Навігація
Головна
Визначення та основні характеристики інформаційного суспільстваЗміна комунікативних моделей в інформаційному суспільствіЕтапи розвитку інформаційних технологій. Перехід до інформаційного...Етапи переходу до інформаційного суспільстваПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. СТРАТЕГІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО...
Економічні чинникиЕкономічна природа конкуренції і види конкурентної боротьби....Конкурентність ринку, конкурентна боротьбаЗакономірності конкурентної боротьбиОперації та проект, фактори посилення ролі проектного управління
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні напрямки зміни конкуренції при переході до інформаційного суспільства

Індустріальний тип розвитку за одне століття призвів до того, що для подолання порогу граничної промислової ефективності необхідно було поява нового типу виробничих систем, заснованих на наукомістких технологіях. Центральне місце в таких системах зайняла інформаційна технологія, в якій інформація, зв'язок і мікроелектроніка склали елементи єдиної технологічної системи, а інформація стала найважливішим ресурсом і чинником економічного розвитку.

Швидкий прогрес у розробці та впровадженні в усі сфери економічної і соціальної діяльності нових інформаційних технологій привів до корінного перетворенні їх і кардинальним чином вплинув на теорію конкурентоспроможності економіки, змінивши основні підходи до її оцінки та основні принципи, оскільки новий тип конкуренції між країнами невід'ємний від використання нових інформаційних технологій. Крім того ці технології суттєво розширили межі теоретичного аналізу, ускладнивши методики оцінки рівня конкурентоспроможності, а також зробили можливими порівняльний аналіз великих масивів даних національної статистики різних країн і здійснення найскладніших розрахунків.

Наприклад, на методи оцінки конкурентоспроможності суттєво вплинули такі досягнення нових інформаційних технологій, як створення:

• великих баз даних як національних, так і інтернаціональних, які зробили доступними до пошуку та обробки величезні масиви інформації;

• систем швидкого здійснення складних розрахунків, прогнозування та візуалізації результатів;

• систем моделювання економічних процесів;

• ефективних і швидкодіючих систем управління, здатних підтримувати задані параметри;

• систем цифрової обробки інформації та телекомунікацій з передачі інформації.

Матеріальною основою інформаційних технологій визнані інформаційно-комунікаційні системи, одним з головних результатів розвитку яких стала поява глобальних комп'ютерних мереж та їх об'єднання у всесвітню мережу Інтернет. Таким чином, формування єдиного світового інформаційного простору як принципово нової реальності, що відкриває широкі можливості розвитку цивілізації, справила величезний трансформує вплив на створення контурів нової парадигми конкурентоспроможності.

Нова якість суспільного розвитку отримало назву "інформаційне суспільство", ознаки якого зробили помітний трансформаційне вплив на характеристики ряду внутрішніх чинників конкурентоспроможності. Зокрема, на трудові ресурси вплинула наявність динамічно розвиваються систем освіти, що сприяють високому освітньому і кваліфікаційним рівнем населення. Сектор фундаментальної науки та поширення НДДКР, що дозволяють проводити дослідження в галузі високих технологій, сприяли появі нового фактора конкурентоспроможності, що оцінює інновації.

Поява особливого сектора економіки по збору, обробці, зберіганню і передачі інформації призвело до появи в методиках оцінки рівня розвитку цього сектора, якості національних інформаційних каналів і комунікаційних систем. Масове виробництво доступних за ціною і надійних комп'ютерів, програмного забезпечення до них призвело до висунення показників забезпеченості населення комп'ютерами в один з показників, що оцінюють рівень конкурентоспроможності економіки, і т.д.

І нарешті, що важливо для конкуренції, відбулися трансформація ринків, їх ускладнення і диференціація: з'явилися інформаційні ринки і такі їх підвиди, як інвестиційний, кредитний, валютний, ф'ючерсний, ринок державних запозичень тощо Ці ринки швидко стають наднаціональними і функціонують на основі глобальних комп'ютерних та комунікаційних мереж, наражаючись впливу інформації з усього світу. Найбільш сильним трансформаціям піддався фінансовий ринок.

Глобалізація, науково-технічний прогрес та інші серйозні зміни у світовій економіці, особливо в останній чверті XX ст., Змінили і роль держави в економічному і соціальному розвитку, і силу його впливу на конкуренцію.

Функції держави розширилися, особливо в розвинених країнах. У країнах, що розвиваються також використовуються ті стратегії суспільного розвитку, в яких провідну роль відіграє держава. Основною функцією держави, особливо в країнах з високим рівнем конкурентоспроможності, на сучасному етапі стало встановлення законів і правил, що регламентують господарську діяльність, стимулювання ринків (товарів, послуг, фінансових). Держава також грає головну роль у забезпеченні населення основними суспільними благами (охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, оборона та ін.). Держава виконує ряд інших функцій, характерних для сучасного рівня розвитку, наприклад антимонопольне регулювання, захист прав споживачів, функцій, пов'язаних із зовнішньою діяльністю. Держава також виступає в якості учасника господарської діяльності, інвестує, кредитує, набуває товари і послуги, у тому числі що відносяться до сфери високих технологій, і т.д.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таким чином, з точки зору впливу на рівень конкурентоспроможності підприємців, в даний час головними є чи не кількісні характеристики втручання держави в економіку, а питання ефективності такого втручання, ступінь задоволення і, отже, довіри населення і бізнесу. Як зазначав М. Портер, тільки здається, що глобальна конкуренція робить держава менш важливим, насправді його значення зростає.

Посилення ролі інноваційного чинника в конкурентній боротьбі

Розвиток і зміна зовнішніх умов, що впливають на конкуренцію, зумовило розвиток внутрішньої конкурентного середовища та факторів, на неї впливають, зміна їх ролі і значення для розвитку конкурентних переваг, як економіки в цілому, так і окремих підприємців.

Інноваційний чинник конкурентоспроможності - найновіший фактор в теорії конкуренції. Відповідно до основного принципу неокласичної теорії зростання в довгостроковій перспективі головним джерелом економічного зростання і процвітання може бути тільки технологічний прогрес, оскільки рівень життя в країні не може в довгостроковому періоді підвищуватися без технологічних інновацій. Інновації починають відігравати важливу роль в економіці, коли вона наближається до тих кордонів знання, де можливість подальшого зростання за рахунок копіювання та імітації зникає. Саме ця характеристика визначила високу значимість цього фактора, що впливає на конкурентоспроможність економіки останнім часом.

Ще в середині 1980-х рр. фактор "Інновації" входив до методики розрахунку лише як фактор "Політика держави щодо нововведень", без визначення показників інноваційності економіки. Цей фактор визнається найбільш динамічним, і його вага в методиках оцінки рівнів національної конкурентоспроможності досить швидко підвищується (в даний час складає 30%), так само як росте число "інноваційних" економік, тобто економік, що використовують інноваційний тип конкурентних переваг.

Ділове середовище, сприяюча підвищенню національної конкурентоспроможності, повинна бути сприйнятлива до інновацій. Така середу об'єднує сучасні університети і дослідницькі інститути, які співпрацюють з бізнесом; законодавче середовище, що захищає права інтелектуальної власності; суспільні інститути і зростаючі можливості вчених та інженерів, які можуть брати участь у процесі технологічного вдосконалення.

Ще один чинник, тісно пов'язаний з фактором "інновації" і пережив останнім часом серйозні трансформації, - це технологічний розвиток економіки. Помічено, що одне з найважливіших відмінностей між багатими і бідними країнами укладено в тому, що багаті країни, як правило, мають переважаючу технологічну основу. Це дозволяє їм використовувати більш просунутий і комплексний виробничий процес і, отже, проводити більш складні продукти та послуги. Разом з тим з позицій технологічного розвитку країни (на відміну від інноваційного) не є суттєвим те, де створена використовувана в країні технологія, має вона національні чи зарубіжні коріння. Головне полягає в доступі фірм, що працюють в країні, до технологічно просунутим продуктам і проектам. Цей фактор розвитку конкурентоспроможності висувався в число найважливіших після того, як стратегію підвищення національної конкурентоспроможності, успішно застосовану Японією, взяли на озброєння країни НІС першої та другої хвилі, потім КНР, а зараз ряд країн, що розвиваються використовує її елементи. Таким чином, такий зовнішній фактор, як прискорення науково-технічного прогресу і набагато більш швидке поширення його результатів як наслідок глобалізації світової економіки, сприяє еволюційним змінам такого внутрішнього чинника конкурентоспроможності, як використання нових технологій в країні.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Визначення та основні характеристики інформаційного суспільства
Зміна комунікативних моделей в інформаційному суспільстві
Етапи розвитку інформаційних технологій. Перехід до інформаційного суспільства
Етапи переходу до інформаційного суспільства
ПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. СТРАТЕГІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Економічні чинники
Економічна природа конкуренції і види конкурентної боротьби. Олігополії
Конкурентність ринку, конкурентна боротьба
Закономірності конкурентної боротьби
Операції та проект, фактори посилення ролі проектного управління
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук