Навігація
Головна
Необхідність участі комерційних банків у сфері підтримки...ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНІнформаційно-аналітичні системи для підтримки інноваційної діяльностіСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАУПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИСУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАДержавна підтримка і проблеми малого підприємництва в РосіїІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАРИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІМАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підтримка інноваційного підприємництва в окремих країнах

У Великобританії до початку 2000-х рр. не проводилося цілеспрямованої централізованої політики щодо стимулювання і розвитку інновацій. У 2003 р Міністерство торгівлі та промисловості Великобританії опублікувало стратегію уряду в сфері технологічного розвитку, в 2004 р була створена Рада з технологічним стратегіям, що здійснює інвестиції в створення нових технологій, підтримує їх розвиток і комерціалізацію. Відносно цілісна інноваційна стратегія довгострокового розвитку Великобританії була сформульована лише в 2008 р

Інноваційний розвиток Японії і Швеції здійснювалося послідовно і має довгу історію. Проте в Швеції тільки в 2005-2008 рр. було визначено чотири пріоритетні сфери для фінансування НДДКР: медицина, біотехнології, навколишнє середовище та сталий розвиток, розвиток у Швеції "центрів високих технологій", які представляють собою з'єднання науково-дослідних і комерційних сил в інтересах швидкої та ефективної комерціалізації інновацій. У Японії, незважаючи на активну діяльність уряду з розробки стратегій і програм інноваційного розвитку, велика частина науково-технічних розробок прикладного характеру раніше виконується в лабораторіях великих промислових корпорацій і залишається в рамках цих же корпорацій, без широкої передачі потенційним користувачам в масштабах відповідної галузі . Державні наукові дослідження носять переважно фундаментальний характер, ступінь їх впровадження в практику залишається недостатньою. Між державними фундаментальними науковими дослідженнями та прикладними дослідженнями в приватному секторі не завжди дотримується необхідна координація.

У Японії слабо розвинені венчурне фінансування і венчурний бізнес в цілому. Відзначається нестача професійних кадрів, щодо безуспішно йде процес розвитку технопарків та бізнес-інкубаторів. Низьку ефективність інноваційної політики уряду продемонстрували також результати державної програми розвитку високотехнологічних науково-промислових регіональних кластерів.

Міжнародні науково-технічні зв'язки здійснюються в Японії як по лінії державних наукових центрів і дослідницьких інститутів з виділенням фінансування з бюджетів відповідних міністерств, так і по лінії громадських і професійних науково-технічних товариств та асоціацій, а також приватних дослідницьких організацій і промислових компаній.

У Швеції більшість витрат на НДДКР здійснюється підприємницьким сектором. Підтримка урядом НДДКР у підприємницькому секторі в основному обмежується проведенням досліджень у сфері оборони (13% всього державного фінансування НДДКР). У той же час фундаментальні дослідження фінансуються переважно державою, тоді як частка підприємницького сектора вкрай мала.

Важливими відмінними рисами Швеції залишаються високий рівень освіти і кваліфікації зайнятих у державному секторі, ефективна робота державних інститутів, стабільна політична система. У Швеції розвинений ринок венчурного капіталу. Проте національна система підтримки і стимулювання комерціалізації результатів НДДКР через створення та розвиток нових підприємств часто характеризується як порівняно слабка і фрагментарна.

Низька результативність в частині комерціалізації результатів НДДКР стала причиною створення цілого ланцюжка організацій, відповідальних за виконання політики щодо розвитку бізнесу. Інноваційний міст (The Innovation Bridge) підтримує комерціалізацію результатів наукових досліджень і забезпечує (обмежене) фінансування на передпосівної стадії (pre-seed); ALMI Бізнес-партнерство (ALMI Business Partner) - створення бізнесу (що не проводить НДДКР); Промисловий фонд (The Industrial Fund) - державний венчурний інвестор; Агентство з інвестицій в Швецію (The Invest in Sweden Agency, ISA) сприяє притоку інвестицій.

Однією з найбільш серйозних проблем шведської інноваційної системи вважається порівняно низький рівень наукоємного виробництва за межами кількох великих, технічно передових транснаціональних корпорацій. Їх технічні досягнення за невеликим числом винятків історично пов'язані з традиційними технологіями і галузями.

У Південній Кореї перші програми інноваційного розвитку були запущені з 1999 р, і розвиток інноваційного сектора дуже швидко прогресувало. Спочатку модернізація була побудована на запозиченні зарубіжних технологій, яке відбувалося в різних формах: контракти "під ключ", ліцензування, консультативні послуги. Вивчення іноземного досвіду відбувалося, головним чином, за рахунок створення спільних венчурних фірм з японськими партнерами. В даний час, незважаючи на те, що Корея за багатьма високотехнологічним позиціям лідирує у світовому експорті, країна як і раніше багато в чому залежить від імпортної техніки з причини недостатнього розвитку власних базових технологій.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У 1998 р уряд провів реструктуризацію державних дослідницьких центрів, створюючи конкурентне середовище. З цього моменту дослідні інститути надавали спін-оффам офісні майданчики і лабораторії для проведення досліджень. Одна з відмінних особливостей інноваційного розвитку Південної Кореї - цілеспрямована підтримка в основному саме великих компаній. В даний час, навпаки, розукрупнення, а в ряді випадків ліквідація фінансово-промислових корпорацій (чебол) визнається одним з головних успіхів посткризової адаптації та структурної реформи Південної Кореї.

Корейська патентна система вважається однією з найрезультативніших у світі. Корейське відомство з інтелектуальної власності (KIPO) з 1997 р переорієнтувалося на запозичення принципів регулювання патентної діяльності США. Патентна політика зіграла важливу роль у розвитку малого підприємництва та капіталізації університетів. Раніше професорам необхідно було передавати свої патенти уряду, оскільки зроблені в державних інститутах винаходи вважалися надбанням республіки. Перегляд патентних прав полегшив технологію передачі патентів через юридичну особу.

З 1998 р під Франції діє державний план стимулювання патентування винаходів вітчизняними фірмами. У 1999 р був прийнятий закон про інновації та наукових дослідженнях, покликаний реорганізувати і модернізувати національну інноваційну систему в напрямку більш ефективної комерціалізації науково-дослідного потенціалу. Реалізація закону привела до прийняття цілої низки рішень уряду і спеціального "інноваційного плану" (2002 г.), мета яких полягає у створенні загальної правової бази, що стимулює розвиток партнерства між державним науковим сектором та недержавними учасниками інноваційного процесу. З 2007-2008 рр. приймалися точкові податкові заходи з підтримки інвестицій в інновації.

У Франції частка державних витрат на НДДКР у загальних витратах на ці цілі становить 49,9%. Інша частина фінансування забезпечується приватним сектором, причому 70% витрат на НДДКР припадає на промислові компанії. Французька інноваційна політика спрямована на стимулювання приватних інвестицій в науку, поліпшення взаємодії між усіма ключовими учасниками інноваційного процесу в рамках полюсів конкурентоспроможності та на підтримку розвитку малих і середніх підприємств (РМЕ). З цією метою за участю

держави, а також недержавних структур здійснюються різні заходи, що включають міжнародний, національний і регіональний рівні взаємодії.

З метою поліпшення кооперації учасників проекту та трансферу технологій у Франції створені особливі інноваційні кластери ("Софія Антиполіс", "Марсельський інноваційний кластер"), у країні розроблена і запущена спеціальна програма "полюсів конкурентоспроможності".

Початок цілеспрямованого інноваційного розвитку Німеччини відноситься до періоду після Другої світової війни, коли основну роль у формуванні національної інноваційної системи грали державні органи, що визначали напрямки ведення науково-дослідної діяльності. У початковий період післявоєнної відбудови Німеччини особливу роль відіграла допомога США за планом Маршалла, в рамках якої надавалося фінансування підприємствам найрозвиненіших галузях економіки - машинобудуванні, автомобільній промисловості, хімічної промисловості і т.д. З 1950-х рр. спільно з американськими дослідниками велися спільні роботи в сферах космосу, авіації та атомної енергетики, в ході яких країна отримала доступ до американських розробкам.

Фінансування суб'єктів інноваційної діяльності в Німеччині почалося в 1950-х рр. з програм індивідуальної цільової підтримки певних напрямків. У період 1970-х рр. почали виникати перші венчурні фонди, спрямовані на розвиток інноваційних компаній у сфері малого бізнесу.

У 1970-і рр. стали реалізовуватися програми приватно-державного партнерства в науково-дослідній сфері, завдяки чому частка бюджетної системи у витратах на НДДКР скоротилася з 70% в 1970-і рр. до 30% в даний час.

У Німеччині до теперішнього часу сформована законодавча база інноваційної системи, правові акти якої можна умовно розділити на три групи; відносяться до навчальним закладам, до дослідницьких організацій і до сектору підприємництва. Особливо вдалим визнається діюча система патентних законів, що передбачає, серед іншого, спрощену реєстрацію винаходів. Ефективність патентного законодавства Німеччини підтверджується збільшенням кількості патентів з 1977 р в 20 разів. У той же час у сфері нанотехнологій відсутня повноцінна законодавча база, через що вона регулюється правовими актами з суміжних галузей (наприклад, фармацевтики).

Всього ж в даний час виділяють три основні напрями підтримки національної інноваційної системи: поліпшення умов ведення інноваційного підприємництва, розвиток освіти і науки для підготовки кваліфікованих фахівців і підвищення якості проведених досліджень і фінансування інноваційного підприємництва. Виконання цих завдань німецькими державними органами визнається досить успішним, однак при цьому відзначаються деякі недоліки. Зокрема, в Німеччині нерозвинені стимули для ведення дослідницької діяльності та впровадження інновацій в податковій системі. Недостатньо розвинене взаємодія науки та бізнесу; одним із заходів щодо вирішення цієї проблеми стало створення у вузах кафедр підприємництва, покликаних сприяти більш широкої комерціалізації розробок.

Промисловість Фінляндії змогла перейти на виробництво товарів з великим обсягом доданої вартості в період з середини 1960-х по 1980-і рр. завдяки інтенсивному партнерству держави і приватного сектора. Роль піонера венчурного фінансування зіграв державний фонд SITRA, створений в 1980-і рр., З початку 2000-х рр. він став головним інвестором в біотехнологіях. Інноваційна діяльність в Фінляндії регулюється постановою уряду про Раду з політики в галузі науки і технології Фінляндії, комюніке уряду про Національної інноваційної стратегії Фінляндії для Парламенту 2009 р законами про інтелектуальну власність, про малих і середніх підприємствах, про регіональний розвиток (прикордонних територіях) і іншими підзаконними актами. У Фінляндії приділяється велика увага розвитку технопарків, які розглядаються в якості одного з найважливіших елементів інноваційної інфраструктури країни. На базі 20 університетів Фінляндії муніципальними органами влади створено 22 технопарку.

Розвиток інноваційної системи Канади почалося в середині 1940-х рр. і було багато в чому пов'язано з успіхами США в тій же сфері. До цього часу були створені певні передумови для розвитку науки і технологій - сформована система університетської освіти, де паралельно проводилися наукові дослідження, в тому числі спільно з британськими та американськими вченими і засновані державні органи, цілеспрямовано займалися розвитком науки.

В даний час основним документом, який регулює розвиток інноваційної системи в Канаді, вважається прийнята в 2007 р стратегія "Мобілізація науки і технологій для досягнення ринкових переваг Канади", що припускає розвиток наступних напрямків: захист екології, енергетика і природні ресурси, медицина та інформаційні технології . У Канаді в сучасній структурі управління інноваціями відсутня єдиної орган на федеральному рівні, а функції щодо стимулювання досліджень розподілені між урядами провінцій і окремими міністерствами, що найчастіше викликає бюрократичні проблеми при реалізації різних програм.

В даний час в Канаді налічується близько 100 вузів, в яких навчається 1500000 студентів, з яких 13 університетів займає лідируючі позиції у проведенні наукових досліджень і входить до числа 200 найкращих навчальних закладів світу. У той же час відзначається меншу участь приватного бізнесу, в порівнянні з США, у фінансуванні вузів.

Наприкінці 1960-х рр. в країні за зразком США почали з'являтися перші венчурні фонди для фінансування комерціалізація наукових розробок, в 1973 р з'явилася Асоціація венчурного капіталу, що об'єднала всіх венчурних інвесторів. Канадська венчурна сфера демонструє набагато менший вплив на економіку, ніж американська. Якщо інноваційні фірми в США надають 12100000 робочих місць з 115 млн, або понад 10% їх загального числа, то в Канаді вони надають всього лише 150 тис. Робочих місць, або 1,3% їх загального числа. Крім того, канадські венчурні фірми демонструють більшу стійкість на ринку.

Сучасна державна інноваційна політика США була сформована у другій половині 1990-х рр .: пріоритет був позначений в 1997 р, коли президент Б. Клінтон прочитав Конгресу доповідь "Наука і технологія: формуючи XXI століття". У передували ухваленню цієї політики роки держава провело демонополізацію різних галузей економіки - енергетики, транспорту, зв'язку. Завдяки такому зниженню впливу великих гравців в економіці можливість виходу на ринок отримали малі інноваційні компанії. Серед характерних особливостей розвитку американської інноваційної сфери слід виділити фактично незалежне від федеральних державних органів появу основних інститутів інноваційної сфери (технопарків та венчурних фондів).

Ще однією особливістю інноваційної сфери США є виключно висока активність малих інноваційних компаній. Це значною мірою пов'язане з існуванням спеціальних державних програм підтримки таких фірм, а також з розвиненістю і доступністю венчурного капіталу - основного джерела засобів.

До інших особливостей американської інноваційної системи відносяться значна частка освічених іммігрантів і високий рівень конкуренції серед всіх учасників інноваційної сфери. В якості слабкої сторони інноваційної системи в США відзначається необхідність формування законодавчої бази для регулювання фінансування малих підприємств.

Економіка Ізраїлю до 1980-х рр. розвивалася переважно екстенсивним шляхом. Основою високих темпів зростання служило використання прибулого в країну значного числа іммігрантів, іноземної допомоги, людських і ресурсів з контрольованих арабських територій. У середині 1980-х рр. починається плавний перехід на шлях інноваційного розвитку: була проведена конверсія сфери НДДКР, яка складалася в переорієнтації розробок подвійного призначення на забезпечення потреб цивільної промисловості, відносному скороченні суто військових досліджень і заохоченні припливу приватних капіталів у створення та комерційне використання невійськових технологій. У 2005 р прийнятий закон про НДДКР, згідно з яким дозволяється передача за кордон ноу-хау, отриманих в результаті досліджень, фінансованих державою.

В рамках курсу на модернізацію національної промисловості з середини 1980-х рр. інноваційна політика в КНР в умовах відсутності законодавчої бази реалізовувалася шляхом виконання цільових програм, спрямованих на освоєння іноземних та розробку власних високих технологій. У 2002 р було затверджено два основоположних закону, що заклали правову базу регулювання інноваційної діяльності: "Про стимулювання середніх і малих підприємств" і "Про популяризацію науки і техніки".

У жовтні 2010 р Держрадою КНР опубліковано Рішення про прискорення розвитку нових стратегічних галузей. Значну роль у розвитку інноваційного бізнесу відіграють різні види пільгових адміністративно-територіальних формувань: спеціальні економічні зони, зони торгово-економічного розвитку, промислові парки та ін. Зазначені інститути стали потужним інструментом залучення до співпраці іноземних компаній і фахівців, для яких застосовуються спеціальні пільги.

Активно залучається в інноваційну діяльність і кваліфікована робоча сила: важливою складовою ознайомлення із зарубіжними інноваційними досягненнями є напрямок національних кадрів на навчання за кордон. У 2009 р по цій лінії отримали освіту 51 тис. Громадян КНР, додатково відкрито 14 нових зарубіжних каналів здобуття вищої освіти. Крім того, протягом 2009 р були залучені до роботи в КНР в цілому 480 тис. Іноземних фахівців науково-технічного профілю.

Бразилія з кінця 1990-х рр. ухвалила низку законів для збільшення кількості наукових досліджень, стимулювання інновацій у приватному секторі та встановлення більш продуктивних партнерських відносин між науковими інститутами та бізнесом. У 2006 р був прийнятий Інноваційний закон, в 2005 р - "Хороший" закон (Good Law), який надає податкові стимули для здійснення приватних інвестицій у НДДКР.

Узгоджена державна підтримка розвитку нанотехнологій в Бразилії почалася з 2001 р зі створенням чотирьох національних мереж з нанотехнологій і нанонауки, які сьогодні об'єднують близько 40 наукових інституту по всій Бразилії. У країні державний сектор завжди домінував у фінансуванні науки і технологій при зростаючій ролі приватного сектора (до 2005 р частка приватного сектора склала 50%). Тим не менше 80% дослідницьких проектів здійснюється в державних університетах і дослідницьких інститутах. В цілому, інноваційний розвиток відбувається переважно завдяки державній політиці.

Крім податкового стимулювання R & D, субвенцій і співфінансування процентних ставок, важливим інструментом у сфері фінансового сприяння інноваціям, що застосовувалися в 1990-і і 2000-і рр., Було створення галузевих фондів, які спрямовують частину коштів, отриманих від оподаткування ключових галузей, на R & D проекти , обрані державним комітетом. Близько двох третин коштів галузевих фондів використовується спільними приватно-державними компаніями.

До недоліків інноваційної політики Бразилії можна віднести низький рівень конвертації знань у інноваційну продукцію, зосередженість інноваційної системи на академічних наукових дослідженнях, а також недостатню координацію між процесами наукових досліджень, розробки технологій, виробництвом і комерціалізацією розробок. У Бразилії практично повністю відсутня політика по залученню висококваліфікованої іноземної робочої сили і взаємодії з діаспорою.

Початок розвитку власної інноваційної системи в Індії було покладено незабаром після отримання незалежності від Великобританії на початку 1950-х рр., Причому основним сектором економіки, де повинні були використовуватися наукові розробки, повинна була стати важка промисловість при одночасному імпорті технологій і капіталу на початковому етапі. З 1974 р державні органи почали проводити політику підтримки приватних наукових досліджень і розробок. Індійські компанії, провідні наукові дослідження, отримували підтримку з доступу до іноземного устаткування і сировини, а також окремі податкові пільги. Велика увага з 1947 по 1990 р приділялася і розвитку власної системи освіти.

У 1991 р індійське уряд проголосив нову економічну політику, в рамках якої планувалося здійснити перехід до ринкового фінансування науки, що проявилося в скороченні відповідних державних витрат і одночасному зниженні темпів розвитку науки і нових технологій. Така практика була визнана невдалою, в результаті чого бюджетне фінансування було збільшено.

Цілеспрямована політика з розвитку найбільш великого сектора інноваційної системи Індії - інформаційних технологій - почала проводитися на початку 1970-х рр., Її метою було створення нових робочих місць для кваліфікованих фахівців з метою запобігання "витоку мізків" в розвинені країни. З цією метою при великих університетах почали створюватися комп'ютерні центри; новий виток розвитку сектора інформаційних технологій припав на 1980-і рр., коли була скасована процедура ліцензування, сформовані спеціалізовані дослідницькі центри і урядом прийняті закони про розвиток ІТ-сфери.

У 1991 р в Індії почали створюватися спеціалізовані технопарки з виробництва програмного забезпечення на експорт. В економіці Індії сформовані сектора інноваційної системи світового (або порівнянного зі світовим) рівня - автомобільна промисловість, інформаційні технології, комунікації, фармацевтика, а також атомна енергетика, космічна галузь. У країні діє 45 технопарків, які в сукупності виробляють 80% експортованої продукції ІТ-сфери. Крім того, завдяки вжитим заходам державної підтримки індійських інформаційних технологій на Індію припадає 65% світового ринку аутсорсингу - більше 300 транснаціональних корпорацій перевели в неї свої підрозділи з розробки комп'ютерних програм. Така привабливість для іноземного бізнесу пов'язана з високою кваліфікацією індійських ІТ-фахівців з одночасною дешевизною їх праці - заробітна плата аналогічних працівників у США виявляється в середньому в 6 разів вище.

В Індії в даний час урядом більшою мірою фінансується розвиток фундаментальних досліджень на противагу прикладним, через що значна частина наукових досліджень не знаходить практичного застосування. Країна залишається вкрай бідною. В цілому її можна охарактеризувати як має високу якість інноваційної системи з вкрай низькими показниками в інших сферах економіки.

На підставі аналізу інноваційних систем ряду країн можна зробити висновок про те, що в більшості моделей національних інноваційних систем одним з ключових гравців є держава.

Сформулюємо кілька основних положень, значною мірою загальних для різних країн.

Успішному розвитку національної інноваційної системи сприяють наступні чинники:

• послідовна і довгострокова інноваційна політика держави з чітко сформульованими цілями і завданнями;

• раціональне використання наявного інноваційного потенціалу в якості фундаменту для будівництва інноваційної економіки та реалізації інноваційної політики;

• систематичні зусилля з налагодження і зміцненню співробітництва між приватним, дослідницьким і освітнім секторами;

• виявлення і цільова підтримка важливих для інноваційно-технологічного потенціалу напрямків, недостатньо швидко розвиваються або не розвиваються самостійно;

• охоплення якомога більшого обсягу потенційно інноваційних фірм за допомогою надання їм державної підтримки;

• розвинені програми комерціалізації інновацій, що створюються і заімствуемих технологій;

• розумне залучення іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій;

• наявність розвиненого законодавства у сфері інтелектуальної власності;

• систематичне вивчення та впровадження кращого міжнародного досвіду.

До факторів, що перешкоджає розвитку інноваційних систем, відносяться:

• низька частка бізнесу у фінансуванні НДДКР (Франція, Швеція, Нідерланди, Індія);

• слабке залучення малого бізнесу в інноваційну діяльність (Франція, Швеція, Нідерланди, Японія);

• "витік мізків" (Франція, Німеччина);

• територіальні диспропорції в розвитку (Німеччина, Індія, Китай, Франція, Норвегія);

• швидке старіння населення (країни Європейського союзу);

• високі витрати на військово-промисловий комплекс (Швеція, Ізраїль);

• нерозвинені ринки венчурного капіталу (Данія, Німеччина);

• проблеми комерціалізації інновацій (Індія, Німеччина, Бразилія);

• бюрократія (Індія, Бразилія, країни Азії).

Заходи державної політики, використовувані для розвитку національної інноваційної системи:

• створення спеціальних організацій і органів, відповідальних за визначення і реалізацію інноваційної політики (майже всі країни);

• активна взаємодія з іншими країнами в частині обміну технологіями (майже всі країни);

• створення інноваційних кластерів (Франція, Німеччина);

• здійснення основних інновацій у великих транснаціональних корпораціях (Швеція, Франція, Нідерланди, Індія, Японія);

• забезпечення безкоштовної освіти (Німеччина, Норвегія);

• використання "інноваційних ваучерів" (Нідерланди, Великобританія, Німеччина);

• значне пряме бюджетне фінансування НДДКР в різних формах.

Аналіз зарубіжного досвіду співпраці держави і бізнесу в області інновацій особливо важливий для Росії, яка прагне активізувати свій науково-технічний, інноваційний і промисловий потенціал з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку і перетворення в держава, що володіє високим рівнем світової конкурентоспроможності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Необхідність участі комерційних банків у сфері підтримки інноваційного підприємництва
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Інформаційно-аналітичні системи для підтримки інноваційної діяльності
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИ
СУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Державна підтримка і проблеми малого підприємництва в Росії
ІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук