Навігація
Головна
Досвід регулювання інноваційного підприємництва в регіонах РосіїДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАУПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИЗарубіжний досвід регіонального регулювання інноваційного...
Досвід регулювання інноваційного підприємництва в регіонах РосіїСУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАСутність інфраструктури інноваційного підприємництва. Основні...МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• теоретичні основи регулювання інноваційного підприємництва на регіональному рівні;

• механізми регулювання інноваційного підприємництва в Росії і зарубіжних країнах;

• основний зміст і призначення інноваційної політики на регіональному рівні;

вміти

• визначати мету, предмет, об'єкт регіонального регулювання інноваційного підприємництва;

• ключові фактори успіху реалізації механізмів регіонального регулювання інноваційного підприємництва;

володіти

• методами прийняття рішень в області інноваційного підприємництва;

• методами ситуаційного аналізу;

• методами стратегічного і конкретного аналізу.

Сутність регулювання інноваційного підприємництва в регіоні

У сучасних умовах саме інноваційне підприємництво визначає перспективи розвитку регіонів і служить домінантою розвитку соціально-економічної системи. Інновації впливають на соціально-економічний розвиток регіонів з багатьох напрямків. У сучасній літературі виділяються найбільш значимі аспекти впливу на розвиток регіональної економіки (табл. 10.1).

Підвищення інноваційної активності всіх господарюючих суб'єктів передбачає проведення ефективної інноваційної політики держави, так як саме нові знання і людський капітал є локомотивами зростання регіональної економіки. Державна підтримка необхідна і тому, що самої інноваційної діяльності властивий високий ступінь невизначеності і ризику.

Таблиця 10.1

Вплив інновацій на соціально-економічний розвиток регіональної економіки

Зміст впливу інновацій на показники розвитку регіону

Характеристики

Макроекономічні показники регіону

Економічне зростання базується на поєднанні екстенсивних та інтенсивних факторів. У Росії основним джерелом зростання виступають екстенсивні фактори. У розвинених країнах внесок науково-технічного прогресу в приріст ВВП становить від 75 до 100%

Структура суспільного виробництва

Інновації - безпосередня причина виникнення одних виробництв і галузей, поступового відмирання і зникнення інших

Інституційні економічні механізми

Інновації змінюють економічну організацію суспільства. З'являються нові елементи в спектрі господарських структур (наприклад, венчурні фірми), трансформується зміст взаємодії між ними, відбуваються зрушення у структурі та реалізації різних форм власності

Прагнення нації до прогресу, її здатність до інновацій

Удосконалюється структура споживання як матеріальних, так і нематеріальних благ. Розвивається політична культура. Динамічно змінюються правові та етичні норми

Соціальна стабільність і вирішення екологічних проблем

Генерований інноваціями економічне зростання дозволяє підвищити рівень життя населення, сприяє вирішенню проблем зайнятості, підвищує рівень освіти та охорони здоров'я, пом'якшує соціальні суперечності і конфлікти, впливає на навколишнє середовище, вирішення екологічних проблем

Міжнародне науково-технічне співробітництво

Призводить до активізації міжнародного науково-технічного співробітництва, інтернаціоналізації господарського життя, об'єднанню ресурсів різних країн, трансферту технологій, залежно глобальної конкурентоспроможності національної економіки від рівня розвитку інноваційних процесів

Досягнення національної безпеки

Сприяє зменшенню значущості ресурсної бази підвищення конкурентоспроможності економіки, визначає здатність національної економіки переходити на передові технології на власній основі в умовах зростаючої глобалізації світової економіки, що дасть можливість забезпечити національну безпеку

Регулювання означає цілеспрямовані процеси, що забезпечують підтримку або зміну економічних явищ та їх зв'язків. Регулювання - одна з найважливіших функцій системи управління народним господарством на всіх його рівнях. Регулювання обумовлено дією законів економічного розвитку і спирається на законодавчу базу, на широке використання системи централізованого фінансування і кредитування, на відносини підприємств з бюджетом, на застосування заохочувальних стимулів і різних економічних санкцій.

Ключова особливість участі органів регіональної влади полягає в тому, що вони можуть поєднувати в собі дві ролі - безпосередньо брати участь в інноваційному процесі і одночасно служити його регулятором. При цьому в інноваційному процесі вони можуть залишатися як у своєму особливому статусі (управління інноваційною діяльністю, підтримка інноваційної діяльності), так і в статусі безпосереднього учасника.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Незалежно від того, в якій ролі виступають органи регіональної влади, їх участь в інноваційній діяльності зумовлене особливим інтересом. Якщо підприємницькі структури, які здійснюють інноваційну діяльність, інвестуючи нові технології та просуваючи на ринок нові товари, зацікавлене в отриманні прибутку, величина якої служить критерієм ефективності функціонування, то інтерес держави полягає в розвитку за рахунок інновацій регіональної економіки в цілому. Стимулюючи інноваційну діяльність, органи регіональної влади зацікавлені в підвищенні конкурентоспроможності території та якості життя населення в регіоні. Дані обставини викликають необхідність здійснення регулювання інноваційного підприємництва в регіоні.

Регулювання інноваційного підприємництва можна визначити як діяльність органів влади, спрямовану на створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, а також стимулів для юридичних і фізичних осіб, які здійснюють інноваційну діяльність, з метою модернізації регіональної економіки, забезпечення конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг на російському і світовому ринках, поліпшення якості життя населення регіону.

Регулювання інноваційного підприємництва в регіонах формується на наступних принципах:

• свобода наукового та науково-технічної творчості;

• правова охорона інтелектуальної власності;

• інтеграція наукової, науково-технічної діяльності та освіти;

• підтримка конкуренції у сфері науки і техніки;

• концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах наукового розвитку;

• стимулювання ділової активності в науковій, науково-технічної та інноваційної діяльності;

• розвиток міжнародного наукового співробітництва.

Мета регулювання інноваційного підприємництва - створення і розвиток регіональної інноваційної системи, що забезпечує підвищення якості життя населення, за рахунок:

• стимулювання технологічних змін у реальному секторі економіки на основі знаходження балансу між раціональними потребами в сучасних технологіях і наявними заделами в області науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

• правового регулювання та захисту інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;

• забезпечення раціональної інтеграції науки і технологій в регіоні;

• створення умов для формування та розвитку сучасної ефективної інноваційної інфраструктури;

• забезпечення взаємодії всіх елементів регіональної інноваційної системи та вбудовування її в національну інноваційну систему.

Державне регулювання інноваційного підприємництва здійснюється на трьох рівнях:

федеральному (розробляється державна інноваційна політика, визначаються пріоритети в розвитку народного господарства країни та її регіонів, створюються федеральні цільові програми щодо розвитку пріоритетних галузей і сфер економіки);

регіональному (готуються і реалізуються регіональні програми з розвитку інноваційної діяльності за рахунок коштів бюджетів суб'єктів РФ, створюються необхідні умови для розвитку інфраструктури підтримки інноваційної діяльність, надається сприяння органам місцевого самоврядування у розробці та реалізації програм з розвитку інноваційної діяльності);

муніципальному (розробляються і реалізуються муніципальні програми розвитку інноваційної діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів, приймається участь у реалізації федеральних і регіональних програм, проектів та заходів щодо розвитку інноваційної діяльності, на території муніципальних утворень створюються умови для розвитку інфраструктури підтримки інноваційної деятельности).

Основним документом, що визначає перспективні напрями розвитку інноваційної діяльності в регіоні і їх узгодженість з політикою федеральних органів державної влади, набір основних проектів і заходів, реалізація яких спрямована на розвиток конкурентоспроможних виробництв і технологій, можливості використання тих чи інших регуляторів та ін., Є програма розвитку інноваційної діяльності. В даний час не у всіх регіонах РФ прийняті подібні програми.

Найбільш часто використовувані механізми регулювання інноваційної діяльності регіонів наведено в табл. 10.2 (за даними дослідження, проведеного Інститутом регіональних інноваційних систем).

Таблиця 10.2

Основні механізми сприяння розвитку інноваційного підприємництва в регіонах Росії

Механізми сприяння розвитку інноваційного підприємництва

Кількість регіонів

Створення територій інноваційного розвитку

27

Створення сприятливого інноваційного клімату

20

Кадрова підтримка інноваційної діяльності

5

Сприяння розвитку інноваційної інфраструктури

13

Просування високотехнологічної продукції на ринки збуту

9

Інформаційна підтримка інноваційної діяльності

4

Сприяння розвитку інноваційних мереж

2

Сприяння розвитку сектора інтелектуальних бізнес-послуг (консалтинг)

1

Міжнародне та міжрегіональне співробітництво

2

Пряме фінансування інноваційної діяльності

27

Створення територій інноваційного розвитку і пряма фінансова підтримка служать найбільш часто використовуваним інструментом регулювання інноваційного підприємництва в регіонах Росії. Це викликано тим, що дані механізми припускають залучення додаткових коштів федерального бюджету на територію регіону.

Регіони Росії в силу природно-економічних, історичних і політичних причин істотно розрізняються за соціально-економічним, природно-сировинним, демографічним, макроекономічних і іншим факторам. Тому стартові можливості російських регіонів для переходу на інноваційний шлях розвитку різні, та їх структурні перетворення не можуть реалізовуватися одноманітно. Застосування інструментів регулювання і вибір пріоритетних напрямів розвитку мають бути здійснені з урахуванням регіональних особливостей, враховуючи зв'язок із загальною системою інноваційного розвитку всього народногосподарського комплексу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Досвід регулювання інноваційного підприємництва в регіонах Росії
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИ
Зарубіжний досвід регіонального регулювання інноваційного підприємництва
Досвід регулювання інноваційного підприємництва в регіонах Росії
СУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Сутність інфраструктури інноваційного підприємництва. Основні компоненти
МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук