Навігація
Головна
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАДОХОДИ І ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ...ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗАналіз фінансових результатів діяльності організації та показників...
ДОХОДИ І ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ...Витрати підприємства і прибуток. Сутність, структура і динаміка витратВитрати і доходи підприємстваВитрати виробництва, валовий дохід, прибуток, собівартістьДоходи і витрати, прибуток організацій
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Доходи, витрати і прибуток підприємства

Мета діяльності комерційної організації - отримання прибутку. Її величина складається під впливом співвідношення між доходами та витратами організації.

Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком статутних внесків учасників (власників майна).

У бухгалтерському обліку доходи і витрати організації класифікують наступним чином:

- Доходи і витрати від звичайних видів діяльності;

- Інші.

Під звичайними видами діяльності розуміються ті види, з метою здійснення яких створено підприємство (виготовлення продукції, перепродаж товарів, надання послуг). Доходами від звичайних видів діяльності визнається виручка від реалізації продукції (без урахування ПДВ і акцизів).

Витрати організації - це зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення статутних внесків за рішенням учасників (власників майна).

Витрати від звичайної діяльності пов'язані з виготовленням та продажем продукції (утворюють її собівартість), придбанням і перепродажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг.

Доходи і витрати, відмінні від доходів і витрат по звичайних видах діяльності, вважаються іншими.

До інших доходів (витрат) належать:

- Надходження (витрати), пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

- Надходження (витрати), пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів па винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

- Надходження (витрати), пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій;

- Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

- курсові різниці;

- Сума дооцінки (уцінки) активів;

- Надходження (витрати), що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.) і ін.

Прибуток являє собою виражений у грошовій формі кінцевий результат діяльності комерційної організації, що обчислюється як різниця між сукупним доходом і сукупними витратами.

Як показник прибуток відображає кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства за певний період. Всі аспекти постачальницької, виробничої і збутової діяльності підприємства знаходять своє відображення в показнику прибутку: рівень використання матеріальних ресурсів, основних засобів, трудових ресурсів, обсяг реалізації продукції, рівень цін.

Прибуток являє собою основний фінансовий ресурс підприємства, джерело розвитку і розширення виробничої бази, розвитку соціальної сфери, формування доходної частини бюджетів різних рівнів. З прибутку виплачуються дивіденди та інші доходи засновникам і власникам підприємства. За прибутком судять про можливості підприємства з повернення позикових коштів, інвестори - про доцільність інвестицій у підприємство, постачальники - про платоспроможність підприємства. В умовах ринкової економіки прибуток - це найбільш важливий стимул і основний показник ефективності роботи підприємства.

У бухгалтерському балансі відображена балансовий прибуток підприємства, яка містить: прибуток від реалізації виробленої продукції та придбаних товарів, прибуток від інших надходжень.

1. Прибуток від реалізації продукції (основна складова балансового прибутку) відображає результат від діяльності з виробництва та реалізації виробів (надання послуг), що є метою створення підприємства. Обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції (без ПДВ, акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції,

де П - прибуток від реалізації продукції; В |) м - виручка від реалізації (продажу) продукції; С - собівартість реалізованої продукції.

Надходження виручки завершує кругообіг оборотних коштів підприємства, відшкодовуються витрати, вироблені в процесі господарської діяльності: постачальникам і підрядникам, персоналу з оплати праці, бюджету за податковими платежами, кредитним установам з повернення кредитів і відсотків за ним.

Виручка визнається власністю підприємства при одночасному виконанні наступних умов:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Виручка підтверджена конкретним договором;

- Сума виручки може бути визначена, тобто в договорі зазначені ціна, кількість продукції або сума оплати;

- Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;

- Право власності на продукцію перейшло до покупця або робота прийнята замовником;

- Витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути визначені.

На величину прибутку впливають різні фактори. Фактори, що залежать від діяльності підприємства:

- Рівень і компетентність керівництва;

- Технічний рівень виробництва;

- Рівень організації виробництва і праці;

- Система стимулювання;

- Розвиток системи маркетингу.

Чинники, які не залежать від діяльності підприємства:

- Кон'юнктура ринку;

- Рівень цін на споживані ресурси;

- Норми амортизаційних відрахувань.

Ці фактори впливають на розмір прибутку через обсяг продажів, собівартість продукції, асортиментні зрушення в складі продукції.

Обсяг реалізованої продукції, витрати й прибуток безпосередньо пов'язані один з одним. Основою визначення їх взаємозв'язку є розподіл витрат на умовно-змінні і умовно-постійні:

де К - кількість продукції в натуральному вираженні; 3 - змінні витрати на одиницю продукції; 3 - сума постійних витрат; У т - обсяг реалізованої продукції; Ц - ціна за одиницю продукції.

Обсяг виробництва, при якому прибуток дорівнює нулю (точка беззбитковості), називається критичним обсягом виробництва (Вк |))

Кількість продукції в натуральному вираженні, що дає нульовий прибуток (К), визначається зі співвідношення

кр

Обсяг продукції для забезпечення встановленої суми прибутку розраховується як

2. Результат від інших надходжень і витрат (П) розраховується як

де Дпроч - інші доходи; Рпрпч - інші витрати.

Об'єктом розподілу на підприємстві служить балансовий прибуток. Під її розподілом розуміють направлення прибутку в бюджет і по статтях використання в рамках суб'єкта господарювання. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій її частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Принципи розподілу визначає державу. Вони відображені в нормативних правових документах з оподаткування, на підставі яких обчислюється оподатковуваний прибуток.

Різниця між балансовою прибутком і сумою податку на прибуток характеризує прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. При визначенні чистого прибутку з залишається в розпорядженні підприємства прибутку віднімаються суми зі сплати штрафних санкцій, пені та інших платежів за порушення законодавства в податковій, природоохоронної та інших сферах і результат від надзвичайних обставин. До витрат на чистий прибуток відносять всі понаднормативні витрати: перевищення витрат на рекламу, представницькі витрати, відрядження, перевищення витрат по кредиту, амортизації.

Розподіл чистого прибутку - це питання техніко-економічної, соціальної та дивідендної політики. Чистий прибуток повинна забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення, здійснення соціальних програм, виплату дивідендів але акціям. Витрачання прибутку здійснюється або за рахунок безпосереднього фінансування видатків з прибутку, або попереднього формування виходячи з прибутку спеціальних фондів, порядок створення яких обумовлюється в установчих документах.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОХОДИ І ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
ДОХОДИ І ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Витрати підприємства і прибуток. Сутність, структура і динаміка витрат
Витрати і доходи підприємства
Витрати виробництва, валовий дохід, прибуток, собівартість
Доходи і витрати, прибуток організацій
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук