Навігація
Головна
Теоретичні аспекти бухгалтерської (фінансової) звітностіВикористання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерська (фінансова) звітність

У результаті вивчення даного параграфа студенти повинні

знати

• основні законодавчі акти і нормативні документи в галузі складання та подання бухгалтерської звітності;

вміти

• читати бухгалтерську звітність в сукупності її основних форм;

володіти

• навичками складання Бухгалтерського балансу та інших форм звітності.

Бухгалтерська (фінансова) звітність як єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності складається на основі даних бухгалтерського обліку. Порядок, форми, терміни складання та подання звітності були розглянуті в параграфі 1.2, Бухгалтерськогобалансу - в гол. 2. Розглянемо взаємозв'язок окремих форм бухгалтерської (фінансової) звітності.

У розділі I активу балансу "Необоротні активи" за статтею "Нематеріальні активи" відображається наявність НМА за залишковою вартістю, тобто за первісною вартістю за мінусом сум нарахованої амортизації. У поясненнях до балансу (додаток 3) відображається рух НМА за звітний і попередній роки за їх видами (права, що виникають з авторських і інших договорів на твори науки, літератури, програми ЕОМ, патентів на винаходи; вдачі власників на товарний знак і знак обслуговування, ділова репутація та ін.). Рух НМА відображається таким чином: залишок на початок року, надходження, вибуття і залишок на кінець року. Таким чином, суми залишків НМА на початок і кінець звітного року доповнюються даними про їх русі за первісною вартістю, окремо показується сума амортизації НМА. У поясненнях розкривається така інформація, як: первісна вартість НМА, створених самою організацією, НМА з повною погашеної вартістю, наявність і рух результатів НДДКР, а також незакінчені операції з придбання НМА і незакінчені і неоформлені НДДКР.

За статтею "Основні засоби" в балансі відображається залишкова вартість об'єктів основних засобів в цілому, а в поясненнях до балансу (додаток 3) - їх рух за залишковою вартістю за видами (земельні ділянки і об'єкти природокористування, будівлі, споруди, машини та устаткування, транспортні засоби та ін.): залишок на початок звітного року, надійшло, вибуло, залишок на кінець звітного року. При цьому інформація дається за два звітні роки. Крім того, виділяються дані по незавершених капітельні вкладенням в динаміці за два роки, а також наводяться дані про зміну вартості основних засобів в результаті добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації. Окремо в поясненнях вказується в динаміці за два роки вартість основних засобів, переданих та отриманих в оренду і знаходяться на консервації. За допомогою пояснень до балансу можна простежити рух основних засобів в організації, як за звітний, так і за попередні роки.

У розділі I активу балансу за статтею "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" відображається залишкова вартість майна, що надається за плату у тимчасове володіння (за договором фінансової оренди), а в поясненнях до балансу (додаток 3) відображається вартість майна для передачі в лізинг по групах об'єктів за два роки в динаміці.

За статтею "Фінансові вкладення" в розділах I та II активу балансу організація відображає інвестиції в дочірні, залежні товариства та інші організації, а також позики, надані на термін понад 12 місяців (довгострокові) і до 12 місяців (короткострокові). Зазначена інформація доповнюється поясненнями до балансу (додаток 3) про фінансові вкладення за їх видами в динаміці за два роки з поділом на довгострокові і короткострокові. Окремо подається інформація про фінансові вкладення, що знаходяться в заставі, переданих третім особам та ін.

У розділі II активу балансу за статтею "Запаси" відображаються залишки матеріально-виробничих запасів, а також витрати організації, які значаться у незавершеному виробництві (витратах на продаж), і витрати майбутніх періодів. Підприємства торгівлі та громадського харчування відображають суму витрат на продаж в частині транспортних витрат, що припадають на залишки нереалізованих товарів, а залишки товарів у балансі відображаються за вартістю їх придбання (купівельної вартості). У поясненнях до балансу наводяться дані про рух запасів за видами в динаміці за два роки, окремо відображаються запаси в заставі.

Дані в II розділі активу балансу за статтею "Дебіторська заборгованість" і в V розділі пасиву балансу за статтею "Кредиторська заборгованість" доповнюються інформацією з пояснень до балансу (додаток 3) про наявність та рух довго- і короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостей за видами за два року. Окремо показуються прострочена дебіторська і кредиторська заборгованості, при цьому дебіторська заборгованість як обрахована за умовами договору, так і за балансовою вартістю.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У поясненнях до балансу (додаток 3) також представляються дані про витрати по звичайних видах діяльності (за елементами витрат); резерви під умовні зобов'язання (якщо такі створювалися організацією), а також інформація про забезпечення, отриманих та виданих організацією. Якщо організація отримувала бюджетні кошти, то в поясненнях розкриваються дані про державну допомогу.

Стаття "Грошові кошти" в розділі II активу балансу показує суму залишків грошових коштів у касі, на розрахункових і валютних рахунках, а рух грошових коштів представлено у формі "Звіт про рух грошових коштів" за видами діяльності: поточної, інвестиційної та фінансової як за звітний період, так і за аналогічний період попереднього року.

У пасиві балансу в розділі III "Капітал і резерви" відображається величина власного капіталу організації по його складових: статутний капітал - у сумі, встановленої установчими документами, переоцінка необоротних активів, додатковий капітал (без переоцінки), резервний капітал, нерозподілений прибуток або непокритий збиток. Рух капіталу за його видами представлено у Звіті про зміни капіталу, при цьому розкривається як збільшення капіталу за рахунок чистого прибутку, переоцінки майна, додаткового випуску акцій і нр., Так і зменшення капіталу за його видами за рахунок збитку, переоцінки майна, реорганізації, виплати дивідендів та ін. У поясненнях до балансу (додаток 3) також наводяться дані про коригування розміру капіталу у зв'язку зі змінами облікової політики та виправленням помилок, якщо вони мали місце. Додатково до Звіту про зміни капіталу показується величина чистих активів товариства за звітний і два попередні роки.

У розділі IV пасиву балансу представлені залишки за довгостроковими кредитами і позиками, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців. Рух позикових коштів дано в поясненнях до балансу в розділі "Наявність та рух кредиторської заборгованості". Залишки по короткострокових кредитах і позиках в балансі відображаються в розділі V, а їх рух за видами - в тому ж розділі пояснень до балансу, представлених в додатку 3.

По групі статей "Кредиторська заборгованість" в розділі V пасиву балансу дається інформація про залишки кредиторської заборгованості за видами (постачальники та підрядники, заборгованість з податків і зборів, персоналом, бюджетом, державними позабюджетними фондами та інші). У розділі "Наявність та рух кредиторської заборгованості" пояснень до балансу (додаток 3) міститься інформація про рух кредиторської заборгованості, з виділенням авансів, розрахунків з постачальниками та підрядниками, з податків і зборів, кредитами і позиками та ін. Окремо розкривається інформація про переведення заборгованості з довгострокової в короткострокову.

Крім розглянутих форм і пояснень до балансу, що представляють додаткову інформацію до річного бухгалтерського балансу, організації у складі проміжної звітності представляють форму "Звіт про прибутки і збитки". Показники даної форми служать базою для розрахунку основних аналітичних показників, крім того, у Звіті про прибутки і збитки вони дані в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У Звіті про прибутки і збитки формуються наступні показники. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг (без ПДВ і акцизів) за мінусом собівартості продажів показує валовий прибуток (збиток) організації. Валовий прибуток за мінусом комерційних і управлінських витрат визначає прибуток (збиток) від продажів. Прибуток від продажів плюс доходи від участі в інших організаціях, плюс відсотки до отримання, мінус відсотки до сплати, плюс інші доходи і мінус інші витрати - так визначається прибуток (збиток) до оподаткування. Даний показник зменшується на величину податку на прибуток, включаючи постійні податкові зобов'язання (активи), враховуються зміни відкладених податкових зобов'язань (активів) і в результаті виходить показник чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Додатково до Звіту про прибутки і збитки довідково дається інформація про результат переоцінки необоротних активів, що не включеному в чистий прибуток періоду, а також результат від інших операцій, не включений до чистий прибуток періоду. Після цього визначається сукупний фінансовий результат: чистий прибуток плюс результат переоцінки необоротних активів, плюс результат від інших операцій. Крім того, наводиться інформація про базового прибутку (збитку) на одну акцію та розбавлений прибутку (збитку) на одну акцію. Розбавлений є максимально можлива ступінь зменшення прибутку або збільшення збитку на акцію.

Таким чином, взаємопов'язані показники окремих форм бухгалтерської (фінансової) звітності дають повну інформацію зацікавленим користувачам про фінансовий стан організації за звітний рік і в порівнянні з попередніми.

У складі річної бухгалтерської звітності організації становлять пояснювальну записку, що представляє собою інформаційно-аналітичний огляд діяльності організації за рік. У пояснювальній записці розкривається інформація про основні види діяльності організації - поточної, інвестиційної, фінансової, основні показники діяльності та ті фактори, які вплинули на фінансові результати; вказуються рішення за підсумками розгляду річної звітності і про розподіл прибутку, що залишилася в розпорядженні організації.

У пояснювальній записці може бути дано аналіз руху основних засобів, розраховано коефіцієнти їх зносу, оновлення; аналіз руху нематеріальних активів, фінансових вкладень і т.д. Слід розрахувати показники рентабельності, оборотності оборотних коштів, ліквідності, стійкості та інші показники. Особливе значення має виділення в пояснювальній записці таких "хворих" статей, як збитки, прострочена дебіторська і кредиторська заборгованості, не погашені в строк кредити і позики, штрафні санкції та ін.

Оцінюючи перспективи розвитку організації, слід вказати, якими джерелами власних коштів вона володіє, як і ступінь залежності від зовнішніх кредиторів. Вказується: ділова активність організації, розраховується динаміка основних фінансово-економічних показників роботи за ряд років.

Акціонерні товариства в пояснювальній записці окремо вказують прізвища та посади членів ради директорів і загальну суму виплаченого їм винагороди. Якщо цінні папери акціонерного товариства звертаються на міжнародних фондових ринках, то зазначені товариства крім розглянутих вище форм звітності складають звітність і відповідно до вимог МСФЗ та представляють її зацікавленим користувачам.

Достовірність звітності підтверджується аудиторською фірмою. При цьому підсумкова частина аудиторського висновку для публічної звітності висвітлюється в засобах масової інформації поряд з балансом і Звітом про прибутки і збитки.

Федеральним законом "Про консолідованої фінансової звітності" від 27 липня 2010 року № 208-ФЗ визначено, що кредитні, страхові та інші організації, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж та інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, складають консолідовану ( зведену) бухгалтерську звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Теоретичні аспекти бухгалтерської (фінансової) звітності
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості та недоліки методу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук