Навігація
Головна
Виробничий ризикЯк пов'язаний ризик компанії з виробничим і фінансовим левереджем?МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ РИЗИКУ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХВИРОБНИЧІ РИЗИКИСтрахування виробничих ризиків
Поняття ризикуПоняття ризикуПоняття ризику
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ПОНЯТТЯ РИЗИКУ

Фахівці різних галузей промисловості у своїх повідомленнях і доповідях постійно оперують не тільки визначенням "небезпека", а й таким терміном, як "ризик".

У науковій літературі зустрічається досить різна трактування терміна "ризик" і в нього іноді вкладаються відрізняються один від одного змісту. Наприклад, ризик в термінології страхування використовується для позначення предмета страхування (промислового підприємства або фірми), страхового випадку (повені, пожежі, вибуху та ін.), Страхової суми (небезпеки у грошовому вираженні) або ж як збірний термін для позначення небажаних або невизначених подій . Економісти і статистики, що зіштовхуються з цими питаннями, розуміють ризик як міру можливих наслідків, які проявляться в певний момент у майбутньому. У психологічному словнику ризик трактується як дія, спрямована на привабливу мета, досягнення якої пов'язане з елементами небезпеки, загрозою втрати, неуспіху, або як ситуативна характеристика діяльності, яка полягає у невизначеності її результату і можливі несприятливі наслідки у випадку неуспіху, або як міра неблагополуччя при неуспіху у діяльності, обумовлена поєднанням ймовірності та величини несприятливих наслідків у цьому випадку. Ряд трактувань розкриває ризик як імовірність виникнення нещасного випадку, небезпеки, аварії чи катастрофи за певних умов (стані) виробництва чи навколишнього середовища людини. Наведені визначення підкреслюють як значення активної діяльності суб'єкта, так і об'єктивні властивості навколишнього середовища.

Загальним у всіх наведених уявленнях є те, що ризик увазі невизначеність - чи відбудеться небажана подія і чи виникне несприятливий стан. Зауважимо, що відповідно до сучасних поглядами ризик зазвичай інтерпретується як імовірнісна міра виникнення техногенних або природних явищ, що супроводжуються виникненням, формуванням і дією небезпек, і нанесеного при цьому соціального, економічного, екологічного та інших видів збитку (шкоди). Як правило, під шкодою розуміється нанесення фізичного ушкодження або іншої шкоди здоров'ю людей, або шкоди майну або навколишньому середовищу.

Ризик - поєднання ймовірності нанесення збитку і тяжкості цієї шкоди.

Рідше замість ймовірності нанесення збитку застосовується очікувана (спостережувана) частота нанесення збитку (шкоди) від того чи іншого негативної події.

Застосування поняття "ризик", таким чином, дозволяє переводити небезпеку в розряд вимірюваних категорій. Ризик фактично є міра небезпеки. Часто використовують поняття "ступінь ризику" (Level of risk), по суті не відмінне від поняття ризик, але лише підкреслює, що мова йде про вимірювану або ранжированого величиною.

Всі названі (або подібні) інтерпретації терміну "ризик" використовуються в даний час при аналізі небезпек і управлінні безпекою (ризиком) технологічних процесів і виробництв в цілому.

Формування небезпечних і надзвичайних ситуацій - результат певної сукупності факторів ризику, породжуваних відповідними джерелами.

Стосовно до проблеми безпеки життєдіяльності такою подією може бути погіршення здоров'я або смерть людини, аварія чи катастрофа технічної системи або пристрою, забруднення або руйнування екологічної системи, загибель групи людей або зростання смертності населення, матеріальний збиток від реалізувалися небезпек або збільшення витрат на безпеку.

Кожне небажана подія може виникнути по відношенню до певної жертві - об'єкту ризику. Співвідношення об'єктів ризику і небажаних подій дозволяє розрізняти індивідуальний, технічний, екологічний, соціальний та економічний ризик. Кожен вид його обумовлюють характерні джерела та фактори ризику, класифікація та характеристика якого наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Класифікація і характеристика видів ризику

Вид ризику

Об'єкт ризику

Джерело ризику

Небажане

подія

Індивідуальний

Людина

Умови життєдіяльності людини

Захворювання, травма, інвалідність, смерть

Технічний

Технічні системи та об'єкти

Технічна недосконалість, порушення правил експлуатації технічних систем та об'єктів

Аварія, вибух, катастрофа, пожежа, руйнування

Екологічний

Екологічні системи

Антропогенне втручання в природне середовище, техногенні надзвичайні ситуації

Антропогенні екологічні катастрофи, стихійні лиха

Соціальний

Соціальні

групи

Надзвичайна ситуація, зниження якості життя

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Групові травми, захворювання, загибель людей, зростання смертності

Економічний

Матеріальні

ресурси

Підвищена небезпека виробництва мул і природного середовища

Збільшення витрат на безпеку, збиток від недостатньої захищеності

Індивідуальний ризик обумовлений ймовірністю реалізації потенційних небезпек при виникненні небезпечних ситуацій. Його можна визначити по числу реалізувалися факторів ризику:

(2.1)

де R і - індивідуальний ризик; Р - число постраждалих (загиблих) в одиницю часу t від певного фактора ризику f; L - число людей, схильних відповідному чиннику ризику f в одиницю часу t.

Джерела і фактори індивідуального ризику наведено в табл. 2.2.

Джерела і фактори індивідуального ризику

Джерело індивідуального ризику

Найбільш поширений фактор ризику смерті

Внутрішнє середовище організму людини

Спадково-генетичні, психосоматичні захворювання, старіння

Віктимність

Сукупність особистісних якостей людини як жертви потенційних небезпек

Звички

Куріння, вживання алкоголю, наркотиків, ірраціональне харчування

Соціальна екологія

Неякісний повітря, вода, продукти харчування; вірусні інфекції, побутові травми, пожежі

Професійна

діяльність

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Транспортні сполучення

Аварії та катастрофи транспортних засобів, їх зіткнення з людиною

Непрофесійна діяльність

Небезпеки, обумовлені аматорським спортом, туризмом, іншими захопленнями

Соціальна середу

Збройний конфлікт, злочин, суїцид, вбивство

Навколишнє природне середовище

Землетрус, виверження вулкана, повінь, зсуви, ураган та інші стихійні лиха

Індивідуальний ризик може бути добровільним, якщо він обуслоачен діяльністю людини на добровільній основі, і вимушеним, якщо людина піддається ризику у складі частини суспільства (наприклад, проживання в екологічно несприятливих регіонах, поблизу джерел підвищеної небезпеки).

Професійний ризик - вірогідність порушення (пошкодження) здоров'я працівника з урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу. Оцінка професійного ризику проводиться з урахуванням величини експозиції факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також показників стану здоров'я і втрати працездатності працівників.

Технічний ризик - комплексний показник надійності елементів техносфери. Він висловлює ймовірність аварії або катастрофи з певною вагою збитку при експлуатації машин, механізмів, реалізації технологічних процесів, будівництві та експлуатації будівель і споруд:

(2.2)

де R т - технічний ризик; Т - число аварій в одиницю часу t на ідентичних технічних системах і об'єктах; Т - число ідентичних технічних систем і об'єктів, що піддаються загальним фактору ризику f.

Джерела і фактори технічного ризику наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Джерела і фактори технічного ризику

Джерело технічного ризику

Найбільш поширені фактори технічного ризику

Низький рівень науково-дослідних робіт

Помилковий вибір за критеріями безпеки напрямків розвитку техніки і технології

Низький рівень дослідно-конструкторських робіт

Вибір потенційно небезпечних конструктивних схем і принципів дії технічних систем. Помилки у визначенні експлуатаційних навантажень. Неправильний вибір конструкційних матеріалів. Недостатній запас міцності. Відсутність в проектах технічних засобів безпеки

Дослідне виробництво нової техніки

Неякісна доведення конструкцій, технології, документації по критеріям безпеки

Серійний випуск небезпечної техніки

Відхилення від заданого хімічного складу конструкційних матеріалів. Недостатня точність конструктивних розмірів. Порушення режимів термічної і хіміко-термічної обробки деталей. Порушення регламентів складання деталей, вузлів і монтажу конструкцій і машин

Порушення правил безпечної експлуатації технічних систем

Використання техніки не за призначенням. Порушення паспортних (проектних) режимів експлуатації. Несвоєчасні профілактичні огляди та ремонти. Порушення вимог транспортування і зберігання

Помилки персоналу

Слабкі навички дії у складній ситуації. Невміння оцінювати інформацію про стан процесу. Слабке знання сутності процесу, що відбувається. Відсутність самовладання в умовах стресу. Недисциплінованість

Екологічний ризик виражає ймовірність екологічного лиха, катастрофи, порушення подальшого нормального функціонування та існування екологічних систем та об'єктів в результаті антропогенного втручання в природне середовище або стихійного лиха з певною вагою збитку. Екологічний ризик може проявлятися як безпосередньо в зонах антропогенного втручання, так і за їх межами:

(2.3)

де R o - екологічний ризик; ΔO (t) - число (антропогенних) екологічних катастроф та стихійних лих в одиницю часу t; О - число потенційних джерел екологічних руйнувань на розглянутій території.

Масштаби екологічного ризику оцінюються процентним співвідношенням площі кризових або катастрофічних територій ΔS до загальної площі розглянутого біогеоценозу S:

(2.4)

Додатковим непрямим критерієм екологічного ризику може служити інтегральний показник екологічності території підприємства, що співвідносить з динамікою щільності населення (чисельності працюючих):

(2.5)

де О т - рівень екологічності території; ΔL - динаміка щільності населення (працюючих); S - площа досліджуваної території; ΔM - динаміка приросту чисельності населення (працюючих) протягом періоду спостереження р

ΔМ = G + F - U - V, (2.6)

де G, F, U, V - відповідно чисельність народжених за спостережуваний період, прибулих в дану місцевість на постійне місце проживання, померлих і загиблих, які виїхали в іншу місцевість на постійне місце проживання (звільнилися).

У цій формулі різниця G - U характеризує природний, a F - V - міграційний приріст населення на території (плинність кадрів).

Позитивні значення рівнів екологічності дозволяють розділяти території за рівнем екологічного благополуччя і, навпаки, негативні значення рівнів - за рівнем екологічного лиха. Крім того, динаміка рівня екологічності території дозволяє судити про зміну екологічної ситуації на ній за тривалі проміжки часу, визначити зони екологічного лиха (демографічної кризи) або благополуччя.

Джерела і чинники екологічного ризику наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Джерела і чинники екологічного ризику

Джерело екологічного ризику

Найбільш поширений фактор екологічного ризику

Антропогенне втручання в природне середовище

Руйнування ландшафтів при видобутку корисних копалин; освіту штучних водойм; інтенсивна меліорація; винищення лісових масивів

Техногенний вплив на навколишнє природне середовище

Забруднення водойм, атмосферного повітря шкідливими речовинами, грунту - відходами виробництва; зміна газового складу повітря; енергетичне забруднення біосфери

Природне явище

Землетрус, виверження вулканів, повінь, ураган, ландшафтний пожежа, посуха

Соціальний нишпорячи характеризує ймовірність (частоту) і тяжкість (масштаби) негативних наслідків надзвичайних ситуацій, а також різного роду явищ і перетворень, що знижують якість життя людей. По суті, це ризик для групи чи спільноти людей. Оцінити його можна, наприклад, за динамікою смертності, розрахованої на 1000 чоловік відповідної групи за певний проміжок часу:

(2.7)

де R з - соціальний ризик; C 1 - число померлих в одиницю часу t (смертність) в досліджуваній групі на початку періоду спостереження, наприклад до розвитку надзвичайних подій; З 2 - смертність в тій же групі людей в кінці періоду спостереження, наприклад на стадії загасання надзвичайної ситуації; L - загальна чисельність досліджуваної групи.

Джерела і найбільш поширені фактори соціального ризику наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Джерела і чинники соціального ризику

Джерело соціального ризику

Найбільш поширені фактори соціального ризику

Урбанізація екологічно нестійких територій

Поселення людей у зонах можливого затоплення, освіта зсувів, селів, ландшафтних пожеж, виверження вулканів, підвищеної сейсмічності регіону

Промислові технології та об'єкти підвищеної небезпеки

Аварії на АЕС, ТЕС, хімічних комбінатах, продук- топроводах і т. П. Транспортні катастрофи. Техногенне забруднення навколишнього середовища

Соціальні та військові конфлікти

Страйки. Демонстрації протесту. Бойові дії. Застосування зброї масового ураження

Епідемії

Поширення вірусних інфекцій

Зниження якості життя

Безробіття, голод, злидні. Погіршення медичного обслуговування. Низька якість продуктів харчування. Незадовільні житлово-побутові умови

У деяких економічних та екологічних проектах використовується поняття показника (індексу, коефіцієнта) економічного ризику, який визначається співвідношенням користі і шкоди, одержуваних суспільством від розглянутого виду діяльності:

(2.8)

де R е - показник економічного ризику,%; В - шкоду суспільству від розглянутого виду діяльності; П - користь.

У загальному вигляді

У = З б + У, (2.9)

де З б - витрати на досягнення даного рівня безпеки; У - збиток, обумовлений недостатньою захищеністю людини і середовища її проживання від небезпек.

Чистий користь, т. Е. Сума всіх вигод (у вартісному вираженні), одержуваних суспільством від розглянутого виду діяльності:

П = Д - З б - У> 0 або П = Д - З п - З б - У> 0, (2.10)

де Д - загальний дохід, що отримується від розглянутого виду діяльності; З п - основні виробничі витрати.

Формула економічно обґрунтованої безпеки життєдіяльності має вигляд

У <Д - (3 п + З б). (2.11)

В умовах господарської діяльності необхідний пошук оптимального відношення витрат на безпеку та можливої шкоди від недостатньої захищеності. Знайти його можна, якщо задатися деяким значенням реально досяжного рівня безпеки виробництва КБП. Це завдання можна вирішити методом оптимізації. Використання розглянутих видів ризику дозволяє виконувати пошук оптимальних рішень по забезпеченню безпеки як на рівні організації, так і на макрорівнях в масштабах інфраструктур. Для цього необхідно вибирати значення прийнятного ризику.

Допустимий ризик - ризик, який при існуючих суспільних цінностях в даній ситуації вважається прийнятним. Цей ризик поєднує в собі технологічні, економічні, технічні, екологічні, соціальні, правові, етичні та інші безпеки і економічними можливостями його досягнення.

На процес зародження і розвитку ризику надає найбільш сильний вплив різноманіття чинників і умов, характерних для промислової системи (рис. 2.1). Знайомство з наведеною схемою дозволяє виділити цілий ряд першопричин ризику: відмови в роботі вузлів і устаткування внаслідок їх конструктивних недоліків, поганого технічного виготовлення або порушення правил технічного обслуговування; відхилення від нормальних умов експлуатації; помилки персоналу; зовнішні впливи та ін. Внаслідок можливості виникнення зазначених причин багато систем, наприклад небезпечні виробничі об'єкти, часто перебувають у нестійкому стані, який по відношенню до безпеки виробництва стає особливо критичним при виникненні аварійних ситуацій на об'єктах.

Ризик виникає при наступних необхідних і достатніх умов:

- Існування небезпеки (небезпечної ситуації);

- Прояв небезпеки;

- Схильність (чутливість) об'єктів до впливу небезпеки.

Між аваріями в самих різних галузях можна помітити явну схожість. Зазвичай аварії передує накопичення дефектів в обладнанні або відхилення від нормального ходу процесів. Ця фаза може тривати хвилини, добу або навіть роки. Самі по собі дефекти або відхилення ще не призводять до аварії, але готують грунт для неї. Оператори, як правило, не помічають цієї фази через неуваги до регламенту або нестачі інформації про роботу об'єкта, так що у них не виникає почуття небезпеки. На наступній фазі відбувається несподіване або рідкісна подія, яка істотно змінює ситуацію. Оператори намагаються відновити нормальний хід технологічного процесу, але, не володіючи повною інформацією, найчастіше тільки посилюють розвиток аварії.

Рис. 2.1. Функціональна модель розвитку ризику

Нарешті, на останній фазі ще одне несподіване подія - іноді зовсім незначне - грає роль поштовху, після якого технічна система перестає підкорятися людям і відбувається катастрофа.

Ризик є неминучим, об'єктивним супутнім фактором промислової та іншої діяльності. Управління ризиком передбачає скоординовані дії з керівництва та управління організацією щодо ризику. Управління ризиком може включати в себе моніторинг, оцінювання (переоцінювання) і дії, спрямовані на забезпечення відповідності прийнятим рішенням.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виробничий ризик
Як пов'язаний ризик компанії з виробничим і фінансовим левереджем?
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ РИЗИКУ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ
ВИРОБНИЧІ РИЗИКИ
Страхування виробничих ризиків
Поняття ризику
Поняття ризику
Поняття ризику
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук