Навігація
Головна
Найважливіші суб'єкти інфраструктури інноваційного підприємництва в...Перспективи та стратегія розвитку інфраструктури інноваційного...СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАУПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИСУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАСУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАНайважливіші суб'єкти інфраструктури інноваційного підприємництва в...Перспективи та стратегія розвитку інфраструктури інноваційного...Сутність малого інноваційного підприємництва
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• сутність інфраструктури інноваційного підприємництва: її основні компоненти, організаційні форми, види, напрямки спеціалізації, об'єктів і суб'єктів;

• найважливіших суб'єктів інфраструктури інноваційного підприємництва в Росії та їх основні функції;

• моделі поведінки економічних агентів ринку;

• способи стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури;

вміти

• розробляти корпоративну стратегію;

• використовувати кількісні та якісні методи для управління бізнес-процесами;

• готувати аналітичні матеріали для управління бізнес-процесами та оцінки їх ефективності;

володіти

• навичками самостійної науково-дослідної роботи;

• навичками управління організаціями, підрозділами, групами (командами) співробітників, проектами і мережами;

• методами економічного аналізу поведінки економічних агентів і ринків у глобальному середовищі;

• методикою побудови організаційно-управлінських моделей.

Сутність інфраструктури інноваційного підприємництва. Основні компоненти

Інфраструктура (лат. Infra - під, struktura - будова, взаєморозташування) - обслуговуюча частина будь функціональної структури. Являє собою стійку сукупність матеріально-речових елементів, що забезпечують загальні та специфічні умови для раціональної організації основних видів діяльності людини в різних сферах суспільного життя. У загальному розумінні інфраструктуру можна представити як середовище, яке сприятиме процесу. Оскільки середу може бути різною, розрізняють інфраструктури макро-, мезо- і мікросередовища.

Наприклад, у підприємства розрізняють виробничу та соціальну мікроінфраструктури. Виробнича являє собою систему органічного взаємодії основних і допоміжних сфер інноваційних процесів (складське господарство, ремонтна служба). Соціальну інфраструктуру складає комплекс об'єктів, призначених для життєзабезпечення працівників підприємства та членів їх сімей, а також для задоволення їх соціально-побутових, культурних та інтелектуальних потреб (їдальня, профілакторій, корпоративний вуз).

Прикладом інфраструктури макросередовища служить інфраструктура національної інноваційної системи. Це сукупність об'єктів, включених прямо або побічно в інноваційні процеси, що сприяють здійсненню інноваційної діяльності, у тому числі надання послуг по створенню та реалізації інноваційної продукції. У такій системі розрізняють інфраструктури державного наукового сектора, системи освіти, державної інноваційної діяльності та інноваційного підприємництва (далі - інноваційна інфраструктура).

Інноваційний ландшафт в (підприємництві) формується поруч екзогенних системних факторів, як то: макроекономічна невизначеність, нестабільність (відсутність комунікаційних послуг), інституційна слабкість, недостатня поінформованість суспільства про інновації, нерозташування підприємств до ризику, недолік підприємців, наявність перешкод для початку бізнесу, відсутність інструментів державної політики з підтримки бізнесу та підготовці керуючих кадрів. Необхідні організації, що спеціалізуються на вирішенні проблем, пов'язаних з впливом цих факторів. Вони-то і складають інноваційну інфраструктуру.

Головне призначення цих організацій полягає у забезпеченні доступу до ресурсів інноваційної діяльності та наданні необхідних послуг її учасникам, а також взаємодія об'єктів матеріально-речової, інформаційної, інвестиційної, соціальної та іншої середовища економіки та соціуму з суб'єктами інноваційної діяльності.

У лютому 2011 р в Державну Думу був внесений законопроект "Про державну підтримку інноваційної діяльності в Російській Федерації", розроблений Комітетом з науки і наукомістких технологій. У ньому дається таке визначення інноваційної інфраструктури та її основних компонент. Під інноваційною інфраструктурою розуміється сукупність організацій, що сприяють здійсненню інноваційної діяльності, таких, як науково-технічні, освітні, виробничі організації та їх об'єднання, технологічні інкубатори, технополіси, технопарки, навчально-ділові центри, інноваційні та венчурні фонди, інші спеціалізовані організації, а також інноваційно-технологічні центри та офіси комерціалізації розробок та ін. У переліку наведені найбільш важливі специфічні ринково-орієнтовані суб'єкти господарювання. Головне їх призначення полягає в реалізації інноваційної діяльності, комерціалізації результатів НДДКР і їх прискореному просуванні до сфери матеріального виробництва, а також у створенні сприятливих умов для інноваційного розвитку економіки країни. Однак не тільки ці суб'єкти складають інноваційну інфраструктуру.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Будучи опосередковано пов'язаної з інноваційним підприємництвом, вона утворює різні його середовища, "кровоносну" і "нервову" системи, що забезпечують творчою діяльність людей. Тому інноваційна інфраструктура має комплексний характер (табл. 8.1). Її аналізують в тому профілі, який більшою мірою розкриває досліджувану проблему інноваційного підприємництва.

За формою існування інфраструктура являє собою систему установ, що створюють умови для ефективної і раціональної організації інноваційної діяльності інноваторів і підприємців. Форми обслуговування інноваційних підприємців різноманітні. Вони вироблені багаторічною вітчизняної та зарубіжної практикою. Відповідно застосовуваним формам кожен вид інноваційної інфраструктури представлений безліччю об'єктів (рис. 8.1).

Таблиця 8.1

Види інфраструктур інноваційного підприємництва

Ознака і відмінності

Види інфраструктур

Призначення

Інституційна, ринкова, соціальна, організаційна, комунікаційна, експертно-консалтингова

Вид ресурсу

Виробничо-технологічна, фінансова, інформаційна, кадрова (освітня)

Інфраструктурне ланка

Освіти, технополісу, інноваційного кластеру і т.п.

Тип об'єкта інфраструктури

Лінійного (дороги, інформаційний зв'язок) і точкового характеру (лабораторний полігон, вуз)

Рівень суб'єкта економіки

Міжнародна, країни, галузі, регіону, економічних зон, територіально-виробничих комплексів, промислових вузлів, промислових об'єднань, підприємства

Рівень середовища економіки

Макро-, мезо- і мікросередовище

Задоволення потреб населення

Обслуговуюча повсякденне життя населення мікрорайону, здобуття освіти, харчування, виховання дітей, лікування, відпочинку і т.п.

Соціальність інфраструктури

Трудова, соціально-політична, соціально-культурна, побутова інфраструктури, інфраструктури охорони природного середовища і здоров'я людей

До суб'єктів інноваційної інфраструктури належать юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також громадські організації та об'єднання, що сприяють виробництву інноваційних продуктів, що беруть участь в їх просуванні до споживача відповідно до установчих документів. Вони можуть створюватися Російської Федерацій, суб'єктами РФ, юридичними особами, а також на основі державно-приватного партнерства.

Суб'єкти інноваційної інфраструктури можуть мати власні інфраструктури, або субінфраструктури. Так, інноваційний центр "Сколково" являє собою сукупність інфраструктури території інноваційного центру "Сколково" і механізмів взаємодії осіб, що беруть участь в реалізації проекту, в тому числі за рахунок використання цієї інфра структури. У свою чергу, інфраструктура території центру є субінфраструктура, що включає територію центру, розташовані на ній будівлі, будівлі, споруди, об'єкти комунальної інфраструктури та інші об'єкти (ст. 2 Федерального закону від 28.09.2010 № 244-ФЗ "Про інноваційному центрі" Сколково " ").

Основні види, суб'єкти та об'єкти інфраструктури інноваційного підприємництва

Рис. 8.1. Основні види, суб'єкти та об'єкти інфраструктури інноваційного підприємництва.

Курсивом позначені необхідні, але поки не створені в Росії суб'єкти інфраструктури

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Найважливіші суб'єкти інфраструктури інноваційного підприємництва в Росії
Перспективи та стратегія розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИ
СУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
СУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Найважливіші суб'єкти інфраструктури інноваційного підприємництва в Росії
Перспективи та стратегія розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва
Сутність малого інноваційного підприємництва
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук