Навігація
Головна
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (УПРАВЛІНСЬКЕ...Звітність організаціїОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ...Управлінські рішення в системі управління організацієюМетоди прийняття управлінських рішень в умовах антикризового...УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯОрганізація і управління інформаційним забезпеченням управлінських...Історія управління і еволюції управлінської думкиВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ)...СУТНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управлінська звітність і її роль в управлінні організації

Ступінь свободи підприємства у формуванні показників внутрішньої звітності визначається можливістю виділення в якості центрів виникнення витрат, центрів відповідальності своїх структурних підрозділів, цілями керівництва, наявністю та якістю нормативно-довідкового господарства (бази даних), станом бухгалтерської облікової системи в цілому, в тому числі складом робочих бухгалтерських рахунків, організаційною структурою бухгалтерії, програмним забезпеченням облікових процесів, підготовленістю персоналу, існуючими процедурами збору та передачі інформації і рядом інших факторів. У кожному разі склад, зміст, форми та строки подання управлінської звітності обумовлені метою се складання, розмірами і організаційною структурою підприємства.

Дотримання термінів подання внутрішньої звітності до бухгалтерії підприємства центрами виникнення витрат, центрами відповідальності, складами та іншими службами та підрозділами перевіряється шляхом зіставлення дати фактичного надходження з графіком документообігу.

Для підвищення дієвості внутрішнього аудиту необхідно використовувати оперативну звітність, яка представляється щодня, щотижня і фіксує факти господарського життя по функціональним підрозділам. Однак належить мати на увазі, що вона має обмежений перелік показників, що не дозволяють збалансовано судити про продуктивності та ефективності діяльності організації.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність включає численні звіти про різних видах діяльності організації, містить деталізовану і збалансовану між випуском продукції, виконаним обсягом робіт і наданих послуг і використаними в цьому зв'язку матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами інформацію. Представлена інтегральними показниками проміжна управлінська звітність містить дані прогнозування наступного період.

Річна управлінська звітність зазвичай складається для цілей управління і зв'язку з фінансовою зовнішньої звітністю, оцінки отриманих відхилень між прогнозованими та звітними показниками. Показники, розраховані кумулятивним способом на рахунках управлінського обліку, звірені з підсумковими показниками індивідуальної бухгалтерською звітністю, сприяють підвищенню довіри внутрішніх аудиторів до звітних показниками управлінської звітності.

Кількість інформації, необхідної для аудиторської оцінки достовірності внутрішньої от1етності, визначається внутрішнім аудитором на основі свого професійного судження. При цьому він порівнює інформацію управлінських звітів з цілями і завданнями управління, встановлює її зв'язок з принципами управління, до найважливіших з яких для аудиту відносяться: принцип делегування повноважень, принцип цілей, принцип ієрархії, принцип раціоналізації управління, принцип використання нововведень, принцип забезпечення контролю.

За своїм функціональним наповненням і ролі система внутрішньої звітності повинна охоплювати наступні сфери системи управління організації (рис. 4.5), забезпечуючи тим самим повноту інформації.

Сфери управлінської звітності організації

Рис. 4.5. Сфери управлінської звітності організації

В даному випадку завданням внутрішнього аудиту виступає підтвердження достовірності показовий внутрішньої звітності з акцентом на ефективність і продуктивність і в основному стосується перспектив господарської діяльності організації та її структурних підрозділів. Наприклад, яка ефективність рекламної кампанії нового або удосконаленого продукту. Для цього досліджуються облікова політика і процедури, застосовувані у відділі маркетингу. Тут під продуктивністю розуміють досягнення поставленої мети, а під ефективністю - використання ресурсів на досягнення цієї мети.

Розглядаючи внутрішню звітність як одну з головних складових інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту, можна отмстить се здатність активізувати процеси контролю і прискорювати їх шляхом вибірки аудитором показників, систематизованих але напрямками внутрішнього аудиту (функціональний, організаційний, спеціальний).

Функціональний. По функціях внутрішній аудит передбачає досліджувати види діяльності. Наприклад, функція матеріально-технічного забезпечення, виробнича функція, функція збуту, функція бухгалтерського обліку і т.д. Така постановка внутрішнього аудиту не тільки вимагає додаткового збору та систематизації інформації, але і сприяє спеціалізації внутрішніх аудиторів, підвищує їх професійний рівень і якості перевірок.

Організаційний. Передбачає дослідження окремої підсистеми або структурного підрозділу, дочірніх організацій. Основну увагу приділяють взаємодії підрозділів, розвитку комунікаційно-інформаційних зв'язків між ними, застосовуваним способам координації. Тут перевіряються своєчасність і релевантність звітних показників, звичайно ж, повнота їх розкриття у звітності, рівень достовірності. Своєчасність оцінюється, по-перше-дотриманням встановлених строків надання інформації суб'єкту контролю, а по-друге, диференціацією показників, що відображають діяльність підприємства по періодах (зміна, доба, тиждень, декада, місяць, квартал, рік і т.д.).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У найбільш загальному вигляді своєчасність надходження інформації можна визначити шляхом зіставлення числа показників, переданих із запізненням (Вп) з усім їх кількістю (Ву). вступникам суб'єкту контролю у встановлені терміни. Коефіцієнт дотримання термінів надходження інформації (Кс) визначається за формулою

Оцінка ступеня диференціації інформації в тимчасовому аспекті проводиться за результатами розрахунку індексу відповідності фактично формованих показників переліком, в найбільшій мірі задовольняє суб'єкта контролю за періодичністю їх формування. Він визначається як процентне відношення кількості показників, відповідних за періодичності формування запитам суб'єкта контролю, до кількості показників, що входять в їх оптимальний за періодичності формування перелік.

Повнота інформації характеризується потребою адміністрації в отриманні всієї сукупності відомостей про господарську діяльність підрозділів. Критерій оцінки повноти інформації повинен виражати наявність даних у звітності про всі господарські операції, присутність різноманітності їх інформаційних характеристик. Перша частина критерію дозволяє оцінити відповідальність керівників підрозділів за виконання певних операцій (чи всі операції знайшли відображення у первинних облікових документах, чи повністю вони передані для подальшої обробки), друга створює можливість визначити якість звітної інформації (розрахунок індексу повноти інформації).

Названий індекс розраховується за формулою

де П - індекс повноти інформації; к - число реквізитів-ознак;

5 - максимально можливе число реквізитів-ознак.

Індекс знаходиться за окремими видами інформації та об'єктів аудиту. Максимальне значення індексу одно I. Менше значення показує погіршення якості інформаційної бази і відповідно зниження ефективності проведення аудиту. Наявність розвинутої інформаційної бази можливе лише за умови проведення постійних і різнобічних перевірок відповідності містяться в ній даних розглянутим вище критеріям якості.

Істотний вплив на обґрунтованість висновків і рекомендацій, що видаються за результатами внутрішнього аудиту, надає рівень достовірності використовуваної в ньому звітної інформації, який передбачає відсутність в ній будь-яких спотворень. Для кількісної оцінки ступеня достовірності звітної управлінської інформації розраховується індекс достовірності (/, ():

де ц - загальна кількість показників, що містяться в інформаційній базі контролю; (I - кількість показників, що мають помилки і спотворення.

Наявність високого ступеня відповідності інформації даним критерієм дозволяє уникнути перехресної перевірки відомостей структурних підрозділів, технологічно взаємопов'язаних між собою.

Спеціальний. Організовується відповідно до потреб адміністрації або власника. Характеризується різноманіттям завдань і. природно, використанням багатопрофільної інформації, включаючи зовнішню. Прикладами можуть служити виявлення розкрадань в підрозділах, зниження собівартості продукції, що випускається, запобігання понаднормативних витрат і таз.

Зміна умов господарювання під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища призводить до необхідності перегляду показників подання звітності. Найбільш часто це відбувається зі звітністю підрозділів нижчих рівнів управління (див. Рис. 4.4).

Інформаційна забезпеченість внутрішнього аудиту необхідними відомостями, нерозкривається в управлінської звітності, багато в чому залежить від дотримання принципу адресності інформації. Даний підхід до інформаційного забезпечення передбачає можливість усунення надмірності або нестачі інформації у се користувачів. Для цього внутрішній аудитор насамперед визначає ієрархічну послідовність проведення аудиту за рівнями управління і встановлення для кожного з цих рівнів кордонів його ведення. Крім того, внутрішніми аудиторами досліджуються сектора, за якими повинна складатися і фактично складається управлінська звітність. На цьому етан розглядаються показники, на які безпосередній вплив надає специфіка підрозділи і які піддаються обліку і контролю, аналізуються формати внутрішніх звітів, визначається зацікавлений коло осіб в отриманні звітної інформації.

Про повне інформаційному забезпеченні внутрішнього аудиту відомостями, що містяться у внутрішніх звітах, можна говорити за умови виконання таких аудиторських процедур;

o зробити огляд достовірності та цілісності оперативної, управлінської та фінансової інформації і засобів, використовуваних для ідентифікації, виміру, класифікації та подання такої інформації;

o провести оглядову перевірку показників внутрішньої звітності, зіставляючи їх з плановими і бюджетними показниками, нормативними документами, обліковою політикою, з метою виявлення істотного впливу на господарські операції і внутрішню звітність;

o виконати оглядову перевірку засобів забезпечення активів і перевірити існування цих активів;

o оцінити економію і продуктивність, з якою використовуються ресурси;

o здійснити перевірку результатів господарських операцій або програм на предмет їх відповідності поставленим завданням і цілям організації, а також процесів їх практичної реалізації в порівнянні із запланованою методикою.

Отже, інформація, призначена для здійснення аудиту, повинна викликати інтерес у її користувачів і бути корисною при виконанні певних завдань, поставлених адміністрацією і (або) власником. Недотримання цього положення тягне за собою появу надлишкової інформації, що викликає непродуктивні трудовитрати на її отримання. З метою встановлення ступеня корисності інформації для цілей аудиту на певному рівні управління здійснюється її експертна оцінка користувачами аудиторських звітів або експертами-фахівцями з боку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ)
Звітність організації
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Управлінські рішення в системі управління організацією
Методи прийняття управлінських рішень в умовах антикризового управління
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
Організація і управління інформаційним забезпеченням управлінських рішень
Історія управління і еволюції управлінської думки
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
СУТНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук