Навігація
Головна
Будівництво як галузь матеріального виробництва і його особливостіРепутація як найважливіший нематеріальний активМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВАПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВАКомерція сфери матеріального виробництваВибори: сутність, класифікація, функціїФОРМИ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ В БУДІВНИЦТВІЕфективність застосування логістичного підходу до управління...Сутність і організаційні форми капітального будівництваЛогістика в системі організації матеріально-технічного забезпечення в...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність будівництва як найважливішої галузі матеріального виробництва

Економіка країни складається з ряду галузей, які залежно від характеру виконуваних ними функцій відносяться до галузям, що виробляють товари (промисловість, будівництво, сільське господарство та ін.), Або до галузей економіки, що надають ринкові і неринкові послуги.

Продукцією галузі будівництва є закінчені будівництвом і здані в експлуатацію заводи і фабрики, залізничні й автомобільні дороги, електростанції, іригаційні та судноплавні канали, порти, житлові будинки та інші об'єкти, що утворюють основні фонди господарського комплексу країни.

Будівництво як галузь економіки бере участь у створенні основних фондів для всіх галузей національного господарства. Продукцією капітального будівництва є запроваджувані в дію і прийняті в установленому порядку виробничі потужності і об'єкти невиробничого призначення. Принаймні введення в дію вони стають основними фондами. В їх створенні беруть участь і інші галузі економіки (промисловість будівельних матеріалів, металургія, машинобудування та хімічна промисловість та ін.). Будинки і споруди, оснащені технологічним, енергетичним і іншим обладнанням та технікою, складають натурально-речовий зміст основних виробничих фондів.

Капітальне будівництво створює, таким чином, матеріальні умови, що забезпечують можливість функціонування засобів виробництва.

Галузь будівництво об'єднує діяльність загальнобудівельних та спеціалізованих організацій, проектно-вишукувальних та науково-дослідних організацій, підприємств будіндустрії у складі будівельних об'єднань, а також організацій, що виконують будівельно-монтажні роботи господарським способом. У число будівельних організацій включаються юридичні особи усіх форм власності (підприємства), зареєстровані і отримали ліцензію на будівельну діяльність, виконували роботи за договорами будівельного підряду або державним контрактом, що укладаються з замовниками. Аналогічно визначається чисельність проектно-вишукувальних організацій. До сфери капітального будівництва відносять також діяльність замовників, що розпоряджаються капітальними вкладеннями, джерелами яких є власні, позикові кошти підприємств, а також кошти державного бюджету.

Розвиток будівництва, підвищення його ефективності відбувається на основі його індустріалізації, основними напрямками якої є: перенесення виконання частини технологічних процесів з будівельних майданчиків на заводи, в стаціонарні умови виробництва з метою підвищення сборности споруджуваних будівель і споруд; поліпшення технологічних проектних рішень будівель і споруд, їх подальша типізація і уніфікація; механізоване потокове виробництво конструкцій, виробів, деталей і матеріалів на заводах або в підсобних цехах будівельних організацій з високим ступенем їх будівельної готовності; механізоване поточное виконання технологічних операцій і процесів зведення будівель і споруд, доставка будівельних матеріалів і конструкцій з метою забезпечення безперервного виробництва будівельних робіт.

Крім створення основних фондів, до функцій капітального будівництва відносяться розширення, реконструкція і технічне переозброєння вже діючих основних фондів. Тому основним завданням капітального будівництва є розширене відтворення і якісне оновлення основних фондів усіх галузей економіки країни.

У сфері капітального будівництва прямо чи опосередковано беруть участь більше 70 галузей національної економіки, які забезпечують будівництво металом і металоконструкціями, цементом, лісоматеріалами, будівельними машинами, засобами транспорту, паливом і енергетичними ресурсами.

У будівництві використовується 50% продукції промисловості будівельних матеріалів, близько 18% металопрокату, 40% пиломатеріалів, більше 10% продукції машинобудівної промисловості. Будівництво обслуговують практично всі галузі промисловості. Для перевезення будівельних матеріалів, будівельних конструкцій та будівельної техніки використовуються практично всі види транспорту: автомобільний, залізничний, річковий, морський та повітряний. Величина транспортних витрат у витратах на будівництво досягає 20%.

За обсягом виробленої продукції і кількістю зайнятих людських ресурсів на будівельну галузь припадає приблизно десята частина економіки країни. У будівельній галузі діють близько 137 тис. Будівельно-монтажних підприємств і понад 11 тис. Проектно-вишукувальних організацій (станом на 1 січня 2000 г.). Простроченої процеси в економіці країни і роздержавлення великих державних будівельних і монтажних трестів призвели до різкого збільшення числа малих будівельних і монтажних організацій різних форм власності. На початок 2000 р приблизно 95% всіх будівельних підприємств були малими. Одночасно з утворенням малих будівельних організацій відбулося скорочення чисельності працюючих в цих організаціях з 5200000 чоловік у 1989 р до 3,2 млн осіб в 1999 р

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У процесі створення основних фондів, що представляють собою будівельну продукцію будівельних організацій, зайняті робочі кадри, застосовуються засоби праці (техніка) і предмети праці (матеріали). Взаємодіючи між собою, основні елементи будівельного процесу створюють кінцеву будівельну продукцію (що представляє собою будівлі, споруди, об'єкти) в натуральному і грошовому вираженні.

У будівельному процесі може бути виділено три етапи: 1) підготовка будівництва; 2) власне будівництво; 3) реалізація будівельної продукції (здача готового об'єкта будівництва в експлуатацію).

Підготовка будівництва здійснюється за наступними напрямками: техніко-економічні дослідження доцільності будівництва об'єкта, проектування об'єкта та інженерно-технічна підготовка до будівництва. Кожен напрямок має свої завдання. У процесі техніко-економічних досліджень визначаються основні техніко-економічні показники майбутнього об'єкта і оцінюється економічна доцільність його будівництва. На стадії проектування розробляються конструктивно-компонувальні рішення об'єкта, методи організації його будівництва і технологія виконання робіт, визначається кошторисна вартість будівництва. Після цього здійснюється інженерно-технічна підготовка до будівництва: виноситься опорна геодезична мережа і будівельна сітка, проводяться роботи з підготовки території будівельного майданчика, під'їзних транспортних комунікацій.

Слідом, коли здійснюється власне будівництво, на будівельному майданчику відбувається з'єднання всіх технологічних елементів будівельного процесу, в результаті функціонування яких створюється будівельна продукція, формуються сукупні фактичні витрати будівельного виробництва, матеріально-речові елементи будівель і споруд, їх архітектурно-будівельна виразність і якість.

Завершення об'єкта відбувається з реалізацією будівельної продукції: введення закінчених споруд в експлуатацію і передача їх замовнику як основних фондів.

Етапам будівельного виробництва відповідають три стадії кругообігу капітальних вкладень: 1) виробництво як продуктивна форма створення основних фондів; 2) реалізація як форма перетворення будівельної продукції в основні фонди; 3) підготовка наступного циклу відтворення з метою чергового перетворення грошових фондів в продуктивні. Чим більше ступінь взаємодії всіх елементів відтворення в часі і просторі, тим вище економічна ефективність будівництва.

Для того щоб отримати найкраще співвідношення взаємодії основних елементів будівельного виробництва, розробляється технологія створення будівельної продукції, яка являє собою сукупність знань про способи і засоби проведення будівельних процесів, що супроводжуються якісною зміною предметів праці (бетон, метал, цегла, камінь і т.д.) . Під будівельним процесом розуміється сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних і обслуговуючих технологічних операцій, здійснюваних на будівельному майданчику, в результаті взаємодії яких створюється будівельна продукція.

Економічна сутність будівельного процесу виражається витратами на його здійснення. Витрати будівельної організації, пов'язані з виробничо-господарською діяльністю по зведенню об'єкта будівництва, поділяються на одноразові і поточні. До одноразовим витрат відносяться витрати на створення або придбання основних фондів будівельних організацій, вартість матеріальних запасів в оборотних коштах, незавершеного будівництва. Поточні витрати - це всі витрати будівельного підприємства, безпосередньо і побічно пов'язані зі створенням об'єкта будівництва: заробітна плата, будівельні матеріали, амортизаційні відрахування, інші витрати. Загальна сума поточних витрат становить собівартість будівельно-монтажних робіт.

Економічні зв'язки галузі будівництво з іншими галузями національної економіки з виробництва та розподілення різної продукції, наданню послуг називаються міжгалузевими.

Розглянемо ряд понять, пов'язаних з інвестиціями в будівництво: інвестиції, інвестор, замовник, забудовник, генпідрядник, керуючий проектом, капітальні вкладення.

Інвестиції в основний капітал - сукупність витрат (фінансових, матеріальних ресурсів, інтелектуальних цінностей), що спрямовуються на створення, відтворення та придбання основних фондів (у вигляді нерухомості) шляхом нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння об'єктів, придбання будівель, споруд, машин, обладнання, інструментів, інвентарю тощо з метою отримання інвестором економічного, соціального або екологічного ефекту. Приватний капітал прагне до отримання економічного ефекту (прибутку), соціального та екологічного ефекту домагаються, як правило, за рахунок реалізації державних інвестицій.

Інвестор - суб'єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладення власних і позикових майнових та інтелектуальних цінностей в будівництво об'єкта. Інвестори мають юридичні права на повне розпорядження результатами інвестицій. Інвестори визначають сферу докладання капітальних вкладень (інвестицій), виробляють умови контрактів на будівництво об'єкта з іншими учасниками інвестиційного процесу та здійснюють з ними фінансово-кредитні розрахунки. Інвестор може виступати в ролі замовника, кредитора, покупця будівельної продукції - об'єкта, а також виконувати функції замовника або забудовника.

Замовником є юридична або фізична особа, яка прийняла на себе функції організації та управління фінансовим проектом будівництва об'єкта, починаючи від техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) капітальних вкладень і закінчуючи здачею об'єкта в експлуатацію або виходом промислового підприємства на проектну потужність.

Забудовник відрізняється від замовника правами на земельну ділянку під будівництво. Він є землевласником на праві особистої власності, а замовник використовує земельну ділянку під будівництво на умовах тривалої оренди.

Генеральний підрядник - фірма, що здійснює за договором підряду (або контрактом) зведення об'єкта. Генпідрядник відповідає перед замовником за будівництво об'єкта в повній відповідності з умовами договору, проектно-кошторисною документацією та будівельними нормами і правилами. За погодженням із замовником залучає до виконання окремих комплексів будівельно-монтажних робіт субпідрядні організації і несе відповідальність за якість виконаних робіт протягом гарантійного періоду часу після здачі об'єкта в експлуатацію.

Ідея інвестицій капіталу в нерухомість обґрунтовується доцільністю її реалізації на стадії техніко-економічного розрахунку капітальних вкладень, потім слідують передпроектні дослідження і ескізний проект, проектування, підготовка будівництва і виробництво робіт, реалізація будівельної продукції, експлуатація об'єкту. У рамках ринкової економіки для здійснення всього процесу вкладення інвестицій у будівництво залучається особлива центральна фігура - керуючий проектом, який може бути зі штату замовника, зі спеціалізованої сторонньої організації або - за контрактом - фахівець як фізична особа. Керуючий проектом (проект-менеджер) повинен бути універсальним фахівцем, поєднувати в одній особі знання інженера-будівельника, менеджера, економіста, фінансиста і бути талановитим організатором.

Капітальні вкладення - це витрати на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих промислових, сільськогосподарських, транспортних, торговельних та інших підприємств, витрати на житлове, комунальне і культурно-побутове будівництво незалежно від джерела фінансування та форми власності замовника (інвестора). До капітальних вкладень відносяться витрати: на будівельні роботи всіх видів; роботи з монтажу обладнання; придбання обладнання, що вимагає і не потребує монтажу, передбаченого в кошторисах на будівництво; придбання виробничого інструменту і господарського інвентарю, що включаються до кошторису на будівництво; придбання машин та обладнання, що не входять до кошторису на будівництво; інші роботи і витрати. Капітальні вкладення населення містять в собі витрати на будівництво власних житлових будинків з необхідними будівлями і підсобними приміщеннями.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Будівництво як галузь матеріального виробництва і його особливості
Репутація як найважливіший нематеріальний актив
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА
ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Комерція сфери матеріального виробництва
Вибори: сутність, класифікація, функції
ФОРМИ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ В БУДІВНИЦТВІ
Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництві
Сутність і організаційні форми капітального будівництва
Логістика в системі організації матеріально-технічного забезпечення в будівництві
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук