Навігація
Головна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО...Методи економічного регулювання охорони навколишнього середовищаЕкономічне стимулювання раціонального природокористування і охорони...ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО...ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ...Оцінка витрат на охорону і відновлення навколишнього середовища при...Правова охорона навколишнього середовища в економічно розвинених...ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО...Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка економічної ефективності витрат на охорону навколишнього середовища

Будівництво будь-якого об'єкта пов'язане з порушенням сформованих природних умов. До найбільш значущих порушень природного середовища відносяться: порушення верхнього покриву грунту при виконанні земляних робіт і втрата рослинного шару; вирубка лісів і зелених насаджень; зміна рівня грунтових вод, що викликає підтоплення сільськогосподарських угідь, населених пунктів та інших природно-господарських об'єктів; ерозія грунтів; освіту зсувів; заболочування заплав річок; забруднення грунту, водойм і атмосфери будівельно-господарськими відходами, скидами нафтопродуктів, відпрацьованими газами; порушення наземної і водної флори і фауни.

Здійснення великих будівельних програм, перетворення великих територій в промислово-індустріальні райони пов'язані зі значним збільшенням антропогенного навантаження на природне середовище, що призводить до суттєвих змін еколого-економічної обстановки в цих районах. Велика різноманітність екологічних зв'язків в природних природних умовах і їх складність у багатьох випадках не дозволяють враховувати їх у практичній діяльності. У результаті природним умовам завдається непоправної шкоди, що в подальшому (прямо чи опосередковано) відбивається на здоров'ї людей та інших мешканців цього середовища: скорочується тривалість життя, знижуються фізичні можливості людей, знижується продуктивність праці, наноситься збиток господарсько-економічному розвитку регіону.

У цьому зв'язку з кінця XX ст. проблемами охорони навколишнього середовища серйозно стурбовані міжнародні громадські організації, розробляються на рівні урядів космічні програми з відновлення порушених природних умов, в проектах і будівництві передбачаються спеціальні заходи, спрямовані на зниження негативного впливу будівництва на природну природне середовище. До складу проектів включаються: рекультивація порушених земель, збереження і повторне використання грунтового шару, будівництво необхідних очисних споруд, воздухоочіщающіх установок, будівництво захисних дамб та дренажних систем, збереження природного режиму річок і природного ландшафту, забезпечення належного порядку на території будівельних майданчиків, використання під забудову болотистих і малопридатних для сільського господарства земель, ярів та інші заходи.

При розробці розвитку і розміщення об'єктів капітального будівництва питань використання земельних ресурсів надається особливе значення. Земля є головним виробником сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, і одночасно з цим земля використовується для розміщення промислових підприємств, житлових комплексів, об'єктів соцкультпобуту, електростанцій, автомобільних доріг і залізниць, ліній електропередачі, портів, аеродромів та інших об'єктів, тому її ефективне використання має важливе господарсько-економічне значення. Виходячи з цих умов, у системі заходів з охорони навколишнього середовища намітилися два напрямки: 1) забезпечення зниження негативного впливу капітального будівництва на природне середовище, тобто зниження антропогенного навантаження на природу; 2) економне використання земельних ресурсів.

Перше завдання вирішується шляхом розробки системи інженерно-технічних і організаційно-технологічних заходів, друга - шляхом вдосконалення методів містобудування, топології земель міст і селищ, промислових підприємств і транспорту, забудови сельбищних територій.

Природоохоронні заходи пов'язані з певними витратами грошових коштів, матеріально-технічних і трудових ресурсів. Економічний ефект природоохоронних заходів полягає в запобіганні втрат живої і матеріалізованої праці і виражається в прирості прибутку або обсягу чистої продукції або в економії витрат на виконання робіт і надання послуг, пов'язаних з забрудненням навколишнього середовища. Основними наслідками забруднення навколишнього середовища для населення є зниження працездатності і збільшення захворюваності, для основних фондів - зменшення термінів фізичного зносу, збільшення кількості відмов у роботі обладнання, прискорення зносу, погіршення стану.

Економічний ефект від природоохоронних заходів, що забезпечують зменшення обсягу забруднень і концентрації шкідливих речовин в атмосфері, водному середовищі та грунті або скорочення споживання природних ресурсів, може бути визначений за формулами

де Е3, Ел - величина екологічного ефекту (м, га, т); (? - Середньодобова, середньогодинна продуктивність об'єкта (м3, т); £ "н, £> к - гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин до і після проведення заходів (мг- натуральний показник); V - обсяг споживання і виробництва продукції, послуг у натуральному обчисленні; ді, Gк - питоме споживання природних ресурсів в натуральному обчисленні до і після проведення заходів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Вибір природоохоронних заходів зазвичай вирішується на двох етапах: на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і при розробці проекту.

На стадії ТЕО визначаються екологічні обмеження освоєння території з позицій збереження та оздоровлення навколишнього середовища, а також умови забезпеченості об'єктів будівництва природними ресурсами. Розглядаються планувальні рішення, що дозволяють знизити екологічне навантаження на даній території з введенням нових об'єктів і забезпечити дотримання гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднення повітряного і водного басейнів, ґрунтів та ін.

На стадії проекту розробляються конкретні інженерно-технічні рішення для виконання вимог ГДК за рівнем забруднення навколишнього середовища. Основними технічними засобами щодо збереження повітряних і водних басейнів є очисні споруди для виробничих та господарсько-побутових вод, установки для очищення газоподібних і пилових викидів, безвідходні технології, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва тощо.

Показник економічної ефективності пріродоза-захисних заходів (Е) визначається як відношення пів-

ного економічного ефекту до суми витрат (експлуатаційні витрати і капітальні вкладення), що викликали цей ефект

де Е? - - економічний ефект (-го виду (I = 1, 2, п) від запобігання втрат на у-му об'єкті (у = 1, 2, т) після проведення природозахисного заходи (руб.-рік); Сі - річні експлуатаційні витрати на утримання основних фондів природозахисного призначення (руб.-рік); Кц - капітальні вкладення в будівництво об'єктів природозахисного призначення (руб).

Показник ефективності природозахисних заходів - це екологічна ефективність (Еа), характеризує зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище, що припадає на одиницю наведених витрат природоохоронних заходів. Визначається за формулою

де Е - показник, що характеризує поліпшення стану навколишнього середовища (Е1 - Е2) і визначається за формулами (1.1, 1.2); Ен - коефіцієнт економічної ефективності - норматівний1.

Критерієм ефективності при порівнянні варіантів природоохоронних заходів виступає максимум екологічної ефективності, яка визначається за формулою (1.4).

Правовий порядок природокористування і охорони навколишнього середовища в нашій країні закріплений Конституцією РФ, відповідно до якої видано базисні закони, насамперед - Основи законодавства Російської Федерації, що стосуються земельних, водних, лісових ресурсів, надр, тваринного і рослинного світу. При проектуванні об'єктів капітального будівництва поряд з базисними законами повинні дотримуватися вимоги нормативних документів у вигляді Державних стандартів - ГОСТ та Будівельних норм і правил - СНиП. ГОСТ 17.0.01 - 76 "Система стандартів у галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів" встановлює основні положення системи стандартів, спрямовані на збереження природного середовища.

Обов'язковою екологічним вимогою є дотримання якості природних середовищ: атмосфери, гідросфери, літосфери. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі житлової забудови встановлені для 200 речовин, для робочої зони вони нормовані для 703 речовин, у водних об'єктах господарсько-питного та культурно-побутового призначення - 640 найменувань інгредієнтів, в список забруднюючих речовин у ґрунті включено 140 найменувань.

Вищим органом держави, яка контролюватиме стан природного середовища території Росії, є Державний комітет з охорони природи (Держкомприроди РФ). Спеціальні функції нагляду - санітарні нормативи і нагляд - виконує Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я РФ.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Методи економічного регулювання охорони навколишнього середовища
Економічне стимулювання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Оцінка витрат на охорону і відновлення навколишнього середовища при оцінці родовищ
Правова охорона навколишнього середовища в економічно розвинених країнах
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук