Навігація
Головна
Інвестиційна та інноваційна політика підприємстваІнноваційно-інвестиційна діяльність підприємстваРозробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей...Інноваційний потенціал підприємства та ефективність його використанняОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНУ БАЛАНСУ...Інвестиційна діяльність підприємств (організацій)АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ...Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив...Оцінка ефективності та управління ризиками інноваційних проектів....Стратегічне управління інноваційною діяльністю
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність інвестиційної діяльності інноваційних підприємств

Ефективне використання інвестицій інноваційним підприємством - основна умова його життєздатності. Це вимагає особливо серйозного підходу до розрахунку ефективності, який здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з оцінки ефективності інвестиційних проектів (друга редакція, виправлена і доповнена, затв. Наказом Мінекономіки Росії, Мінфіну Росії та Держбуду Росії від 21.06.1999 № ВК477).

Ефект - це категорія, що відображає перевищення результатів реалізації проекту над витратами на нього за певний період часу.

У процесі оцінки ефективності інвестиційних проектів дотримуються наступні основні принципи:

- Розгляд проекту протягом усього його життєвого циклу (розрахункового періоду) - від проведення передінвестиційної досліджень до припинення проекту;

- Моделювання грошових потоків, включають всі пов'язані із здійсненням проекту грошові надходження і витрати за розрахунковий період з урахуванням можливості використання різних валют;

- Порівнянність умов порівняння різних проектів (варіантів проекту);

- Принцип позитивності і максимуму ефекту (при наявності альтернативних проектів перевага повинна віддаватися тому, у якого найбільший ефект);

- Облік чинника часу;

- Облік тільки майбутніх витрат і надходжень;

- Порівняння "з проектом" і "без проекту";

- Облік всіх найбільш суттєвих наслідків проекту (як безпосередньо економічних, так і позаекономічних - екологічних, соціальних, інформаційних);

- Облік наявності різних учасників проекту, розбіжності їхніх інтересів і різних оцінок вартості капіталу, що виражаються в індивідуальних значеннях норми дисконту;

- Багатоетапність оцінки (на різних стадіях розробки і реалізації проекту його ефективність визначається заново, з різною глибиною опрацювання);

- Облік впливу на ефективність інвестиційного проекту потреби в оборотному капіталі, необхідному для функціонування створюваних у ході реалізації проекту виробничих фондів;

- Облік впливу інфляції (облік зміни цін на різні види продукції і ресурсів в період реалізації проекту) і можливості використання при реалізації проекту декількох валют;

- Облік (у кількісній формі) впливу невизначеностей і ризиків, що супроводжують реалізацію проекту.

Ефективність інвестиційних проектів оцінюється протягом розрахункового періоду від початку проекту до його припинення. Розрахунковий період розбивається на кроки - відрізки, в межах яких проводиться агрегування даних, використовуваних для оцінки фінансових показників). Кроки розрахунку визначаються їх номерами (0, 1, ...). Час у розрахунковому періоді вимірюється в роках або частках року і відраховується від фіксованого моменту t = 0, прийнятого за базовий.

Інвестиційний проект породжує грошові потоки (потоки реальних грошових коштів). Значення грошового потоку позначається через Ф (t), якщо воно відноситься до моменту часу t, або через Ф (m), якщо воно відноситься до кроку т.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На кожному кроці значення грошового потоку характеризується:

- Притокою, рівним розміру грошових надходжень (або результатів у вартісному вираженні) на цьому кроці;

- Відтоком, рівним платежах на цьому кроці;

- Сальдо (активним балансом, ефектом), рівним різниці між припливом і відтоком.

Грошовий потік Ф (t), як правило, складається з (часткових) грошових потоків від окремих видів діяльності:

- Інвестиційної Фі (t);

- Операційної Фо (t);

- Фінансової Фф (t).

Облік чинника часу орієнтований на те, що справжня цінність грошових коштів більше, ніж майбутня. Тому для порівняння різночасних величин застосовується дисконтування (приведення їх до цінності теперішнього моменту часу). Для приведення до початкового моменту часу використовується коефіцієнт дисконтування m), який визначається як величина, зворотна нарахуванню відсотка:

(7.1)

де Е - норма дисконту, виражена в частках одиниці на рік; t m - момент закінчення кроку т; t 0 - момент приведення, який може не збігатися з базовим моментом.

Норма дисконту являє собою скориговану з урахуванням інфляції мінімальну прийнятну для інвестора прибутковість вкладеного капіталу при альтернативних і доступних на ринку безризикових напрямках вкладень.

До основних показників, використовуваним для розрахунків ефективності інвестиційних проектів, відносяться:

- Чистий дохід (ЧД);

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Чистий дисконтований дохід (ЧДД);

- Внутрішня норма прибутковості (ВНД);

- Потреба у додатковому фінансуванні;

- Індекси прибутковості витрат та інвестицій;

- термін окупності;

- Група показників, що характеризують фінансовий стан підприємства - учасника проекту.

Умови фінансової реалізованості і показники ефективності розраховуються на підставі грошового потоку Фm.

Чистим доходом називається накопичений ефект (сальдо грошового потоку) за розрахунковий період:

(7.2)

(Підсумовування поширюється на всі кроки розрахункового періоду).

Чистий дисконтований дохід - накопичений дисконтований ефект за розрахунковий період - один з найважливіших показників, виходячи з визначення якого приймається рішення про ефективність (неефективність) проекту:

(7.3)

Так, ЧД і ЧДД характеризують перевищення сумарних грошових надходжень над сумарними витратами для даного проекту відповідно без і з урахуванням чинника часу.

Різниця між ЧД ЧДД нерідко називають дисконтом проекту. При ЧДД> 0 даний варіант проекту при вибраній нормі дисконту визнається дохідним, тобто інвестор отримає норму прибутку вище, ніж розрахункова норма дисконту. Якщо порівнюються альтернативні проекти, перевага повинна віддаватися проекту з великим значенням ЧДД.

Показник ЧДД має як переваги, так і недоліки. До перших відносяться простота розрахунку показника і те, що він відображає реальну зміну активів інвестора при реалізації проекту. Разом з тим величина ЧДД значною мірою залежить від суб'єктивно вибраного значення норми дисконту. Ще одним недоліком вважається слабкий облік різних за величиною необхідних інвестицій у процесі вибору різних проектів.

У деяких випадках визначення ВНД передує інвестиційні розрахунки. Це визначається тим, що вона виявляє межу, що відокремлює всі дохідні інвестиційні проекти від збиткових. Найчастіше для інвестиційних проектів, що починаються з інвестиційних витрат і мають позитивний чистий дохід, ВНД називається позитивне число Е в, якщо:

- При нормі дисконту Е = Е в чистий дисконтований дохід проекту звертається в нуль;

- Це число єдине.

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів значення ВНД необхідно зіставляти з нормою дисконту Є. Інвестиційні проекти, у яких ВНД> Е, мають позитивний ЧДД і тому ефективні. Проекти, у яких ВНД <Е, мають негативний ЧДД і тому неефективні.

Для оцінки ефективності інвестиційного проекту за перші k кроків розрахункового періоду використовуються наступні показники:

- Поточний ЧД (накопичене сальдо):

(7.4)

- Поточний ЧДД (накопичене дисконтоване сальдо):

(7.5)

- Поточна ВНД.

Терміном окупності називається тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності. За початковий момент, як правило, приймається початок нульового кроку або операційної діяльності. Моментом окупності іменується той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого поточний чистий дохід ЧД (k) стає позитивним.

Термін окупності з урахуванням дисконтування - тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності з урахуванням дисконтування. Моментом окупності з урахуванням дисконтування називається той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого ЧДД (k) стає позитивним.

Показник терміну окупності особливо важливий і цікавий для інвесторів - кредитних організацій. У цьому випадку він повинен бути менше періоду користування кредитом підприємством-позичальником.

Основні недоліки даного показника:

- Облік тільки тієї частини результатів, яка виходить до настання терміну окупності;

- Відсутність обліку прибутковості;

- Неможливість використання показника для сумарної оцінки ефективності декількох інвестиційних проектів для підприємства.

Потреба в додатковому фінансуванні (ПФ) - максимальне значення абсолютної величини негативного накопиченого сальдо від інвестиційної та операційної діяльності. Величина ПФ характеризує мінімальний обсяг зовнішнього фінансування проекту, необхідний для забезпечення його фінансової реалізованості. Тому ПФ називають ще капіталом ризику.

Потреба в додатковому фінансуванні з урахуванням дисконту (ДПФ) - максимальне значення абсолютної величини негативного накопиченого дисконтованого сальдо від інвестиційної та операційної діяльності. Величина ДПФ характеризує мінімальний дисконтований обсяг зовнішнього фінансування проекту, необхідний для забезпечення його фінансової реалізованості.

Індекси прибутковості характеризують (відносну) віддачу проекту на вкладені в нього кошти. Вони можуть розраховуватися як для дисконтованих, так і для недисконтованих грошових потоків. При оцінці ефективності часто використовуються:

- Індекс прибутковості витрат - відношення суми грошових приток (накопичених надходжень) до суми грошових відтоків (накопичених платежів);

- Індекс прибутковості дисконтованих витрат - відношення суми дисконтованих грошових приток до суми дисконтованих грошових відтоків;

- Індекс прибутковості інвестицій (ВД) - відношення суми елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютній величині суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності. Він дорівнює збільшеному на одиницю відношенню ЧД до накопиченого обсягу інвестицій;

- Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (ІДД) - відношення суми дисконтованих елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютній величині дисконтованою суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності. ІДД дорівнює збільшеному на одиницю відношенню ЧДД до накопиченого дисконтованого обсягу інвестицій.

При розрахунку ІД і ІДД можуть враховуватися або всі капіталовкладення за розрахунковий період, включаючи вкладення в заміщення вибувають основних фондів, або тільки початкові капіталовкладення, здійснювані до введення підприємства в експлуатацію (відповідні показники будуть, звичайно, мати різні значення).

При індексі дохідності більше одиниці (ІД> 1 при ЧД> 0) проект визнається ефективним і навпаки. Те ж саме відноситься і до індексу прибутковості витрат та інвестицій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Інвестиційна та інноваційна політика підприємства
Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Інноваційний потенціал підприємства та ефективність його використання
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНУ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиційна діяльність підприємств (організацій)
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Оцінка ефективності та управління ризиками інноваційних проектів. Формування портфеля інноваційних проектів
Стратегічне управління інноваційною діяльністю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук