Навігація
Головна
Знос, амортизація і відтворення основних фондівВідшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизаціїЗнос, амортизація, стан і рух основних засобів підприємстваАмортизація основних фондівЗнос основних фондівЗнос основних фондівЗнос і вартісна оцінка основних фондівЗнос і амортизаціяАмортизація основних засобівЗнос і амортизація нерухомості
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фізичний і моральний знос. Амортизація основних фондів

У процесі виробничого використання основні фонди поступово зношуються і в результаті втрачають свою первісну і споживчу вартість. Розрізняють фізичний і моральний знос основних фондів. Фізичний знос являє собою прояв впливу на основні фонди природно-кліматичних (атмосферні опади, сонце, мороз і т.д.) і технічних (змінність, експлуатаційні навантаження, якість технічного обслуговування і т.д.) умов. Величина фізичного зносу основних фондів залежить від безлічі факторів, у тому числі від якості їх виготовлення, запроектованих технічних характеристик, від властивостей матеріалів, з яких вони зроблені і т.д. Рівень фізичного зносу знаходиться в безпосередній залежності від ступеня експлуатації основних фондів і зростає із збільшенням змінності їх використання, завантаженості протягом робочої зміни і т.д. Фізичний знос пов'язаний також з кваліфікацією обслуговуючого персоналу, своєчасністю і якістю проведеного поточного обслуговування та ремонту і обумовлений цілою низкою інших причин. Постійно накопичуючись, фізичний знос знижує технічні та економічні характеристики основних фондів і в кінцевому підсумку призводить до повної втрати ними споживчої вартості, робить основні фонди непридатними для використання. Фізичний знос характеризується двома показниками: ступенем зносу, вираженої у відсотках, і вартістю, вираженої в рублях. Ступінь

зносу основних фондів визначається коефіцієнтом фізичного зносу (Кі) за формулою

де І - сума зносу основних фондів, тис. руб .; Фп - початкова (балансова) вартість основних фондів, тис. Руб.

Фізичномузносу у вартісному вираженні відповідає частина вартості фондів, перенесена на собівартість будівельно-монтажних робіт.

Крім фізичного зносу засоби праці схильні і моральному зносу, прояв якого полягає в тому, що ще придатні за своїм матеріальним (фізичній) станом основні фонди стають економічно невигідними в порівнянні з новими, більш ефективними основними фондами того ж призначення. Моральний знос виявляється в двох формах. Моральний знос першої форми виникає в результаті знецінення старих основних фондів через зниження витрат виробництва в галузях, що постачають основні фонди будівництву. У підсумку вартість нових основних фондів тієї ж конструкції стає нижче, ніж була у раніше випущених. Тому в процесі їх експлуатації на готову продукцію (будівельно-монтажні роботи) вони будуть переносити меншу за величиною частку вартості, що робить їх відповідно більш ефективними і стимулює заміну старих фондів новими. Моральний знос першої форми (М-) може бути визначений за формулою

Споживча вартість основних фондів при моральній зношеності першої форми не змінюється.

Моральний знос другої форми пов'язаний з появою нової, більш продуктивної й економічною будівельної техніки, застосування якої призводить до зменшення відносної корисності старих машин і устаткування і вимагає їх заміни або модернізації. Моральний знос другої форми () може бути визначений як

де Фп і Ф "- первісна (балансова) вартість зразків старих і нових засобів праці, тис. руб .; П і П1 - річна продуктивність

зразків старих і нових засобів праці, натур, одиниці виміру (кубометри, тисячі штук та ін.); Тн і т "- нормативні терміни служби зразків старих і нових засобів праці, роки; - Термін, що залишився служби старих засобів праці, роки.

Моральному зносу в більшій мірі схильна активна частина основних виробничих фондів. При цьому в силу науково-технічного прогресу будівельні машини й устаткування морально застарівають раніше їх фактичного фізичного зносу. Ось чому при формуванні парку будівельних машин необхідно враховувати економічно доцільний термін служби машин і устаткування. Економічно доцільним терміном служби, що враховує (поряд з експлуатаційними витратами) ступінь техніко-економічних переваг нових, новостворених зразків будівельної техніки, прийнято вважати той термін, при якому питомі приведені витрати на одиницю виробленої продукції (будівельно-монтажні роботи) будуть мінімальними.

У результаті фізичного та морального зносу основні фонди, що беруть участь у процесі виробництва, поступово втрачають корисні властивості засобів праці і потребують заміни. Одним із джерел грошових коштів для відшкодування вибувають основних фондів є їх амортизація.

Амортизація основних фондів - це поступове перенесення вартості засобів праці у міру їх фізичного та морального зносу на вартість виробленої продукції з метою накопичення грошових коштів для подальшого відшкодування зношених основних фондів. Повна сума амортизації (А) за весь період експлуатації визначається за формулою

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

де Л - ліквідаційна вартість основних фондів, тис. руб.

Відповідно річна сума амортизації Агод складе

де Тсл - термін служби основних фондів, прийнятий для розрахунку амортизаційних відрахувань.

На практиці сума амортизації включається до собівартості будівельно-монтажних робіт у вигляді амортизаційних відрахувань, які представляють собою грошовий вираз розміру амортизації, відповідного ступеня зносу основних фондів. Розмір амортизаційних відрахувань визначається за встановленими нормами. Норма амортизації - це процентне відношення річної суми амортизації до первісної (балансової) вартості основних фондів. Існуючі норми амортизації встановлені тільки на повне відновлення основних фондів і не враховують витрат на періодичне проведення поточних і капітальних ремонтів.

Річна норма амортизації (На) залежить в основному від вартості і термінів служби основних фондів і може бути визначена за формулами

Амортизація на все знаходяться на балансі будівельної організації основні фонди (кошти) незалежно від того, перебувають вони в експлуатації або запасі (резерві), нараховується щомісячно в розмірі 1-хг частини річної норми. Амортизація по машинам, обладнанню та транспортним засобам нараховується протягом нормативного терміну служби чи терміну, за який первісна (балансова) вартість їх буде повністю перенесено на витрати (собівартість) виробництва продукції. По всіх інших основних фондах амортизаційні відрахування робляться протягом усього фактичного терміну їх служби. Крім того, відповідно до Положення про порядок нарахування амортизації передбачено, що у разі неповної амортизації недоамортизированная вартість фондів підлягає відшкодуванню за рахунок прибутку організації, що залишилася в її розпорядженні, і використовується для тих же цілей, що і амортизаційні відрахування.

Новим аспектом в політиці амортизаційних відрахувань є введення для організацій і господарств права прискореної амортизації. При введенні прискореної амортизації норма річних амортизаційних відрахувань збільшується не більше ніж в 2 рази і повинна бути узгоджена у встановленому порядку. Дія права на прискорену амортизацію відноситься тільки до машин, обладнання і транспортних засобів, введеним в дію після 1 січня 1991 з нормативним терміном служби більше трьох років. Прискорена амортизація не поширюється на транспортні засоби, нормативний термін служби яких встановлено залежно від фактичної завантаження (наприклад, для автомобілів - від фактичного пробігу). Є й інші обмеження. При порушенні встановленого порядку застосування прискореної амортизації додатково нараховані суми виключаються з витрат виробництва та обігу. Такий підхід пов'язаний з тим, що прискорена амортизація, з одного боку, призводить до зростання собівартості продукції (робіт), а з іншого - занижує прибуток організацій, що веде до зменшення величини стягнутих податків, відповідно і дохідної частини бюджету, а це в умовах бюджетного дефіциту є небажаним.

Для підтримки основних фондів у працездатному стані здійснюється їх поточний і капітальний ремонт. При поточному ремонті замінюються або відновлюються окремі вузли машин та обладнання, а також деталі і конструкції ремонтуються будівель і споруд. Капітальним ремонтом машин і устаткування вважається такий ремонт, при якому здійснюється розбирання агрегату, заміна або відновлення всіх зношених деталей і вузлів, подальша складання та випробування відремонтованого устаткування. У процесі капітального ремонту можливе здійснення модернізації морально застарілих основних фондів, спрямованої на вдосконалення, підвищення технічного рівня і поліпшення економічних показників їх роботи. Капітальним ремонтом будівель і споруд є ремонт, при якому зношені конструкції і деталі замінюються новими, більш міцними і економічними, які поліпшують експлуатаційні можливості ремонтованих об'єктів.

Витрати на всі види ремонту всіма підприємствами (незалежно від відомчої підпорядкованості та організаційно-правових форм) включаються до складу витрат на виробництво і реалізацію продукції за їх фактичною величиною без попереднього планування. Економічний зміст такого підходу полягає в тому, що чим менше витрати на виконання ремонтів, тим вище прибуток організації. Таким чином, введений порядок відшкодування витрат на ремонти покликаний виконувати стимулюючу роль у витрачанні коштів підприємств та організацій.

Ремонт основних фондів підприємства та організації можуть здійснювати і за рахунок коштів спеціального ремонтного фонду, який створюється ними самостійно. Доцільність створення ремонтного фонду, його величина, нормативи відрахувань до нього визначаються також самостійно виходячи з прогнозу кількості та видів ремонту та фінансового становища підприємства (організації). Витрачання коштів цього фонду має суворе цільове призначення, залишок його не підлягає вилученню і залишається у складі фонду на наступний рік.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Знос, амортизація і відтворення основних фондів
Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизації
Знос, амортизація, стан і рух основних засобів підприємства
Амортизація основних фондів
Знос основних фондів
Знос основних фондів
Знос і вартісна оцінка основних фондів
Знос і амортизація
Амортизація основних засобів
Знос і амортизація нерухомості
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук