Навігація
Головна
Комерційні банкиЗагальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх...Банк як комерційна організація і зовнішнє управління його діяльністюКОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ЇХ ОПЕРАЦІЇКОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХ ОПЕРАЦІЇВеликі комерційні банки малих країн ЄвропиРоль і значення некомерційних організацій - асоціацій, спілок в...Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх...КОМЕРЦІЙНІ БАНКИКомерційні банки
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Асоціації комерційних банків

Одним з найважливіших атрибутів національної банківської системи Росії в сучасних економічних системах ринкового твань є посилення позицій та ролі асоціацій як саморегулівних організацій, що представляють інтереси суб'єктів господарювання того чи іншого сектора економіки. Асоціації дозволяють звільнити різноманітні інститути державної влади від розробки і введення в дію норм регулювання та контролю окремих елементів діяльності суб'єктів господарювання, в першу чергу таких, як якість надаваних послуг, дотримання принципів етики бізнесу, стандартизація, підготовка висококваліфікованого персоналу тощо

Кредитні організації можуть створювати союзи і асоціації, не переслідують мети одержання прибутку, для захисту та представлення інтересів своїх членів, координації їх діяльності, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, задоволення наукових, інформаційних і професійних інтересів, вироблення рекомендацій щодо здійснення банківської діяльності та вирішенню інших спільних завдань кредитних організацій. Спілкам та асоціаціям кредитних організацій забороняється здійснення банківських операцій. Таким чином, банківською асоціацією є громадська некомерційна організація, членами якої є комерційні банки. Вона створюється з метою представлення інтересів банків в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, а також координації та вдосконалення їх діяльності.

Банківські асоціації мають досить тривалу історію розвитку. Так, перші банківські асоціації в США і Великобританії були створені понад 100 років тому. Асоціація американських банкірів як національна банківська організація була створена в 1875 р з метою сприяння інтересам банків Америки через дослідницькі та освітні програми, представлення інтересів банків в політиці та суспільстві. У сучасних умовах Асоціація американських банкірів є однією з провідних асоціацій США.

Аналіз діяльності асоціацій банків показує, що можна виділити наступні основні (стратегічні) напрями їх діяльності.

1. Представлення інтересів банків в органах законодавчої влади в цілях впливу на прийняття законодавчих актів, які можуть вплинути на інтереси банків та їх клієнтів, у тому числі на основі формування коаліцій з аналогічними асоціаціями та спілками в разі збігу їх стратегічних інтересів.

2. Взаємодія та представлення інтересів банків у різних інститутах державної влади, що дозволяють впливати на прийняття рішень з питань регулювання різних сторін діяльності банків.

3. Захист інтересів банків в судах, якщо зачіпаються питання судової та арбітражної практики, що мають значення для банківського сектора.

4. Тісна взаємодія і регулярні робочі контакти з Банком Росії та іншими органами державної влади, нормативні акти яких істотно впливають на діяльність комерційних банків.

5. Співпраця із засобами масової інформації з метою доведення поглядів представників банківського сектора до ділових кіл та громадян, публікація відомостей про принципи роботи банків та їх взаємовідносин з клієнтами, формування в суспільстві обстановки довіри до діяльності фінансових інститутів.

6. Активну участь у процесі професійної підготовки фахівців банківської справи, організація і проведення конференцій та семінарів для забезпечення контактів та обміну ідеями та досвідом роботи провідних працівників банків за різними напрямками банківської діяльності.

7. Надання на комерційній основі спеціалізованих послуг банкам - членам асоціації (за різними напрямками їх діяльності, наприклад: постачання, проектні роботи, інформаційне обслуговування, консалтинг і т.п.), що дозволяє підвищити якість і знизити вартість надаваних послуг.

8. Підтримання взаємної довіри, престижу кредитних організацій, контактів їх керівників і фахівців, надійності та доброчесності, ділового партнерства у взаєминах кредитних організацій між собою і з клієнтами.

9. Сприяння розвитку співробітництва російських кредитних організацій із зарубіжними банками, їх спілками та асоціаціями, міжнародними фінансовими організаціями.

Аналіз практичної діяльності ряду асоціацій зарубіжних країн показує, що в залежності від національних та історичних особливостей побудови банківської системи і самої асоціації пріоритети в цілі та напрямки діяльності її керівних і виконавчих органів можуть істотно різнитися. Діапазон цих відмінностей досить широкий: від переважної орієнтації на напрями, що відносяться до верхнього рівня "піраміди цілей" (наприклад, асоціації банків Німеччини та Франції), до організації комплексної діяльності по всьому набору стратегічних цілей, включаючи і організацію надання затребуваних членами асоціації послуг на комерційній основі (це в першу чергу відноситься до асоціацій банкірів США).

У ряді випадків асоціації створюють дочірні організації, що спеціалізуються на видавничій та інформаційної діяльності, а також на реалізації програм з підготовки та підвищення кваліфікації банківського персоналу. Такі, наприклад, інститути банківської справи, створені Асоціацією банкірів Америки (АБА) і рядом асоціацій банків країн Європи (Бельгія, Люксембург). Особливе місце в діяльності асоціацій займають зусилля, що вживаються для створення організацій, що роблять істотний вплив на стабільність і ефективність національних (регіональних) банківських систем, які вирішують питання забезпечення безпеки діяльності банків. До таких організацій можуть належати:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• клірингові розрахункові центри;

• фонди страхування коштів клієнтів у банках;

• процесингові центри колективного користування;

• кредитні бюро і т.п.

Як правило, роль асоціацій найбільш важлива на першому етапі створення організацій такого роду, пізніше вони стають юридично та економічно незалежними від асоціацій, зберігаючи при цьому відносини стратегічного партнерства.

Одна з характерних рис в організації діяльності банківських асоціацій - орієнтація на залучення в поточну роботу великого числа співробітників банків - членів асоціації в якості експертів. Використання інституту добровільних експертів дозволяє, поряд з високою якістю підготовлюваних асоціацією проектів керівних та нормативних документів, пропозицій і зауважень по розробках органів державної влади і Банку Росії, істотно знижувати витрати на утримання виконавчих органів асоціації. При цьому враховується колективна думка практично всіх її членів з питань, що зачіпають інтереси фінансово-кредитних організацій в цілому.

Асоціація російських банків (АРБ) є недержавною некомерційною організацією, що об'єднує комерційні банки та інші кредитні організації національної банківської системи Росії. АРБ представляє та захищає інтереси банків у законодавчих і представницьких органах державної влади і вирішує цілий ряд інших завдань, актуальних для банківської спільноти країни в цілому. АРБ була заснована в березні 1991 р 65 комерційними і кооперативними банками шляхом реорганізації російського банківського союзу (створеного в 1990 р). У 2006 р асоціація налічувала 679 членів, у тому числі 30 банків (з 43) з 100% -ним і чотири (з 12) з більш ніж 50% -вим іноземним участю в статутному капіталі. У 2012 р АРБ вже налічує 702 члена, включаючи 72 банків з іноземною участю в статутному капіталі та 15 представництв іноземних банків.

Сьогодні АРБ активно співпрацює з півсотнею регіональних банківських асоціацій і союзів, крім того, вона прийнята в якості асоційованого члена в Банківську федерацію Європейського союзу, що об'єднує близько 3000 банків Європи.

До міжнародної діяльності АРБ відносяться:

• сприяння в організації та проведенні міжнародних зустрічей російських банкірів;

• підготовка відповідних заяв на захист російського банківського співтовариства і окремих банків, що піддаються необґрунтованій критиці в зарубіжних засобах масової інформації;

• інформування про намічуваних міжнародних конгресах, конференціях, семінарах з банківської справи в Росії і за кордоном, надання сприяння участі в них;

• консультування з джерел даних про закордонних банках;

• сприяння ознайомленню російських банків зі світовим банківським досвідом шляхом організації консультацій, видачі довідок, публікацій у "Віснику АРБ";

• допомогу у встановленні контактів із зарубіжними банками, їх асоціаціями, національними та міжнародними фінансовими організаціями;

• сприяння міжнародним і національним економічним і фінансовим організаціям у проведенні ними консультацій для російських банків;

• надання інформації відкриття банками представництв в зарубіжних країнах (на прикладі Великобританії) та

• доведення до відома членів АРБ різних пропозицій міжнародних організацій, національних банківських асоціацій та окремих їх членів;

• надання в тимчасове користування довідників про банки світу, що випускаються найбільшими міжнародними видавництвами, а також міжнародних оглядів банківської та фінансової діяльності, що проводяться відповідними національними та міжнародними асоціаціями;

• сприяння банкам - членам АРБ, зацікавленим у відряджанні своїх співробітників у Всесвітній банк.

Поряд з Асоціацією російських банків в багатьох регіонах Росії діють територіальні асоціації, причому деякі з них були створені раніше, ніж була заснована АРБ. Так, 13 грудня 1990 керівники 37 комерційних банків і 13 обласних управлінь Промбудбанку СРСР підписали договір про заснування Російської асоціації акціонерно-комерційних промислово-будівельних банків. Вона була покликана координувати зусилля з розвитку общебанковской діяльності, об'єднати і зберегти єдину систему перепідготовки кадрів, методологічного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення діяльності комерційних банків, що виникають на базі територіальних контор і відділень Промбудбанку. Концепція створення цього об'єднання і географічне положення увійшли до неї кредитних організацій додали цій асоціації загальнодержавний статус. Її розвиток ішов у взаємодії з розвитком банківської системи країни. Серпневий криза 1998 р, зростання ролі і значення регіональних банків, зміна складу асоціації, фактичне об'єднання в її лавах кредитних організацій більшості регіонів країни продиктували необхідність розширення напрямків діяльності та зміни назви. У підсумку в 1999 р вона була перейменована в Асоціацію регіональних банків Росії (Асоціацію "Росія"), Якщо в 1995 р до неї входило 86 членів, то до річних зборів в травні 2001 р - 120, в 2006 р - близько 350, а в 2012 р - 450.

У травні 1994 р була створена національна асоціація УкрСВІФТ, яка є недержавною, некомерційною організацією, що об'єднує всіх російських користувачів мережі SWIFP, і діє від їх імені та в їх інтересах. УкрСВІФТ надає російським користувачам SWIFT правову, організаційну, інформаційну, консультативну та іншу допомогу і захищає їх права та інтереси в державних органах Російської Федерації. Зокрема, УкрСВІФТ здійснює ввезення на територію Росії криптографічного обладнання для підключення до мережі SWIFT, формує робочі групи для вирішення конкретних завдань, проводить збори, конференції, семінари та організовує навчання персоналу і підготовку документації для роботи в мережі SWIFT. В даний час більше 400 провідних російських банків і організацій є користувачами цієї мережі.

Банківські асоціації та спілки Росії класифікуються за характерними ознаками, їх можна розділити на три групи.

1. Всеросійські банківські асоціації:

Асоціація російських банків (АРБ);

Асоціація регіональних банків (Асоціація "Росія").

2. Спеціалізовані банківські асоціації:

Російська національна асоціація УкрСВІФТ;

Національна асоціація з платіжними картками;

Міжрегіональна банківська асоціація та інші асоціації та спілки.

3. Територіальні банківські асоціації та спілки, які діють у різних регіонах Росії. До таких регіональним банківським об'єднанням ставляться:

Асоціація банків Північно-Заходу;

Московський банківський союз;

Уральський банківський союз;

Алтайський банківський союз;

Асоціація кредитних організацій Тюменської області;

Пермський банківський союз;

Банківська асоціація Татарстану;

Асоціація "Рязанський банкірський дім" та інші асоціації та спілки.

Всі перераховані асоціації створені на добровільних засадах регіональними банками (у ряді регіонів їх членами є іногородні банки, що мають в них свої філії, а також небанківські організації, діяльність яких пов'язана з функціонуванням грошово-кредитної системи РФ) у вигляді некомерційних організацій. Відповідно до статутами вони є незалежними організаціями, в тому числі і від АРБ. Враховуючи наявність об'єктивної зацікавленості АРБ і регіональних асоціацій в координації зусиль щодо подання та захисту інтересів банків в органах державної влади різного рівня, між ними постійно здійснюються взаємодію та обмін інформацією. Зокрема, представники АРБ беруть участь у роботі конференцій регіональних асоціацій.

Наявність регіональних банківських асоціацій є однією з особливостей банківської системи Росії. Тільки в США є подібна структура банківського співтовариства, що обумовлено федеральними принципами державного устрою як Росії, так і США.

Сприяє процесу формування регіональних асоціацій і наявність в регіонах управлінь Банку Росії, повноваження яких дозволяють приймати на місцях рішення, значною мірою впливають на діяльність місцевих банків і, як правило, тісно взаємодіють з місцевими органами влади.

Більш докладно особливості організації та основні напрямки діяльності регіональних банківських асоціацій Росії можна розглянути на прикладі Асоціації банків Північно-Заходу.

Асоціація банків Північно-Заходу як недержавна некомерційна організація, що об'єднує банки, небанківські кредитні організації та інші організації, діяльність яких пов'язана з функціонуванням грошово-кредитної системи РФ, була створена 19 грудня 1989 10 банками під назвою Ленінградська асоціація комерційних банків (АКБ). Потім вона була перейменована в Асоціацію комерційних банків Санкт-Петербурга (АКБ СПб.), А в липні 2001 р перетворена в Асоціацію банків північного Заходу (АБСЗ). У 2006 р асоціація об'єднує 63 організації, в 2012 р - в ній вже 86 членів, тоді як в 1992 р до неї входило 19, а в 1998 р - 39 кредитних організацій. Крім банків Санкт-Петербурга і іногородніх банків, що мають філії в Санкт-Петербурзі, в АБСЗ входять також банки з 100% -ним іноземним участю. Крім того, членами АБСЗ є кілька організацій, тісно пов'язаних за родом своєї діяльності з банківським бізнесом. Це ЗАТ "Банкірський дім" Санкт-Петербург ", ЗАТ" Санкт-Петербурзька валютна біржа ", ТОВ" Петербурзький банківський аудит ", Міжрегіональна банківська асоціація та ін.

АБСЗ здійснює свою діяльність на території північного заходу Росії, встановлює ділові зв'язки з російськими та зарубіжними державними, громадськими, комерційними та іншими органами і організаціями, а також з громадянами Росії і зарубіжних країн, бере участь у здійсненні спільних заходів, спрямованих на виконання статутних завдань , вступає в міжнародні та регіональні асоціації банків і співпрацює з ними.

Асоціація банків Північно-Заходу активно взаємодіє з адміністрацією Санкт-Петербурга на основі участі представників АБСЗ в ряді громадських рад та комісій при губернаторі Санкт-Петербурга, а також здійснення постійних контактів та обміну інформацією з низкою комітетів адміністрації міста (Рада банкірів і промисловців, Рада з сприяння інвестиціям, Робоча група з пріоритетним проектам, Генеральна рада з розробки стратегічного плану та ін.). У результаті здійснені підготовка і прийняття пакету законів Санкт-Петербурга, що сприяють створенню сприятливого інвестиційного клімату в місті, прийнято низку нормативних актів Санкт-Петербурга, що регламентують порядок участі комерційних банків в обслуговуванні бюджетних рахунків і програмах кредитування. Робота АБСЗ дозволяє більш повно та оперативно доводити до банків інформацію про міські інвестиційних програмах та умови участі в їх реалізації комерційних банків. На етапі розгляду та обговорення проектів законів, які зачіпають умови функціонування регіональної фінансової системи та економічні інтереси банків, експерти АБСЗ консультують депутатів Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга.

Також АБСЗ приділяє велику увагу співпраці з регіональними підрозділами федеральних органів влади, в тому числі з Північно-Західним митним управлінням, Регіональним управлінням ФНС Росії по Санкт-Петербургу, ГУВС по Санкт-Петербургу і Ленінградської області, Федеральною службою з фінансових ринків та ін.

Пріоритетна область діяльності Асоціація банків Північно-Заходу (як і будь-якої регіональної асоціації) - це співпраця з головними управліннями Банку Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградської області. Значні повноваження цих управлінь з нагляду і регулювання діяльності регіональних банків робить вкрай необхідним представлення та захист інтересів банків асоціацією практично з усього кола питань їх діяльності.

Велике число проблем, що виникають в процесі функціонування та розвитку регіональної економіки, об'єктивно вимагає об'єднання зусиль професійних спілок та асоціацій, що представляють інтереси різних її секторів. Так, АБСЗ укладено угоди про співпрацю з Асоціацією російських банків, Союзом промисловців і підприємців Санкт-Петербурга, асоціаціями та спілками організацій містобудівного комплексу та ринку нерухомості.

Найбільш важливим стратегічним напрямком діяльності Асоціації на даному етапі є реалізація проектів, які повинні вирішити ряд системних завдань, спрямованих на підвищення стабільності, ефективності та надійності функціонування банківської системи, відновлення довіри громадян до комерційних банків. Найважливішими з таких проектів є наступні.

1. Формування умов добросовісної конкуренції та дотримання норм банківської етики на регіональних фінансових ринках. З цією метою був створений Кодекс банківської діяльності, до якого вже приєдналися 52 банку.

2. Участь у створенні ЗАТ "Північно-Західне бюро кредитних історій", діяльність якого буде спрямована на формування кредитних історій позичальників, що дозволить знизити кредитні ризики комерційних банків.

3. Сприяння вирішенню проблем професійної підготовки та підвищення кваліфікації банківських службовців, створення умов для обміну інформацією та досвідом. З цією метою в лютому 2004 р був створений Центр ділового та професійної освіти. На даний момент центр проводить навчання за 10 ліцензованих програмам у сфері додаткової професійної освіти. Крім того, АБСЗ були підписані договори про співпрацю з вузами міста - Санкт-Петербурзьким державним інженерно-економічним університетом, Санкт-Петербурзьким університетом економіки і фінансів, Санкт-Петербурзьким державним університетом, Міжнародним банківським інститутом - з питань вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації банківського персоналу .

4. Організація проведення досліджень стану та перспектив розвитку фінансових ринків Санкт-Петербурга і північного заходу Росії, періодична публікація інформації про діяльність АБСЗ. З цією метою видаються Бюлетень АБСЗ, збірник "Фінансові ринки Північно-Заходу", Північно-Західний банківський журнал.

5. Сприяння банківської безпеки. З цією метою при АБСЗ діє Центр з обміну інформацією про правопорушення у використанні платіжних банківських карт, в діяльності якого беруть участь 19 банків - основних емітентів платіжних карт в Санкт-Петербурзі. АБСЗ укладено угоду про співпрацю але обміну інформацією з Europay Int.

6. Захист прав і законних інтересів членів асоціації. З цією метою діє Єдиний третейський суд спільнот банкірів, промисловців і будівельників (ЄТС). Даний суд був створений за участю АБСЗ, Союзу промисловців і підприємців Санкт-Петербурга і Санкт-Петербурзького союзу будівельних компаній.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Комерційні банки
Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх види
Банк як комерційна організація і зовнішнє управління його діяльністю
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ЇХ ОПЕРАЦІЇ
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХ ОПЕРАЦІЇ
Великі комерційні банки малих країн Європи
Роль і значення некомерційних організацій - асоціацій, спілок в сучасній економіці
Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх види
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
Комерційні банки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук