Навігація
Головна
Визначення потреби підприємства в оборотних коштахОптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштівПоняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштівПорядок нормування оборотних коштівСклад і структура оборотних коштівВизначення потреби підприємства в оборотних коштахСпособи фінансування оборотного капіталу в умовах дефіциту грошових...Оборотні кошти підприємстваВизначення принципових підходів до формування оборотних коштів...Визначення забезпеченості в оборотних коштах, їх використання і...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення величин оборотних коштів

Оборотні кошти, перебуваючи постійно в русі, переходять зі сфери виробництва в сферу обігу, роблячи кругообіг. Окремі елементи оборотних коштів у кожен момент часу знаходяться у всіх стадіях кругообігу: у складі виробничих запасів, незавершеного виробництва, а також в стадії обігу продукції та розрахунків за реалізовану продукцію. Схема кругообігу оборотних коштів є єдиною для всіх видів виробництв, в тому числі і для будівництва. Рух вартості оборотних коштів може бути представлено в наступному вигляді

де Д - гроші; Пт - предмети праці, призначені для виробництва; П - виробництво; Нп - незавершене виробництво; Гп - готова продукція.

На першій стадії обороту оборотні кошти роблять рух Д- "ПТ Відбувається перетворення коштів у матеріальні цінності у вигляді основних матеріалів, деталей, конструкцій, допоміжних матеріалів і т.д., призначених для виробництва будівельно-монтажних робіт. При цьому кошти з грошової форми перетворюються на товарну у вигляді виробничих запасів.

На другій стадії кругообігу оборотні кошти перебувають у сфері виробництва, де відбувається процес продуктивного споживання предметів праці, призначених для виробництва будівельно-монтажних робіт. Рух оборотних коштів відбувається за схемою ПТ- "П-" Нп-> Гп, починаючи з надходження предметів праці безпосередньо в процес виробництва і закінчуючи випуском готової продукції.

На третій стадії (Гп -> Д) відбувається перехід коштів з виробництва в сферу обігу, здійснюється реалізація готової продукції, що відповідає переходу коштів з товарної форми в грошову.

Завершенням процесу виробництва і реалізації продукції є надходження на рахунок будівельної організації відповідного еквівалента за реалізовану продукцію у вигляді певної грошової суми.

Для забезпечення рівномірного, безперебійного виробничого процесу будівельно-монтажні організації повинні розташовувати виробничими запасами, незавершеним виробництвом робіт, грошовими коштами. Оскільки потреба в них на різних стадіях виробництва і обігу змінюється, то змінюється і величина оборотних коштів. Фінансово-господарські інтереси окремих організацій в найбільшій мірі будуть задоволені в тому випадку, коли в періоди збільшення потреби в оборотних коштах можливе залучення додаткових коштів, і, навпаки, при зниженні потреби кошти, що вивільняються з обороту організації, можуть бути використані для інших цілей.

Тому для кожної будівельної організації (незалежно від форм власності) важливо визначити мінімально необхідний розмір оборотних коштів, який повинен бути достатній для здійснення безперебійного процесу будівництва та своєчасного введення в дію об'єктів і виробничих потужностей при ефективному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Значний надлишок оборотних коштів над необхідної мінімальною потребою призводить до утворення невиправданих запасів матеріалів, абстрактних коштів на непродуктивні витрати. При нестачі оборотних коштів будівельна організація не може своєчасно розраховуватися з постачальниками, робітниками і службовцями, бюджетом та позабюджетними фондами і т.д.

Розрахунок необхідної наявності оборотних коштів здійснюється безпосередньо в будівельної організації. Потреба в оборотних коштах прийнято встановлювати щорічно на кінець планованого року і кожного кварталу. В умовах ринкових відносин визначення і нормування мінімальної потреби в обігових коштах носить рекомендаційний характер.

Нормативну потреба будівельних організацій, як правило, розраховують по виробничим запасам матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів та грошовим коштам.

Визначення необхідної наявності оборотних коштів по більшості елементів полягає в розрахунках норм оборотних коштів за окремими їх складовими, виражених у відносних величинах (днях, відсотках і т.д.), і розміру оборотних коштів у грошовому вираженні, виходячи з конкретних умов діяльності будівельної організації.

Найбільш трудомістким і складним є визначення розміру оборотних коштів на створення виробничих запасів і незавершене виробництво будівельно-монтажних робіт.

Процес розрахунку оборотних коштів, що виділяються на освіту виробничих запасів, починається з визначення річної номенклатури і витрат усіх видів матеріальних ресурсів у натуральному і вартісному вираженні. Витрата основних матеріалів, деталей конструкцій встановлюється за групами матеріалів (цегла, стінові панелі, пісок і т.д.), а всередині груп - за видами і різновидам. Наприклад, цегла червона, цегла силікатна, облицювальна та ін. Норматив оборотних коштів (Н) по кожному основному матеріалу визначається за формулою:

де Р0 - одноденний витрата основних матеріалів за кошторисом витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт, млн руб .; Д - норма запасу, дні.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Одноденний витрата матеріалів в грошовому виразі визначається за кошторисом витрат на виробництво робіт шляхом ділення суми річного витрати на 360 днів.

При розрахунку норми оборотних коштів враховуються такі нормоутворюючі фактори: транспортний, підготовчий, поточний і страховий запаси.

Транспортний запас враховує період часу від дати оплати платіжної вимоги до дати надходження вантажу на склад будівельної організації.

Норма підготовчого запасу включає час, необхідний для приймання, розвантаження, сортування, складування, комплектації, лабораторного аналізу надійшли матеріалів, і визначається за встановленими нормами або по досвідченим даним про витрати часу на ці операції.

Поточний (складський) запас призначений для забезпечення безперервності виробничого процесу в інтервалах між двома черговими поставками. Розмір поточного запасу залежить від середньоденного витрати і частоти поставок. Чим частіше надходять матеріали на будівельний майданчик, тим менше повинен бути поточний запас при незмінному обсязі будівельно-монтажних робіт. Рекомендується приймати поточний запас у розмірі 50% від середньої тривалості інтервалу між двома суміжними постачаннями.

Страховий (гарантійний) запас необхідний для запобігання наслідків можливих перебоїв у постачанні, роботі транспорту і порушень термінів постачання. Норму страхового запасу в днях рекомендується встановлювати в розмірі 30-50% норми оборотних коштів на поточний (складський) запас.

Приклад. Необхідно розрахувати потребу в оборотних коштах будівельної організації для створення запасу червоної цегли, виходячи з наступних даних: річний витрата складає 100 тис. Шт., Ціна 1 тис. Шт. - 800 тис. Руб. Норма запасу - 15 днів.

Сума річного витрати буде дорівнює:

(100 тис. Шт. Х 800 тис. Руб.): 1 тис. Шт. = 80000 тис. Руб. Тоді одноденний витрата цегли дорівнює: 80000 тис. Руб. : 360 дн. = 222 тис. Руб. Потреба в оборотних коштах складе: 222 тис. Руб. х 15 дн. = 3330 тис. Руб. Потреба в оборотних коштах по допоміжних матеріалах може бути розрахована шляхом множення середнього фактичного запасу в днях за попередній рік на одноденну витрату по кошторису витрат на виробництво робіт поточного року.

Потреба в оборотних коштах на малоцінні та швидкозношувані предмети визначається, як правило, у розмірі 60% їх вартості.

Розмір оборотних коштів по незавершеному виробництву будівельно-монтажних робіт може бути розрахована за сумою планового залишку незавершеного виробництва (НП) на кінець того кварталу планованого року, в якому він найменший. Для визначення планового залишку можна використовувати формулу

де НПП - залишок незавершеного виробництва будівельно-монтажних робіт на початок відповідного кварталу планованого року; Осмр - обсяг будівельно-монтажних робіт на відповідний квартал планованого року; Гоп - введення в дію готових об'єктів у відповідному кварталі планованого року.

Розмір оборотних коштів на незавершене виробництво залежить від тривалості будівництва, кошторисної вартості споруджуваних об'єктів, річної програми робіт, ступеня наростання витрат і ряду інших факторів.

Мінімальну потребу оборотних коштів на витрати майбутніх періодів можна визначити за формулою

де В0 - сума коштів на витрати майбутніх періодів, вкладена на початок планованого року; Рп - витрати майбутніх періодів у планованому році і підлягають віднесенню на собівартість робіт в майбутні періоди; Рв - витрати майбутніх періодів, що підлягають списанню на собівартість робіт в планованому періоді.

Можна також використовувати і спрощену формулу

де Осур - обсяг будівельно-монтажних робіт в планованому році; КБП - коефіцієнт, що враховує питому вагу витрат майбутніх періодів в обсязі будівельно-монтажних робіт за попередній рік.

Мінімальна потреба в оборотних коштах, що забезпечує стабільність роботи, в цілому по організації дорівнює сумі потреб по окремих елементах оборотних коштів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштів
Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштів
Порядок нормування оборотних коштів
Склад і структура оборотних коштів
Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Способи фінансування оборотного капіталу в умовах дефіциту грошових коштів
Оборотні кошти підприємства
Визначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємства
Визначення забезпеченості в оборотних коштах, їх використання і потреби. Управління запасами підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук