Навігація
Головна
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИВизначення розміру прибутку і особливості складання маржинального...Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при...Складання звіту про прибутки і збиткиЗвіт про прибутки і збиткиМаржинальний звіт про прибутки і збиткиСклад і зміст звіту про прибутки і збиткиМетоди аналізу звіту про прибутки і збиткиМетодика перевірки звіту про прибутки і збиткиЗначення звіту про прибутки і збитки в ринковій економіці
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Складання зведеного звіту про прибутки і збитки

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Першим етапом складання зведеного звіту про прибутки та збитки є порядкове підсумовування даних звітів про прибутки і збитки головний організації та її дочірнього товариства, в результаті чого виходить проміжний зведений звіт про прибутки і збитки (табл. 3.10).

Таблиця 3.8. Коригування проміжного зведеного бухгалтерського балансу

Коригування проміжного зведеного бухгалтерського балансу

Оскільки головна організація не володіє 100% капіталу дочірнього суспільства, на другому етапі необхідно обчислити частку меншості у прибутку дочірнього суспільства. У зведеному звіті про прибутки і збитки показник частки меншості відображає величину фінансового результату деятельное-

Таблиця 3.9. Зведений баланс групи "А" на 1 січня 200Х р (тис. Руб.)

Зведений баланс групи

Таблиця 3.10. Проміжний зведений звіт про прибутки і збитки (тис. Руб.)

Показник

Код

рядки

За звітний період

Виручка,

В тому числі виручка від продажу продукції дочірньому суспільству

2110 2111

17080 5000

Собівартість продажів

+2120

(10350)

Валовий прибуток (збиток)

2100

6730

Комерційні витрати

2210

(% 5)

Управлінські витрати

+2220

(3534)

Прибуток (збиток) від продажу,

у тому числі прибуток від продажу продукції дочірньому суспільству

2200 2201

2231 400

Доходи від участі в інших організаціях,

у тому числі дивіденди, отримані від дочірнього товариства

2310 2311

60 50

Відсотки до отримання

2320

50

Інші доходи

+2340

332

Інші витрати

+2350

(1603)

Прибуток (збиток) до оподаткування

+2300

+1070

Поточний податок на прибуток

+2410

(370)

Чистий прибуток (збиток)

2400

700

ти дочірнього товариства, що не належить головної організації. Частка меншості для складання зведеного звіту про прибутки і збитки визначається виходячи з величини нерозподіленого прибутку або непокритого збитку дочірнього товариства за звітний період і не належать головної організації голосуючих акцій у їх загальній кількості.

У нашому прикладі показник частки меншості у прибутку дочірнього товариства дорівнює 80 тис. Руб. [200 - (200 х 60%)]. У зведеному звіті про прибутки і збитки показник частки меншості відображається за окремою статтею "Частка меншості" (рядок 2 401).

Тут необхідно зазначити, що методичні рекомендації містять положення про відображення доходів і витрат, що формують фінансовий результат діяльності групи, за мінусом частки меншості. Однак, якщо відображати у вільному звіті про прибутки та збитки доходи і витрати відповідно до цим положенням, даний звіт не відповідатиме методиці складання зведеного балансу, тому відображати таким чином доходи і витрати групи необхідно лише у випадку пропорційного відомості звітності.

Якщо дочірнє товариство отримало за звітний період збиток, то в зведеному звіті про прибутки і збитки виділяється показник частки меншості у збитках дочірнього суспільства. При цьому у разі якщо показник частки меншості у збитках дочірнього товариства більше показника частки меншості в капіталі цього товариства, то на суму обчисленої різниці між цими показниками підлягає зменшенню величина резервного капіталу, а при його недостатності - додаткового і потім статутного капіталу дочірнього товариства, що включаються в зведену бухгалтерську звітність.

На третьому етапі складання зведеного звіту про прибутки і збитки з відповідних рядків проміжного звіту виключаються такі величини:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1. З рядка 2310 зведеного звіту про прибутки і збитки виключаються дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього товариства (50 тис. Руб.). На цю суму рядок 1370 зведеного балансу не буде дорівнює рядку 2 400 зведеного звіту про прибутки і збитки, так як виплата дивідендів відображається як використання прибутків через рахунок 84.

2. З зведеного звіту про прибутки і збитки підлягає виключенню виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) між головною організацією та дочірнім суспільством. Для цього з рядка 2110 виключаємо 5000 руб.

3. З зведеного звіту про прибутки і збитки виключається вартість продукції, проданої головною організацією дочірньому суспільству в частині списаної дочірнім товариством на собівартість реалізованої їм у поточному періоді продукції.

Вартість списаних у минулому періоді дочірнім товариством матеріалів, придбаних у головної організації, дорівнює 1000 руб. (1200-200), вартість списаних дочірнім товариствам у минулому періоді інших товарів і послуг, придбаних у головної організації, дорівнює 3000 тис. Руб. Разом вартість продукції, придбаної дочірнім товариством у головного та списаної в минулому періоді - 4000 тис. Руб. Дана сума виключається з рядка 2120 зведеного звіту.

Крім того, в балансі дочірнього товариства відображені матеріали на 200 тис. Руб., Придбані ним в головної організації і не списані на собівартість реалізованої продукції в поточному періоді. Сума реалізації, що припадає на дані матеріали, була виключена нами зі зведеного звіту (у складі суми 5000 тис. Руб.), Тому з нього також повинна бути виключена собівартість цих матеріалів, відображена у звіті про прибутки і збитки головної організації. Прибуток від реалізації матеріалів на суму 1200 тис. Руб. у головного суспільства становила 70 тис. руб. (див. табл. 3.2), значить, прибуток від реалізації матеріалів на суму 200 тис. руб. склала у головного суспільства 12 тис. руб. (70: 1200 = 0,058; 200 х 0,058 = = 12). Отже, собівартість цих матеріалів, відображена у звіті про прибутки і збитки головної організації, склала 188 тис. Руб. (200-12). Цю суму виключаємо з рядка 2120 зведеного звіту про прибутки і збитки.

4. Як видно з прикладу, дочірнє товариство в поточному періоді придбало у головної організації продукції на 800 тис. Руб. (див. табл. 3.2) і оприбутковувало у себе в якості основних засобів. Суми, спрямовані на придбання основних засобів, у витрати дочірнього товариства не включаються. Величина реалізації даної продукції, що припадає на частку у головній організації, була виключена нами зі зведеного звіту, тому з рядка 2120 зведеного звіту також повинна бути виключена собівартість цієї продукції, відображена у звіті про прибутки і збитки головної організації в сумі 750 тис. Руб. (800-50). Разом з тим дочірнім товариством у звітному періоді на вказані основні засоби була нарахована амортизація в 100 тис. Руб. (800-700). Із суми нарахованої амортизації необхідно обчислити величину амортизованою внутрігрупового прибутку в 6 тис. Руб. (50: 800 = 0,063; 100 х х 0,063 = 6 тис. Руб.), На яку також необхідно зменшити рядок 2120 зведеного звіту про прибутки і збитки.

5. Після виконання всіх перерахованих операцій потрібно перерахувати показники, відображені по рядках 2100,2200,2310, 2300, 2400 зведеного звіту про прибутки і збитки (табл. 3.11).

Таблиця 3.11. Коригування проміжного зведеного звіту про прибутки і збитки

Стаття

Номер рядка

Додано (+),

виключено (-)

Сума (тис.

руб.)

Частка меншості в прибутку дочірнього товариства Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

2401 2400

+

80

80

Дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього товариства

2310 (2311)

-

50

Виручка від продажу продукції між головною організацією та дочірнім суспільством

2110 (2111)

-

5000

Вартість продукції, придбаної дочірнім товариством у головного і списана у звітному періоді: матеріали

інші товари та послуги

+2120

+2120

-

1000

3000

Собівартість матеріалів, не списаних

+2120

-

188

Собівартість основних засобів, придбаних у головної організації

Величина амортизованою внутрігрупового прибутку

+2120

+2120

-

750 6

Методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності передбачено, що, у випадку якщо дочірнє товариство рівновелико (50% належить двом головним організаціям), показники активів і пасивів такого дочірнього товариства, що підлягають включенню в зведену звітність кожної головною організацією, визначаються виходячи з частки голосуючих акцій дочірнього товариства, належить головної організації, в їх загальній кількості або частки участі головної організації в статутному капіталі дочірнього суспільства, тобто показники звітності зводяться пропорційно (табл. 3.12).

Таблиця 3.12. Зведений звіт про прибутки і збитки групи "А" (тис. Руб.)

Показник

Код рядка

За звітний період

Виручка

2110

12080

Собівартість продажів

+2120

(5406)

Валовий прибуток (збиток)

2100

6674

Комерційні витрати

2210

(965)

Управлінські витрати

+2220

(3534)

Прибуток (збиток) від продажу

+2200

+2175

Доходи від участі в інших організаціях

+2310

10

Відсотки до отримання

2320

50

Інші доходи

+2340

332

Інші витрати

+2350

(1603)

Прибуток (збиток) до оподаткування

+2300

964

Поточний податок на прибуток

241 (1

(370)

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

2400

594

Частка меншості в чистому прибутку

+2401

80

Згідно з методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності (затв. Наказом Мінфіну РФ від 30.12.1996 р № 112) показник частки меншості в зведеному звіті про прибутки і збитки діяльності відображає величину фінансового результату діяльності дочірнього товариства, що не належить головної організації і показується окремою статтею.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
Визначення розміру прибутку і особливості складання маржинального звіту про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки і збитки
Складання звіту про прибутки і збитки
Звіт про прибутки і збитки
Маржинальний звіт про прибутки і збитки
Склад і зміст звіту про прибутки і збитки
Методи аналізу звіту про прибутки і збитки
Методика перевірки звіту про прибутки і збитки
Значення звіту про прибутки і збитки в ринковій економіці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук