є відмінність, яка полягає в тому, що при поручительстві зобов'язання поручителя поширюються тільки на ту суму боргу, яку визнає боржник. Порука поширюється на зобов'язання, визнані самим боржником (доручати), а при гарантії гарант зобов'язується повернути всю суму гарантованого боргу, незалежно від того, визнає його повною мірою боржник чи ні. Гарантії та поручительства оформляються документально у вигляді гарантійного листа або поручительства, або передавального напису (індосаменту).

Має місце і така форма забезпечення кредиту, як переуступка дебіторської заборгованості, т. е. сум, належних від когось позичальникові. При такій переуступку позичальник в забезпечення позики передає банку підлягають оплаті рахунку за поставлені постачальником товари (виконані роботи, послуги) або віддані кому-небудь засоби. При цьому можливі два варіанти переуступки:

1) без повідомлення дебіторів про переуступку. Надходження від дебіторів позичальник направляє банку;

2) з повідомленням дебіторів, коли дебітори здійснюють платежі безпосередньо банку.

Цільовий характер кредиту

Даний принцип поширюється на більшість видів кредитних операцій, виражаючи необхідність цільового використання коштів, отриманих від кредитора. Знаходить практичне вираження у відповідному розділі кредитного договору, що встановлює конкретну мету позики, а також у процесі банківського контролю за дотриманням цієї умови позичальником. Порушення даного зобов'язання може стати підставою для дострокового відкликання кредиту або введення підвищеного позичкового відсотка.

Діфференцірованност' кредитування означає, що комерційні банки не повинні однаково підходити до вирішення питання про видачу претендують на отримання кредиту клієнтам. Банки прагнуть надавати кредит лише тим клієнтам, які в змозі його своєчасно повернути.

У цих цілях банк на основі показників кредитоспроможності визначає фінансовий стан підприємства, з тим щоб бути впевненим у здатності позичальника повернути кредит в обумовлений договором строк. Банк оцінює баланс підприємства на ліквідність, забезпеченість підприємства власними джерелами, його рентабельність і перспективи розвитку. Проводячи таку попередню роботу, банк знижує ризики несвоєчасного повернення кредиту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Принципи формування заставного фонду майна
Сутність і принципи іпотечного кредитування
Принципи банківського кредитування
Способи забезпечення повернення кредитів
Закон повернення кредиту
Повернення кредитів
Кредит і фінансове посередництво
Іпотечні та житлові кредити
Кредит
Принцип цільового характеру кредиту
Цільове фінансування і цільові надходження
Іпотечні та житлові кредити
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук