Навігація
Головна
Порядок розроблення і затвердження інструкцій з охорони праціДокументація внутрішнього аудитораПоложення, посадові інструкції і стандартиПосадова інструкція як інструмент параметризації робочого місцяПосадова інструкція головного бухгалтера установи
Управління підрозділом внутрішнього аудитуОрганізація служби внутрішнього аудитуВзаємодія зовнішнього і внутрішнього аудитуСлужба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудитуВзаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудійованої особи
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки та затвердження

Посадова інструкція є основним організаційно-правовим документом, що визначає завдання, функції, обов'язки, права, відповідальність працівників і вимоги до них кваліфікаційні вимоги.

Розробка і практичне використання посадових інструкцій спрямовані на вдосконалення нормативно-правової бази трудової діяльності, підвищення відповідальності кадрів за результати своєї роботи, забезпечення більшої об'єктивності при атестації працівників, їх заохочення і накладення на них дисциплінарних стягнення.

Посадова інструкція складається по кожній штатної посади, носить знеособлені "! Характер і оголошується працівникові під розписку при укладанні трудового договору (контракту), у тому числі при переміщенні на іншу посаду, а також при тимчасове виконання обов'язків за посадою.

У посадовій інструкції вказують найменування організації, конкретної посади, реквізити узгодження та затвердження (Додаток 1).

Посадова інструкція складається з чотирьох основних розділів:

o загальні положення:

o обов'язки;

o прав;

o відповідальність.

У розділі "Загальні положення" вказують:

o рівень освіти і додаткової професійної підготовки працівника, необхідний для виконання передбачених посадових обов'язків;

o вимоги до стажу роботи за фахом;

o основні вимоги, пропоновані до працівника щодо спеціальних знань і професійних навичок, а також знань нормативних правових документів, методичних матеріалів, методів і засобів, застосовуваних при виконанні посадових обов'язків;

o основоположні організаційно-правові документи, на підставі яких працівник здійснює службову діяльність і реалізує своп повноваження;

o перелік структурних підрозділі і (або) окремих посад працівників, безпосередньо підпорядкованих йому по службі (якщо такі є);

o порядок заміщення працівника і виконання посадових обов'язків у разі його тимчасової відсутності.

У розділ можуть бути включені інші вимоги та положення, що конкретизують і уточнюючі статус працівника та умови його діяльності.

У розділі "Посадові обов'язки" вказують обов'язки працівника з урахуванням завдань і функцій внутрішнього аудитора з докладним викладом основних напрямів його трудової діяльності.

Обов'язками внутрішнього аудитора є:

o кваліфіковано і якісно проводити внутрішні аудиторські перевірки;

o виявляти внутрішні резерви підприємства і визначати шляхи їх ефективного використання;

o перевіряти стан збереження майна та розслідувати факти розкрадань власності засновником організації, а також порушень вимог законодавчих і нормативних актів, внутрішніх документів, посадових інструкцій та інші. У розділі "Права" наводять перелік прав внутрішнього аудитора. Допускається конкретизувати ті чи інші права з урахуванням специфіки виконуваних функцій:

o організовувати системний контроль діяльності структурних підрозділів організації;

o отримувати від відповідальних працівників пояснення з питань, які виникають у ході проведення ревізій та аудиту;

o давати обов'язкові до виконання вказівки персоналу щодо приведення звітної документації у відповідність з внутрішніми документами і законодавством, щодо виправлення помилок і неточностей, вживанню заходів у зв'язку з виявленими недоліками;

o складати звіти внутрішнього аудитора

У розділі "Відповідальність" вказують міру відповідальності працівника за недотримання трудових обов'язків. У розділ можуть бути включені інші пункти, уточнюючі і конкретизують відповідальність працівника.

Відповідальність внутрішніх аудиторів передбачає виконувати свою роботу лише в межах своїх можливостей і професійної компетентності. Крім того, аудитор не повинен нести відповідальність за коригування виявлених ним відхилень, тому що не буде об'єктивний наступний контроль цих об'єктів. Внутрішні аудитори не повинні використовувати конфіденційну інформацію в своїх особистих цілях і повинні дотримуватися основних принципів аудиту: конфіденційність, об'єктивність, сумлінність, компетентність, професіоналізм.

Посадова інструкція повинна бути узгоджена з відповідним юридичним відділом (юрисконсультом) організації. При необхідності вона узгоджується з керівником вищого органу управління, керівником структурного підрозділу, в штатний розклад якого входить зазначена посаду.

Посадова інструкція затверджується керівником організації.

Погоджену і затверджену посадову інструкцію нумерують, шнурують, завіряють печаткою організації і зберігають у відділі кадрів відповідно до встановленого порядку ведення діловодства.

Для поточної роботи з першотвору посадової інструкції знімають завірену копію, яку видають працівникові та керівнику відповідного структурного підрозділу організації для ознайомлення.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Посадова інструкція набирає чинності з моменту се затвердження керівником організації.

Вимоги посадової інструкції є обов'язковими для внутрішнього аудитора з моменту його ознайомлення з інструкцією під розписку і до переміщення на іншу посаду або звільнення, про що робиться запис у відповідній графі аркуша ознайомлення.

У посадовій інструкції для керівника (директора) служби внутрішнього аудиту зазначено, що керівник Служби внутрішнього аудиту підпорядковується, як правило в публічних компаніях, керівнику комітету з аудиту ради директорів.

У своїй діяльності керівник служби внутрішнього аудиту керується:

o законодавчими та нормативними документами;

o статутом організації;

o етичними нормами;

o наказами (вказівками) комітету з аудиту (ради директорів);

o методичними матеріалами, що стосуються питань діяльності;

o цією посадовою інструкцією.

На посаду керівника служби внутрішнього аудиту призначаються особи з вищою економічною освітою, наявністю кваліфікаційного атестата аудитора або сертифіката внутрішнього аудитора і стаж роботи не менше трьох років, які мають знання в області бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю в бухгалтерському обліку та розуміння технології і процедур внутрішнього аудиту.

У посадові обов'язки керівника служби внутрішнього аудиту входить:

o здійснювати управління службою внутрішнього аудиту;

o розробляти і впроваджувати програму вдосконалення служби внутрішнього аудиту;

o доводити до відома комітету з аудиту ради директорів пропозиції щодо поліпшення існуючих систем, процесів, стандартів, методів ведення діяльності, а також коментарі з будь-яких питань, що входять до компетенції служби внутрішнього аудиту;

o організовувати розробку внутрішніх нормативних документів для цілей проведення внутрішнього аудиту;

o своєчасно актуалізувати внутрішні нормативні документи;

o розробляти та щороку подавати на розгляд комітету з аудиту пропозиції по організаційній структурі і бюджету служби внутрішнього аудиту;

o контролювати виконання бюджету;

o складати, узгоджувати із зацікавленими особами (споживачами послуг внутрішнього аудиту) і представляти на розгляд комітету з аудиту річний план діяльності служби внутрішнього аудиту;

o представляти комітетові з аудиту (раді директорів) періодичні (щомісячні, щоквартальні, щорічні) звіти за підсумками роботи служби внутрішнього аудиту;

o координувати взаємодію з іншими структурами організації;

o координувати взаємодію із зовнішнім аудитором;

o брати участь у засіданнях комітету з аудиту (ради директорів);

o брати участь у роботі комітетів і комісій, організованих виконавчими органами компанії;

o доводити до відома комітету з аудиту (ради директорів) інформацію, суттєву для прийняття управлінських рішень;

o здійснювати інші функції відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту.

У посадові права керівника служби внутрішнього аудиту має входить:

o запитувати у посадових осіб організації і підприємств, що входять до складу, будь-яку інформацію і матеріали, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків;

o знайомитися з планами, проектами рішень та рішеннями виконавчих органів організацій та підприємств, що входять до її складу;

o залучати за погодженням з комітетом з аудиту (радою директорів) співробітників інших структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх і залежних товариств до участі в перевірках;

o залучати за погодженням з комітетом з аудиту сторонніх експертів для виконання завдань.

У посадовій інструкції дли внутрішніх аудиторів зазначено, що внутрішній аудитор підпорядковується керівнику служби внутрішнього аудиту.

У знось діяльності внутрішній аудитор керується:

o законодавчими та нормативними документами;

o статутом організації;

o етичними нормами;

o наказами (вказівками) керівника служби внутрішнього аудиту;

o методичними матеріалами, що стосуються питань діяльності;

o цією посадовою інструкцією.

На посаду внутрішнього аудитора призначаються особи з вищою освітою, які мають знання в області бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та розуміння технології і процедур внутрішнього аудиту.

У посадові обов'язки внутрішнього аудитора входить:

o проводити внутрішній аудит достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності, управлінської звітності, податкового обліку організації та входять до її складу філій;

o планувати проведення внутрішнього аудиту і проводити необхідну підготовку до нього;

o оцінювати ризики бізнес-процесів;

o оцінювати ризики служби внутрішнього аудиту;

o оцінювати отриману за результатами внутрішнього аудиту інформацію, формулювати висновки і виробляти рекомендації;

o своєчасно і належним чином документувати інформацію, необхідну для обґрунтування результатів внутрішнього аудиту;

o брати участь у підготовці звітів за результатами внутрішнього аудиту;

o погоджувати звіти з керівництвом об'єкта внутрішнього аудиту;

o надавати допомогу менеджменту організації та філій, що входять до її складу, у розробці планів заходів (коригувальних дій) за результатами внутрішнього аудиту;

o здійснювати моніторинг виконання планів заходів (коригувальних дій), розроблених за результатами внутрішнього аудиту;

o здійснювати взаємодію і надавати консультаційну підтримку менеджменту організації;

o брати участь у роботі комітетів і комісій, організованих виконавчими органами управління організацією;

o брати участь у підготовці та проведенні консультацій з відповідних питань для менеджменту організації та філій, що входять до її складу;

o виконувати інші завдання відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту та вказівок керівника служби внутрішнього аудиту;

o дотримуватися етичних норм;

o регулярно підвищувати кваліфікацію.

У посадові права внутрішнього аудитора входить:

o запитувати у посадових осіб організації та філій, що входять в се склад, необхідну інформацію для проведення внутрішнього аудиту;

o отримувати безперешкодний доступ до будь-яких активів, документам, бухгалтерським записів та іншої інформації про діяльність організації та підприємств, що входять в се склад, робити копії документів;

o в рамках виконання внутрішнього аудиту проводити опитування службових осіб і співробітників організації та філій, що входять в се склад;

o вивчати і оцінювати будь-які документи, запитувані в ході виконання внутрішнього аудиту, направляти копії цих документів та необхідну інформацію керівнику служби внутрішнього аудиту;

o вносити пропозиції щодо поліпшення існуючих систем управління та контролю, процесів, стандартів, методів ведення діяльності, а також коментарі з будь-яких питань, що входять до компетенції служби внутрішнього аудиту.

Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими службами та іншими підрозділами

Виконання посадових обов'язків службою внутрішнього аудиту пов'язане з діяльністю всіх підрозділів, філій, дочірніх і залежних товариств організації.

Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими структурними підрозділами організації, філіями закріплюється у Положенні про службу внутрішнього аудиту.

Служби внутрішнього аудиту регламентує порядок взаємодії з:

1) керівництвом та представниками власників економічного суб'єкта - коригування цілей, звітність, інформування за результатами перевірок, розробка рекомендацій в області управління;

2) бухгалтерією - підготовка зовнішньої звітності, вивчення показників фінансово-господарської діяльності, консультування з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, оцінка ефективності та надійності системи обліку, участь у проведенні інвентаризацій, інформування про зміни в бухгалтерському та податковому законодавстві;

3) планово-економічними підрозділами - перевірка діючих норм і нормативів, перевірка обгрунтованості ціноутворення, обгрунтованість штатного розкладу, надання рекомендацій щодо вчинення планово-економічної діяльності;

4) виробничими та управлінськими структурними підрозділами - отримання необхідної інформації для оцінки ризиків господарської діяльності, перевірка виконання планів, перевірка норм витрат матеріальних ресурсів, аналіз подученний рекламацій на неякісну продукцію, інформування про зміни норм і нормативів, а також про дотримання технологічної дисципліни;

5) з фахівцями з інформаційних технологій з питань впровадження процедур контролю інформаційної безпеки та захисту даних, їх регулярного перегляду та оцінки на предмет придатності;

6) юридичною службою - оцінка правової роботи та розроблених регламентів, оцінка виявлених порушень, зловживань і розкрадань.

Важливе значення для ефективності роботи служби внутрішнього аудиту має її взаємодія з зовнішніми аудиторами. Воно передбачено стандартом аудиторської діяльності № 29 "Розгляд роботи внутрішнього аудиту", затвердженому постановою Уряду РФ № 696. яким керуються зовнішні аудитори при здійсненні аудиторських перевірок. Ця взаємодія необхідно для оптимізації зовнішньої аудиторської перевірки з метою забезпечення узгодження запланованих контрольних процедур для уникнення їх дублювання.

Взаємний доступ внутрішніх і зовнішніх аудиторів до програм проведення перевірок дозволяє підвищити ефективність аудиторських процедур. Внутрішні аудитори знайомляться з методиками перевірок, застосовуваних зовнішніми аудиторами. Взаємодія зовнішніх і внутрішніх аудиторів зміцнює взаємну довіру, а в ряді випадків дозволяє знизити вартість зовнішнього аудиту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Порядок розроблення і затвердження інструкцій з охорони праці
Документація внутрішнього аудитора
Положення, посадові інструкції і стандарти
Посадова інструкція як інструмент параметризації робочого місця
Посадова інструкція головного бухгалтера установи
Управління підрозділом внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Взаємодія зовнішнього і внутрішнього аудиту
Служба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудиту
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудійованої особи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук