Навігація
Головна
Показники безпеки соціально- економічної системи (організації)Економічні та соціальні питання безпекиМіжнародні економічні відносини і міжнародна економічна безпекаПраво міжнародної безпекиРівні побудови системи економічної безпеки
Методи системного аналізу при вирішенні проблем економічної безпеки...Системний аналіз соціально-економічних і політичних процесівСистемний аналізФормування цілей системного аналізу. Побудова "дерева цілей"Економічні основи забезпечення безпеки в соціальній сфері
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародна економічна безпека

Міжнародна економічна безпека (МЕБ) являє собою такий комплекс міжнародних умов співіснування домовленостей та інституціональних структур, при якому кожній державі - члену світового співтовариства забезпечується можливість вільно обирати і здійснювати свою стратегію соціального та економічного розвитку без зовнішнього тиску і втручання, в обстановці взаєморозуміння і співпраці.

Шлях до її здійснення лежить через відмову від нав'язування моделей розвитку, від економічного і політичного примусу. Необхідне розуміння того, що всі країни в довгостроковому плані більше виграють від прогресу інших країн, ніж від їх пограбування.

Правові гарантії МЕБ - у визнанні принципів рівноправності держав незалежно від їх соціального і політичного ладу.

МЕБ повинна забезпечити співробітництво держав у вирішенні як їх національних проблем, так і глобальних проблем усього світу. МЕБ повинна стати матеріальною основою мирного без'ядерного співіснування [15].

Росія є однією з найбільших країн світу з багатовіковою історією і багатими культурними традиціями. Незважаючи на складну міжнародну обстановку і труднощі внутрішнього характеру, вона в силу значного економічного, науково-технічного і військового потенціалу, унікального стратегічного положення на Євразійському континенті об'єктивно продовжує відігравати важливу роль у світових процесах.

У перспективі - більш широка інтеграція України у світову економіку, розширення співпраці з міжнародними економічними і фінансовими інститутами. Об'єктивно зберігається спільність інтересів Росії та інтересів інших держав з багатьох проблем міжнародної безпеки, включаючи протидію розповсюдженню зброї масового знищення, запобігання і врегулювання регіональних конфліктів, боротьбу з міжнародним тероризмом і наркобізнесом, розв'язання гострих екологічних проблем глобального характеру, в тому числі проблеми забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Разом з тим активізуються зусилля низки держав, спрямовані на послаблення позицій Росії в політичній, економічній, військовій та інших областях. Спроби ігнорувати інтереси Росії при вирішенні великих проблем міжнародних відносин, включаючи конфліктні ситуації, здатні підірвати міжнародну безпеку і стабільність, загальмувати відбуваються позитивні зміни в міжнародних відносинах.

Системний аналіз у забезпеченні економічної безпеки

Для оцінки економічної безпеки може бути використаний сучасний математичний апарат складних систем. Насамперед виникає запитання про моделювання об'єктів економічної безпеки. Очевидно, що для цього необхідна розробка різних моделей, що відповідають різним досліджуваним об'єктам. Якщо розглядається національний рівень, тобто економічна безпека країни, то модель буде одна, а якщо розглядається економічна безпека підприємства, то модель повинна бути іншою. Це питання до теперішнього часу ще зовсім не розроблений. Природно, що такі моделі будуть складніше вже представлених моделей оцінки економічних показників різних господарських об'єктів, так як в моделях економічної безпеки потрібно враховувати велике число зовнішніх і внутрішніх факторів.

Другим питанням, встающим при вивченні економічної безпеки, є питання про методи дослідження розроблюваних моделей.

Слід зазначити, що є значна кількість ефективних методів аналізу, які можуть бути використані при дослідженнях економічної безпеки. Їх умовно можна розділити на наступні групи: 1) методи експертних оцінок; 2) методи статистичного аналізу; 3) теоретікоігровие методи; 4) методи теорії нечітких систем.

Експертні оцінки використовуються практично на всіх етапах економічних досліджень, хоча їх методична основа може істотно відрізнятися. Для отримання достатньо надійних оцінок потрібно обгрунтовано складати схеми проведення експертизи і використовувати математичний апарат обробки її результатів.

Великий розвиток отримали різноманітні методи статистичного аналізу, що враховують умови конкретних економічних завдань. Серед них можна відзначити, наприклад, методи регресивного і дисперсійного аналізу, метод експоненціального згладжування, метод багатовимірного статистичного аналізу.

Мабуть, для оцінки економічної безпеки значну роль набуватимуть теоретико-ігрові методи, так як в цих методах в явному вигляді присутні об'єкти-антагоністи, що майже завжди передбачається при дослідженні безпеки.

В умовах великої невизначеності станів і недостатності необхідної інформації при дослідженнях економічної безпеки, безсумнівно, перспективними є різні методи теорії нечітких систем.

Окрему групу можуть також скласти методи оптимізації. Але використання умов екстремуму функцій і функціоналів може відбуватися при застосуванні всіх зазначених вище методів аналізу. Тому таку групу можна і не виділяти.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Методи експертних оцінок в тій чи іншій формі є основними при аналізі економічної ситуації на різних рівнях. При цьому експертна оцінка може проводитися як на основі ізольованою експертизи відповідними фахівцями, так і шляхом експертизи з використанням результатів аналізу, отриманого на основі інших методів. Природно, другий шлях є більш коректним. Однак через нестачу часу та інших факторів часто доводиться обмежуватися тільки результатами ізольованого експертного аналізу.

Велике значення при проведенні експертних оцінок мають процедури підбору експертів, ранжирування показників і обробки результатів.

Підбір експертів істотно залежить від наявності фахівців відповідного профілю, допустимої вартості витрат на їх використання та ряду інших факторів. Зазвичай експертна група має наступну структуру:

• керівник групи прогнозу, який є висококваліфікованим фахівцем в області методів експертних оцінок і знає специфіку відповідних проблем; він розробляє план проведення прогнозу і керує ніженазванних групами;

• група фахівців з проведення експертного опитування, яка розробляє питання експертам та проводить аналіз опрацьованих даних;

• група фахівців з проблеми, яка висуває ідеї, ранжує показники і т.п .;

• група обробки даних, яка здійснює математичну обробку отриманих результатів, введення вихідних даних в ЕОМ і попередній аналіз даних ЕОМ.

Ранжування показників являє собою процедуру упорядкування об'єктів шляхом присвоєння їм рангів. Після проведення опитування експертів здійснюється обробка результатів, на основі чого формується остаточне рішення.

Оцінка того чи іншого проекту або рішення, одержувана на основі експертизи, припускає наявність цілого ряду показників, індикаторів, які можуть бути ранжовані за рівнем їх перевагу в результаті попереднього аналізу з введенням кількісної оцінки значущості. Одна з труднощів такого ранжирування полягає в тому, що важко виразити в кількісних значеннях особливості порівняльного зіставлення якісних показників. Зазвичай це здійснюється на основі усереднених матриць експертних переваг.

Методи регресійного та дисперсійного аналізу застосовуються для визначення взаємозв'язку кількох випадкових величин.

Враховуючи, що економічні показники є випадковими величинами, можна за допомогою зазначених метопів визначити вплив на них інших випадкових величин і факторів.

У регресійному аналізі зазвичай знаходять вплив однієї випадкової величини на іншу.

Регресією називається умовне математичне сподівання однієї з випадкових величин при певних значеннях інший, наприклад:

або

На практиці справа мають не з умовним математичним очікуванням, а з умовним середнім з спостерігалися значень однієї величини, наприклад Y, при відповідних значеннях інший: Рівняння називається вибірковим рівнянням регресії Y на X.

Для складання таких рівнянь необхідно отримати деяку вибірку вимірюваних величин. У результаті обробки такої вибірки, наприклад, за методом найменших квадратів, отримують параметри вибіркових рівнянь регресії. Зокрема, для лінійного вибіркового рівняння регресії має місце наступна залежність:

де х, у - середні вибіркові значення величин X і Y, σ yb, σ xb - середні вибіркові квадратичні відхилення; r b - вибірковий коефіцієнт кореляції, який зазвичай отримують за формулою

де k 1 і k 2 - числа зустрілися значень x i і у j - частота появи пари (x i, у j).

Коефіцієнт кореляції змінюється від -1 до +1 і характеризує тісноту зв'язку між випадковими величинами.

Дисперсійний аналіз зазвичай використовується для оцінки впливу якісних факторів на досліджувану випадкову величину.

Суть методу полягає в поділі загальної дисперсії величини X на дві складові: одна частина - факторна дисперсія - викликається дією чинника Ф, інша - залишкова дисперсія - обумовлена випадковими причинами.

Якщо виявляється, що факторна дисперсія невелика в порівнянні з залишкової, то фактор не робить істотного впливу на X. Якщо розглядається вплив одного фактора, дисперсійний аналіз називається однофакторном, якщо розглядається кілька факторів - багатофакторним.

У разі однофакторного дисперсійного аналізу враховуваний фактор розбивається на р рівнів і проводяться вимірювання величини X на кожному з цих рівнів. Поле цього знаходяться середні значення величини X на кожному з рівнів, обчислюється середнє вибіркове х, визначаються відхилення від цих середніх. Після чого знаходяться загальна () і факторна () дисперсії, різниця між якими становить залишкову дисперсію (). Потім, використовуючи критерій Фішера - Снедекора

розраховують відношення F набл отриманих значень Задаються рівнем значущості а, за таблицею Фішера визначають критичну область зміни критерію і, порівнюючи отримані значення F набл і F кр, відкидають або приймають нульову гіпотезу про вплив розглянутого фактора.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Показники безпеки соціально- економічної системи (організації)
Економічні та соціальні питання безпеки
Міжнародні економічні відносини і міжнародна економічна безпека
Право міжнародної безпеки
Рівні побудови системи економічної безпеки
Методи системного аналізу при вирішенні проблем економічної безпеки особистості
Системний аналіз соціально-економічних і політичних процесів
Системний аналіз
Формування цілей системного аналізу. Побудова "дерева цілей"
Економічні основи забезпечення безпеки в соціальній сфері
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук