Навігація
Головна
ІННОВАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНТРАПРЕНЕРСТВОСутність, функції та форми кредитуСУТНІСТЬ І БУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙВибори: сутність, класифікація, функціїСутність і функції фінансів
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АУДИТУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮОптимальні умови формування співчуття, дбайливості як найважливіших...Основні передумови перетворення людини в жертву несприятливих умов...Умови та фактори розвитку підприємництваΓΛΑΒΑ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАЗЕТНИХ...
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність інтрапренерства

Поняття "інтрапренерства" виникло з поєднання двох слів: "enterprise" - підприємство або підприємництво та латинського префікса "intra-" - всередині. Таким чином, дане поняття означає "внутріфірмове підприємництво".

Трактування інтрапренерства вітчизняними фахівцями дається як з позиції процесу, так і структури.

"Під інтрапренерством розуміється розвиток духу підприємництва і його здійснення всередині існуючого підприємства. Інтрапренерство полягає в тому, що на діючому підприємстві, що випускає певну продукцію (роботу або послуги), створюються умови для висунення новаторських підприємницьких ідей:

- Виділяються ресурси - інтракапітал - для їх реалізації;

- Надається всебічна допомога для реалізації ідеї та її практичного використання ".

"Інтрапренер - це людина, який ініціює і ведучий свою підприємницьку діяльність в рамках сформованого, діючого підприємства".

Так, у сучасній літературі говоритися, що "сутність (внутрішньофірмового підприємництва) ... полягає в організації в найбільших компаніях малих впроваджувальних підприємств для апробації винаходів, корисних моделей і т.д.".

Слід зазначити, що реалізація принципів інтрапренерства (внутрішньофірмового підприємництва) припускає збільшення творчої та підприємницької активності, що вимагає створення як соціальних, так і організаційних умов для інноваційної діяльності.

Вважається, що для створення духу підприємництва потрібен докорінний перегляд цілей і завдань організації. Найбільш важливими стають такі якості персоналу, як новаторство, орієнтація на зміни, мобільність. Для цього необхідні зміна методів стимулювання персоналу, створення сприятливого виробничого клімату, підвищення культури виробництва.

Мета впровадження духу інтрапренерства - підвищення ефективності підприємницької організації за рахунок таких підходів:

- Активізації творчого потенціалу співробітників і його використання для здійснення інноваційної діяльності;

- Підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, у тому числі трудових;

- Прискореної реакції на зміни потреб ринку;

- Швидкої реалізації інноваційних пропозицій та проектів;

- Створення бази для подальшого розвитку виробництва.

У свою чергу, для реалізації внутрішньофірмового підприємництва необхідна наявність належних ресурсів (матеріальних, фінансових), а також створення відповідної організаційної структури, що дозволяє встановити тісну взаємодію між організацією та інтрапренер. Отже, для розвитку інтрапренерства необхідна наявність потреб у новаторської діяльності, а також потенціальних ресурсних можливостей для її реалізації.

Таким чином, принциповими відмінностями інтрапренерства від традиційного походу зізнаються:

- Позитивне ставлення до нових ідей;

- Наявність організаційних можливостей для реалізації виникаючих інноваційних ідей у всіх сферах (виробничої, економічної, інформаційної, екологічної і т.д.);

- Наявність бажання, можливостей і цілеспрямованості для участі у реалізації інноваційних ідей.

Передумови та умови розвитку інтрапренерства

Необхідність розвитку внутрішньофірмового підприємництва (інтрапренерства) виникає у підприємницькій організації в декількох випадках. На думку Г. Л. Багієва, А. Н. Асаула, вона може бути викликана трьома причинами:

• економічною кризою підприємства (потребою отримати кошти для виживання підприємства);

• завершальною фазою життєдіяльності підприємства - наявністю застарілої продукції і техніки (потребою у створенні бази для перспективного розвитку підприємства);

• бажанням отримати додатковий прибуток до наявної (наявністю у підприємства невикористаних ресурсів, у тому числі нових технологій).

Перераховані причини слід доповнити будь-яким форсмажорних обставин (стихійне лихо, надзвичайна подія, яке потрібно подолати), а також необхідністю підвищення конкурентоспроможності як продукції шляхом розробки та освоєння продукт-інновацій (нецінова конкуренція), гак і організації в цілому, у тому числі за рахунок впровадження процес-інновацій.

Зазначені автори вважають, до що умовами становлення інтрапренерства відносяться: (рис. 14.1).

Умови для становлення інтрапренерства

Рис. 14.1. Умови для становлення інтрапренерства

• підприємницька спрямованість підприємства;

• організаційно-виробничі можливості;

• ресурсні можливості.

Розглянемо докладніше зазначені базові умови.

1. Підприємницька (інтрапренерская) спрямованість підприємства. Якщо інтрапренерство, що розглядається з позиції процесу, - це створення духу підприємництва, орієнтованого на пошук нових рішень поставлених завдань і формулювання нових завдань, то необхідною умовою його становлення і розвитку залишається формування відповідної йому організаційної культури.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Е. Шейн визначає культуру організації як "сукупність основних переконань - сформованих самостійно, засвоєних або розроблених певною групою в міру того, як вона вчиться вирішувати проблеми адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції - які виявилися досить ефективними, щоб вважатися цінними".

Загальноприйнятими елементами культури вважаються поняття (світогляд), цінності, правила і стандарти. Світогляд - найбільш складний елемент організаційної культури, який не піддається зміні в короткі проміжки часу. Тому з позицій створення умов для інтрапренерства необхідно домогтися, щоб персонал організації був орієнтований на взаєморозуміння і терпимість по відношенню один до одного.

Важливий момент у створенні умов для інтрапренерства - відбір та підготовка з членів колективу творчих бригад та їх керівників. Для цього потрібні оцінка творчих можливостей співробітників і готовність до творчої діяльності і відповідному їй ризику керівників (рис. 14.2).

Рис. 14.2. Порядок формування творчих груп

При цьому показники оцінки творчих можливостей співробітників диференціюються залежно від виду економічної та інноваційної діяльності, приналежності співробітника до певної професії, рівня повноважень щодо прийняття рішень у процесі досягнення поставленої мети. Головний критерій готовності до творчої діяльності керівників - здатність до висунення інноваційних ідей, постановці інноваційних цілей і контролю за їх досягненням.

Створення атмосфери пошуку в організації вимагає, щоб основними цінностями вважалося не просто заробляння грошей, а пошук нових ідей, що забезпечують розвиток організації для підвищення добробуту всього колективу. Відповідно до цього в організації повинні бути сформовані правила мотивації інноваційної діяльності та вироблені її цільові орієнтири.

2. Організаційно-виробничі можливості. Ще одна умова розвитку інтрапренерства - наявність високого інноваційно-технологічного потенціалу у підприємницької організації та умови для створення нових підприємницьких одиниць. Ними можуть бути тимчасові венчурні групи, впроваджувальні відділи, які, як правило, не відображаються у прийнятій організаційній структурі. Їм ставиться функція виявлення на всіх рівнях корпоративної ієрархії науково-технічних ідей, реалізація яких утруднена в рамках існуючої організаційної структури, але потенційно може принести великий ефект.

3. Ресурсні можливості. Ще одним найважливішою умовою розвитку інтрапренерства залишається наявність фінансових, матеріальних ресурсів, що забезпечують розробку або придбання нових технологій, обладнання, а також кваліфікованого персоналу, націленого на гнучке сприйняття нового і здатного до постійного професійного зростання. Немаловажна умова полягає також у тому, що персонал має згуртуватися єдиною ідеєю підвищення конкурентоспроможності підприємницької організації як чинника забезпечення корпоративного добробуту.

Підбивши підсумки вищесказаного, сформулюємо умови розвитку інтрапренерства:

• формування духу підприємництва - виховання в колективі прагнення до новаторства, постійному вдосконаленню, змагальності, стимулювання творчості, підвищення культури виробництва;

• створення ефективного механізму інтрапренерства - підвищення кваліфікації персоналу, резервування матеріальних і фінансових ресурсів, вдосконалення організаційної структури, оптимізація інформаційних зв'язків всередині підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ІННОВАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНТРАПРЕНЕРСТВО
Сутність, функції та форми кредиту
СУТНІСТЬ І БУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙ
Вибори: сутність, класифікація, функції
Сутність і функції фінансів
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АУДИТУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ
Оптимальні умови формування співчуття, дбайливості як найважливіших передумов доброти в дошкільному віці
Основні передумови перетворення людини в жертву несприятливих умов соціалізації та їх попередження
Умови та фактори розвитку підприємництва
ΓΛΑΒΑ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАЗЕТНИХ РЕДАКЦІЙ РІЗНИХ КРАЇН В УМОВАХ КОНВЕРГЕНЦІЇ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук