Навігація
Головна
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИПоказники безпеки соціально- економічної системи (організації)Основні показники економічної безпеки та порогові значенняНайбільш важливі моменти Базеля-3Словник найбільш важливих термінівВиди економічної безпекиКласифікація показників економічної безпекиЕкономічні основи забезпечення безпеки в соціальній сферіМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ...Практичні прийоми техніки переконання: повторення найбільш важливих...
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення та зміст найбільш важливих показників економічної безпеки

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1. Центральним показником системи національних рахунків є валовий внутрішній продукт (ВВП). Другий її макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва вони визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за певний період. Підраховуються ці показники як в поточних цінах, так і в цінах якого-небудь базового року. У США основним показником є ВНП (GNP).

Різниця між ВНП і ВВП полягає в наступному.

ВВП підраховується по так званому територіальною ознакою. Це сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва та сфери послуг незалежно від національної належності підприємств на території країни.

ВНП - це сукупна вартість всього обсягу продукції і послуг незалежно від місцезнаходження національних (вітчизняних) підприємств - у своїй країні або за кордоном.

Таким чином, ВНП відрізняється від ВВП на суму так званих факторних витрат (дохід найманих працівників, рентний дохід, позичковий відсоток, прибуток корпорацій) від використання ресурсів даної країни за кордоном (переведена в країну прибуток від вкладеного за кордоном капіталу, наявної там власності, заробітна плата громадян, які працюють за кордоном) за мінусом аналогічних вивезених з країни доходів іноземців. Зазвичай, щоб розрахувати ВНП, до показника ВВП додають різниця між прибутками і доходами, отриманими підприємствами та фізичними особами даної країни за кордоном, з одного боку, і прибутками і доходами, отриманими іноземними інвесторами та іноземними працівниками в даній країні, - з іншого.

У показник ВНП входить сальдо зовнішньої торгівлі (а в загальному вигляді - сальдо платіжного балансу). Однак у різних країнах питома вага зовнішньоторговельної діяльності у всій господарської діяльності дуже різниться. Тому для міжнародних зіставлень ступеня розвиненості економіки застосовується показник ВВП, який представляє собою ВПП за вирахуванням сальдо платіжного балансу.

У повністю закритій економіці ВВП = ВНП. Для провідних країн Заходу сальдо платіжного балансу не більше 7 ± 1% ВВП, але є і виключення: для Люксембургу ВНП = 1,10 × ВВП.

Перехід до нових показниками ВВП і ВНП в нашій країні почав здійснюватися з 1988 р шляхом перерахунку валового суспільного продукту (ВОП) і національного доходу (НД). Показник ВОП був основним у радянській економічній науці і представляв собою вартість всього обсягу вироблених товарів та послуг з включенням до неї витрат на сировину, матеріали, паливо та ін., Тобто допускався повторний рахунок. Те ж саме було і з НД.

Прийнято розрізняти номінальний ВВП - вартість всіх вироблених товарів і послуг в економіці в даний період, обчислена в цінах цього періоду, і реальний ВВП - вартість всіх вироблених в економіці товарів і послуг в даний період, обчислена в цінах фіксованого базового року.

2. Дефлятор ВВП (IPD) дорівнює відношенню номінального ВВП до реального ВВП, вираженого у відсотках.

3. Індекс споживчих цін ІСЦ (CPI), який часто називається індексом вартості життя, - відношення вартості споживчого кошика у поточному році до вартості споживчого кошика в базовому році, виражене у відсотках. Індекс CPI використовується більш широко, ніж дефлятор ВВП, і саме по CPI розраховується реальний ВВП. У США CPI розраховується за ціною фіксованою ринкового кошика, що містить 400 споживчих товарів, загальна кількість яких у розрахунку на рік забезпечує мінімально достатню калорійність.

4. Тими зростання - відношення значення показника змінної економічної величини в поточному періоді до її значення в базовому році, помножене на 100.

5. Економічне зростання - це темп приросту реального ВНП, тобто виражене у відсотках зміна (збільшення або зменшення) реального ВНП за певний період часу (як правило, за рік).

У СРСР протягом багатьох десятиліть економічне зростання вимірювався виробленим національним доходом, і лише з 1987 р почали застосовувати показник ВНП. У Росії в 1990-х рр. ВВП став основним показником динаміки народного господарства.

6. Темп (рівень) інфляції - це темп приросту індексу споживчих цін за певний період (звичайно за рік), виражений у відсотках.

7. Прожитковий мінімум (соціальний і фізіологічний) - сукупність товарів і послуг, виражених у вартісній формі і призначених для задоволення фізичних потреб, соціальних і духовних запитів, які суспільство визнає необхідним для збереження соціально прийнятного способу життя. У Росії з листопада 1993 прожитковий мінімум розраховується по набору з 25 товарів (до цього - з 19 товарів).

8. Платіжний баланс - статистичний звіт про стан зовнішньоекономічних зв'язків країни за певний період.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

9. Показник рівня працевлаштування F - частка безробітних, які щомісячно знаходять роботу.

10. Показник рівня звільнення робітників S - частка зайнятих, які щомісячно втрачають роботу.

11. Рівень (норма) безробіття - відношення числа безробітних до загальної чисельності сукупної робочої сили, виражене у відсотках:

Рівень безробіття = S / (S + F).

12. Доцільний коефіцієнт диференціації доходів - співвідношення між середніми доходами 10% найбільш високооплачуваних громадян та середніми доходами 10% найменш забезпечених. (Іноді замість 10% застосовується контрольний рівень 20%.)

13. Коефіцієнт Джині - характеризує розподіл сукупного доходу між групами населення (інакше називається індексом концентрації доходів населення). Обчислюється за кривою Лоренца.

14. Показник чистого економічного добробуту (показник Нордхауса - Тобіна) - NEW - коригує ВПП шляхом вирахування негативних факторів (наприклад, забруднення, перенаселення міст) і додавання вартості неринковою діяльності, а також оцінки вільного часу. Величина NEW більше ВНП, але зростання першому відбувається повільніше. Оцінки NEW досить приблизні і говорять лише про те, що показник ВНП (ВВП) далекий від досконалості в якості запобіжного економічного добробуту, але залишається основним вимірником результатів економічної діяльності і використовується на практиці також для визначення добробуту. Це найкращий показник, який є в нашому розпорядженні в існуючих умовах.

15. Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами.

16. Державний борг - алгебраїчна сума дефіцитів бюджету та надлишків за всі минулі роки.

17. Обмінний курс валют (валютний курс) - співвідношення обміну двох грошових одиниць або ціна однієї грошової одиниці, виражена в грошовій одиниці іншої країни.

18. Паритет купівельної спроможності (ПКС) - фактичне співвідношення між валютами порівнюваних країн, яка розраховується як співвідношення цін на аналогічні товари та послуги, вироблені в цих країнах. Це реальна ціна національної грошової одиниці у валюті іншої країни. Іноді ППС називається реальним обмінним курсом.

19. Показник реальних умов обміну - відношення цін (індексу споживчих цін) на вітчизняні товари до цін (індексу споживчих цін) на закордонні товари і обмінним курсом національної валюти. Він показує, скільки закордонних благ країна може отримати в обмін на одиницю свого блага. При його зрості реальні умови обміну країни поліпшуються.

20. Грошовий мультиплікатор - збільшення обсягу грошей в обігу (приріст пропозиції грошей) в результаті зростання грошової бази на одиницю.

21. Грошова база - сума готівки в обігу і банківських резервів.

22. Кредитний мультиплікатор показує, у скільки разів зросте грошова одиниця, що надійшла в банківську систему.

23. Процентна ставка - плата за гроші, надані в кредит.

24. Облікова ставка - ставка, яка встановлюється урядом адміністративним шляхом, а не в результаті конкуренції.

25. М0 - агрегований показник грошової маси, що представляє собою готівку в обігу.

26. Ml = М0 + Депозити населення в сбербанках до запитання, депозити населення і підприємств у комерційних банках до запитання, кошти населення і підприємств на розрахункових і поточних рахунках.

27. М2 = Ml + Термінові дрібні вклади сбербанках (до 100 тис. Дол.).

28. М3 = М2 + Депозитні сертифікати банків та облігації державної позики.

29. Швидкість обігу грошей - кількість разів, що грошова одиниця змінює свого власника протягом певного періоду.

30. Валові інвестиції - загальна сума продукції, спрямованої протягом даного періоду часу на збільшення основного капіталу і запасів.

31. Чисті інвестиції - рівні валовим інвестиціям за вирахуванням амортизації.

32. Бідність (злидні) - стан, при якому основні потреби індивіда або сім'ї перевищують наявні засоби для їх задоволення. У США сім'я вважається бідною, якщо її дохід менше ніж у три рази перевищує рівень, обумовлений Міністерством сільського господарства як витрат на "нормальне продовольче забезпечення" сім'ї. У Росії бідність вимірюється прожитковим мінімумом (соціальним і фізіологічним).

33. Рівень (поріг) бідності - частка числа людей, що мають дохід нижче прожиткового мінімуму в чисельності населення від 15 років і старше. Розрізняють верхній поріг бідності і нижній відповідно при соціальному і фізіологічному прожитковому мінімумі.

34. Рівень зайнятості - частка (відсоток) зайнятих від населення у віці 16 років і старше (в США).

35. Чистий національний продукт (ЧНП) - ВНП за вирахуванням амортизаційних відрахувань.

36. Національний (зароблений, отриманий) дохід (НД) = ЧНП - Непрямі податки на підприємства та державні субсидії.

37. Особистий (отриманий, наявний) дохід (ЛД) = НД - (Внески на соціальне страхування + Податки на прибуток підприємств + Нерозподілені прибутки підприємств) + Транспортні платежі (виплати держави населенню) і дивіденди по акціях, що належить приватним особам.

38. Використаний НД (ІНД) = НД - Втрати (на стихійні лиха, ущерби при зберіганні і т.д.) і зовнішньоторговельне сальдо (чистий експорт).

39. Дохід після сплати індивідуальних податків = ЛД - Індивідуальні податки.

За визначенням, наведеним у Стратегії економічної безпеки Російської Федерації, "державна стратегія економічної безпеки Російської Федерації є складовою частиною національної безпеки Російської Федерації в цілому і орієнтована на реалізацію здійснюваних в Російській Федерації економічних перетворень в найближчі три-п'ять років". Це означає, що в офіційних документах поняття "економічна безпека" розглядається як складова частина поняття "національна безпека". Іншими словами, поняття "національна безпека" більш широке, воно включає в себе поняття "економічна безпека держави", а також інші складові, такі як військова (оборонна) безпека та ін.

В основі базового принципу забезпечення економічної безпеки лежить наступний алгоритм.

1. Визначення основних напрямів забезпечення економічної безпеки. Процес виділення основних напрямків забезпечення економічної безпеки держави повинен враховувати всі види економічної діяльності держави.

2. Визначення переліку показників економічної безпеки. Система показників розробляється експертним методом з урахуванням специфіки об'єкта економічної безпеки. На основі розробленої системи показників і порогових значень проводиться регулярний моніторинг з аналізом і оцінкою отриманих результатів та їх відхилень від порогових значень.

3. Визначення порогових значень показників економічної безпеки. На даному етапі досить складною видається розробка точних критеріїв і рівнів безпеки держави. Тут необхідні обгрунтоване визначення і розрахунок граничних (порогових) значень тих показників економічної безпеки, за якими можливо провести такі розрахунки. Можливість проведення подібних розрахунків обумовлена наявністю достовірної статистичної інформації за досить тривалий ретроспективний період. Це дозволить вчасно і з найменшими втратами по основних функціональними складовими коригувати у разі потреби невірні рішення.

4. Визначення фактичного значення показників економічної безпеки. Збір даних про зміну значень показників економічної безпеки. Консолідація даних за допомогою єдиної централізованої інформаційної системи.

5. Зіставлення фактичних значень показників економічної безпеки з їх пороговими значеннями. Комплексна оцінка порогових значень всіх показників (індикаторів), поглиблене дослідження з урахуванням взаємозв'язків економічних параметрів.

6. Визначення зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці (причин розбіжності між фактичними і пороговими значеннями). На даному етапі визначаються "слабкі місця" в системі економічної безпеки об'єкта, визначаються основні загрози системі економічної безпеки об'єкта відповідно з основними напрямками діяльності об'єкта.

7. Розробка заходів, спрямованих на ліквідацію загроз, зниження дії негативних наслідків і зміцнення позицій за основними напрямками забезпечення економічної безпеки.

Формування ефективної системи економічної безпеки має спиратися на створення системи комплексного моніторингу, тобто багаторівневою і повномасштабної системи відстеження динаміки всіх основних показників економічної безпеки держави з використанням сучасних інструментів облікової політики, спостереження і контролю для регулювання економічних процесів.

Моніторинг як процес являє собою комплекс спостережень і досліджень, що визначають зміни в навколишньому середовищі, що викликаються діяльністю людини. У нашому випадку це система спостережень за станом основних макроекономічних показників для своєчасного виявлення наслідків негативних процесів. Виявлення загроз і прогнозування їх наслідків здійснюється за допомогою моніторингу показників економічної безпеки держави як систематичного зіставлення дійсного стану економіки з бажаним.

Головним завданням системи моніторингу показників економічної безпеки є формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення, яка передбачає виявлення тенденцій зміни основних показників економічної безпеки, облік, аналіз і прогнозування світових економічних змін, а також визначення загроз і ризиків, які необхідно знизити або розподілити. Для ефективного проведення моніторингу необхідне створення єдиної інформаційної системи моніторингу показників економічної безпеки.

Основним підходом до оцінки рівня економічної безпеки держави є система показників економічної безпеки та моніторинг даної системи показників. По кожному показнику необхідно розробити порогові значення. Порогове значення являє собою межу, за якою починаються негативні для економіки явища, що говорять про наявність кризових тенденцій в даній сфері економіки (табл. 2.3). Можливо розробити систему з двома рівнями порогових значень. Перше, "передкризовий", значення характеризує нижню межу нормальної зони, нижче якої опускатися небажано, однак це допустимо протягом короткострокового періоду. Друге, "кризовий", значення характеризує критичну зону і говорить про кризовому стані конкретного показника, результатом чого можуть стати незворотні наслідки.

Порогові значення показників економічної безпеки в даному підручнику рекомендується визначати на основі порівняння:

1) зі значеннями цільових параметрів, заданих в основних нормативних та інших офіційних документах органів виконавчої влади;

2) зі значеннями, рекомендованими в якості цільових параметрів провідними міжнародними організаціями (МОП, ВООЗ тощо);

3) з аналогічними середньогалузевими показниками за іншими видами економічної діяльності (при визначенні галузевих порогових значень економічної безпеки);

4) з аналогічними показниками провідних регіонів (при визначенні регіональних порогових значень економічної безпеки);

5) з аналогічними показниками економічно розвинених країн (або вибірки країн, що є орієнтиром для поточного етапу розвитку економіки).

Порогові значення показників економічної безпеки повинні відповідати довгостроковим планам розвитку економіки держави. При цьому всі індексні показники економічної безпеки повинні в середньому значенні становити не нижче 100% до значень попереднього року для збереження і закріплення існуючих позитивних тенденцій.

Показники економічної безпеки РФ і їх порові значення можуть і повинні бути модифіковані та скориговані з часом з урахуванням тенденцій зміни виробничо-ресурсного потенціалу країни, тенденцій розвитку зовнішнього і внутрішнього ринків і т.п.

Значення основних показників представлені в табл. 2.3

Таблиця 2.3

Значення основних макроекономічних показників, що визначають рівень економічної безпеки держави

Показник

Порогове значення

Фактичний стан

Співвідношення фактичного і порогового значень

Обсяг валового внутрішнього продукту на душу населення від середнього по країнах "Великої сімки"

50%

54,5%

1,09

Частка в промисловому виробництві обробної промисловості

70%

50%

0,71

Частка в промисловому виробництві машинобудування

25%

18,0%

0,74

Обсяг інвестицій в основний капітал,% до ВВП

25%

15,0%

0,60

Державні (бюджетні) витрати на наукові дослідження,% до ВВП

2%

0,56%

0,28

Частка інноваційної продукції,% до всієї промислової продукції

15%

4,9%

0,33

Частка в населенні людей, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму

7%

12,5%

1.77

Тривалість життя населення

70 років

69,8 років

0,99

Розрив між доходами 10% найбільш високодохідних груп і 10% самих незахищених груп

8 раз

16,4 рази

2,1

Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. Населення)

5 тис.

2,5 тис.

0,5

Рівень безробіття за методологією МОП

7%

5,5%

0,78

Рівень інфляції за рік

20%

6,6%

0,33

Обсяг зовнішнього боргу,% до ВВП

25%

1,9%

0,08

Дефіцит (профіцит) бюджету,% до ВВП

5%

1,6%

0,32

Обсяг іноземної валюти по відношенню до рублевої масі в національній валюті

10%

27,5%

2,75

Грошова маса М2,% до ВВП

50%

45%

0,9

Частка імпорту у внутрішньому споживанні - всього,

30%

53%

1,8

в тому числі продовольство

25%

40%

1,6

Диференціація суб'єктів РФ по прожитковому мінімуму

1,5 рази

2,8 рази

1,9

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Показники безпеки соціально- економічної системи (організації)
Основні показники економічної безпеки та порогові значення
Найбільш важливі моменти Базеля-3
Словник найбільш важливих термінів
Види економічної безпеки
Класифікація показників економічної безпеки
Економічні основи забезпечення безпеки в соціальній сфері
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Практичні прийоми техніки переконання: повторення найбільш важливих положень закріплює їх у свідомості співрозмовника
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук