Навігація
Головна
Сутність інфраструктури інноваційного підприємництва. Основні...МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАСутність малого інноваційного підприємництваСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАУПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИСутність регулювання інноваційного підприємництва в регіоніІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІСутність соціальної відповідальності інноваційного підприємництва і...РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність інноваційного підприємництва

Підприємництво можна визначити як творчу діяльність, спрямовану на пошук нових сфер вкладення капіталу, створення нових і вдосконалення наявних продуктів, виробництв, розвиток власних переваг, ефективне використання різних можливостей для отримання прибутку. При цьому підприємництво характеризується обов'язковим залученням інноваційного моменту - будь то виробництво нового для ринку товару, зміна профілю діяльності або заснування нового підприємства чи галузі.

Особливе значення для розуміння сутності підприємництва має точка зору американських економістів К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, які виділили чотири взаємопов'язані функції підприємця:

• підприємець бере на себе ініціативу з'єднання ресурсів - землі, капіталу і праці - в єдиний процес виробництва товарів і послуг;

• підприємець бере на себе розробку та прийняття основних рішень у процесі ведення бізнесу, тобто тих операцій, які й визначають курс діяльності підприємства, напрямки розвитку бізнесу:

• підприємець - це новатор, особа, що прагне виробляти нові продукти (послуги), розробляти нові виробничі технології або вводити нові форми організації і розвитку бізнесу:

• підприємець бере на себе ризик, що виникає при здійсненні підприємницької діяльності, гак як одержання прибутку для підприємця не гарантовано, винагородою за витрачений час, зусилля і здібності можуть бути як прибуток, так і збитки. При цьому підприємець ризикує не тільки своїм часом, працею і діловою репутацією, але і вкладеними коштами.

Таким чином, новаторство є однією з функцій підприємця, і відповідно, воно має бути присутнє у підприємницькій діяльності завжди.

За словами Й. Шумпетера, "... завдання підприємців - реформувати і революціонізувати спосіб виробництва шляхом впровадження винаходів, а в більш загальному сенсі через використання нових технологій для виробництва нових товарів або колишніх товарів, але новим методом завдяки відкриттю нового джерела сировини або нового ринку готової продукції - аж до реорганізації колишньою і створення нової галузі промисловості ... "Таким чином, І. Шумпетер вважає, що новаторство і новизна є невід'ємною рисою підприємництва.

Дійсно, пошук нових ідей та їх реалізація - це одна з найважливіших, але при цьому і складних завдань підприємця, тому що в даному випадку від підприємця потрібно не тільки уміння творчо мислити і знаходити нові рішення, а й мислити перспективно, передбачаючи майбутні потреби, які формуються в суспільстві. Отже, завдання підприємця-новатора - реформувати спосіб виробництва шляхом впровадження винаходів, а в більш загальному сенсі - шляхом використання нових технологічних можливостей для виробництва принципово нових товарів або виробництва старих товарів новими методами завдяки відкриттю нового джерела сировини або нового ринку готової продукції - аж до створення нової галузі економіки.

Слід зазначити, що будь-яка інноваційна діяльність є підприємницькою, оскільки заснована на пошуку нових ідей (від нового продукту до нової структури) та їх оцінці; пошуку необхідних ресурсів; створенні та управлінні підприємством; отриманні грошового доходу та особистому задоволенні досягнутим результатом. Проте не всяке підприємництво визнається інноваційним, а лише таке, яке дозволяє витягти підприємницький дохід в результаті створення, використання або дифузії інноваційного продукту. До суб'єктів інноваційного підприємництва відносяться підприємства і організації, що здійснюють інноваційну діяльність.

Відповідно до цього виділяються дві моделі підприємництва. Перша модель - класичне підприємництво (традиційне, репродуктивне, рутинне), націлене на організацію діяльності з розрахунком на максимальну віддачу ресурсів, наявних у розпорядженні підприємницької організації. Саме в рамках класичної моделі підприємництва формується концепція управління зростанням виробництва, реалізація якої вимагає часу для проведення низки заходів за рахунок зовнішніх для підприємницької фірми чинників - субсидування, підтримки з боку держави. Крім цього, приводяться в рух внутрішні резерви фірми для підвищення ефективності її діяльності.

Друга модель - інноваційне підприємництво, що припускає пошук нових шляхів розвитку підприємства, що дозволяє говорити про концепцію управління ростом, або інноваціями. Інноваційне підприємництво повністю ґрунтується на інноваціях, тому результат такої діяльності - або новий товар, або товар з принципово новими характеристиками або властивостями, або нові технології.

Як правило, практика здійснення підприємницької діяльності в будь-якій її формі включає в себе інноваційний момент, наприклад використання нової організації управління виробництвом, якістю продукції або впровадження нових методів організації виробництва або нових технологій. Виробництво або постачання на ринок традиційних товарів може також здійснюватися з використанням якихось нових елементів або прийомів, пов'язаних із самою організацією виробництва, технічними елементами виробництва або ж змінами якісних характеристик виробленого товару. У разі здійснюється виробництво традиційних товарів шляхом використання часткової інновації.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розвиток інноваційного підприємництва залежить від попиту з боку споживачів на інновації, наявності розвинутого науково-технічного потенціалу національної економіки, функціонування венчурних фірм та інвесторів, що фінансують ризикову інноваційну діяльність. У табл. 1.1 наведені фактори, що впливають на розвиток інноваційного підприємництва.

Таблиця 1.1

Фактори, що сприяють розвитку інноваційного підприємництва

Група факторів

Фактори

Економічні, технологічні

Наявність резерву фінансових, матеріально-технічних засобів, прогресивних технологій, необхідної господарської та науково-технічної інфраструктури, державних програм фінансування інноваційної діяльності; матеріальне заохочення за інноваційну діяльність

Політичні, правові

Законодавчі заходи, що заохочують інноваційну діяльність, державна підтримка інноваційної діяльності

Організаційно-управлінські

Гнучкість організаційних структур, демократичний стиль управління, переважання горизонтальних потоків інформації; самопланування, допущення коректувань; децентралізація, автономія, формування цільових, проблемних груп, реінжиніринг

Соціально-психологічні та культурні

Моральне заохочення, суспільне визнання; забезпечення можливостей самореалізації, звільнення творчої праці. Нормальний психологічний клімат у трудовому колективі

Як правило, в основі підприємницької діяльності лежить нововведення в області продукції або послуг, що дозволяє створити новий ринок, задовольнити нові потреби. Інновації служать специфічним інструментом підприємництва, причому не інновації самі по собі, а спрямований організований пошук нововведень, постійна націленість на них підприємницьких структур. Як зазначає П. Ф. Друкер, "... підприємців відрізняє інноваційний тип мислення, а інноваційна діяльність являє собою особливий інструмент підприємництва".

Інноваційне підприємництво - це особливий новаторський процес створення чогось нового, процес господарювання, в основі якого лежить постійний пошук нових можливостей, орієнтація на інновації. Воно пов'язане з готовністю підприємця брати на себе весь ризик щодо здійснення нового проекту або поліпшення існуючого, а також виникає при цьому фінансову, моральну і соціальну відповідальність. У загальному плані інноваційне підприємництво можна визначити як економічний процес, що приводить до створення кращих за своїми властивостями товарів (продукції, послуг) і технологій шляхом практичного використання інновацій (нововведень).

На основі способу організації інноваційного процесу на підприємстві виділяються три моделі інноваційного підприємництва (рис. 1.1).

Інноваційне підприємництво на основі внутрішньої організації - інновація створиться і (або) освоюється всередині фірми її спеціалізованими підрозділами на базі планування та моніторингу їх взаємодії за інноваційним проектом.

Інноваційне підприємництво на основі зовнішньої організації за допомогою контрактів - замовлення на створення і (або) освоєння інновації розміщується між сторонніми організаціями.

Моделі інноваційного підприємництва

Рис. 1.1. Моделі інноваційного підприємництва

Інноваційне підприємництво на основі зовнішньої організації за допомогою венчурів - фірма для реалізації інноваційного проекту засновує дочірні венчурні фірми, які залучають додаткові сторонні кошти.

Найбільш часто використовується друга модель інноваційного підприємництва - підприємство розміщує замовлення на розробку нововведень, а освоює їх власними силами.

В основі всіх видів інноваційного підприємництва лежать створення та освоєння нових видів продукції (товарів, послуг), виготовлення, створення речей, цінностей, благ. Головна визначальна частина такого підприємництва - створення і виробництво науково-технічної продукції, товарів, робіт, інформації, інтелектуальних цінностей, які підлягають наступної реалізації покупцям, споживачам. Типова схема інноваційного підприємництва наведена на рис. 1.2.

Типова схема інноваційного підприємництва

Рис. 1.2. Типова схема інноваційного підприємництва

Для освоєння і виготовлення нового виду продукції (товарів, послуг) підприємцю потрібні оборотні кошти у вигляді матеріалів, використовуваних в процесі створення науково-технічної продукції, енергії, необхідної для обробки матеріалів, та інші ресурси. Крім цього, може виникнути потреба в комплектуючих виробах, напівфабрикатах, тобто готових складових частинах, які можуть бути використані при виготовленні науково-технічної продукції. Необхідні матеріали, сировину та комплектуючі вироби (М) підприємство набуває у власників оборотних коштів, сплативши їх вартість (Дм), яка залежить від кількості матеріалів та їх ціни.

Для виробництва науково-технічної продукції (товарів, послуг) підприємству також необхідні основні засоби (ОС) у вигляді споруд, приміщень, спеціального устаткування, оснащення, інструментів і т.п. Підприємство може придбати або орендувати їх на час у власників основних засобів. За необхідні для інноваційної діяльності основні засоби необхідно сплатити власникам грошову суму (Д0), розмір якої залежить від виду та кількості необхідних для діяльності основних засобів та їх вартості. При оренді основних засобів оплата буде залежати від терміну їх використання.

Для здійснення інноваційної діяльності підприємству також необхідно залучати науково-технічні кадри, виробничий персонал, тобто робочу силу (PC), витрачаючи на це певні грошові ресурси (Др).

Якщо підприємство не володіє власними коштами або їх недостатньо для здійснення інноваційної діяльності, то вони можуть бути отримані підприємством у комерційних банках, з наступним поверненням і виплатами у вигляді відсотків за кредитом (Дк).

Крім цього, здійснення інноваційного підприємництва неможливе без своєчасного отримання необхідної інформації, яка може бути отримана на платній основі (Дн).

Окремі роботи і послуги, необхідні для реалізації інноваційної діяльності, підприємство може розміщувати у сторонніх організацій на платній основі (Ду).

Відповідно, потреба в грошових коштах, необхідних для здійснення інноваційного підприємництва, оцінюється за формулою

Де = Дм + До + Др + Дк + Дн + Ду.

Результатом інноваційного підприємництва виступає готовий товар (продукція, послуга) (Т), який підприємство реалізує споживачеві інноваційної продукції за ціною (Дт), що включає витрати на здійснення інноваційної діяльності і прибуток підприємства.

Отже, інноваційне підприємництво - це особливий новаторський процес господарювання. У його основі лежать постійний пошук нових можливостей, орієнтація на інновацію, вміння витягати і використовувати для вирішення постійних завдань ресурси з найрізноманітніших джерел. Даний вид підприємництва пов'язаний з готовністю підприємця добровільно взяти на себе весь ризик, пов'язаний із здійсненням нового проекту або ж поліпшенням існуючого, прийняти на себе фінансову, моральну і соціальну відповідальність за процес, який повинен принести грошовий дохід та особисте задоволення досягнутим. Інноваційне підприємництво є основною базою всіх сфер підприємницької діяльності.

Крім того, інноваційне підприємництво одночасно являє собою і економічне явище, і процес. Як економічного явища підприємництво виступає як форма виробничих відносин з приводу виробництва і реалізації споживачам конкретних товарів (робіт, послуг) необхідного якості та отримання запланованого результату. Як економічне явище воно виражає всю систему відносин, що виникають у підприємця у взаєминах із споживачами у процесі реалізації товарів (робіт, послуг), з постачальниками, іншими господарюючими суб'єктами, найманими працівниками і, нарешті, з державними та іншими органами управління.

Підприємництво як процес - складний ланцюжок дій - від пошуку (зародження) підприємницької ідеї до її втілення в конкретний проект підприємства, що дозволяє проводити необхідні споживачам товари. Закінчується цей процес отриманням певного обсягу прибутку. Відповідно, у складі підприємництва як процесу існує чотири найбільш значущі стадії:

• пошук нових ідей та їх оцінка;

• складання докладного бізнес-плану;

• пошук необхідних ресурсів;

• управління створеним підприємством.

Оскільки інноваційне підприємництво визнається особливим видом підприємницької діяльності, то для нього ці стадії слід розбити на більш дрібні (рис. 1.3).

Не завжди перераховані етапи виконуються послідовно один за одним, як зазначено на рис. 1.3. Досить часто окремі етапи здійснюються паралельно, і це тільки прискорює процес інноваційної діяльності. Як правило, ідея вибирається і оцінюється одночасно з розробкою бізнес-плану, в цей же час може проводитися державна реєстрація створюваного інноваційного підприємства і подаватися заявка на отримання патенту. Важливе значення саме для інноваційного підприємництва набувають такі стадії, як пошук нової ідеї і захист створюваного інтелектуального продукту. Тому на даних етапах слід зупинитися більш докладно.

Стадії інноваційного підприємництва

Рис. 1.3. Стадії інноваційного підприємництва

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Сутність інфраструктури інноваційного підприємництва. Основні компоненти
МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Сутність малого інноваційного підприємництва
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИ
Сутність регулювання інноваційного підприємництва в регіоні
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Сутність соціальної відповідальності інноваційного підприємництва і проблеми її практичної реалізації
РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук