Навігація
Головна
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИОблік відпуску матеріально-виробничих запасівОблік матеріально-виробничих запасівІнвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....АУДИТ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВАУДИТ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВАудит надходження, оцінки та витрачання матеріально-виробничих запасівПоняття, завдання і класифікація матеріально-виробничих запасівОблік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізаціїУніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-виробничих запасів

Процеси постачання і зберігання матеріальних цінностей входять до складу циклу придбання, який окрім заготовлянняматеріалів включає господарські операції з придбання та створення необоротних активів. Одночасно з цими операціями виникають зобов'язання по сплаті грошових коштів або передачі активів постачальникам і підрядникам. У випадках коли операції з придбання та створення необоротних активів нерегулярні, вони входять до складу циклу придбання, в іншому випадку вони можуть бути або виділені в окремий цикл, або входити в цикл інвестування.

Господарські операції з обліку матеріально-виробничих запасів (далі - МПЗ) характеризуються підвищеним ступенем ризику внаслідок:

o потенційної ймовірності розкрадань з боку матеріально відповідальних осіб, неекономного витрачання, застарівання або псування, випадкової загибелі і т.д .;

o значного обсягу однотипних операцій по оприбуткуванню, передачі та списання МПЗ, що викликає створення і обробку великого масиву первинної документації, що може призвести до суттєвих помилок при введенні інформації, відхилень і неузгодженості показників фактичної і облікової наявності;

o відсутності первинних виправдувальних та розпорядчих документів або їх втрати;

o несанкціонованого відпустки МПЗ (відсутність дозвільних підписів, інших юридичних реквізитів);

o можливості списання МПЗ під неіснуючі або призупинених замовлення, обсяги виробництва виробів;

o ймовірності списання МПЗ під структурні зрушення випуску продукції, надання послуг, виконання робіт в бік негативного зниження окремих видів;

o спотворення фактів приймання і списання МПЗ внаслідок помилок у вимірі, перекладі одних натуральних показників в інші (умовно-натуральні), підрахунку здійснюваних операцій і ін.

Під ризиком розуміють загрозу отримання втрат частини МПЗ, недоотримання доходів, понесення додаткових витрат у результаті здійснення тієї чи іншої прийнятої політики матеріально-технічного забезпечення. Тут мається на увазі політика договірних відносин з постачальниками, нормування запасів, створення великого запасу МПЗ та інші види політик, відповідних місії організації. Слід помститися, що аудитори повинні виходити з положення, яке визначає можливість нс уникати ризику взагалі, а передбачити її та приймати більш ефективне рішення щодо бажаного критерію, що відображає основну мету перевірки.

Мета внутрішнього аудиту МПЗ полягає у встановленні відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з МПЗ чинним в Російській Федерації нормативним документам, облікову політику організації, а також дослідженні дотримання умов приймання, оцінки та зберігання матеріальних цінностей.

Реалізація мети внутрішнім аудитором досягається при вирішенні ним наступних завдань: перевірка реальності наявності та існування МПЗ, повноти відображення операцій з матеріальними цінностями в первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку; встановлення дійсності майнових прав власності на МПЗ і виникли у зв'язку з цим зобов'язань; перевірка достовірності оцінки МПЗ і зобов'язань, раціональності обраних і застосовуваних принципів складського і бухгалтерського обліку та ін. Аудиторську перевірку доцільно проводити в певній послідовності (рис. 8.2).

Дотримання технологічної схеми дозволить внутрішньому аудитору з достатнім ступенем деталізації розробити план і процедури перевірки операцій циклу придбання. При цьому важливо правильно вибрати відправні точки аудиту, коли визначають, які рахунки повинні бути піддані детальній перевірці, а які з кореспондуючих рахунків просто підтверджені. Наприклад, у випадках неможливості (великий і несистематизований за субрахунками рахунку 10 "Матеріали" документообіг) повної перевірки записів за дебетом з ч. 10 "Матеріали" можна обмежитися аудитом записів за кредитом з ч. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", зіставляючи дані бухгалтерського обліку з книгою покупок, де ведеться облік податку на додану вартість, виділеному або входить у вартість матеріалів в рахунках-фактурах, який підлягає відшкодуванню.

Технологічна схема проведення внутрішнього аудиту товарно-матеріальних цінностей

Рис. 8.2. Технологічна схема проведення внутрішнього аудиту товарно-матеріальних цінностей

Другим моментом дієвості перевірки є забезпечення се достовірними джерелами інформації. Тут важливу роль відіграють первинні облікові документи і документообіг. В основному до таких документів відносяться (табл. 8.1) уніфіковані первинні документи. Крім того, можуть бути використані і галузеві первинні облікові документи, що відображають специфіку господарських операцій даної організації, а також розроблені в самій організації. Наприклад, специфікації застосовуваних матеріалів для виробництва виробів, напівфабрикатів та ін.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таблиця 8.1. Перелік уніфікованих первинних документів з обліку МПЗ

Перелік уніфікованих первинних документів з обліку МПЗ

В ході проведення аудиту первинна інформація перевіряється і оцінюється з позицій правильності статей звітності: "права і зобов'язання", "повнота", "існування", "виникнення", "представлення і розкриття", "оцінка". Більш докладно критерії розглядаються в курсі спеціальної дисципліни "Аудит".

При аудиті циклу придбання внутрішній аудитор може використовувати регістри бухгалтер кого обліку залежно від прийнятої в організації форми його ведення та методів оцінки. Так як кожен метод оцінки має свої алгоритми розрахунків, то внутрішній аудитор перевіряє дотримання облікової політики шляхом перерахунку за номенклатурою матеріалів на підставі вибірки з генеральної сукупності. Окремо визначають величину вибірки за найменуваннями МПЗ і за кількістю документів з обліку обраних найменуванні матеріалів.

Особливому контролю піддаються порівнянність і обов'язкове рівність інформації, що формується на рахунках синтетичного обліку і відкритих до них рахунках аналітичного обліку, а також вивчається порядок звірки даних складського обліку з бухгалтерськими даними. У цьому зв'язку перевіряється ведення зведеного обліку матеріальних цінностей, увага звертається на наявність оборотних відомостей і зведених відомостей по приходу та відпуску матеріальних цінностей. Аудитор також перевіряє, як ведеться облік невідфактурованих поставок і матеріалів, які сплачені, але нс надійшли на склад (матеріали в дорозі) з позицій потенційних збитків.

Піддаються ретельній перевірці методи проведення інвентаризацій, виявлення результатів роботи інвентаризаційної комісії, наявність протоколів засідання інвентаризаційної комісії, правомірність се рішень і повнота відображення на рахунках бухгалтерського обліку та звітності. Одночасно перевіряються розрахунки з переоцінки матеріалів і створенню резерву під зниження вартості товарно-матеріальних цінностей.

Істотне значення в аудиті господарських операцій циклу придбання має аналіз використання матеріальних ресурсів. Тут застосовувані методи внутрішнього контролю, здійснюваного бухгалтерією в рамках контрольної функції бухгалтерського обліку, багато в чому ідентичні методикам внутрішнього аудиту. На практиці використовуються наступні способи контролю витрати матеріалів, під яким розуміється безпосереднє споживання ресурсів у процесі виробництва: сигнальне документування (документування відхилень від встановлених норм); кумулятивний, або сальдовий, або спосіб наростаючих підсумків; спосіб технічного розрахунку; інвентарний; партійного обліку та контролю; партионного розкроювання та ін. По кожному із застосовуваних методів контролю є свій пакет первинних облікових документів, який і буде підставою для аудитора при опенке ефективності застосовуваних методів контролю.

Спосіб сигнального документування передбачає документальне оформлення сигнальними документами відхилень фактичної витрати матеріальних ресурсів від встановлених норм, нормативів і технічних умов якісного складу матеріалів. Наприклад, заміна одного найменування на інше, близьке за фізико-хімічними властивостями, передбачена технологічним процесом, оформляється актом, де розраховані економічні наслідки заміни.

Кумулятивний спосіб обліку кількості спожитих у виробництві матеріалів заснований на балансуванні залишків матеріалів, що залишилися неспожитої. Баланс має вигляд звіту з такими показниками: залишок матеріалів кожного найменування на робочих місцях, в цехових коморах на початок зміни (або іншого звітного періоду); надійшло за зміну (або протягом іншого звітного періоду); кількість матеріалів, спожитих протягом зміни (або протягом іншого звітного періоду); розрахунковим шляхом визначається залишок на кінець зміни (або іншого звітного періоду).

Різновидом кумулятивного методу виступають сальдовий метод і спосіб наростаючих підсумків. Сальдовий метод полягає у відображенні кількісних залишків матеріалів на кінець зміни (або іншого звітного періоду) в сальдової книзі. Спосіб наростаючих підсумків полягає у відображенні залишків у кількісно-вартісних оборотних відомостях разом з витратою наростаючими з початку місяця підсумками. Достовірність облікових даних підтверджується інвентаризацією, яка може проводитися щомісяця по більш значущим найменуваннями або суцільним методом один раз на рік. Аудитори знайомляться з виявленими відхиленнями, визначають їх істотність і роблять певні висновки.

Спосіб технічного розрахунку передбачає зіставлення в ході виробничого процесу фактичної витрати з нормативним або фактичного виходу продукції з плановим з певного кількостей матеріальних ресурсів.

Інвентарний спосіб заснований на принципах виявлення відхилень від норм шляхом зіставлення фактичної витрати з нормативним, розрахованим на фактичний випуск продукції. Фактичний витрата матеріалів визначається наступним чином: залишки на початок і кінець звітного періоду проставляються у звітах за даними інвентаризацій, надходження узагальнюється з первинних документів. Різниця між залишками на початок, надходженнями і залишками на кінець періоду являє собою фактичну витрату. Причини виникненні відхилень встановлюються технологами.

Спосіб партійного обліку та контролю за витрачанням матеріалів полягає у формуванні для цілей обліку партії найбільш однорідних за технологічними параметрами матеріалів. Тут облік являє інформацію нс за окремими найменуваннями матеріалів і поставкам протягом звітного періоду, а по великих обліковими групами. У такому випадку внутрішній аудитор може простежити, відповідно до реквізитів первинного документа, де вказуються номер партії п кодифіковані ознаки продукції, весь шлях витрачанні матеріального ресурсу від моменту запуску до виходу готової продукції, зіставити передбачене планом кількість випуску і фактично вироблений обсяг.

Спосіб партионного розкроювання включає документацію, в якій фіксуються результати розкрою матеріалу на деталі, заготовки та інші частини машин і механізмів, виявлені відхилення фактичної витрати від діючих норм. Основним документом тут є розкрійний лист з обов'язковими реквізитами - кількість планованих заготовок, деталей і норма витрати на одиницю. Аудитор має можливість, згідно з переліком причин виникнення відхилень, проаналізувати їх нс тільки в абсолютному вираженні, а й у динаміці і за структурою, що дозволить йому скласти інформативний звіт перед адміністрацією або керівником і запропонувати шляхи раціоналізації обліку МПЗ.

Контроль матеріальних запасів включає до свого складу процедури класифікації та ідентифікації витрат, пов'язаних зі створенням і зберіганням матеріалів (рис. 8.3).

У свою чергу-кожне з підстав угруповання увазі узагальнення економічно однорідних витрат, пов'язаних з циклом придбання, і характеристику сто технологічних процесів.

Підстави класифікації витрат постачальницької діяльності

Рис. 8.3. Підстави класифікації витрат постачальницької діяльності

Класифікація за видами робіт закладається в основу побудови кошторисів витрат і системи контролю за їх дотриманням. Відповідно до цього класифікація витрат за видами робіт доповнюється угрупованням по місцях виникнення витрат, яка залежить від виробничої та організаційної структури, і тому на кожному підприємстві буде розроблена своя номенклатура статей. Отже, при внутрішньому аудиті витрат на постачальницьку діяльність слід використовувати її з метою виконання кошторисів.

Залежно від поставлених адміністрацією організації перед відділом внутрішнього аудиту завдань аудитори не тільки можуть бути орієнтовані на вирішення локальних завдань, але й можуть провести перевірку всієї системи постачання, зберігання та обліку товарно-матеріальних цінностей, а також ефективності системи документообігу, пов'язаної з реєстрацією, оформленням і збором даних господарських операцій циклу придбання. Результати роботи відділу внутрішнього аудиту допомагають керівництву вирішувати завдання від забезпечення задоволення потреб адміністрації в частині надання контрольної інформації, використовуваної для прийняття управлінських рішень, за різними цікавлять се питань до зосередження зусиль на плідній та ефективному використанні матеріальних ресурсів та усунення причин неекономічною роботи.

Таблиця 8.2. Класифікація витрат на постачальницьку діяльність

Класифікація витрат на постачальницьку діяльність

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Облік відпуску матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
АУДИТ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
АУДИТ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Аудит надходження, оцінки та витрачання матеріально-виробничих запасів
Поняття, завдання і класифікація матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізації
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук