Навігація
Головна
Тарифна і бестарифная системи організації оплати праці на підприємствіОплата і нормування праці персоналуОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІОрганізація оплати праці на підприємстві
ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІТарифна і бестарифная системи організації оплати праці на підприємствіРоль і місце психолога праці на підприємствіОрганізація праці в соціальному закладі: поняття, зміст, принципи та...Принципи та основні форми організації праці засуджених до позбавлення...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація, нормування і оплата праці на підприємстві

Організація праці на підприємстві: принципи і форми організації

Організація праці - це самостійна область діяльності, об'єктом якої є праця, з притаманними тільки їй принципами та методами. Правильна організація сприяє раціональному використанню обладнання і часу працюють на ньому, що підвищує продуктивність праці, знижує собівартість продукції і збільшує рентабельність виробництва.

Організація праці включає в себе ряд напрямків діяльності:

(1) розробку раціональних форм поділу і кооперації праці, що включає розподіл працівників по об'єднаним в певну систему трудовим функціям і робочих місць, а також комбінування працівників у виробничі колективи;

(2) управління рівнем нормування праці, морального і матеріального його стимулювання з урахуванням кількості та якості праці, а також встановлення величини витрат робочого часу, необхідних для виконання певного обсягу роботи;

(3) організацію праці, що забезпечує організацію та обслуговування робочих місць, що дозволяє усувати втрати робочого часу, створювати сприятливі умови праці та раціональні режими праці та відпочинку;

(4) раціоналізацію трудових процесів, впровадження оптимальних прийомів і методів праці;

(5) побудова ефективної системи мотивації працівників та оплати праці, що включає формування сучасних компенсаційних пакетів, які відповідають структурі мотивів, стимулів і потребам працівників.

Залежно від рівня (суспільство в цілому, підприємство, індивід) організація праці покликана вирішувати такі завдання:

(1) на народно-господарському рівні - забезпечення можливо більш раціонального використання трудового потенціалу суспільства шляхом створення економічних, інституційних та інших передумов для ефективної структури зайнятості населення, а також розподілу працівників по галузях, територіях та видах діяльності;

(2) на рівні підприємства - раціональне взаємодія працівників із засобами виробництва, правильна їх розстановка на виробництві на основі поділу праці, заснована на певному порядку проектування трудових процесів і спрямована на отримання високих кінцевих соціально-економічних результатів;

(3) на окремому робочому місці - питання, пов'язані з раціональною організацією та виконанням трудового процесу: планування, оснащення та обслуговування робочого місця, впровадження найбільш прогресивних прийомів і методів праці, рівномірне і безперебійне забезпечення його всім необхідним для роботи, створення санітарно-гігієнічних і естетичних умов.

Вага перераховані завдання вирішуються в комплексі і в ув'язці з удосконаленням техніки, технології, організації виробництва і управління. Науковий підхід до організації праці на підприємстві передбачає пошук оптимальних та ефективних форм, способів досягнень цілей підприємства.

1. Діяльність в галузі організації праці здійснюється на основі певних принципів, які поділяються на загальні, приватні і специфічні. Сфера дій загальних принципів не обмежується тільки проблемами організації праці, вони універсальні. і їм необхідно слідувати як при проведенні наукових досліджень, так на практиці, зокрема з удосконалення організації праці.

До загальним принципам ставляться науковість, а також єдність економічних і соціальних цілей. Принцип науковості полягає в необхідності системного підходу до аналізу окремих елементів організації праці, комплексності при вирішенні питань організації праці, що включає всебічний підхід з погляду багатьох наукових дисциплін, які зачіпають питання організації праці, функціонування людини у виробничому середовищі. Принцип єдності економічних і соціальних цілей передбачає, що організація праці, спрямована на мінімізацію витрат, зростання конкурентоспроможності та прибутковості підприємства, повинна забезпечити умови для повноцінної трудової діяльності, що приносить задоволення і гідну винагороду.

Приватні принципи відносяться до окремих елементів і напрямками організації праці (наприклад, принципи поділу праці, кооперації праці, організації робочих місць, оптимізації умов праці, раціоналізації прийомів і методів праці і т.д.).

Специфічні принципи застосовуються для окремих сфер, галузей діяльності або окремих робочих місць (малярні, облікові і т.д.).

2. Трудовий процес - сукупність взаємопов'язаних дій людини, спрямованих на створення матеріальних благ, необхідних для досягнення закінченого результату праці на конкретному робочому місці і в певний проміжок часу. Форми трудових процесів різняться в залежності від складу використовуваного обладнання, кількості виконуваних функцій, складу виконавців і т.д. Поділ і кооперація праці - найпрогресивніші форми організації праці і виробництва.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Під поділом праці розуміється відокремлення різних видів праці та закріплення їх за учасниками виробничого процесу. Метою розподілу праці є випуск у встановлені терміни високоякісної продукції з найменшими витратами праці і матеріальних ресурсів. Найбільш економічно ефективні форми поділу праці - функціональна, професійна, технологічна та кваліфікаційна.

Функціональне розподіл праці - розподіл всього комплексу робіт між різними категоріями працівників (робітники - основні, допоміжні і службовці - керівники, фахівці, технічні виконавці, а також молодший обслуговуючий персонал, учні та охорона) залежно від характеру участі їх у виробничому процесі і виконуваних функцій .

Професійне поділ праці здійснюється з урахуванням спеціальності працівників і складності виконуваної ними роботи. При професійному поділі праці інженерів і службовців необхідно відрізняти поняття "посада" від поняття "спеціальність" працівника. Посада визначається компетентністю працівника. його правами, обов'язками і відповідальністю. Спеціальність - рід трудової діяльності, який вимагає певних знань і трудових навичок.

Технологічне поділ праці - виділення видів робіт і стадій виробничого процесу в залежності від особливостей застосовуваних технологій.

Кваліфікаційне поділ праці визначається різною складністю робіт, що вимагає певного рівня знань і досвіду працівників. Для кількісної оцінки кваліфікації персоналу використовуються методи шкалювання, ранжирування, тарифікації і т.д.

Вибір форми поділу праці залежить від типу виробництва, обсягу продукції, що випускається, її складності. Виділяються такі форми організації праці, як індивідуальна (суміщення професій, суміщення трудових функцій) і колективна (бригада, робоча група).

В останні роки більш широке поширення набувають така форма вдосконалення організації праці, як ротація працівників. Вона полягає в періодичному (один раз на два-три роки) переміщенні з одних робочих місць на інші з метою зниження монотонності праці та пов'язаних з нею односторонніх навантажень, розвитку знань і навичок працівників, підвищення їх функціональної гнучкості. При цьому освоєнні працівників широкого кола завдань розширює його професійні навички і відкриває перспективи подальшого професійного зростання. При цьому ротація має і негативні наслідки: зростання витрат на навчання, зниження продуктивності праці, складності професійної та соціальної адаптації.

3. Поділ праці нерозривно пов'язане з його кооперацією. Кооперація праці - це об'єднання багатьох виконавців для планомірного і спільної участі в одному або різних, але пов'язаних між собою процесах праці. Вона дозволяє досягти найбільшої узгодженості між діями окремих працівників або групи працівників, що виконують різні трудові функції.

Форми кооперації досить різноманітні і визначаються особливостями кооперації окремих елементів організації. Залежно від способу обсягу робіт та обліку їх виконання виділяють наступні види кооперації праці: індивідуальну та колективну. При індивідуальної нормоване завдання, облік виконаної роботи і нарахування заробітної плати здійснюються для кожного працівника окремо. Колективна кооперація передбачає встановлення завдання та облік результатів праці для конкретного колективу в цілому. Заробіток нараховується всьому колективу в цілому, а потім розподіляється між його членами в залежності від трудового внеску кожного. Найбільш часто кооперація праці виявляється в таких формах, як суміщення професій і функцій працівниками, багатоверстатне обслуговування і бригадна форма організації праці. Найпоширеніша - бригадна форма, основний ознака якої - тісний взаємозв'язок працівників у процесі праці, при якій вага працівники бригади спільно виконують виробничі завдання і несуть колективну відповідальність за результати своєї праці. Матеріальна зацікавленість у результатах колективної праці забезпечується колективною формою оплати праці за кінцевими результатами діяльності бригади.

Кооперація праці на підприємствах сприяє злагодженості і плідності колективної діяльності, збагачує працю і максимально враховує інтереси працівників і роботодавців в ефективній праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Тарифна і бестарифная системи організації оплати праці на підприємстві
Оплата і нормування праці персоналу
ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Організація оплати праці на підприємстві
ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тарифна і бестарифная системи організації оплати праці на підприємстві
Роль і місце психолога праці на підприємстві
Організація праці в соціальному закладі: поняття, зміст, принципи та основні фактори
Принципи та основні форми організації праці засуджених до позбавлення волі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук