Навігація
Головна
Організація процесу внутрішнього аудитуВнутрішній аудит бізнес-процесівУправління внутрішнім аудитамПідготовка до проведення внутрішнього аудитуАудит облікового процесу при конкурсному виробництвіВнутрішній аудит процесів постачання і зберігання...АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ЗВЕРНЕННЯ І калькулювання собівартості...Аудит розрахунків по страхуванню від нещасних випадків на виробництві...Вплив на внутрішнє виробництво і споживанняСлужба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудиту
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішній аудит процесу виробництва

Цикл ділової активності "Виробництво" являє собою сукупність технологічних операцій, що чергуються в певній послідовності і повторюваних в заданому темпі, що характеризуються виробничим споживанням засобів праці (основних засобів і нематеріальних активів), предметів праці (матеріалів) і безпосередньо праці (оплата за працю) з метою виготовлення готової продукції. У даний цикл господарських операцій входять також процеси виникнення незавершеного виробництва, його перетворення в готовий продукт, приймання готової продукції, се випробування і здача на склад або в експедицію.

Практика проведення внутрішнього аудиту виробничого циклу - самий трудомісткий і складний ділянку, що вимагає великого обсягу інформації, оперативності отримання відомостей і доброго знання технології виробництва. В якості джерел інформації аудитор може використовувати дані (рис. 8.4) управлінського і фінансового бухгалтерського обліку, оперативного та статистичного видів обліку. Однак інформація повинна бути систематизована у сукупність, підпорядкована меті аудиту.

Джерела інформації для проведення циклу виробництва можна умовно розділити на шість груп: первинні документи; зведені облікові документи; регістри аналітичного обліку; регістри синтетичного обліку; внутрішня п зовнішня звітність; Позаоблікове документація.

Особливістю документообігу циклу виробництва є те, що практично вага первинні документи розробляються в організації. Він завантажений первинними документами різних видів обліку, в нього залучені численні форми первинних документів, аналогічних за змістом і відрізняються з побудови. Кожен документ проходить безліч етапів, а кожне функціональне підрозділ організовує свою інформаційну систему про виробництво з безліччю показників внутрішньої звітності.

В якості джерел інформації, що вимагають знання бухгалтерського обліку, виступають регістри аналітичного і синтетичного обліку за рахунками (система рахунків буде залежати від застосовуваної форми побудови обліку витрат на виробництво - одне кругова або двохколовий інтегрована форма, автономна форма організації фінансового та управлінського обліку) 02 "Амортизація основних засобів ". 05 "Амортизація нематеріальних активів", 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом але оплату праці", 68 "Розрахунки по податках і зборах", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 20 "Основне виробництво". 23 "Допоміжні виробництва". 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", 43 "Готова продукція", 90 "Продажі".

Джерела інформації для аудиту циклу

Рис. 8.4. Джерела інформації для аудиту циклу "Виробництво"

Це свідчить про необхідність здійснення внутрішнього аудиту безпосередньо в холі скоєння технологічних операцій, тобто поточного контролю. Для кожного економічного суб'єкта в силу його технологічних та організаційно-виробничих особливостей він повинен мати свої специфічні методики перевірки. Саме організація такого аудиту, який здійснюється, як правило, за окремими виробничими процесами, систематично дозволяє контролюючому особі своєчасно виявляти допущені прорахунки і оперативно вживати заходів щодо їх усунення. Головне призначення оперативного аудиту як виду внутрішнього контролю полягає в тому, щоб передбачати на майбутнє можливості виникнення відхилень, при цьому керуватися в дослідженні історичними даними.

Метою внутрішнього аудиту виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг є перевірка стану і виявлення наявності резервів підвищення ефективності використання ресурсів у чотирьох комплексах (виробничі запаси і витрати, випуск і собівартість готової продукції) об'єктів управління виробництвом (рис. 8.5).

Об'єкти внутрішнього аудиту циклу виробництва

Рис. 8.5. Об'єкти внутрішнього аудиту циклу виробництва

Кожен з наведених тут об'єктів складається з декількох предметів перевірки, які повинні піддаватися аудиту в послідовності стадій виробничого процесу; підготовка та освоєння виробництва; безпосереднє виробництво виробів від моменту їх запуску до приймання і випуску готової продукції, виконаних замовлень і т.д .; забезпечення якості виробів; підтримання засобів праці в працездатному стані; управління виробництвом (менеджмент); утилізація відходів та екологічна діяльність.

Тут під виробничим процесом розуміється сукупність послідовних дій (функцій), спрямованих на досягнення певних результатів. Згідно з цим положенням аудитор повинен бути добре обізнаний і знати сутність стадій виробництва, особливості технологічного процесу, виробничу структуру організації, оскільки це дозволить класифікувати виробничі витрати, згрупувати їх за певними ознаками, придатним для проведення внутрішнього аудиту.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Далі аудит організації виробництва проводять по стадіях виробничого процесу. До першої стадії відносять підготовку виробництва та освоєння нової продукції. На стадії підготовки та освоєння аудитор звертає увагу: на розробку нових, сучасних концепцій і стратегій в цій галузі; зосередження сил і ресурсів на НДДКР як головної складової інноваційної діяльності та підготовки виробництва в тісній ув'язці з виробничою інфраструктурою, з системами управління якістю та конкурентоспроможності підприємства.

З метою проведення аудиту стадію підготовки виробництва слід розбити на сім видів процесів (маркетингова підготовка виробництва, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, проектно-конструкторська підготовка, технологічна, організаційна, економічна, соціально-екологічна підготовка). Така класифікація дозволяє перевірити фактично отриманий результат від впровадження заходів і порівняти його з бажаною величиною (плановим прибутком).

Стадію освоєння нової продукції розглядають з позиції чотирьох видів процесів: інструментального забезпечення; ремонтно-енергетичного забезпечення; транспортно-складського забезпечення; інших напрямків виробничої інфраструктури. Результати перевірки можуть бути в оперативному порядку використані для усунення виявлених відхилень, ніж прискорити освоєння нової продукції або застосування нової технології.

Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових виробів і технологій мають одноразовий характер, формуються до начетов виробничого циклу, мають різноманітний склад. У зв'язку з цим аудитор повинен переконатися в обгрунтованості визнання витрат витратами на освоєння та підготовку і в правильності вибору облікової політики включення цих витрат у собівартість випуску і продажів.

Безпосередньо виробничий процес у будь-якій організації є основним, визначальним суть його виробничої діяльності. Цей основний процес включає блок операцій, що мають пряме відношення до продукту підприємства і тим самим впливають на створення доданої вартості. Для успішного проведення внутрішнього аудиту даного циклу важлива наукова класифікація процесів виробництва. У цьому аспекті найбільш прийнятна для аудиту, наприклад, машинобудівного підприємства класифікація виробничих процесів на основі виділення елементарної частини технологічного процесу у вигляді неподільної технологічної операції, се організаційної форми, а критерієм відбору операцій буде обсяг трудомісткості робіт.

Технологічний процес у машинобудуванні за своєю організацією і побудові являє собою функціонально-завершений ділянка виробництва, що має кінцевою метою випуск продукції певного обсягу. У цій галузі економіки слід використовувати таку характеристику технологічного процесу, як системність з притаманними їй ознаками; виготовлення певного обсягу продукції конкретного найменування, виражене в годинах трудомісткості; структура технологічних операцій у вигляді їх набору виходячи з фонду робочого часу, трудомісткості моделей та серії замовлень; розрахунковий випуск продукції, обсяг вироблення, трудомісткість неподільної операції.

Угруповання неподільних технологічних операцій з названим вище ознаками дозволить організаторам внутрішнього аудиту виробництва отримати інформацію про кожному робочому місці, ефективності використання трудових ресурсів, визначити рівень їх кваліфікації, продуктивність праці, зміна зв'язків між виконавцями і технологічними операціями, оптимальність виділення центрів відповідальності, а також правильність вибору критеріїв їх організації.

При оновленні асортименту продукції стійкість угруповання буде залежати від перерозподілу обсягу робіт і технологічних операцій між виконавцями, збереження швидкості руху і маршруту матеріального потоку. У такому разі виникає необхідність дослідити існуючу комунікаційну є між виробничими ділянками цехів або центрами відповідальності на предмет своєчасності отримання інформації та контрольованості виконання завдань (рис. 8.6). При цьому аудитору слід пам'ятати, що підрозділи підприємства, які безпосередньо здійснюють виробничий процес або сприяють його здійсненню, їх склад, розподіл функцій між ними і формують в цілому виробничу систему і комунікаційну мережу підприємства.

Для прикладу зображена комунікаційна мережа між шістьма виробничими ділянками Смоленської дистанції колії Московської залізниці, які обслуговуються трьома бригадами, спеціалізованими за видами робіт. Мережа побудована за принципом "кожен з кожним", оскільки в ній відсутня ділянку, що займає домінуючі позиції.

Комунікаційна мережа

Рис. 8.6. Комунікаційна мережа

В якості центру відповідальності виділена бригада № 1 з функціями безпосереднього виконання плану-графіка проміру, огляду шляху, діагностики ділянки засобами путеізмеренія і дефектоскопії, виявлення відхилень в параметрах технічного стану об'єктів колійного господарства, заповнення звітної документації з фіксування виявлених відхилень, передачі документації в технічний відділ для подальшого планування робіт, оформлення документації по підтвердженню виконаних обсягів та якості робіт бригадами № 2 і 3. Оскільки бригади спеціалізовані за функцій виконання та беруть участь в обслуговуванні всіх ділянок шляху, то навіть при перерозподілі технологічних операцій усередині бригад можна зробити висновок про стабільність комунікаційної мережі і раціональності се побудови.

Значне місце по трудомісткості і необхідності проведення внутрішнього аудиту займають процеси дослідження виникнення витрат, визнання їх витратами. Різноманіття витрат і різні напрямки їх витрачання зумовлюють методику, способи проведення аудиту та послідовність його здійснення. Відповідно до завдання можна визначити підстави класифікації виробничих витрат, що підлягають перевірці (табл. 8.3).

Таблиця 8.3. Класифікація витрат за напрямками внутрішнього аудиту

Класифікація витрат за напрямками внутрішнього аудиту

Збираючи докази, аудитор бере до уваги положення, згідно якому витрати на виробництво є поточними і включаються до собівартості того звітного періоду, в якому відбувається цикл виробництв: ". У той же час така класифікація суб'єктивна, вона не відображає раніше зроблених витрат, які не пов'язані з даними варіантом рішення в ситуації звітного періоду.

Послідовність робіт, що проводяться при аудиті, можна розділити на три етапи; ознайомлювальний, основний, заключний. На кожному етапі аудиторами має бути розглянутий і вивчений комплекс питань. Особливу увагу внутрішні аудитори приділяють детальному тестуванню складу витрат та оцінці організації бухгалтерського обліку витрат на виробництво і стану системи контролю. Відповідно до результатів тестування розробляються план і програма аудиторських процедур.

Етапи побудови внутрішнього аудиту витрат на якість

Рис. 8.7. Етапи побудови внутрішнього аудиту витрат на якість

Перевірка якості виробів, виконаних робіт і наданих послуг вимагає залучення або фахівців з відділів, що виконують функції контролю якості, або експертів з боку. Контролю піддається виконання запланованих заходів щодо підтримання та поліпшення якості. Як і в двох попередніх стадіях, рекомендується застосовувати при перевірках такий же організаційно-технологічний підхід, узгоджений з галузевою специфікою виробництва, характеристиками видів діяльності та життєвим циклом продукту.

Можна розглянути багатошарову ієрархічну методику аудиту, яка складається з декількох етапів (рис. 8.7). Вага етапи методики включають виділення видів і груп продуктів, їх життєвого циклу (активний випуск, скорочення, освоєння нових), видів діяльності (постачальницька, виробнича, збутова). Етап I припускає виділення блоків процедур (табл. 8.4).

Таблиця 8.4. Блоки процедур аудиту витрат на якість

Блоки процедур аудиту витрат на якість

Запропонована групування дозволяє перевірити погодженість даних аналітичного обліку готової продукції і виділення видатків на забезпечення встановленого стандартами якості за цим же аналітичним групам. Відокремлений відображення витрат на якість створює можливість аудиторам встановити рівень жорсткості нормування, бюджетування, забезпечити контроль за виконанням запланованих заходів і кошторисів, а також визначити ефективність проведених заходів за допомогою порівняльного аналізу стану продукту на ринку.

Етап 2 призначений для встановлення складу і умов визнання витрат, пов'язаних з якістю продукції, а також моделювання їх трансформування у зв'язку зі зміною життєвого -нікла продуктів і освоєнням нових видів і технологій виробництва виробів. У той же час витрати можна групувати за планованим і фактично проведеним заходам в розрізі трьох груп: витрати на підтримку якості; витрати на поліпшення якості; витрати на освоєння нових рецептур, технологій, найменувань продуктів.

Інші етапи проведення внутрішнього аудиту витрат за якістю також орієнтовані на здійснення поставленої мети. Перевірка напруженості норм і нормативів, покладених в основу бюджетування, необхідна для встановлення доцільності напрямків вкладення коштів і ресурсів, реальності сприяння пошуку резервів якості продукції, здійсненню контролю за витрачанням коштів. Більшість виникаючих витрат на якість відносно легко піддаються документуванню звичайними документами системи первинного обліку і можуть служити джерелом інформації для внутрішнього аудиту. Виходячи з цього, слід вивчити існуючу систему документообігу і з'ясувати ступінь його відособленості від загальної системи оформлення виробничих витрат. Наступні три етапи присвячені перевірці достовірності розподілу витрат за якістю між звітними періодами і видами продукції, робіт і послуг. У табл. 8.5 представлений перелік процедур внутрішнього аудиту витрат на якість.

Таблиця 8.5. Типові процедури внутрішнього аудиту витрат на якість

Типові процедури внутрішнього аудиту витрат на якість

Отже, застосовуючи бухгалтерський підхід до проведення аудиту заходів, пов'язаних з якістю і понесеними у зв'язку з цим витратами, можна спостерігати логічно послідовну зв'язок набору аудиторських доказів, головним джерелом яких буде бухгалтерський облік (рис. 8.8), зокрема первинні документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку, зведеного обліку витрат на виробництво.

Використання контрольних процедур в системі аудиту витрат на якість дозволяє істотно підвищити ефективність використання ресурсів, точніше визначити прибутковість кожного продукту, розробити оптимальну структуру асортименту.

Внутрішній аудит виробничих запасів у більшій мірі стосуватиметься перевірки незавершеного виробництва, яке може знаходитися як в цехових коморах, складах комплектування, так і на робочих місцях. Перш за все, піддається перевірці облікова політика організації в частині визнання продукції готової і незавершеною, методів виявлення фактичних залишків незавершеного виробництва і їх оцінки, методів обліку і оцінки готової продукції.

Залежно від поставлених адміністрацією завдань перевіряється постановка оперативного обліку руху ходу виробничого процесу-його зв'язок з управлінським обліком, внутрішньої

і зовнішньої звітністю. Тут аудитори можуть проводити наступні аудиторські процедури представлені раніше в табл. 8.5.

Модель збору доказів внутрішнього аудиту витрат на якість

Рис. 8.8. Модель збору доказів внутрішнього аудиту витрат на якість

Вивчення процедур бухгалтерського фінансового обліку витрат на виробництво повинне проводитися в аспекті дотримання послідовності реєстрації фактів ходу виробництва, аналогічної технологічному процесу виготовлення продукції, виконання замовлень і наростання витрат. У холі перевірки визначається відповідність натурально-речової форми незавершеної продукції і витрат до її виробництво, яке створює можливість перевірки правильності коригування фінансового результату від виробництва виробів і виконання окремих замовлень.

Типовими помилками, виявленими при проведенні внутрішнього аудиту обліку незавершеного виробництва і готової продукції, можуть бути (рис. 8.9):

1) відрив натурально-речової форми незавершеного виробництва від процесів обліку виникнення і наростання витрат;

Рис. 8.9. Типові помилки обліку незавершеної і готової продукції

Типові помилки обліку незавершеної і готової продукції

2) велика частка умовностей при виявленні та оцінці незавершеного виробництва в міжінвентаризаційний період, коли джерелом розрахунків розподілу витрат за періодами, між об'єктами обліку і калькулювання є опису цехів без вказівок ступеня готовності виробів і напівфабрикатів;

3) реальне існування нерівності між обліковими і фактичним залишками незавершеного виробництва;

4) використання "котлового" способу визнання понесених витрат витратами звітного періоду, що спотворює величину витрат за місцями їх виникнення і порушує принцип відповідальності за понесені витрати та матеріального стимулювання використання ресурсів;

5) накопичення в вихідному сальдо з ч. 20 "Основне виробництво" відхилень фактичних витрат від планової собівартості виготовленої продукції, що позначається на розмірі збитків, що виникають у виробництві;

6) відсутність зв'язку між умовами виконання договорів і зобов'язань перед покупцями і замовниками і формуванням вартості випуску продукції, надання послуг та виконання робіт;

7) "засміченість" залишків незавершеного виробництва і готової продукції матеріалами, які не зазнали обробкою, неукомплектованими виробами, які не пройшли всіх стадій обробки або не прийнятими технічним контролем, замовником і т.п .;

8) наявність неефективних управлінських рішень, прийнятих щодо вибору асортименту, встановлення обсягів продажів внаслідок неточностей та суттєвих відхилень у інформації про незавершеному виробництві та готової продукції.

Можуть мати місце й інші порушення в області витрат на виробництво і калькулювання, як то: невірна оцінка матеріалів при списанні у виробництво, неправомірність визнання витрат витратами періоду, недотримання технологічних норм та організаційних нормативів, економічно необгрунтоване списання відхилень від норм і т.д.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організація процесу внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит бізнес-процесів
Управління внутрішнім аудитам
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Аудит облікового процесу при конкурсному виробництві
Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-виробничих запасів
АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ЗВЕРНЕННЯ І калькулювання собівартості продукції (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Аудит розрахунків по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Вплив на внутрішнє виробництво і споживання
Служба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудиту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук