Навігація
Головна
Виручка від продажу товарівУправління внутрішнім аудитамВнутрішній аудит циклу "Управління"Аудит правильності обліку виручки від реалізаціїПідготовка до проведення внутрішнього аудитуУправління внутрішніми аудитами систем менеджменту якостіАналіз динаміки виручки від продажів і чинників, що її визначаютьВнутрішній аудит Банку РосіїСлужба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудитуВивчення та оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішній аудит циклу продажів і отримання виручки

Діяльність організації незалежно від се галузевої приналежності та організаційно-правової форми складається із сукупності фактів господарського життя, пов'язаних з реалізацією готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Між виробничою і збутовою діяльністю існує прямий зв'язок. Готова продукція підприємства, отримана в процесі виробництва, після випробування та приймання відділом технічного контролю здасться на склад готової продукції, звідки починається процес се продажів. Продажі охоплюють також господарські операції, пов'язані з реалізацією інших активів.

Крім того, в цикл продажів входять операції маркетингу, куди крім процесу продажів включені розробка і просування товару на внутрішній і зовнішній ринки, дослідження, налагодження комунікацій, організація розподілу, встановлення цін, розгортання служби сервісу і управління маркетингом - аналіз, планування, організаційна робота, контроль за проведенням заходів, розрахованих на досягнення таких цілей підприємства, як одержання прибутку, зростання обсягів виробництва і збуту, збільшення частки ринку. У кожному разі це будуть процеси, що призводять або до одержання доходів від звичайних та інших видів діяльності, або до утворення заборгованості (кредиторської або дебіторської), або до відтоку грошових коштів (рис. 8.10).

Організації, що мають відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, можуть передавати їм право укладення договорів поставки покупцям, реалізації готової продукції, виписки рахунків фактур і отримувати виручку на свій рахунок. Звідси на ці підрозділи покладається обов'язок вести самостійний облік процесів реалізації і визначати фінансовий результат від продажів. Систематизовані дані підрозділи передають головної організації для складання зведеної звітності.

Об'єкти внутрішнього аудиту -нікла продажів і отримання виручки

Рис. 8.10. Об'єкти внутрішнього аудиту -нікла продажів і отримання виручки

Відокремлені підрозділи, що не виділені на самостійний баланс, не мають права укладати договори, оформляти рахунки-фактури і вести їх відокремлений облік. Всі відомості про продажі, виконанні робіт та наданні послуг формуються головної організації. Дані про витрати такого роду підрозділів передаються головної організації, де визначається фінансовий результат, ведеться облік розрахунків з покупцями і замовниками, з бюджетом по податках і зборах.

Отже, в залежності від названих обставин будуть по-різному проводити внутрішній аудит циклу господарських операцій "Продажі" з різноманітним складом програми перевірки. Тут може бути використаний виїзний аудит, коли група внутрішніх аудиторів безпосередньо виїжджає на місце розташування виділеного підрозділу. Іноді замість такого порядку використовують запитувані від підрозділів первинні документи і регістри аналітичного і синтетичного обліку.

Основною метою перевірки є контроль правильності, повноти і своєчасності відображення операцій з продажу, обґрунтування застосування знижок, бонусів, націнок і т.п., визнання витрат витратами на продаж, достовірності обчислення собівартості продажів і фінансових результатів, а також попередження або зведення до мінімуму різних ризиків від крадіжок, псування матеріальних цінностей, недоотримання доходів, виникнення санкцій за несвоєчасне виконання договорів.

Основна мета може бути доповнена запитами керівництва організації щодо операцій продажів, положення на ринку продукції, методів її просування і дослідженням можливостей поліпшення фінансового стану організації, оптимізації отримання фінансового результату, процедурами ефективного розподілу і використання прибутку, створення резервних фондів тощо Тобто крім операцій з продажу в комплекс операцій перевірки зазвичай включають аналітичні процедури фінансово-оздоровчого характеру та визначення тенденцій розвитку підприємства.

У ході перевірки аудитор вирішує наступні завдання:

o встановлення повноти оприбуткування готової продукції;

o підтвердження обгрунтованості вибору та ефективності застосування варіанти оцінки готової продукції;

o рівень забезпечення договорами на поставку продукції (наявність договорів, юридичне оформлення, відповідність чинному законодавству, діловій практиці організації);

o наявність всіх необхідних документів по оприбуткуванню і відвантаження готової продукції (робіт, послуг), своєчасність і повнота їх реєстрації, відповідність бухгалтерського та податкового обліку;

o співвідношення обсягів випущеної і реалізованої продукції, зміна залишків готової продукції на складі;

o достовірність визначення собівартості виготовленої і реалізованої продукції;

o правильність встановлення відпускних цін;

o дотримання термінів оплати покупцями поставленої продукції, ефективність застосовуваних форм безготівкових розрахунків, санкції, виникнення і погашення дебіторської заборгованості.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Практика проведення внутрішнього аудиту циклу "Продажі" свідчить про необхідність його здійснення безпосередньо в ході здійснення господарських операцій, тобто оперативного (поточного) контролю з обов'язковим виділенням окремими блоками операцій перевірки розрахунків, підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованостей, формування собівартості продажів, маркетингової діяльності.

Аудит слід проводити, об'єднавши завдання за напрямками, представленим в табл. 8.6, керуючись при перевірці ознаками відповідності меті перевірки і дотримуючись обов'язковість наявності інформації, що підтверджує факти конкретних господарських операцій.

Таблиця 8.6. Напрями внутрішнього аудиту операцій продажів

Напрямки внутрішнього аудиту операцій продажів

Проведення внутрішнього аудиту циклу "Продажі" грунтується на інформації, яка формується у фінансовому, управлінському та податковому обліку, а також на статистичних даних. Інформація повинна відповідати ознаками реальності, повноти, точності, бути санкціонованою і відповідати цілям аудиту.

Джерела інформації можна згрупувати наступним чином;

o внутрішні регулюючі документи - ліцензії на продаж продукції, положення про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування.

прейскурант ієн, договори на поставку продукції та іншого вибуття інших активів, книга продажів;

o первинні документи з обліку готової продукції (робіт, послуг) - приймально-здавальні накладні, акти та технічні паспорти на продукцію, здану на склад, картки складського обліку готової продукції;

o первинні документи з відвантаження готової продукції та вибуття інших активів - наказ-накладна на відпуск готової продукції на сторону, наказ-накладна на відпуск інших активів на сторону, рахунок-фактура, довіреності покупців, товарно-транспортна накладна, виписки з розрахункових рахунків з доданими платіжними документами, касові документи про надходження виручки;

o регістри аналітичного і синтетичного обліку - накопичувальна відомість випуску готової продукції, відомість відвантаження та реалізації готової продукції, оборотні і сальдові відомості готової продукції, облікові регістри по рахунках 20 "Основне виробництво", 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", 43 " Готова продукція ", 45" Товари відвантажені ", 50" Каса ", 51" Розрахункові рахунки ", 52" Валютний рахунок ", 62" Розрахунки з покупцями та замовниками ", 90" Продажі ", 91" Інші доходи і витрати "та ін .;

o зовнішня і внутрішня звітність підприємства і підрозділів.

Для контролю за відвантаженням і реалізацією продукції насамперед використовується інформація, що міститься в договорах на поставку. У відділі збуту на кожного покупця повинна бути заведена картка замовлення, в яку занесені дати термінів відвантаження за договором і фактично, а також дані про кількість і ціну. Перевірка проводиться за різними звітних періодів вибірковим способом в розрізі покупців і найменувань продукції на відповідність договорами та бухгалтерськими даними.

В ході аудиту виявляються договори, оформлені з порушенням встановленого в організації порядку, договори, укладені з "підставними" підприємствами, боржниками, в яких відзначаються будь-які відхилення від прийнятих положень облікової політики. Одночасно досліджуються показники, що характеризують платоспроможність і сумлінність контрагентів за договорами, сумлінність менеджерів, які приймають рішення щодо відвантаження продукції без попередньої оплати.

При перевірці правильності обробки інформації аудитор керується наявністю взаємозв'язку рахунків бухгалтерського обліку. Основним моментом збору доказів є підтвердження правомірності бухгалтерських записів по дебету і кредиту рахунків 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибутки і збитки" (рис. 8.11). Одночасно перевірці піддаються кореспондуючі рахунки 40, 43, 20 (наприклад, в автомобільному транспорті). 25 і 26 (у випадках, передбачених обліковою політикою). 23 (продукція, роботи і послуги допоміжних виробництв, відпущених на сторону), матеріальних цінностей, основних засобів і нематеріальних активів.

Взаємозв'язок рахунків циклу

Рис. 8.11. Взаємозв'язок рахунків циклу "Продажі"

З циклом "Продажі" тісно пов'язаний цикл "Оплати", де аудитор перевіряє своєчасність і правомірність погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, заліку взаємних вимог. Цикл оплати охоплює господарські операції, пов'язані з надходженням готівкових та безготівкових грошових коштів, виникненням і погашенням зобов'язань, а саме дебіторської та кредиторської заборгованостей. Необхідність виявлення сумнівних, прострочених, нереальних до повернення боргів спонукає внутрішнього аудитора класифікувати зобов'язання по різних підставах, наприклад по строках виникнення, за строками погашення, за видами, причинами, характером і т.д. При цьому необхідно мати на увазі, що в деяких випадках банківські документи виступають єдиним доказом здійснення операцій продажу. Кожна угода перевіряється на предмет виявлення вуалювання (приховування інформації) даних, зловживань (нікчемність угоди, пряме розкрадання) та інших негативних явищ.

Перевірку проводять на основі інформації, відображеної на наступних рахунках бух пітерського обліку (рис. 8.12).

Взаємозв'язок рахунків циклу

Рис. 8.12. Взаємозв'язок рахунків циклу "Оплата"

Рахунки бухгалтерського обліку 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" відносяться за способом перевірки по суті до категорії повної проверяемости. Виходячи з цього, шляхом контролю записів по дебету цих рахунків підтверджується реальність виникнення й погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

При вивченні операцій продажів аудитор використовує прийоми дослідження одного і декількох документів, що відображають однорідність угод, і облікових записів. Первинні документи, що підтверджують облік готової продукції, її відвантаження та реалізації, повинні бути правильно оформлені і містити обов'язкові реквізити, які можна зіставити з даними відділу збуту та бухгалтерськими записами в накопичувальні регістри аналітичного і синтетичного обліку. У разі виявлення істотних відхилень аудитор реєструє виявлені факти у своєму робочому документі з подальшою систематизацією причин їх виникнення. Перевіряючи обгрунтування і підтвердження угод, внутрішній аудитор з дозволу керівника організації відновлює кількісний облік і коригує бухгалтерські записи.

Перевірка циклу "Продажі" включає також аудиторські процедури достовірності обчислення фінансового результату, який обчислюється у вигляді різниці між величиною виручки від продажів без непрямих податків і повною собівартістю, включаючи загальногосподарські та комерційні витрати.

Збутова діяльність як частина обший системи виробництва супроводжується витратами. Склад цієї категорії витрат представлений на рис. 8.13.

Склад витрат на збутову діяльність

Рис. 8.13. Склад витрат на збутову діяльність

Перевірка повинна включати детальну ідентифікацію кожного елемента витрат, що входить до представлені групи. Так, витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом складаються: з вартості послуг допоміжних цехів з виготовлення тари та упаковки; вартості тари, придбаної на стороні; витрат по ремонту та утриманню тари, оплати вартості упаковки виробів сторонніми організаціями у випадках, коли вартість тари та упаковки не оплачується додатково покупцем; витрат з утримання складів готової продукції, амортизації складських приміщень, вантажно-розвантажувальних машин і устаткування (кранів, електрообладнання та Т.П.), заробітної плати працівників складів; транспортних витрат з доставки продукції на станцію або пристань відправлення, навантаженню у вагони, контейнери, суду; оплати послуг спеціалізованих транспортно-експедиційних контор, якщо ціна встановлюється франко-станція відправлення; оплати залізничного тарифу або водного фрахту або інших транспортних витрат, якщо ціна встановлена франко-станція призначення.

Витрати на збір і 'поширення поточної маркетингової інформації - послуги сторонніх організацій по збору зовнішньому! інформації; витрати на утримання дистриб'юторів, роздрібних торговців та інших осіб, що займаються збором інформації про конкурентів; час (заробітна плата), витрачений на читання книг, журналів та інших спеціалізованих видань, на бесіди з клієнтами, постачальниками та ін .; матеріальне стимулювання за надання важливих відомостей; утримання спеціальних відділів.

Комісійні збори {відрахування) будуть включати витрати по платежах оптовим збутовим або іншим посередницьким підприємствам відповідно до договорів для розширення ринків збуту і обсягу продажів.

Витрати з маркетингових досліджень складаються: з витрат по дослідженню споживчих мотивацій, рекламних текстів, ефективності реклами, проблем інформування споживачів, реакції на новий товар, потенційних можливостей ринку, визначення каналів збуту, вивчення тенденцій, ділової активності, операцій довгострокового і короткострокового прогнозування. Ці послуги можуть бути виконані спеціалізованими фірмами або відділом підприємства.

Витрати по рекламі - витрати на рекламну діяльність; вартість рекламних звернень, що включає витрати за охопленням осіб, частоту появи реклами; вартість конкретних носіїв реклами; вартість засобів стимулювання збуту -образци, купони, упаковки за пільговою ціною, рахункові талони та премії; витрати на участь у виставках, ярмарках, на організацію та участь у професійних зустрічах, експозиціях, демонстраціях товарів і ін.

Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, складаються: з витрат на проведення офіційних прийомів представників інших підприємств і організації (включаючи іноземних), які прибули для переговорів щодо здійснення заходів, пов'язаних з встановленням і підтримкою взаємовигідного співробітництва; відвідування культурно-видовищних заходів; буфетне обслуговування під час переговорів і заходів культурної програми; оплату послуг осіб для переговорів, не перебувають у штаті; транспортне забезпечення під час заходів.

До складу інших витрат входять: витрати на утримання фінансово-збутового відділу - заробітна плата працівників з нарахуваннями, відрядження, поштові, телефонні витрати та ін .; утримання торгових представництв - заробітна плата з нарахуваннями співробітників, оренда приміщень, телефаксні та інші витрати; витрати по сертифікації продукції; знос нематеріальних активів - торгових знаків, марок і т.п .; інші витрати.

У ході внутрішнього аудиту правильності формування витрат на реалізацію важливо визначити відхилення фактичних витрат від кошторисних, встановити факти, що підтверджують ефективність їх виникнення і доцільність повного віднесення на фінансові результати.

Особлива увага приділяється контролю за витрачанням коштів на проведення маркетингових заходів. З цією метою весь процес перевірки операцій маркетингу поділяють на чотири етапи. Перший етап призначається для вивчення порядку збору інформації, планування асортименту продукції, процесів збуту і розподілу, реклами і стимулювання збуту. На цьому етапі проводиться оцінка становища підприємства на ринку продавців і вибору тих видів продуктів або діяльності, за якими виявлено переваги щодо економічних або технічних параметрів інших виробників.

На другому етапі досліджується стан ринкової стратегії, параметрами оцінки тут є співвідношення реалізованої продукції за прямими договорами та на вільному ринку, ступінь балансування випуску і попиту.

Безпосередньо аудит збуту і розподілу продукції третій етап. Тут перевірка складається з вивчення процесів просування товарів від виробника до споживача, що включають організацію та доставку такої кількості товарів, яке замовлене покупцем у вказане ним час.

Четвертий етап є найважливішим у системі внутрішнього аудиту маркетингу. Він включає в себе розгляд ефективності проведення рекламних заходів, систему стимулювання збуту. На цьому етапі визначається, наскільки реклама вплинула на купівельну активність населення, потенційного покупця. Заходи щодо стимулювання збуту аналізуються з точки зору впливу на діяльність працівників і управлінців.

Основний показник внутрішньої звітності про клієнтів

Рис. 8.14. Основний показник внутрішньої звітності про клієнтів

Будь-яке підприємство може мати свою систему внутрішньої звітності, яка містить показники про поточну відвантаження, сумі витрат, обсязі складських запасів готової продукції, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованість. Крім названих основних при використанні системи збалансованих показників (рис. 8.14) додатково вводяться аналітичні дані, до яких можна віднести інформацію про випуск продукції в натуральному і вартісному вимірах по повного асортименту, якість продукції, шлюб, формування прибутку та його прогноз і т.д.

Отже, в ході перевірки повинні бути підтверджені всі операції циклів "Продажі", "Оплата", "Маркетинг". Методика внутрішнього аудиту передбачає використання процедур тестування, що розширює можливості се застосування в системі завдань, поставлених аудитору в даній області дослідження, виявити фактори, що впливають на формування середовища внутрішнього контролю: стиль керівництва; організаційна структура; розподіл повноважень у здійсненні консалтингового процесу; кадрова політика; особливості ведення облікових робіт (бухгалтерського, управлінського, податкового обліку, складання бухгалтерської (фінансової), управлінської, податкової звітності, а також звітності, що формується відповідно до вимог МСФЗ); та ін.

Вплив отриманих результатів тягне за собою можливість неадекватною чи адекватної оцінки ризику засобів контролю і заданої надійності проведеного аудиту декількох циклів господарської діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виручка від продажу товарів
Управління внутрішнім аудитам
Внутрішній аудит циклу "Управління"
Аудит правильності обліку виручки від реалізації
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Управління внутрішніми аудитами систем менеджменту якості
Аналіз динаміки виручки від продажів і чинників, що її визначають
Внутрішній аудит Банку Росії
Служба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудиту
Вивчення та оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в ході аудиту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук