Навігація
Головна
Оцінка ефективності проекту на інвестиційній та експлуатаційної...Ефективність інвестиційного проекту і методи її оцінкиАльтернативні способи оцінки ефективності інвестиційних проектівМетоди оцінки ефективності інвестиційних проектівМЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВОцінка ефективності інвестиційного проектуЗІСТАВЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ І ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ....Основи аналізу інвестиційних проектів. Правила і критерії оцінки...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка ефективності інвестиційного проекту

Загальна схема оцінки ефективності інвестиційного проекту може бути представлена в наступному вигляді.

На першому етапі проводиться оцінка суспільної ефективності проекту в цілому. Громадська ефективність повинна визначатися лише для тих проектів, в яких задіяні державні інтереси, причому під державою тут розуміються як федеральні, так і регіональні органи влади. При незадовільною громадської ефективності такі проекти не рекомендуються до реалізації і не можуть претендувати на державну підтримку. Якщо ж їх загальна ефективність виявляється достатньою, оцінюється їх комерційна ефективність.

Якщо джерела та умови фінансування проекту вже відомі, то оцінку комерційної ефективності проекту можна не проводити і приступити безпосередньо до визначення ефективності участі в проекті, тобто визначення ефективності для акціонерів (або, іншими словами, до визначення фінансової ефективності).

Мета цього етапу - економічна оцінка проектних рішень та підготовка матеріалів для пошуку і залучення інвесторів.

Другий етап оцінки ефективності (ефективність участі в проекті) здійснюється після вироблення схеми фінансування проекту. На цьому етапі уточнюється склад учасників і визначаються фінансова реалізація і ефективність участі в проекті кожного з учасників, у тому числі і держави, з погляду зіставлення витрат і доходів бюджетів усіх рівнів (бюджетна ефективність).

Ефективність інвестиційного проекту оцінюється при розробці інвестиційної пропозиції і декларації про наміри, розробці "Обґрунтування інвестицій", розробки ТЕО (проекту), здійсненні проекту (економічний моніторинг). Принципи оцінки ефективності проекту однакові на всіх стадіях. Однак оцінка може істотно різнитися за видами розглянутої ефективності, а також по набору вихідних даних і ступеня подробиці їхнього опису.

Для відносно невеликих інвестиційних проектів ефективність оцінюється протягом розрахункового періоду, який має охоплювати весь життєвий цикл розробки та реалізації проекту аж до його припинення (вичерпання сировинних запасів, припинення виробництва у зв'язку зі зміною вимог до виробленої продукції, потреби ринку в виробленої продукції і т. д.). Для великих інвестиційних проектів з тривалими термінами служби таких об'єктів період розгляду може бути обмежений 10-30- 50 роками, при цьому загальна ефективність проекту в більшості випадків орієнтується на більш тривалий період розгляду (50 років), а ефективність участі в проекті - на менш тривалий період часу (30-50 років).

Проект, як і будь-яка фінансова операція, тобто операція, пов'язана з отриманням доходів і (або) здійсненням витрат, породжує грошові потоки. Грошовий потік зазвичай складається з потоків від окремих видів діяльності. Розрізняють три види діяльності: інвестиційну, операційну (виробничу) і фінансову. У рамках кожного виду діяльності досліджується приплив і відтік коштів. Під потоком реальних грошей розуміється різницю між припливом і відтоком грошових коштів по кожному виду діяльності в аналізований період здійснення проекту. Сальдо реальних грошей являє собою різницю між припливом і відтоком грошових коштів від усіх трьох видів діяльності.

Потік реальних грошей від інвестиційної діяльності обумовлюється купівлею або отриманням в оренду земель, зведенням будівель і споруд, придбанням машин і механізмів, зміною оборотного капіталу, ліквідацією основних фондів тощо

Потік грошових коштів від інвестиційної діяльності на £ -му кроці (£) -і *) дорівнює

де - надходження від продажу активів або зменшення оборотного капіталу на t-му часовому кроці г-й інвестиційної діяльності; 3- * і * - витрати на придбання активів або збільшення оборотного капіталу на £ -му кроці г-й інвестиційної діяльності; Л-п - число видів інвестиційної діяльності.

Операційна (виробнича) діяльність забезпечує доходи від реалізації продукції і надання послуг, позареалізаційні доходи, поточні витрати, амортизацію будівель та обладнання, податки і т.д.

Потік реальних грошей від операційної діяльності на t-му кроці (1) -0 *) визначається за формулою:

де Лґ0 Л-0 "- число показників, що визначають відповідно приплив і відтік реальних грошей від операційної діяльності; - надходження від реалізації продукції і надання послуг, а також позареалізаційні доходи на £ -му кроці; 3, - ° * - витрати на виробничу діяльність на і-м кроці.

Притік реальних грошей від фінансової діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу (акції, субсидії та ін.) "Короткострокових і довгострокових кредитів; відтік грошей - за рахунок погашення заборгованості за кредитами та виплати дивідендів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На і-м кроці потік грошових коштів від фінансової діяльності (О-Яй) дорівнює:

де Л £, - - число видів фінансової діяльності, що визначають відповідно приплив і відтік грошових коштів; - Приплив грошей від --Й фінансової діяльності на 1-му кроці; 3 (-ф '- відтік реальних грошей від --Й фінансової діяльності на t-му кроці.

Сальдо накопичення реальних грошей (ВТ) за період Т одно:

де - поточне сальдо грошових коштів на * -му кроці - складе

При £ (7п> Про є вільні грошові кошти на £ -му кроці. Необхідною умовою реалізації інвестиційного проекту є позитивне поточне сальдо і сальдо накопичених реальних грошей в будь-якому часовому інтервалі. Негативне сальдо свідчить про необхідність залучення інвестором додаткових власних або позикових коштів.

Грошові потоки можуть виражатися в поточних, прогнозних або дефлірованних цінах залежно від того, в яких цінах виражаються на кожному кроці їх притоки і відтоки. При оцінці ефективності інвестиційних проектів використовується система показників, основними з яких є: інтегральний ефект, або чистий дисконтований дохід, чистий дохід, внутрішня норма прибутковості; потреба у додатковому фінансуванні; індекс прибутковості витрат та інвестицій, термін окупності.

Інтегральний ефект (ЕІ) являє собою суму дисконтованих за розрахунковий період різниць приток (результатів) і відтоків (витрат і інвестиційних вкладень) наличностей, приведених до одного, звичайно початкового, році:

де Щ - результат в (-й рік; 3 (- щорічні витрати в £ -й рік; Кі - інвестиції в £ -й рік; Хг - коефіцієнт дисконтування; Тр - розрахунковий період.

Величина коефіцієнта дисконтування (т-) при постійній нормі дисконту (Е) визначається виразом:

При мінливої в часі нормі дисконту:

де Ek - норма дисконту в k-й рік.

Інтегральний ефект має також інші назви: чистий дисконтований дохід (ЧДД), чиста приведена (або чиста сучасна) вартість, Net Present Value (NPV), чистий вироблений ефект.

На підприємствах капітального будівництва в якості економічного результату (Rt) розуміється виручка від реалізації будівельної чи іншої продукції, а також від надання різного виду послуг.

Витрати (3-) при визначенні показників ефективності інвестицій враховують поточні витрати (без амортизації), податки й інші не інвестиційні витрати.

В окремих випадках, коли різниця в часі інвестиційних вкладень, витрат і результатів незначна, в якості показника ефективності може використовуватися поняття чистого доходу.

Чистий дохід (Е) являє собою суму припливів і відтоків наличностей за розрахунковий період:

Іншим показником ефективності інвестицій може служити індекс прибутковості інвестицій (Ек), який визначається як відношення суми дисконтированной різниці результату і витрат до величини дисконтованих капітальних вкладень. Якщо капітальні вкладення здійснюються за багаторічний період, то вони також повинні братися у вигляді дисконтированной суми. У загальному випадку індекс прибутковості інвестиційних вкладень визначається залежністю:

Індекс прибутковості інвестицій ідентичний показниками, які мають такі назви: індекс прибутковості, Profitability Index (PI).

Індекс прибутковості інвестиційних вкладень тісно пов'язаний з інтегральним ефектом. Якщо інтегральний ефект інвестицій (ЕІ) позитивний, то індекс прибутковості Ек> 1, і навпаки. При Ек> 1 інвестиційний проект вважається економічно ефективним. В іншому випадку (Ек <1) проект неефективний.

Внутрішня норма прибутковості інвестицій (Е) являє собою ту норму дисконту, при якій сумарна величина дисконтованої різниці результату і витрат дорівнює сумі дисконтованих капітальних вкладень за той же період. Внутрішню норму прибутковості інвестицій знаходять шляхом вирішення рівняння:

Показник внутрішньої норми прибутковості (ВНД) має також інші назви: внутрішня норма прибутку, внутрішня норма повернення інвестицій, Internal Rate of Return (IRR). Отримувану розрахункову величину Е порівнюють з необхідної інвестором. Питання про прийняття інвестиційного проекту може розглядатися, якщо значення Е незгірш від необхідної інвестору величини.

Термін окупності інвестицій (Т0) - часовий період від початку реалізації проекту (payback period), за який капітальні вкладення покриваються сумарною різницею результатів і витрат. Розрізняють дисконтований і недисконтований терміни окупності інвестицій. Дисконтований термін окупності інвестицій є шуканої величиною, що забезпечує рівність у формулі (5.12).

Недисконтований термін окупності інвестицій є шуканої величиною, що забезпечує рівність у формулі (5.13).

Особливості оцінки суспільної ефективності інвестиційного проекту. Показники суспільної (народногосподарської) ефективності доводять ефективність проекту з погляду всього народного господарства поза умов фінансування та податкового оточення. Оцінка ефективності інвестиційного проекту проводиться зіставленням розвитку народного господарства "з проектом" і "без проекту".

При розрахунку показників у грошових потоках відображається:

• вартісна оцінка наслідків здійснення даного проекту в інших галузях господарського комплексу - у соціальній та економічній сферах;

• у складі оборотного капіталу враховуються матеріальні запаси, незавершена будівельна продукція і резерви грошових коштів;

• з приток і відтоків грошей з операційної (виробничої) і фінансової діяльності виключаються їх складові, пов'язані з отриманням кредитів, виплатою відсотків по ним і їх погашенням, наданими субсидіями, дотаціями, податковими та іншими трансферними платежами, при яких фінансові ресурси передаються від одного учасника проекту до іншого;

• вироблена продукція (роботи, послуги) і витрачаються ресурси оцінюються в залежності від їх ролі в зовнішньоторговельному обороті країни, витрати праці оцінюються величиною заробітної плати персоналу, використовувані природні ресурси оцінюються відповідно до ставок платежів.

В якості вихідної форми розрахунків рекомендується таблиця грошових потоків і узагальнюючих показників ефективності (ВНД (Е), ЧДД (Е), ІД (Е), Ток та ін.), Обчислених на підставі формул (5.6-5.13).

Оцінку суспільної (народно-господарської) ефективності інвестиційних проектів доцільно проводити з використанням усієї сукупності показників. Однак у цьому випадку можуть з'явитися протилежні результати. Перевагу серед всієї сукупності показників ефективності слід віддавати інтегрального ефекту інвестицій, так як взаємозв'язок між показниками при позитивному значенні інтегрального ефекту забезпечує індекс прибутковості інвестицій Ек> 1 і внутрішню норму прибутковості вкладень, що дорівнює або вище внутрішньої норми прибутковості, необхідної інвестором.

Особливості оцінки комерційної ефективності. Розрахунки ведуться з позиції, що всі 100% інвестицій здійснюються власниками (акціонерами).

Оцінка комерційної ефективності інвестиційного проекту грунтується на наступних принципах:

• використання передбачених проектом цін (ринкові, поточні або прогнозні) на продукти, послуги та матеріальні ресурси;

• включення заробітної плати до складу операційних (виробничих) витрат у розмірах, встановлених проектом (з урахуванням відрахувань);

• при одночасному виробництві та споживанні деякої продукції (наприклад, комплектуючих виробів чи обладнання) в розрахунку враховуються тільки витрати на її виробництво, але не витрати на придбання;

• в розрахунку враховуються податки, збори, відрахування тощо, передбачені законодавством, зокрема відшкодування ПДВ за використовувані ресурси, встановлені законом податкові пільги та ін .;

• якщо проектом передбачено повне або часткове зв'язування грошових коштів (депонування, придбання цінних паперів та ін.), Вкладення відповідних сум враховується (у вигляді відтоку) у грошових потоках від інвестиційної діяльності, а отримання (у вигляді приток) - у грошових потоках від операційної діяльності;

• якщо проект передбачає одночасне здійснення декількох видів операційної (виробничої) діяльності, в розрахунку враховуються витрати по кожному з них.

В якості вихідних форм для розрахунку комерційної ефективності проекту рекомендуються таблиці звіту про прибутки і збитки, грошових потоків з розрахунком узагальнюючих показників ефективності (ВНД (к), ЧДД (к), ІД (к) та ін.).

До складу грошових потоків при розрахунках комерційної ефективності входять грошовий потік від операційної діяльності та грошовий потік від інвестиційної діяльності.

Основним припливом грошових коштів від операційної діяльності є виручка від реалізації продукції, що визначається за кінцевої продукції, а також інші і позареалізаційні доходи.

У грошовий потік від інвестиційної діяльності входять:

а) притоки - доходи (за вирахуванням податків) від реалізації майна та нематеріальних активів (зокрема, при припиненні проекту), а також від повернення оборотних активів (в кінці проекту);

б) відтоки - вкладення в основні засоби на всіх кроках розрахункового періоду, ліквідаційні витрати і т.д.

Оцінка комерційної ефективності проекту в цілому проводиться на підставі показників комерційної ефективності (ВНД (к), ЧДД (к), ІД (к) та ін.), Обчислених на підставі формул (5.6-5.13).

Оцінка ефективності участі в проекті для акціонерів. При розрахунках ефективності участі підприємств у проекті приймається, що можливості використання грошових коштів не залежать від того, які це кошти - власні, позикові, прибуток і т.п. У цих розрахунках враховуються грошові потоки від усіх видів діяльності - інвестиційної, операційної та фінансової - і використовується схема фінансування проекту. Позикові кошти вважаються грошовими притоками, платежі по позиках - відтоками. Виплати дивідендів акціонерам не враховуються як відтоку реальних грошей.

В якості вихідних форм для розрахунку ефективності участі в проекті рекомендуються таблиці звіту про прибутки і збитки, грошових потоків з розрахунком узагальнюючих показників ефективності (ВНД (ф), ЧДД (ф), ІД (ф) та ін.).

До складу грошових потоків при розрахунках ефективності участі в проекті входять грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності та грошовий потік від фінансової діяльності, пов'язаний з отриманням та поверненням позик.

Оцінка ефективності участі в проекті для акціонерів проводиться на підставі показників ефективності (ВНД (ф), ЧДД (ф), ІД (ф) та ін.), Обчислених на підставі узагальнених формул (5.6-5.13).

В окремих випадках існує необхідність оцінки бюджетної ефективності.

Бюджетна ефективність визначається на вимогу органів державного та або регіонального управління. У відповідності з цими вимогами може визначатися бюджетна ефективність для бюджетів різних рівнів або консолідованого бюджету.

Бюджетна ефективність визначається зіставленням грошових коштів на інвестиції з податками, отриманими бюджетом (федеральним і суб'єктів Федерації) при здійсненні даного інвестиційного проекту.

В якості вихідної форми рекомендується таблиця грошового потоку бюджету з визначенням показників бюджетної ефективності.

Головним показником бюджетної ефективності є ЧДД бюджету (ЧДДб). При наявності бюджетних відтоків можливе визначення ВНД та ВД бюджету.

Оцінка ефективності проекту структурами більш високого рівня. У тих випадках, коли реалізація проекту зачіпає інтереси суб'єктів РФ, адміністративно-територіальних одиниць РФ, різних об'єднань підприємств, холдингових структур і фінансово-промислових груп, розрахунок ефективності ведеться за сумою грошових потоків від інвестиційної, виробничої та частково фінансової діяльності цих структур. Враховуються надходження і виплата кредитів тільки з боку середовища, зовнішньої по відношенню до даної структури.

Оцінка ефективності проекту з урахуванням інфляції, невизначеності ризику. Інфляція в багатьох випадках істотно впливає на величину ефективності інвестиційного проекту, умови фінансової реалізованості, потреба у фінансуванні та ефективність участі в проекті власного капіталу. Інфляційний вплив помітно для проектів з розтягнутим в часі інвестиційним циклом (наприклад, в енергетичному будівництві, у добувній промисловості та ін.). Тому при розрахунках необхідний облік загального індексу інфляції, який залежить від прогнозів валютного курсу рубля і зовнішньої інфляції, зміни в часі цін на продукцію і ресурси (енергосистема, обладнання, сировина, будівельно-монтажні роботи), рівня заробітної плати.

З метою оцінки стійкості та ефективності проекту в умовах невизначеності використовуються наступні методи: укрупнена оцінка стійкості, при якій даються песимістичні прогнози параметрів техніко-економічних характеристик проекту, цін, ставок податків, цін на продукцію, строки виконання окремих видів робіт, метод варіації параметрів, розрахунок рівнів беззбитковості, оцінка очікуваного ефекту проекту з урахуванням кількісних характеристик невизначеності.

Залежно від того, яким методом враховується невизначеність умов реалізації проекту, можна включати чи не включати поправку на ризик. Поправка на ризик зазвичай включається, коли проект оцінюється при єдиному сценарії його реалізації. У величині поправок на ризик зазвичай враховують ризик країни (конфіскація майна, непередбачені зміни законодавства тощо); ризик ненадійності учасників проекту (зазвичай вбачається в можливості нецільового витрачання коштів, фінансової нестійкості або несумлінності фірми, відсутності платоспроможності інших учасників проекту); ризик неотримання передбачених проектом доходів, обумовлений технічними, технологічними та організаційними коливаннями обсягів виробництва і цін на продукцію і ресурси.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Оцінка ефективності проекту на інвестиційній та експлуатаційної стадії його життєвого циклу
Ефективність інвестиційного проекту і методи її оцінки
Альтернативні способи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
ЗІСТАВЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ І ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, ЇЇ ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ
Основи аналізу інвестиційних проектів. Правила і критерії оцінки ефективності і можливості бути реалізованим проектів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук