Навігація
Головна
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАОрганізація системи планування розвитку інноваційного підприємництваДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАМАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАВиди планів і форми планування
Етапи стратегічного плануванняСутність і зміст планування інноваційної діяльностіСтратегічне управління інноваційною діяльністюЕтапи формування інноваційної програми підприємстваЕтапи оперативно-календарного планування
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форми і етапи планування розвитку інноваційного підприємництва, види планів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Залежно від форми здійснення розрізняють директивне та індикативне планування. Директивне планування має обов'язковий характер для об'єктів планування. Підкреслимо, що директивне планування, маючи розпорядчий характер, може використовуватися в поточному плануванні інноваційної діяльності підприємства і в цілому в ринкової економіки. Індикативне планування найчастіше застосовується на макрорівні. Завдання (індикатори) індикативного планування не обов'язкові для виконання. Вони характеризують параметри та напрямки розвитку економіки країни (регіону), визначені в результаті вироблення і формування органами державного управління курсу соціально-економічної політики.

До складу індикативного плану входять: загальна концепція соціально-економічного розвитку країни (регіону), прогноз соціально-економічного розвитку, державні федеральні і регіональні цільові програми та системи економічних регуляторів, а також обмежене число обов'язкових завдань. Індикативне планування принципово відрізняється від директивного тим, що носить рекомендаційний, а не обов'язковий характер, засноване на непрямому регулюванні, використанні системи економічних нормативів і пільг, переважне застосування вартісних, а не натуральних показників.

Підприємства можуть брати участь у реалізації індикативного плану в одній з наступних форм: 1) участь у державних або регіональних цільових комплексних програмах підтримки інноваційної діяльності; 2) поставка продукції, виконання робіт і послуг для державних потреб. Індикативне планування застосовується і на мікрорівні, зокрема при розробці та складанні перспективних планів.

Залежно від змісту, цілей і завдань розрізняють такі види планування.

• За тривалості планового періоду (горизонту планування) виділяють довгострокове (перспективне), середньострокове (понад один рік) і короткострокове (поточне) планування. Слід відрізняти перспективне планування від ідентичного за формою прогнозування. Будучи невід'ємним елементом планування, прогнозування являє собою метод, де можливі ситуації майбутнього описуються з наявних практичних даних і орієнтує поточні припущення щодо зміни розвитку об'єкта або процесу. Більшість рішень, прийнятих в області маркетингу, підприємництва, інвестування, інновацій і т.п., базується на оцінці подій, які відбудуться в майбутньому, тобто у своїй основі мають прогноз розвитку подій. Виявлення за допомогою прогнозу різних варіантів розвитку планованого об'єкта або процесу й обґрунтування вибору оптимального варіанту дозволяють розглядати прогнозування як один з етапів перспективного планування.

Середньострокове планування складається на період від одного року до п'яти років. Поточне планування здійснюється на період до одного року і включає піврічне, квартальне, місячне, тижневе (декадні) і добове (годинне) планування.

• За важливості поставлених цілей (типу цілей, змісту планових рішень або обсягом залучених матеріальних ресурсів та інвестицій) розрізняють стратегічне, тактичне, оперативне, інвестиційне та бізнес-планування. Таким чином, до складу перспективного планування включено формування довгострокових планів, спрямованих на вирішення стратегічних завдань. Стратегічне планування - чітка орієнтація планування на ринкові потреби, облік ринку як головного чинника зовнішнього середовища. Будучи складовим елементом стратегічного управління, стратегічне планування - багатоетапний процес активного пошуку альтернативних варіантів, вибору кращого з них, побудови на основі цього вибору загальної стратегії розвитку, формування спеціального механізму її реалізації.

В якості ключового завдання стратегічного планування розвитку інноваційного підприємництва виступає побудова схеми інноваційної поведінки підприємства на ринку (рис. 13.1).

Схема інноваційної поведінки підприємства на ринку

Рис. 13.1. Схема інноваційної поведінки підприємства на ринку

Як правило, у світовій практиці розрізняють поняття довгострокового і стратегічного планування. Довгострокове планування будується переважно на екстраполяції сформованих тенденцій розвитку та введення в моделі планування оцінок майбутнього. Перенесення минулих закономірностей і структурних характеристик на майбутній розвиток - особливість і одночасно недолік даного підходу. Як правило, це пов'язано з тим, що робиться ставка на те, що майбутні умови функціонування підприємства будуть більш сприятливі, ніж в минулому періоді. Основою стратегічного планування вважається побудова дерева цілей і сценаріїв планування інноваційної діяльності підприємства, розробка планів на основі ситуаційних моделей, експертних і матричних оцінок варіантів господарської поведінки та ін. Вихідним відмітним принципом складання загальнокорпоративних стратегічних планів інноваційної діяльності служить побудова їх від майбутнього до теперішнього. Дана форма планування органічно вписується в концепцію стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства. При виборі стратегії інноваційної діяльності необхідно враховувати накопичений потенціал підприємства.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У системі довгострокового планування інноваційної діяльності виходячи з оцінки поточних підсумків та прогнозування зовнішнього середовища відбувається уточнення стратегічних проблем. Формується довгострокова стратегічна політика в галузі інноваційної діяльності, приймаються середньострокові плани для об'єднання інноваційних проектів і програм в одне ціле і ув'язки з розподілом ресурсів. Мети втілюються в програми дій, бюджети (річний план), плани прибутків, що розробляються для кожного з основних підрозділів фірми.

Стратегічне планування інноваційної діяльності характеризує інтегральний процес підготовки та прийняття стратегічних рішень з розробкою основних методів їх здійснення. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства - послідовно-паралельний багатоетапний процес, що охоплює наступні множини рішень:

1) визначення бізнесу (опис виробленого продукту, робіт і послуг з урахуванням техніко-економічних параметрів, споживчих властивостей і т.п., оцінка масштабу ринку даного продукту, сегментація ринку);

2) місія (роль) бізнесу - безліч переслідуваних цілей в їх кількісному вимірі, тобто місія - це сукупність кількісних вимірників, що виражають цілі розвитку (темпи зростання обсягу продажів, розмір частки ринку, рівень прибутковості або прибутковості, величина чистого доходу і обсяг грошового обороту та ін.);

3) інноваційні проекти та програми - деталізація стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємства;

4) бюджетування - формування системи розподілу ресурсів і складання бюджетів, що забезпечують реалізацію зазначених програм і проектів.

Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства передбачає щорічну коригування прийнятих планових рішень, а також перегляд відповідних заходів з виконання цих планів. Звідси найважливішою відмінною рисою стратегічного планування інноваційної діяльності залишається гнучкість планового горизонту, в чому обумовленого масштабами і розміром підприємства.

Тактичне планування інноваційної діяльності підприємства - це процес створення передумов для реалізації нових можливостей стратегії інноваційного розвитку підприємства, обгрунтування завдань і засобів, необхідних для досягнення заздалегідь встановлених або традиційно прийнятих цілей. На основі техніко-економічного плану, що охоплює внутрішньовиробничий господарський механізм, встановлюються зв'язки між структурними підрозділами підприємства, розробляються науково обгрунтовані пропорції у виробництві та бюджети (кошторису) за ключовими видами діяльності, а також здійснюється контроль за їх виконанням. У сучасних умовах бюджетування - найбільш важливий засіб планування і контролю у підприємництві та державному управлінні. Бюджет підприємства - це що охоплює всі аспекти господарських операцій підприємства план, що відображає цілі, завдання та політику підприємства в галузі інноваційної діяльності на певний період.

Оперативне планування інноваційної діяльності підприємства пов'язано з конкретизацією показників тактичного плану і вирішенням конкретних питань інноваційної діяльності підприємства в короткостроковому періоді. Оперативне планування характеризується високим ступенем деталізації планів, вузькою спрямованістю і великою різноманітністю використовуваних прийомів і методів.

Інвестиційні проекти (плани капітальних вкладень) спрямовано на збільшення виробничих потужностей, характеризуються тривалим характером. Бізнес-планування проводиться для обгрунтування створення нового підприємства та організації, виходу на ринок і забезпечення прибутковості господарської діяльності.

Етапи планування інноваційної діяльності підприємства

Планова діяльність відноситься до однієї з найважливіших функцій сучасного менеджменту. В умовах ринкової економіки основою стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємства стає планування доходів і витрат; фінансовий аспект планування (бюджетування) стає ключовим як при розробці плану, так і при його конкретизації та виконанні. Планування як початковий етап управління являє собою процес, спрямований на вибір цілей розвитку фірми в галузі інноваційної діяльності, визначення програми дій (політики), розробку заходів і заходів, методів досягнення поставлених цілей. Процес планування розвитку інноваційної діяльності підприємства містить наступні етапи.

1. Прогнозування, під яким розуміється систематичний аналіз певного кола факторів з метою передбачення наявних ресурсів. Прогноз дає можливість обґрунтованого підходу до планам.

2. Порівняння і вибір варіанта розвитку інноваційної діяльності підприємства. В управлінні не існує одного підходу до вирішення поставленого завдання. Тому необхідно оцінити альтернативні варіанти з різних позицій (прибутковості, використовуваних ресурсів, соціально-екологічної значимості і т.п.) і вибрати найбільш підходящий варіант.

3. Формування мети і постановка завдань. Необхідно чітко визначити мету підприємства в області інноваційної діяльності та терміни її досягнення.

4. Розробка програми дій з відповідним графіком робіт. Для отримання дієвої програми потрібно встановлення тимчасової послідовності і черговості виконання прийнятих завдань.

5. Вартісна оцінка інноваційних програм і проектів з одночасним розподіл ресурсів (насамперед фінансових). Даний етап також називається бюджетуванням (формуванням бюджету). Покликаний узагальнити всі попередні матеріали і представити їх у вартісному вираженні у вигляді стандартного пакету документів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Організація системи планування розвитку інноваційного підприємництва
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Види планів і форми планування
Етапи стратегічного планування
Сутність і зміст планування інноваційної діяльності
Стратегічне управління інноваційною діяльністю
Етапи формування інноваційної програми підприємства
Етапи оперативно-календарного планування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук