Навігація
Головна
Розрахунок потреби у фінансових коштахРозрахунок потреби підприємства у фінансових ресурсахСпіввідношення понять "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази...
Управління діяльністю організації і її результативністьУПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Специфіка управління маркетингом у сфері венчурного бізнесуРозвиток індустрії венчурного фінансуванняВенчурне фінансування
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунок потреби у фінансових коштах

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Здійснення підприємницької угоди пов'язане з грошовими витратами. Загальну потребу в грошових коштах (Дп) на ведення виробничо-підприємницької діяльності можна розрахувати за формулою

Дп = Др + Дм + Дс + Дн + Ду,

де Др - грошові кошти, необхідні для оплати найманих працівників; Дм - грошова оплата вартості придбаних сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, енергії; Дс - грошові витрати, пов'язані з придбанням та використанням засобів праці (основних виробничих фондів) - будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин, устаткування, обчислювальної техніки, інструменту, транспортних засобів та ін .; Ді - грошова оплата купується підприємцем інформації; Ду - оплата послуг сторонніх організацій та осіб (будівельні роботи, транспортні послуги та ін.).

Для початку виробничої діяльності підприємцю слід мати необхідний стартовий капітал. Якщо такого немає, то необхідно звертатися в комерційний банк або до іншого володарю вільних грошових коштів за отриманням кредиту. Можна обрати інший шлях: отримати фактори виробництва (приміщення, обладнання, сировина, матеріали, інформацію і т.д.) в кредит. Однак у кожному випадку підприємець повинен буде повернути кредиторові грошову суму, отриману в кредит або рівну вартості взятих у кредит факторів виробництва плюс відсотки за користування кредитом.

Грошові субсидії, як правило, на пільгових умовах можуть і повинні надавати підприємцю, особливо початківцю, державні структури. Однак на практиці малому бізнесу не виділяють навіть тих коштів, що закладені в бюджеті Росії на ці цілі.

У виробничій підприємницької діяльності опосередковано беруть участь федеральні і муніципальні фінансові органи, податкова інспекція. Вони виконують чисто фіскальну функцію, вилучаючи у підприємця у федеральний і місцевий бюджети податки, обов'язкові платежі, відрахування, штрафи, мита.

Результативність виробничої діяльності

Результатом виробничої діяльності підприємця служать реалізація продукції (робіт, послуг) споживачеві та отримання виручки. Різниця між грошовою виручкою і витратами виробництва становить прибуток підприємства.

Розрізняють валовий (балансовий) і залишкову (чисту) прибуток підприємця. Валовий прибуток являє собою грошову суму, що залишається у підприємця після оплати ним всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції, але до сплати податків. Залишкова (чиста) прибуток обчислюється відніманням з валового прибутку податків, відрахувань, різних платежів, штрафів, мита та являє собою кінцевий підсумок діяльності підприємця-виробничника.

Загальну фінансову оцінку діяльності такого підприємця визначає рентабельність, що розраховується як відношення залишкової прибутку до повних витрат виробництва. Так, якщо загальна сума повних витрат виробництва 4,0 млн руб., А чистий прибуток - 0600000, то рентабельність складе 15% (0,6: 4,0 • 100). Для західних підприємців така рентабельність вважалася б високою, для вітчизняних - мінімальною. Очевидно, в даному випадку має значення і масштаб виробництва.

Найбільш повне уявлення про ефективність конкретного виробничого підприємницького проекту дає відповідний цьому розділ бізнес-плану.

Венчурний бізнес

В останні роки спостерігалося широкий розвиток венчурного, або ризикового, бізнесу. Це одна з форм технологічних нововведень. Венчурний бізнес характерний для комерціалізації результатів наукових досліджень, в наукомістких і в першу чергу у високотехнологічних областях, де отримання ефекту не гарантовано і є значна частка ризику.

Під венчурною фірмою розуміється комерційна науково-технічна фірма, зайнята розробкою і впровадженням нових і новітніх технологій і продукції з не визначеним заздалегідь доходом, тобто з ризикованою внеском капіталу.

Важливу роль у розвитку інноваційного підприємництва відіграють підприємства малого бізнесу. Венчурний бізнес має ряд переваг перед іншими формами організації інноваційного підприємництва в малому бізнесі: високу гнучкість, динамізм. Венчурне підприємництво базується на принципах поділу ризику, що дозволяє авторам ідей, які не мають в достатньому обсязі власних коштів, реалізувати ці ідеї. Формування і розвиток венчурного бізнесу можливо тільки в сприятливому середовищі.

Серед найважливіших чинників, що сприяють залученню венчурних інвестицій у високотехнологічні підприємства малого бізнесу, можна назвати:

• політичну та економічну стабільність в країні;

• сприятливий інвестиційний клімат;

• податкові пільги інвесторам і законодавче їх забезпечення;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• надійний захист інтелектуальної власності як найважливішу складову високотехнологічного малого бізнесу;

• наявність у підприємців малого бізнесу достатньої кваліфікації і досвіду з підготовки чітких і економічно привабливих бізнес-планів;

• надійну захищеність прав акціонерів;

• забезпечення ліквідності активів малих високотехнологічних підприємств;

• наявність достатньо розвиненої інфраструктури, в першу чергу фінансово-банківської системи і фондового ринку;

• наявність системи посередницьких послуг для суб'єктів венчурного бізнесу;

• наявність ринку капіталів.

Венчурний бізнес зародився і отримав широкий розвиток в США. Будь малий інноваційний бізнес відчуває нестачу матеріальних і фінансових ресурсів, слабкість науково-технічної бази і потребує ефективної підтримки з боку держави. У США розроблена і діє комплексна програма державної допомоги малому інноваційному бізнесу. У її складі пряме фінансування підприємств малого бізнесу з федерального бюджету, система контрактного фінансування їх міністерствами і відомствами, сприятливі податкове законодавство і амортизаційний клімат. Суть венчурного бізнесу в США полягає в тому, що інноваційні фірми реалізують свої ідеї за допомогою засобів, що надаються інвесторами в обмін на придбання за пільговою ціною акцій створюваних компаній.

Вельми своєрідне розвиток венчурний бізнес отримав в Японії. Термін "венчурний бізнес" з'явився в японській економіці в середині 1970-х рр., Хоча в інших країнах, зокрема в США, він вже був дуже поширений. У Японії він отримав назву "БЕНТЯ-бідзінес".

У чому полягав ризик "БЕНТЯ-бідзінес" в Японії?

По-перше, його історія тільки почалася, і було ще занадто мало досвіду. По-друге, люди ставилися до такого бізнесу з певною недовірою. По-третє, ініціативним підприємцям, які хотіли зайнятися "БЕНТЯ-бідзінес", часто не вистачало інвестицій.

Остання проблема була вирішена з появою "БЕНТЯ-кепітал" - інвестиційних компаній для цього виду бізнесу. Першою такою інвестиційною компанією стала Kioto Enterprise Development, яка утворилася в 1972 р у м Кіото. В даний час в Японії діють близько 100 компаній "БЕНТЯ-кепітал". Наочне уявлення про реальну силу "БЕНТЯ-кепітал" дозволяють отримати наступні дані: наприкінці 1997 р на рахунках 55 інвестиційних компаній "БЕНТЯ-кепітал" значилося 199 млрд ієн, а зростання капіталу порівняно з відповідним періодом 1986 склав 30%.

Інвестиції "БЕНТЯ-кепітал" спрямовуються в першу чергу в сферу обслуговування, оскільки саме в цій сфері превалює малий бізнес і тут можна дуже швидко отримати віддачу.

Японська модель венчурного бізнесу має свої особливості в порівнянні з західною моделлю. Якщо західна модель об'єднує науку і виробництво, то японська - одне провадження з іншим. Якщо західний венчурний бізнес працює на основі матеріалів та інформації, отриманих від наукового центру або вузу, то японський головним чином отримує матеріали та інформацію від великих фірм.

У сучасних умовах в Росії є всі необхідні передумови для розвитку венчурного підприємництва: наявність відносно розвиненого ринку цінних паперів, все зростаюче проникнення зарубіжних фірм на російський ринок інтелектуальної власності. Це проникнення носить характер не тільки прямий експансії, але й форму інвестування у вітчизняні інноваційні проекти.

Однією з передумов для розвитку венчурного підприємництва стали прихована приватизація державної інтелектуальної власності, перехід працівників державних підприємств і науково-дослідних організацій в малий інноваційний бізнес. До цього ще необхідні більш сприятливий інвестиційний клімат, наявність законодавчої бази, що створює оптимальні умови для науково-технічного прогресу і розвитку економіки, пільгове оподаткування, стимулюючий розвиток високотехнологічного виробництва конкурентоспроможних товарів. Російські підприємці вже виявляють певний інтерес до нововведень, що не вимагає значних інвестицій.

Все це свідчить про те, що венчурне підприємництво, яке в нашій країні тільки формується, має значні перспективи росту і може зіграти роль каталізатора подальшого розвитку інноваційного бізнесу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунок потреби у фінансових коштах
Розрахунок потреби підприємства у фінансових ресурсах
Співвідношення понять "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази грошових коштів"
Управління діяльністю організації і її результативність
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Специфіка управління маркетингом у сфері венчурного бізнесу
Розвиток індустрії венчурного фінансування
Венчурне фінансування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук