Навігація
Головна
Міжнародні стандарти фінансової звітності та перспективи їх...ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ 1)КОНСОЛІДОВАНА ТА ОКРЕМА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (МСФЗ 27)Міжнародні стандарти фінансової звітностіМіжнародні стандарти фінансової звітностіМіжнародні стандарти фінансової звітностіФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ (МСФЗ 29)Міжнародний стандарт аудиту 240 "Обов'язки аудитора щодо несумлінних...Міжнародний стандарт аудиту 710 "Порівнянна інформація - порівняльні...Міжнародний стандарт аудиту 250 "Розгляд вимог законодавства і...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх застосування

У результаті вивчення глави 6 студенти повинні:

знати

міжнародні стандарти фінансової звітності;

вміти

проводити порівняльний аналіз вітчизняних ПБО та МСФЗ;

• оцінювати і аналізувати фінансові можливості підприємств;

володіти

навичками застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Реформування економіки Росії призвело до змін у методології бухгалтерського обліку та його організації, пов'язаних з орієнтацією обліку та звітності на інтереси не тільки державних органів, а й безпосередніх учасників ринку - кредиторів, інвесторів, акціонерів.

Інтеграція Росії у світову та європейську економічні системи обумовлює адаптацію принципів і правил бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів обліку. Комітет з міжнародних стандартів обліку (International Accounting Standard Committee) був створений у 1973 р професійними бухгалтерськими організаціями різних країн. Основним завданням Комітету є розробка універсальних стандартів на основі узагальнення національного досвіду різних країн. За останні роки МСФЗ отримали світове визнання як найбільш затребувана система обліку та звітності. У 1992 р російським парламентом була затверджена державна програма переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Для реалізації поставлених завдань Мінфіном Росії розробляються вітчизняні стандарти обліку і звітності (ПБО) на базі чинних міжнародних та з урахуванням національного досвіду ведення обліку та особливостей цивільного і податкового законодавства. Станом на 1 січня 2012 року розроблені та затверджені 24 національних стандарту, випуск їх очікується і надалі. Міжнародні стандарти фінансової звітності будуть вводитися в дію в Росії поступово, у міру публікації самих стандартів і роз'яснень до них в офіційній пресі.

В рамках програми реформування обліку та звітності був прийнятий новий Федеральний закон "Про бухгалтерський облік", який вводиться в дію з 2013 р

Дані щодо чинних міжнародних і російських бухгалтерських стандартах представлені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Міжнародні стандарти фінансової звітності та російські стандарти

МСФЗ

ПБО

МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності"

ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність організації",

ПБО 12/2010 "Інформація за сегментами",

ПБО 16/02 "Інформація по діяльності"

МСФЗ (IAS) 2 "Запаси"

ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів"

МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"

ПБО 23/2011 "Звіт про рух грошових коштів"

МСФЗ (MS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових опеньки і помилки"

ПБО 1/2008 "Облікова політика організації",

ПБО 22/2010 "Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності"

МСФЗ (IAS) 10 "Події після закінчення звітного періоду"

ПБО 7/98 "Події після звітної дати"

МСФЗ (IAS) 11 "Договори на будівництво"

ПБО 2/2008 "Облік договорів будівельного підряду"

МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток"

Г1БУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток"

МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби"

ПБУ 6/01 "Облік основних засобів"

МСФЗ (IAS) 17 "Оренда"

-

МСФЗ (IAS) 18 "Виручка"

ПБУ 9/99 "Доходи організації"

МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам"

ПБО 10/99 "Витрати організації"

МСФЗ (IAS) 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу"

ПБО 13/2000 "Облік державної допомоги"

МСФЗ (IAS) 21 "Вплив змін валютних курсів"

ПБО 3/2006 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті"

МСФЗ (IAS) 23 "Витрати на позики"

11Б У 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами"

МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

ПБУ 11/2008 "Інформація про пов'язаних сторін"

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

МСФЗ (IAS) 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення"

-

МСФЗ (IAS) 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність"

-

МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства"

-

МСФЗ (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

-

МСФЗ (IAS) 31 "Частки у спільних підприємствах"

ПБО 20/03 "Інформація про участь у спільній діяльності"

МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання"

-

МСФЗ (IAS) 33 "Прибуток на акцію"

-

МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"

-

МСФЗ (IAS) 36 "Знецінення активів"

-

МСФЗ (IAS) 37 "Резерви, умовні зобов'язання та непередбачені активи"

ПБО 8/2010 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені акт верби",

ПБО 21/2008 "Зміни оціночних значень"

МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи"

ПБО 14/2007 "Облік нематеріальних активів"

ПБО 17/02 "Облік витрат на НДДКР"

МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"

ПБО 19/02 "Облік фінансових вкладень"

МСФЗ (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість"

-

МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство"

-

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності"

-

МСФЗ (IFRS) 2 "Платіж на основі акцій"

-

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу"

-

МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування"

-

МСФЗ (IFRS) 5 "Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність"

ПБО 16/02 "Інформація по діяльності"

МСФЗ (IFRS) 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин"

ПБО 24/2011 "Облік витрат на освоєння природних ресурсів"

МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації"

-

МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти"

ПБО 12/2010 "Інформація за сегментами"

Росія, в силу свого геополітичного положення, дотримується і вимоги основних положень Директив Європейського Економічного Співтовариства та його основних органів - Європарламенту і Ради Міністрів Європи. З погляду нормативного регулювання обліку та звітності, прийнятих в нашій країні, найбільш важливими з них є: Директива IV "Про уніфікацію форм звітності і правил їх аудіювання" і Директива VII "Про засади складання консолідованої звітності". У зазначених документах визначена структура основних форм бухгалтерської (фінансової) звітності (балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, пояснювальної записки), а також порядок складання консолідованої звітності.

Однак не всі національні системи обліку припускають жорстку стандартизацію своїх правил з боку держави та контроль податкових органів за правильністю здійснення методології обліку, як у нашій країні (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Порівняльний аналіз стандартизації ведення бухгалтерського обліку та його залежності від оподаткування

Державна стандартизація та тісна залежність від оподаткування

Загальноприйняті правила і повна незалежність від оподаткування

Німеччина

США

Франція

Великобританія

Іспанія

Канада

Японія

Австралія

Країни центральної та Східної Європи, в тому числі Росія

Нова Зеландія

Нідерланди

Державна стандартизація обліку і звітності в першій групі країн передбачає правове забезпечення бухгалтерської звітності і створення бухгалтерського законодавства на рівні законодавчих актів.

У другій групі країн для фінансового обліку розробляються загальноприйняті правила і стандарти професійними бухгалтерами незалежних організацій.

Правила і стандарти законодавчо не закріплені, але обов'язкові для виконання учасниками ринку. У США такими стандартами є загальні принципи обліку - GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), у Великобританії - Положення про стандарти обліку - SSAP {Statements of Standard Accounting Practice). Бухгалтерський облік при цьому, як правило, не пов'язаний з оподаткуванням, для якого складаються спеціальні декларації. Наведене вище розподіл країн досить умовно, оскільки не завжди можна ту чи іншу країну однозначно віднести до однієї з груп. Так, у Великобританії організацією національного обліку займаються як професійні організації, так і державні органи, в Нідерландах існує загальний орган для розробки правил ведення національного обліку - тристороння рада, до складу якого входять професійні бухгалтери, представники різних організацій, профспілкові органи. Навіть у Франції, яка традиційно вважається країною з державним регулюванням обліку, поряд з національною радою з бухгалтерського обліку працюють незалежні організації, об'єднані в ордер експертів-бухгалтерів. У Росії також існують об'єднання бухгалтерів, найважливішою з яких є Інститут професійних бухгалтерів, який очолює процес підготовки та перепідготовки бухгалтерських кадрів.

Європейські країни дотримуються не тільки європейські Директиви, а й дотримуються міжнародних бухгалтерських стандартів. Виходячи з них високим статусом володіє фінансова звітність організацій, оскільки в умовах розвинених ринкових відносин саме показники фінансової звітності необхідні для зовнішніх споживачів інформації в особі інвесторів, кредиторів, потенційних акціонерів. В результаті проведених в останні роки перетворень в області переходу на міжнародні стандарти обліку і звітності, російська звітність за обсягом форм і їх змісту максимально наближена до західних зразків.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Міжнародні стандарти фінансової звітності та перспективи їх використання в бюджетній сфері Російської Федерації
ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ 1)
КОНСОЛІДОВАНА ТА ОКРЕМА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (МСФЗ 27)
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ (МСФЗ 29)
Міжнародний стандарт аудиту 240 "Обов'язки аудитора щодо несумлінних дій при аудиті фінансової звітності"
Міжнародний стандарт аудиту 710 "Порівнянна інформація - порівняльні показники і порівнянна фінансова звітність"
Міжнародний стандарт аудиту 250 "Розгляд вимог законодавства і регулюючих органів при аудиті фінансової звітності"
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук