Навігація
Головна
Практика проведення коригування статей активів балансу до ринкової...Показники платіжного балансу і методи класифікації його статейПорядок складання бухгалтерської звітності і правила оцінки статей...Фактори, що впливають на платіжний баланс, і методи регулювання його...Бухгалтерський баланс і його значення в юридичній практиціМіжнародна класифікація статей платіжного балансуМетоди, застосовувані виходячи з використовуваної номенклатури...Методи оцінки конкурентоспроможності товарівМетодика загальної оцінки динаміки і структури статей бухгалтерського...Платіжний баланс і державний бюджет
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Значення застосовуваних методів оцінки статей балансу в російській практиці

Основні правила оцінки статей бухгалтерської звітності представлені в Положеннях з бухгалтерського обліку (ПБО). Майно, зобов'язання та інші факти господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності підлягають оцінці в грошовому вираженні.

Правила оцінки статей бухгалтерської звітності зводяться до наступного.

Результати досліджень і розробок відображаються в бухгалтерському балансі за фактично виробленим виконавцем затратам. Цей факт означає, що до моменту складання бухгалтерського балансу організація витратила частину своїх коштів на наукові, дослідно-конструкторських і технологічні роботи, але ці витрати не остаточні. Їх здійснення продовжиться в наступних звітних періодах, і тільки після закінчення списання останніх засобів і встановлення факту принесення позитивного результату ці об'єкти вводитимуться в експлуатацію як об'єкт нематеріальних активів.

Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора, що становлять їх первісну вартість.

Відповідно до ПБУ19 / 02 "Облік фінансових вкладень" фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Фінансові вкладення, за якими поточна ринкова вартість не визначається, підлягають відображенню в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю (п. 20, 21 ПБУ 19/02). Організація може створювати резерв під знецінення фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не визначається. Такі фінансові вкладення показуються у звітності за мінусом створеного резерву (нетто-оцінка).

За борговими цінними паперами, за якими поточна ринкова вартість не визначається, дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі нарахування належного по них доходу відносити на фінансові результати в комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

Амортизується майно (основні засоби, нематеріальні активи, дохідні вкладення в матеріальні цінності) відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за фактичними витратами їх придбання, спорудження та виготовлення за вирахуванням суми нарахованої амортизації.

Запаси відображаються в бухгалтерському балансі виходячи з правил оцінки конкретного виду запасу. Наприклад, матеріально-виробничі запаси (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара для пакування і транспортування продукції, готова продукція) та інші матеріальні ресурси відображаються в бухгалтерському балансі за їх фактичною собівартістю придбання та ( або) виготовлення. Такий підхід означає, що організація вибрала один з варіантів обліку готової продукції, коли рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг) не застосовується, а облік ведеться тільки на рахунку 43" Готова продукція ". Інші ж види матеріально-виробничих запасів, незалежно від застосовуваних методик бухгалтерського обліку, відображаються за фактичною їх вартості.

Готова продукція може відображатися в балансі також за нормативною (плановою) виробничої собівартості, коли для її обліку застосовувалися паралельно два рахунки: і рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і рахунок 43 "Готова продукція". У цьому випадку в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 43 відбиватимуться нормативні (планові) витрати з випуску готової продукції, а за дебетом рахунка 40 - фактичні. Згідно інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 40 на кінець місяця сальдо не має і після оприбуткування готової продукції за її нормативної (планової) вартості кореспонденцією рахунків Дебет 43 Кредит 40 підлягає закриттю на рахунок 90.

Для цього зіставляються дебетовий і кредитовий обороти по рахунку 40 на останнє число місяця і визначається відхилення фактичної виробничої собівартості продукції (зданих робіт і наданих послуг) від нормативної (планової) собівартості. Економія, тобто перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною, сторнується за кредитом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг" і дебетом рахунка 90 "Продажі". Перевитрата, тобто перевищення фактичної собівартості над нормативною (плановою), списується з кредиту рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" в дебет рахунку 90 "Продажі" додаткової записом.

Однією з оцінок відображення в бухгалтерському балансі готової продукції може бути використана і оцінка - за прямими статтями витрат (скорочена собівартість).

Матеріально-виробничі запаси, які морально застаріли або втратили свою первинну якість, або по них знизилася поточна ринкова вартість, наводяться у балансі на кінець звітного року за мінусом резерву під зниження вартості матеріальних цінностей (нетто-оцінка). Освіта резерву має бути обумовлено облікової політикою організації і відображено в бухгалтерському обліку записом: Дебет 91 Кредит 14.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Товари в організаціях, зайнятих торговельною діяльністю, відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю їх придбання. При обліку організацією, зайнятою роздрібною торгівлею, товарів за продажними цінами різниця між вартістю придбання і вартістю за продажними цінами (знижки, накидки) віднімається з продажної вартості (нетто-оцінка).

Відвантажені товари, здані роботи і надані послуги відображаються в балансі за фактичною (або нормативної) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати по збуту продукції, робіт, послуг, що відшкодовуються договірної (контрактної) ціною.

Незавершене виробництво (НЗВ) в масовому і серійному виробництві може відображатися в балансі:

- За фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості;

- Прямими статтями витрат;

- Вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

При одиничному виробництві продукції НЗВ відображається в балансі за фактично виробленим затратам.

Витрати майбутніх періодів оцінюються за фактично виробленим затратам і підлягають списанню в порядку, що встановлюється організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукції тощо) протягом періоду, до якого вони належать.

Статутний капітал відображається в балансі в сумі, зареєстрованої в установчих документах як сукупність внесків (часток, акцій, пайових внесків) засновників (учасників) організації. Статутного (складеного) капітал та фактична заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу відображаються в бухгалтерському балансі окремо.

Зобов'язання (дебіторська та кредиторська заборгованість) відображаються в балансі в сумі, яка витікає з договорів, відвантажувальних розрахункових документів. Якщо договором передбачено нарахування відсотків, пенею, то заборгованість показується разом з ними.

За дебіторської заборгованості, отримання якої сумнівно, дозволяється створювати резерви по сумнівних боргах. Їх утворення відображається у бухгалтерському облік записом: Дебет 91 Кредит 63. Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість, яка погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями. Така заборгованість відображається в балансі за вирахуванням створеного резерву (нетто-оцінка).

Залишки валютних коштів на валютних рахунках, інші грошові кошти, короткострокові цінні папери, дебіторська і кредиторська заборгованість в іноземних валютах відображаються в бухгалтерській звітності в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземних валют в рублі за курсом ЦБ РФ, що діє на звітну дату.

Фінансовий результат відображається в балансі як нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років і звітного року. Показники прибутків і збитків в балансі сальдіруются.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Практика проведення коригування статей активів балансу до ринкової вартості
Показники платіжного балансу і методи класифікації його статей
Порядок складання бухгалтерської звітності і правила оцінки статей балансу
Фактори, що впливають на платіжний баланс, і методи регулювання його статей
Бухгалтерський баланс і його значення в юридичній практиці
Міжнародна класифікація статей платіжного балансу
Методи, застосовувані виходячи з використовуваної номенклатури критеріїв
Методи оцінки конкурентоспроможності товарів
Методика загальної оцінки динаміки і структури статей бухгалтерського балансу
Платіжний баланс і державний бюджет
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук